1900 1839
C??c 1000?/phút
EN
Vietravel: Du l?ch 360 ??

Du l?ch Ibaraki mùa xuân v?i hoa M? và các l? h?i

Du l?ch Ibaraki mùa xuân v?i hoa M? và các l? h?i

Khi muôn hoa ?ua n? là lúc b?t ??u câu chuy?n mùa xuân ? Ibaraki. B?n ngh? th? nào v? vi?c th??ng ngo?n s? lãng m?n c?a mùa xuân gi?a Ibaraki ng?p s?c h?ng. Cho dù bây gi? v?n ?ang là gi?a mùa ?ông l?nh giá nh?ng ch?c h?n b?n c?ng ?ã có nh?ng lúc c?m nh?n ???c làn gió ?m áp c?a mùa xuân ?ã ??n ?úng không. Và nh?ng lúc nh? th?, ch?c h?n b?n c?ng t? d?ng có suy ngh? mu?n ?i ?âu ?ó ?ón xuân.
   14/03/2019 11:26
Visa M? và nh?ng 'l?m t??ng' kinh ?i?n

Visa M? và nh?ng 'l?m t??ng' kinh ?i?n

T?ng r?t 2 – 3 l?n là cánh c?a ?ã khép l?i, tài s?n giá tr? “ch?c ?n” ??u visa, du khách tr? tu?i r?t khó ?i M?… ?ó là ch? là m?t vài “l?m t??ng” c?a nh?ng du khách ?ang nuôi “gi?c m? M?”. Nh?ng xin visa M? có th?c s?… “khó” nh? b?n ngh?, hãy cùng Vietravel tìm hi?u!
   13/03/2019 14:12
Vietravel khai tr??ng V?n phòng m?i Chi nhánh Long Xuyên

Vietravel khai tr??ng V?n phòng m?i Chi nhánh Long Xuyên

Ngày 12/03/2019, Công ty Du l?ch Vietravel chính th?c khai tr??ng v?n phòng m?i Chi nhánh Long Xuyên t?i s? 99 - 101 Nguy?n Hu?, P. M? Long, TP. Long Xuyên sau g?n 08 n?m thành l?p (27/05/2011 - 27/05/2019). N?m 2019, do ?ó, s? là n?m b?n l? mang ??m d?u ?n ??i m?i, t?o ti?n ?? và ??ng l?c cho giai ?o?n ngày càng phát tri?n l?n m?nh c?a Vietravel t?i ??a ph??ng. ?ánh d?u b??c chuy?n mình ?áng nh? v?i ý ngh?a là d?u m?c nâng cao ch?t l??ng ph?c v?, ti?n ích, h??ng t?i mang l?i s? hài lòng cao nh?t cho khách hàng.
   13/03/2019 08:46
Vietravel qu?ng bá du l?ch Vi?t Nam t?i H?i ch? Du l?ch Qu?c t? ITB 2019

Vietravel qu?ng bá du l?ch Vi?t Nam t?i H?i ch? Du l?ch Qu?c t? ITB 2019

T? ngày 6-10/3/2019, Vietravel tham d? H?i ch? Du l?ch Qu?c t? ITB t?i Berlin (??c). ?ây là ho?t ??ng tri?n khai ch??ng trình xúc ti?n du l?ch qu?c gia n?m 2019 nh?m qu?ng bá hình ?nh du l?ch Vi?t Nam; xúc ti?n, qu?ng bá các ?i?m ??n, gi?i thi?u s?n ph?m du l?ch, m? r?ng th? tr??ng và tìm ki?m các ??i tác qu?c t?.
   12/03/2019 17:21
T?ng b?ng khai tr??ng v?n phòng Vietravel t?i sydney - Úc

cá cược gà chọi hội limT?ng b?ng khai tr??ng v?n phòng Vietravel t?i sydney - Úc

Ngày 9/3/2019, Vietravel ?ã long tr?ng t? ch?c l? khai tr??ng v?n phòng ??i di?n t?i thành ph? Sydney (Úc 🇦🇺 ). ?ây là v?n phòng ??i di?n th? hai c?a Vietravel t?i “x? s? chu?t túi”, sau v?n phòng ??u tiên ???c m? t?i thành ph? Melbourne vào n?m 2016 và ?ang ho?t ??ng r?t thành công. V?i ??y ?? các d?ch v? du l?ch, Vietravel s? là ??a ch? ?áng tin c?y c?a ki?u bào Úc m?i khi có k? ho?ch ?i du l?ch Vi?t Nam nói riêng và các n??c châu Á nói chung.
   12/03/2019 16:33
Thái Lan, th??ng và yêu!

Thái Lan, th??ng và yêu!

Tôi yêu Thái Lan, nh? cách cô gái t?nh l? th?m m? v? ch?n ?ô th?. Tôi v?n yêu n?i ?ây, yêu t?i n?i ch? mong m?i n?m ???c ? Thái Lan m?t l?n. Tôi th??ng Thái Lan, nh? cách tôi th??ng chàng trai ?ã mang ??n cho cu?c s?ng c?a tôi nh?ng ?i?u ??p ??.
   12/03/2019 11:00
B? s?u t?p nh?ng hành trình du l?ch l? 30/4 ??y thú v? và thanh bình 'b? túi' dành cho b?n

B? s?u t?p nh?ng hành trình du l?ch l? 30/4 ??y thú v? và thanh bình 'b? túi' dành cho b?n

Nh?ng ?i?m ??n m?i và thanh bình v?i ?? lo?i hoa c? khoe s?c nh? khu v??n Ritsurin ? Takamatsu, hoa t? ??ng ? ??n Byodo-in (Nh?t B?n), ??i hoa trà Camellia (Hàn Qu?c), ph??ng tím Bhutan là nh?ng g?i ý cho b?n.
   07/03/2019 11:28
Vietravel l?n th? 3 ph?c v? ??i L? Ph?t ??n Liên H?p Qu?c n?m 2019

Vietravel l?n th? 3 ph?c v? ??i L? Ph?t ??n Liên H?p Qu?c n?m 2019

T? ngày 12 - 14/5/2019 t?i Trung tâm V?n hóa Ph?t giáo Tam Chúc (xã Ba Sao, huy?n Kim B?ng, t?nh Hà Nam), Vi?t Nam l?n th? 3 chính th?c ??ng cai ??i l? Ph?t ??n Liên H?p Qu?c n?m 2019. ?ây c?ng là l?n th? 3 liên ti?p Vietravel vinh d? ???c Giáo h?i Ph?t giáo Vi?t Nam tin t??ng ?y thác công tác h?u c?n cho s? ki?n ??c bi?t quan tr?ng này.
   07/03/2019 09:38
Khám phá m?i t?i B?c M?: M?t hành trình hai qu?c gia

Khám phá m?i t?i B?c M?: M?t hành trình hai qu?c gia

Vào nh?ng tháng cu?i n?m 2018, l??ng khách du l?ch M? và Canada t?i Vietravel t?ng ??t bi?n, ?i kèm theo ?ó là yêu c?u s?n ph?m và d?ch v? c?a khách hàng c?ng ?a d?ng h?n… Vì v?y, sau chuy?n kh?o sát vào ??u n?m 2019, Vietravel ?ã tiên phong khai phá và trình làng ???ng tour m?i “Khám phá B?c M?: Seattle - Vancouver” (8 ngày). Hành trình ??c ?áo v?i nhi?u ?i?m ??n m?i l?, bay cùng hãng hàng không Eva Airways là nh?ng tr?i nghi?m ??y c?m xúc.
   06/03/2019 15:53
Ai trong ??i c?ng nên có 'Wish List' chuy?n ?i c?a tu?i thanh xuân

cá cược gà chọi hội limAi trong ??i c?ng nên có 'Wish List' chuy?n ?i c?a tu?i thanh xuân

Th?c ra, nói ai trong ??i c?ng c?n có m?t chuy?n ?i c?a tu?i thanh xuân thì h?i ít, mà nên nói là ai trong n?m c?ng nên có thì ?úng h?n. V?y chuy?n ?i c?a tu?i thanh xuân là chuy?n ?i th? nào: qu?y h?t s?c, bung l?a h?t mình, ?n “s?ch” nh?ng món ngon v?t l?, b?t ch? ?? ngh? ng?i tuy?t ??i cho ??u óc và t?n h??ng nh?ng kho?nh kh?c c?m xúc nh?t ? nh?ng n?i ??p nh?t cùng ng??i mà b?n yêu quý.
   05/03/2019 16:14
Nh?ng l?u ý gì khi ?i du l?ch Tri?u Tiên

Nh?ng l?u ý gì khi ?i du l?ch Tri?u Tiên

Không t? tách ?oàn du l?ch, ch? ???c ch?p ?nh nh?ng n?i ???c cho phép, trang ph?c l?ch s? kín ?áo...là nh?ng ?i?u b?n c?n l?u ý khi ??n Tri?u Tiên.
   01/03/2019 17:50
Theo chân du khách vi?t v? mi?n ??t Ph?t ?n ?? - Nepal

Theo chân du khách vi?t v? mi?n ??t Ph?t ?n ?? - Nepal

T? tháng 10 ??n tháng 3 ???c xem là mùa hành h??ng c?a các Ph?t t? tìm v? ph??ng ?ông huy?n bí. M?t l?n trong ??i ???c di?n ki?n T? ??ng Tâm, tên g?i c?a b?n thánh tích linh thiêng thu?c ?n ?? và Nepal là tr?i nghi?m không th? quên trong tâm trí c?a các tín ?? Ph?t giáo.
   01/03/2019 16:38
Chiêm ng??ng nh?ng bông hoa mùa h? t?i Ibaraki

Chiêm ng??ng nh?ng bông hoa mùa h? t?i Ibaraki

Hoa diên v? và hoa c?m tú c?u là nh?ng bông hoa ??i di?n cho nh?ng ngày ??u mùa h?, cùng ?i?m qua nh?ng ?i?m tham quan có th? ng?m hai loài hoa tuy?t s?c này!
   28/02/2019 17:03
Ng?m hoa anh ?ào trên h?i trình 5 sao

Ng?m hoa anh ?ào trên h?i trình 5 sao

Nh?ng ngày cu?i tháng 3, làn gió xuân ?ã thoang tho?ng ??a h??ng nh?ng cánh hoa anh ?ào ??u tiên, g?i tôi nh? l?i kho?ng th?i gian này n?m ngoái, khi tôi ?ã có m?t chuy?n h?i trình 5 sao v??t ??i d??ng ??n v?i Nagasaki và Fukuoka (Nh?t B?n) - ??a ?i?m h?p d?n ?? “hanami”. ?ó th?t s? là m?t tr?i nghi?m ??y ?n t??ng và ?áng nh?.
   27/02/2019 17:06
Du l?ch k?t h?p kh?o sát b?t ??ng s?n mô hình m?i h?p d?n gi?i ??u t?

Du l?ch k?t h?p kh?o sát b?t ??ng s?n mô hình m?i h?p d?n gi?i ??u t?

Nh?ng chuy?n ?i không ch? mang l?i nh?ng cái nhìn m?i m? v? thiên nhiên - v?n hóa kh?p th? gi?i mà còn m? ra c? h?i ??u t?, ??c bi?t trong l?nh v?c b?t ??ng s?n. Vì th?, lo?i hình “du l?ch k?t h?p th?m thân và kh?o sát ti?m n?ng b?t ??ng s?n” ?ang tr? thành s?n ph?m h?p d?n, thu hút s? quan tâm c?a nhi?u khách hàng.
   26/02/2019 16:57
??m say mùa thu New Zealand

??m say mùa thu New Zealand

H?n b?n s? thích thú khi ??m mình vào không gian th? m?ng mùa thu, ng?m hàng cây chuy?n màu vàng r?c d?c các tri?n núi, hay tr?i kh?p hai bên b? sông ph?n chi?u mây tr?i xanh ng?t… Hãy ??n ngay New Zealand t? tháng 3 ??n h?t tháng 5 này ?? t?n h??ng ti?t tr?i mùa thu mát d?u và ng?m b?c tranh thiên nhiên tuy?t ??p nh? b??c ra t? b? phim b?n nhé!.
   22/02/2019 17:41
VITM 2019: Vietravel Hà N?i siêu kích c?u du l?ch ?a d?ng hành trình - giá t?t nh?t trong n?m

VITM 2019: Vietravel Hà N?i siêu kích c?u du l?ch ?a d?ng hành trình - giá t?t nh?t trong n?m

B??c sang n?m th? 7 tham gia h?i ch? du l?ch VITM, Công ty Du l?ch Vietravel - Chi nhánh Hà N?i h?a h?n ti?p t?c làm th?a lòng du khách v?i ch??ng trình siêu kích c?u du l?ch hành trình ?a d?ng, h?p d?n và m?c giá ?u ?ãi t?t nh?t trong n?m.
   22/02/2019 16:08
Mê ??m s?c thu vàng n??c Úc

Mê ??m s?c thu vàng n??c Úc

N?u B?c bán c?u s?p b??c vào ti?t hè oi ? thì bên kia Nam bán c?u, n??c Úc xinh ??p ?ã khe kh? vào thu trong màu lá vàng r?c r?. T? tháng 3 ??n tháng 5 hàng n?m, khi nh?ng tán lá d?n chuy?n sang màu ?? vàng, nh?ng ngôi làng ?n hi?n trong màn s??ng huy?n ?o, ?ó là lúc “nàng thu” ?ã v?.
   21/02/2019 16:51
Mùa thu hút ?ông ??o khách du l?ch n??c ngoài vào Nh?t B?n ?ã ??n

Mùa thu hút ?ông ??o khách du l?ch n??c ngoài vào Nh?t B?n ?ã ??n

Trong nh?ng n?m g?n ?ây, t?nh Ibaraki ?ón s? l??ng khách du l?ch n??c ngoài t?ng nhanh, ??c bi?t th?i gian thu hút khách du l?ch tham quan là th?i ?i?m hoa Nemophila khoe s?c vào gi?a tháng 4 ??n gi?a tháng 5.
   21/02/2019 11:34
'Ghim ngay vào tim' 10 n?i ng?m Hoa Anh ?ào tuy?t ??p trên th? gi?i

'Ghim ngay vào tim' 10 n?i ng?m Hoa Anh ?ào tuy?t ??p trên th? gi?i

Mùa hoa anh ?ào là th?i ?i?m thu hút du khách nh?t ? các n??c trên th? gi?i m?i ?? xuân v?. Trong ?ó, các thành ph? c?a Nh?t B?n, Hàn Qu?c, Pháp, Hoa K?,…là nh?ng n?i ng?m hoa anh ?ào ??p nh?t. Hoa ?ào tràn ng?p kh?p m?i ngóc ngách t? khu ph? nh?, con ???ng, công viên ??n cánh r?ng... ??ng ch?n ch? n?a, hãy “qu?ng gánh lo ?i”, vi vu kh?p n?m châu ng?m s?c hoa anh ?ào và l?u l?i kho?nh kh?c ??p nh? m? b?n nhé!
   21/02/2019 09:34
cá cược gà chọi hội lim sitemap W88 Dafabet w88Thailnd OneBet Mobile W88 1xbet live 1XBET.COM