1900 1839
C??c 1000?/phút
EN
Vietravel: Du l?ch 360 ??

Top ?i?m ??n thú v? và có chi phí 'v?a t?m' v?i gi?i tr?

Top ?i?m ??n thú v? và có chi phí 'v?a t?m' v?i gi?i tr?

Trong 3 tháng ngh? hè quý giá, du l?ch ?ó ?ây là cách giúp các b?n tr? v?a th? giãn, th? l?ng mình sau m?t n?m h?c hành ch?m ch?, v?a tích l?y thêm ki?n th?c “?i m?t ngày ?àng, h?c m?t sàng khôn”. Cùng tham kh?o g?i ý top ?i?m ??n thú v? và có chi phí “v?a t?m” v?i gi?i tr? sau ?ây b?n nhé.
   25/05/2019 17:47
Các công viên gi?i trí mùa hè tr? em nào c?ng mê

Các công viên gi?i trí mùa hè tr? em nào c?ng mê

Các công viên gi?i trí mùa hè tr? em nào c?ng mê d??i ?ây s? giúp c? gia ?ình cùng nhau lên l?ch trình cho m?t k? ngh? ?áng nh? trong 3 tháng hè s?p t?i.
   25/05/2019 17:08
Vô vàn l?i ích khi cho tr? em ?i du l?ch t? nh?

Vô vàn l?i ích khi cho tr? em ?i du l?ch t? nh?

Tr? em có kh? n?ng l?u gi? ký ?c r?t lâu. Vì th? khi ???c du l?ch ??n nh?ng vùng ??t m?i s? là nh?ng ?n t??ng theo su?t cu?c ??i các em và còn vô vàn l?i ích khi cho tr? em ?i du l?ch t? nh?...
   25/05/2019 16:26
Bùng n? S? ki?n Tuy?n d?ng nhân s? ngành Du L?ch

Bùng n? S? ki?n Tuy?n d?ng nhân s? ngành Du L?ch

Sáng ngày 25 tháng 5 n?m 2019, Vietravel và Kent International College ?ã ph?i h?p cùng các doanh nghi?p t? ch?c Ngày h?i tuy?n d?ng – Job Fair 2019 v?i quy mô l?n t?i H?i tr??ng Th?ng nh?t – Dinh ??c l?p. S? ki?n thu hút g?n 1000 sinh viên các tr??ng ??i h?c và nh?ng ng??i lao ??ng tr? tham d?.
   25/05/2019 15:16
Vietravel Cà Mau t? ch?c tour v? ngu?n 'Hành trình tu?i tr? Cà Mau nh? l?i Di chúc theo chân Bác'

Vietravel Cà Mau t? ch?c tour v? ngu?n 'Hành trình tu?i tr? Cà Mau nh? l?i Di chúc theo chân Bác'

Thi?t th?c K? ni?m 129 n?m Ngày sinh Ch? t?ch H? Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2019) và 50 n?m th?c hi?n Di chúc c?a Ng??i, t? ngày 16 ??n ngày 25/05/2019, T?nh ?oàn Cà Mau th?c hi?n “Hành trình tu?i tr? Cà Mau nh? l?i Di chúc theo chân Bác”, Công ty Du l?ch Vietravel - Chi nhánh Cà Mau vinh d? là ??n v? l? hành ???c T?nh ?oàn tin c?y giao t? ch?c tour v? ngu?n cho ?oàn v? th?m quê Bác và th?m l?i chi?n tr??ng x?a.
   21/05/2019 17:00
Du l?ch M? mùa hè có gì h?p d?n?

Du l?ch M? mùa hè có gì h?p d?n?

Mùa hè là th?i ?i?m lý t??ng ?? các gia ?ình Vi?t sang “x? c? hoa” du l?ch k?t h?p th?m thân, tìm hi?u tr??ng h?c và ??u t? b?t ??ng s?n. N?m b?t ???c xu th? này, Vietravel ?ã tung ra nhi?u s?n ph?m m?i l?; cùng d?ch v? 5 sao, ??i ng? t? v?n viên giàu kinh nghi?m và t? l? ??u visa ??n 90%... ?? ph?c v? khách hàng t?t nh?t. Cùng khám phá xem du l?ch M? mùa hè có gì h?p d?n?
   20/05/2019 17:07
Công ty C? ph?n D?ch v? V?n Chuy?n Th? Gi?i (WorldTrans) t? ch?c thành công ??i h?i c? ?ông th??ng niên 2019

Công ty C? ph?n D?ch v? V?n Chuy?n Th? Gi?i (WorldTrans) t? ch?c thành công ??i h?i c? ?ông th??ng niên 2019

Ngày 11/05/2018 t?i Khách s?n SwissBelResort khu H? Tuy?n Lâm, ?à L?t. Công ty C? ph?n d?ch v? v?n chuy?n th? gi?i (WorldTrans) ?ã t? ch?c thành công ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2019. ??i h?i có s? tham gia c?a hàng tr?m c? ?ông, d??i s? ?i?u khi?n c?a ông V? ??c Biên Ch? t?ch H?QT công ty.
   17/05/2019 18:08
Mùa hè cho con - th?a ??c m? c?a m?

Mùa hè cho con - th?a ??c m? c?a m?

Mùa hè luôn là mùa ???c các con mong ch? nh?t, vì hè ngh?a là ???c vui ch?i, ???c ?i kh?p m?i n?i và t?m quên ?i bài v?. Hi?u ???c ?i?u ?ó nên ba m? luôn c? g?ng có t?o nhi?u chuy?n ?i ch?i ?? con có th? tr?i qua mùa hè thú v?, khó quên. Không ch? th?, hè còn là th?i gian ?? c? nhà có th? cùng nhau quây qu?n, vui ch?i và t?o nhi?u k? ni?m ??p, ?ó là ni?m h?nh phúc l?n nh?t c?a ba m?.
   15/05/2019 18:18
L?t vào 'm?t xanh' các nhà tuy?n d?ng hàng ??u t?i Ngày H?i Tuy?n D?ng 2019

L?t vào 'm?t xanh' các nhà tuy?n d?ng hàng ??u t?i Ngày H?i Tuy?n D?ng 2019

Ngày 25/05 - t?i TP.HCM, Ngày H?i Tuy?n D?ng 2019 ???c Kent International College – m?t thành viên c?a Vietravel t? ch?c, v?i s? quy t? c?a h?n 20 doanh nghi?p, t?p ?oàn hàng ??u cùng cam k?t tuy?n d?ng, cung ?ng vi?c làm tr?c ti?p t?i ngày h?i. ?ây là c? h?i thu?n ti?n ?? các ?ng viên l?t vào “m?t xanh” c?a nhà tuy?n d?ng.
   14/05/2019 15:42
Bay th?ng ??n Okinawa, tr?i nghi?m Nh?t B?n ??y m?i l?

Bay th?ng ??n Okinawa, tr?i nghi?m Nh?t B?n ??y m?i l?

???c m?nh danh là “hòn ??o tr??ng sinh” hay “Hawaii châu Á”, Okinawa n?m ? c?c Nam Nh?t B?n, bao g?m hàng tr?m ??o thu?c qu?n ??o Ryukyu. V?i nh?ng bãi bi?n tuy?t ??p, n?n v?n hóa ??c ?áo “v?a l? v?a quen” c?a “x? s? m?t tr?i m?c”; khám phá nh?ng ?i?u giúp ng??i dân n?i ?ây tr??ng th? và tìm v? quê h??ng c?a môn võ karate...Okinawa tr? thành ?i?m ??n nh?t ??nh b?n ph?i ghé th?m trong ??i.
   14/05/2019 13:44
Nh?ng ?oàn ??i bi?u Qu?c t? ??u tiên tham d? ??i l? Ph?t ??n Liên h?p qu?c 2019 ?ã có m?t t?i Vi?t Nam

Nh?ng ?oàn ??i bi?u Qu?c t? ??u tiên tham d? ??i l? Ph?t ??n Liên h?p qu?c 2019 ?ã có m?t t?i Vi?t Nam

Sáng ngày 9/5, t?i sân bay Qu?c t? N?i Bài, Công ty Du l?ch Vietravel ???c s? ?y thác c?a Giáo h?i Ph?t giáo Vi?t Nam ?ã long tr?ng ti?p ?ón các v? ??i bi?u qu?c t? ??u tiên tham d? ??i L? Ph?t ??n Liên h?p qu?c (Vesak) 2019. Theo ?ó t? 9 - 12/5, Vi?t Nam s? chào ?ón h?n 1.650 ??i bi?u qu?c t? ??n t? 112 qu?c gia; bên c?nh ?ó còn có 20.000 ??i bi?u, 60 ??i s? và các t? ch?c qu?c t? t?i Vi?t Nam c?ng có m?t tham gia s? ki?n này.
   13/05/2019 17:07
T?ng c?c Du l?ch Singapore và Vietravel h?p tác phát tri?n th? tr??ng khách Vi?t Nam ??n Singapore

T?ng c?c Du l?ch Singapore và Vietravel h?p tác phát tri?n th? tr??ng khách Vi?t Nam ??n Singapore

Vào ngày 10/5/2019, T?ng c?c Du l?ch (TCDL) Singapore và Vietravel - Công ty l? hành hàng ??u Vi?t Nam ?ã cùng nhau kí k?t v?n b?n tho? thu?n h?p tác chi?n l??c. ?ây là l?n ??u tiên T?ng c?c Du l?ch Singapore ký k?t h?p tác chi?n l??c v?i 01 công ty l? hành Vi?t Nam ?? th?c hi?n các công tác xúc ti?n, qu?ng bá hình ?nh du l?ch Singapore t?i Vi?t Nam, qua ?ó ?em ??n cho du khách Vi?t nh?ng s?n ph?m du l?ch ch?t l??ng cao và tr?i nghi?m m?i khi ??n ??o qu?c thông qua các ch??ng trình kích c?u dành riêng cho th? tr??ng Vi?t Nam.
   10/05/2019 11:46
Công b? ch??ng trình 'VietravelPlus - Thêm ?i?m, thêm vui'

Công b? ch??ng trình 'VietravelPlus - Thêm ?i?m, thêm vui'

V?i mong ??c mang ??n cho quý khách hàng nh?ng hành trình “Chuyên nghi?p – C?m xúc th?ng hoa – Gia t?ng giá tr?”, trong khuôn kh? bu?i H?p báo công b? ch??ng trình khuy?n m?i Hè 2019, Vietravel chính th?c ra m?t ch??ng trình ch?m sóc khách hàng VietravelPlus. ?ây là ch??ng trình ??c bi?t dành cho khách hàng thân thi?t v?i m?c ?ích mang ??n nhi?u ti?n ích cùng nhi?u ph?n th??ng h?p d?n sau m?i chuy?n ?i.
   08/05/2019 16:53
Khuy?n m?i hè 2019: '?i tr?n th? gian - Hè tràn c?m xúc' nhi?u ?u ?ãi h?p d?n

cá cược gà chọi hội limKhuy?n m?i hè 2019: '?i tr?n th? gian - Hè tràn c?m xúc' nhi?u ?u ?ãi h?p d?n

Di?n ra t? 10/5 – 5/8/2019, ch??ng trình khuy?n m?i Hè 2019 v?i thông ?i?p: “?i tr?n th? gian – Hè tràn c?m xúc” có m?c gi?m giá ??n 3.000.000 ??ng/khách, ??i v?i khách ?i theo nhóm có m?c gi?m lên ??n 24.000.000 ??ng. ?ây là m?t ch??ng trình Hè hoàn toàn khác bi?t so v?i các n?m tr??c vì m?c tiêu t?i ?a hóa ?u ?ãi cho khách hàng.
   08/05/2019 16:09
Vietravel t? ch?c tour hành h??ng ??ng hành cùng ??i l? Vesak 2019

Vietravel t? ch?c tour hành h??ng ??ng hành cùng ??i l? Vesak 2019

Chùa Tam Chúc (Hà Nam) ???c l?a ch?n là ??a ?i?m t? ch?c ??i l? Vesak Liên H?p Qu?c 2019 t? ngày 12 ??n 14/5 t?i ?ây. Vietravel vinh d? 3 l?n liên ti?p ???c Giáo h?i Ph?t giáo Vi?t Nam tin t??ng ?y thác công tác h?u c?n cho s? ki?n ??i l?; và gi?i thi?u hành trình tour v?n hóa tâm linh, ??a Ph?t t?, du khách Vi?t hành h??ng chiêm bái theo dòng s? ki?n.
   08/05/2019 14:23
Bay th?ng ??n N?i Mông, tr?i nghi?m làm dân du m?c

Bay th?ng ??n N?i Mông, tr?i nghi?m làm dân du m?c

T? tháng 6/2019, Vietravel k?t h?p cùng Vietjet Air m? bán s?n ph?m du l?ch N?i Mông v?i d?ch v? ??t chu?n 5 sao, bay th?ng t? TP.HCM ??n thành ph? Ordos v?i giá t?t nh?t th? tr??ng. ??c bi?t, Vietravel ??a ra m?c giá tr?n gói ch? t? 16.99 tri?u v?i các d?ch v? tr?i nghi?m trên th?o nguyên và sa m?c ?ã ???c bao g?m trong tour ?? du khách có th? c?m nh?n tr?n v?n nhi?u cung b?c c?m xúc, rong ru?i gi?a th?o nguyên bao la, và làm dân du m?c th?c th?...
   04/05/2019 17:46
Gi?i mã 'bí ?n' mang tên Jordan

Gi?i mã 'bí ?n' mang tên Jordan

Là n?i giao thoa gi?a nhi?u n?n v?n hóa, Jordan mang trong mình r?t nhi?u huy?n tho?i và thánh tích. Hãy m?t l?n ??t chân ??n ng?n núi Nebo linh thiêng, bi?n Ch?t k? l?, “thành ph? hoa h?ng” Petra hay ng?m b?u tr?i ??y sao gi?a sa m?c Wadi Rum… b?n s? nh?n ra s?c hút mãnh li?t c?a ??t n??c Trung ?ông nh? bé này.
   03/05/2019 10:52
Tr?i nghi?m v?n hóa Kawaii t?i Tokyo

Tr?i nghi?m v?n hóa Kawaii t?i Tokyo

Khi ??n v?i Tokyo B?n s? c?m nh?n ???c r?t nhi?u ?i?u m?i l? vì Thành Ph? này luôn ???c t?o m?i m?i ngày b?i nh?ng ng??i gi? gìn v?n hóa truy?n th?ng và nh?ng ng??i tr? “ th?i h?i th?” hi?n ??i vào Nó. Truy?n th?ng và hi?n ??i luôn xen k? và giao thoa v?i nhau ? t?t c? m?i n?i, m?i l?nh v?c trong cu?c s?ng.
   03/05/2019 09:12
VietravelPlus - Thêm ?i?m, thêm vui

VietravelPlus - Thêm ?i?m, thêm vui

V?i mong ??c mang ??n cho quý khách hàng nh?ng hành trình “Chuyên nghi?p – C?m xúc th?ng hoa - Gia t?ng giá tr?”, Vietravel v?a chính th?c ra m?t ch??ng trình VietravelPlus. ?ây là ch??ng trình ??c bi?t dành cho khách hàng thân thi?t v?i m?c ?ích mang ??n nhi?u ti?n ích h?n n?a cùng nhi?u ph?n th??ng h?p d?n sau m?i chuy?n ?i.
   02/05/2019 15:36
Tây T?ng huy?n bí và ??y mê ho?c

Tây T?ng huy?n bí và ??y mê ho?c

N?m ?n mình trên ??nh núi Himalaya s?ng s?ng quanh n?m tuy?t tr?ng bao ph?, ??n nay Tây T?ng v?n luôn là vùng ??t huy?n tho?i còn t?n t?i trong th? gi?i hi?n ??i. M?t mi?n ??t mà có l? chính s? kh?c nghi?t ?ã khi?n nó tr? nên bí ?n, t? truy?n thuy?t ??n tri?t lý Ph?t giáo, t? con ng??i ??n b?n s?c v?n hóa… ??u có s?c h?p d?n mãnh li?t, thu hút hàng ngàn l??t khách kh?p th? gi?i ?? v? ?ây m?i n?m.
   01/05/2019 16:22
cá cược gà chọi hội lim sitemap sbobetlink m88mobile sbobet gclubslot royalonlinev2ios Slotpantip 1XBETsports
www.LauramitcheLL.net| www.ajgsportstalk.com| www.komunitasbunda.com| www.yourdreamwedding.net| www.freew88.com| www.hashimet-trading.com| www.photofindings.com| www.pacquiaomosleylive.com| www.ronaldmacdonald.net| www.systematic-course.com| www.clickwowgold.com| www.simonkirkeofficial.com| www.systematic-course.com| www.enrdistribution.com| www.firstaidexceeder.com| www.legaltipsonline.com| www.hairlossandcure.com| www.w88wsports.net| www.lindaucapital.com| www.talkeetnatours.com| www.francisorphe.com| www.365discountmeds.net| www.worldfxmarkets.com| www.bLondeapproved.com| www.w88auto.com| www.diets-today.com| www.petcareconsultant.com| www.wqshingtonpost.com| www.360w88.com| www.coLepaintinginc.com| www.bijouxpopulaire.com| www.coLepaintinginc.com| www.peak-corporation.com| www.ziyuandazhaimen.net| www.hoteldelvallesj.com| www.carbonesports.net| www.petcareconsultant.com| www.servingthesoul.com| www.latinajews.net| www.lyndellegonzalez.com| www.zhaoyiqiang.com| www.mendabody.net|