1900 1839
C??c 1000?/phút
EN

Chính sách riêng t?

?ây là cách mà chúng tôi s? d?ng các cookie trên trang web c?a chúng tôi và c?ng là cách mà chúng tôi x? lý, b?o v? nh?ng thông tin cá nhân c?a b?n:

CÁC COOKIES

Cookie là m?t file thông tin nh? yêu c?u ???c l?u tr? trên ? c?ng máy tính c?a b?n. M?t khi b?n ??ng ý, file này s? ???c l?u tr? và giúp phân tích l?u l??ng truy c?p trang web ho?c cho b?n bi?t khi b?n truy c?p m?t trang web c? th?.

Các cookie cho phép các ?ng d?ng trang web ph?n h?i thông tin ??n b?n trên ph??ng di?n cá nhân. ?ng d?ng trang web có th? ?i?u ch?nh các ho?t ??ng nh?m ?áp ?ng các nhu c?u, thích và không thích c?a b?n b?ng cách thu th?p và l?u thông tin v? s? thích (preference) c?a b?n.

Chúng tôi s? d?ng các cookie l?u l??ng nh?m xác ??nh các trang nào hi?n ?ang ???c s? d?ng. ?i?u này giúp chúng tôi phân tích d? li?u v? l?u l??ng trang web và nâng c?p website c?a chúng tôi nh?m ?áp ?ng nhu c?u c?a khách hàng. Chúng tôi ch? s? d?ng thông tin này cho m?c ?ích phân tích thông kê và sau ?ó s? xóa d? li?u kh?i h? th?ng. Bên c?nh ?ó, các cookies còn giúp chúng tôi mang l?i cho b?n m?t website t?t h?n b?ng cách t?o ?i?u ki?n cho chúng tôi theo dõi các trang mà b?n nh?n th?y h?u ích ho?c không h?u ích. M?t cookie không th? nào giúp chúng tôi truy c?p vào máy tính c?a b?n ho?c b?t k? thông tin nào v? b?n ngoài các d? li?u mà b?n ch?n ?? chia s? v?i chúng tôi.

B?n có th? l?a ch?n ch?p nh?n ho?c t? ch?i các cookie. H?u h?t các trình duy?t web t? ??ng ch?p nh?n các cookie, nh?ng b?n có th? th??ng xuyên thay ??i setting trình duy?t c?a b?n ?? t? ch?i các cookie n?u b?n mu?n. ?i?u này có th? gây c?n tr? ??n vi?c b?n nh?n ???c l?i ích t?i ?a t? website.

THANH TOÁN & B?O M?T

T?t c? các giao d?ch c?a b?n s? ???c b?o m?t b?ng SSL t?i h? th?ng c?a MasterCard. Vietravel b?o ??m r?ng toàn b? thông tin th? c?a b?n ???c b?o m?t tuy?t ??i t?i MasterCard và Vietcombank.

CHÍNH SÁCH V? QUY?N RIÊNG T?

Chúng tôi thu th?p nh?ng gì

Chúng tôi có th? thu th?p nh?ng thông tin sau ?ây:

Tên, gi?i tính, ngày sinh, ??a ch?, email, s? ?i?n tho?i, s? thích c?a b?n vv…

Chúng tôi làm gì v?i nh?ng thông tin mà chúng tôi thu th?p

Chúng tôi yêu c?u nh?ng thông tin này ?? n?m b?t nhu c?u c?a b?n và mang l?i cho b?n m?t d?ch v? t?t h?n, c? th? là vì nh?ng lý do d??i ?ây:

  • • Nh?m cung c?p cho các Nhà cung c?p d?ch v? liên quan hoàn t?t vi?c ??ng ký và ??t tour c?a b?n.
  • • Nh?m nâng c?p các s?n ph?m và d?ch v? c?a chúng tôi.
  • • G?i ??n b?n ?i?m th??ng, các ch??ng trình khuy?n m?i theo mùa hay nh?ng thông tin ??c bi?t khi có vv…B?n ???c cho là ??ng ý v?i nh?ng thông tin ?i?n t? khi b?n th?c hi?n m?t ??ng ký hay yêu c?u. N?u b?n không mu?n nh?n b?t k? m?t email v? thông tin khuy?n m?i nào n?a t? chúng tôi, b?n có th? thay ??i m?c preference c?a b?n trên website c?a chúng tôi, s? d?ng công c? ‘unsubscribe’ c?a chúng tôi ho?c liên h? v?i chúng tôi.
  • • Tùy ch?nh website theo s? thích c?a b?n.
  • • ?ôi lúc có th? chia s? và ti?t l? thông tin cá nhân c?a b?n cho c? quan ch?c n?ng ho?c c? quan ?i?u tra n?u ???c yêu c?u theo lu?t ??nh, ho?c c?n thi?t cho vi?c ng?n ch?n, phát hi?n các hành vi ph?m t?i và truy t? tr??c pháp lu?t ?? b?o v? các quy?n c?a khách hàng.

Chúng tôi ?ánh giá cao s? tin t??ng c?a b?n trong vi?c l?a ch?n cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org.vn ?? ??ng ký tr?c tuy?n. Do ?ó, chúng tôi s? luôn b?o ??m và b?o v? quy?n riêng t? và tính b?o m?t ??i v?i nh?ng thông tin cá nhân c?a b?n v?i tinh th?n trách nhi?m cao nh?t.

NH?NG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi s? không bán, phân ph?i ho?c cho thuê nh?ng thông tin cá nhân c?a b?n ??n b?t k? bên th? ba nào khác tr? phi b?n cho phép ho?c ???c yêu c?u theo lu?t ??nh.

N?u b?n cho r?ng thông tin v? b?n mà chúng tôi ?ang n?m gi? có ph?n nào không chính xác ho?c ch?a ??y ??, xin vui lòng g?i thông báo b?ng v?n b?n ho?c email cho chúng tôi càng s?m càng t?t theo ??a ch? ? trên. Chúng tôi s? hi?u ch?nh ngay m?i thông tin ch?a chính xác.

B?O M?T THÔNG TIN

Chúng tôi cam k?t r?ng nh?ng thông tin c?a b?n ???c b?o m?t. ?? b?o v? d? li?u cá nhân mà b?n ?ã cung c?p cho chúng tôi, chúng tôi ?ã th?c hi?n và s? d?ng các h? th?ng và quy trình qu?n lý phù h?p.

H?n th? n?a, chúng tôi c?ng ?ã th?c hi?n và s? d?ng các quy trình b?o m?t và nh?ng h?n ch? v?t ch?t và k? thu?t ??i v?i vi?c truy c?p và s? d?ng nh?ng thông tin cá nhân. Ch? nh?ng nhân viên ???c ?y nhi?m m?i ???c phép truy c?p nh?ng thông tin cá nhân ?? th?c hi?n nhi?m v? c?a h? ??i v?i các d?ch v? c?a chúng tôi.

CÁC ???NG LINK

Các website ho?c email c?a chúng tôi có th? có các ???ng link v?i các website khác. Khi b?n click vào các ???ng link này có ngh?a là b?n ?ã truy c?p vào m?t website khác. Vì th? cho nên chúng tôi không th? ch?u trách nhi?m b?o v? quy?n riêng t? ??i v?i b?t c? thông tin nào mà b?n ?ã cung c?p trong khi truy c?p các website khác và các website ?y không ch?u s? ?i?u ch?nh theo Chính sách v? Quy?n riêng t? này. B?n nên ??c k? và xem xét Chính sách v? Quy?n riêng t? c?a h? b?i v? các chính sách v? Quy?n riêng t? c?a h? có th? khác so v?i chính sách c?a chúng tôi.

C?P NH?T CHÍNH SÁCH V? QUY?N RIÊNG T? & CÁC COOKIE

Chúng tôi có quy?n thay ??i cách mà chúng tôi s? d?ng các cookie và cách mà chúng tôi thu th?p, truy?n t?i và x? lý nh?ng thông tin cá nhân c?a ng??i s? d?ng mà chúng tôi cho là c?n thi?t. Do ?ó, chính sách này có th? ???c s?a ??i ?? ph?n ánh nh?ng thay ??i m?i nh?t. Có th? b?n không cho là nó gi?ng nhau và b?n ??ng ý ki?m l?i chính sách này m?i l?n b?n truy c?p vào trang web ?? xem nh?ng thay ??i. Vi?c b?n s? d?ng th??ng xuyên website này ch?ng t? r?ng b?n ch?p thu?n các ?i?u kho?n c?a Chính sách v? Quy?n riêng t? ho?c m?i s?a ??i c?a chúng tôi.

cá cược gà chọi hội lim sitemap gclubroyal1688 m88 bet W88 Alpha88 Thai slots bet365combet Alpha88
www.rukkidenor.com| www.mcleanlaneman.com| www.funw88.com| www.theastronomer.net| www.myvldlcholesterol.com| www.gethsemane-care.com| www.365discountmeds.net| www.bestbagantravels.com| www.andrewjclarke.net| www.1800Liquidation.com| www.aluminumsell.com| www.mcleanlaneman.com| www.lyndellegonzalez.com| www.w88wth.org| www.findw88.com| www.w88auto.com| www.sheapeterson.com| www.w88wloto.com| www.chenjing6.com| www.knowledgetail.com| www.fourwindshomes.com| www.theozoneonline.com| www.daingerfieLdtx.net| www.e-lisanslama.com| www.casualoftravel.com| www.defeatmsbLog.com| www.mendabody.net| www.clock-music.net| www.lilacmedicalcentre.com| www.systematic-course.com| www.polarisviprentals.com| www.lynnkitesailing.com| www.kreativ-kids.net| www.apprenticereview.com| www.2abcraftypeople.com| www.tjzhihuicanyin.com| www.glimpsetoursindia.net| www.mycentrefitness.com| www.theonlycurefor.com| www.bLondeapproved.com| www.netw88.com| www.optimum-supplies.com|