1900 1839
C??c 1000?/phút
Chi nhánh & VP ??i di?n

TR? S? CHÍNH

190 Pasteur, P.6, Q.3, Tp. H? Chí Minh, Vi?t Nam

Tel: (84-28) 38 668 999 (20 lines)

Fax: (84.28) 38 29 9142

Email: info@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

TR? S? CHÍNH

190 Pasteur, P.6, Q.3, Tp. H? Chí Minh, Vi?t Nam

Tel: (84-28) 38 668 999 (20 lines)

Fax: (84.28) 38 29 9142

Email: info@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

XÍ NGHI?P V?N CHUY?N XUYÊN Á

23B Tr??ng S?n, P. 4, Q. Tân Bình, TP. HCM

Tel: (84.28) 39 487 056

Fax: [84.28] 39 487 038

Email: asiaexpress@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

PHÒNG ??NG KÝ DU L?CH ÂU C?

286 Âu C?, P. 9, Q. Tân Bình, TP. HCM

Tel: (84.28) 39 755 011

Fax: (84.28) 39 755 015

Email: vtv.auco@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

TRUNG TÂM D?Y NGH? VÀ XU?T KH?U LAO ??NG VI?T NAM

L?u 3 - 35 Tr?n Qu?c To?n, P. 8, Q. 3, TP. HCM

Tel: [84.28] 3820 8129 Ext: 12, 17

Fax: [84.28] 3820 8130

Email: vietc@vietravel.com; vimac@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

PHÒNG ??NG KÝ DU L?CH QU?N 11

1475 ???ng 3/2, Ph??ng 16, Qu?n 11, TP. HCM

Tel: [84.28] 39 699 439

Fax: [84.28] 39 699 480

Email: vtv.caygo@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CÔNG TY C? PH?N D?CH V? V?N CHUY?N TH? GI?I (WORLDTRANS)

163 Pasteur, Ph??ng 6, Qu?n 3, TP. H? Chí Minh

Tel: (+8428) 3822 7755 / ??t vé: 0938 301 377 / ??t tour: 0901 446 887 / Khách h?p ??ng: 0938 798 866

Fax: (+84.28) 38 248 525

Email: info@worldtrans.vn

PHÒNG ??NG KÝ DU L?CH C?NG HÒA

492 C?ng Hòa, P.13, Q. Tân Bình, TP.HCM

Tel: [84.28] 38 102 409

Fax: [84.28] 38 102 419

Email: vtv.conghoa@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

PHÒNG ??NG KÝ DU L?CH TH? ??C

142 Võ V?n Ngân, P.Bình Th?, Q.Th? ??c, TP.HCM

Tel: [84.28] 3722 5507 / 508

Fax: [84.28] 37225292

Email: vtv.thuduc@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

PHÒNG ??NG KÝ DU L?CH PHÚ M? H?NG

1481 Nguy?n V?n Linh, KP M? Toàn 1, P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM

Tel: [84.28] 54 122 777

Fax: [84.28] 54 166 678

Email: vtv.phumyhung@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

PHÒNG ??NG KÝ DU L?CH GÒ V?P

103 Quang Trung, P. 10, Q. Gò V?p, TP. HCM

Tel: [84.28] 39 899 334/36

Fax: [84.28] 39 899 332

Email: vtv.govap@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

PHÒNG ??NG KÝ DU L?CH QU?N 10

505 Lê H?ng Phong, P.3, Q.10, TP. HCM

Tel: [84.28] 38 356 460

Fax: [84.28] 38 356 461

Email: vtv.lehongphong@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

PHÒNG QUAN H? VÀ D?CH V? KHÁCH HÀNG

35 Tr?n Qu?c To?n, P.8, Q.3, TP.HCM

Tel: (84.28) 38 206 777 - Ext: 160

Fax: (84.28) 38 207 666

Email: customercare@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

TRUNG TÂM T? CH?C S? KI?N ?ÀN ONG VI?T

35 Tr?n Qu?c To?n, P.8, Q.3, TP.HCM

Tel: [84.28] 3820 6777

Fax: [84.28] 3820 7666

Email: info@beevent.vn

PHÒNG ??NG KÝ DU L?CH CH? L?N

30 Châu V?n Liêm, P.10, Q.5, Tp. HCM.

Tel: [84.28] 38 53 7237

Fax: [84.28] 3853 9309

Email: vtv.cholon@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

TRUNG TÂM D?CH V? DU L?CH LÁ XANH

V?n phòng T?ng l?ng Ga ?i qu?c n?i - Sân bay Tân S?n Nh?t (P. 2, Q. Tân Bình, TP. HCM)

Tel: [84.28] 3848 7443

Fax: [84.28] 3848 7442

Email: vtv.laxanh@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

PHÒNG ??NG KÝ DU L?CH PHÚ NHU?N

32A Phan ??ng L?u, Q.Bình Th?nh, TP.HCM

Tel: [84.28] 3551 2345 (14 lines)

Fax: [84.8] 3551 53112

Email: vtv.phunhuan@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

TRUNG TÂM T? V?N DU H?C VIETRAVEL (VIETRAVEL SCC)

T?ng L, 90A Nguy?n Th? Minh Khai, Ph??ng 6, Qu?n 3, TP.HCM

Tel: (84.28) 38228898 (Ext: 558, 560, 561, 612)

Fax: (84.28) 38294834

Email: info@vscc.edu.vn

PHÒNG ??NG KÝ DU L?CH QU?N 8

936 T? Quang B?u, P.5, Q.8, TP.HCM

Tel: (84.28) 36 226 828

Fax: (84.28) 36 226 828

Email: vtv.quan8@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

PHÒNG ??NG KÝ DU L?CH LÊ DU?N

2B Lê Du?n, Ph??ng B?n Nghé, Qu?n 1, TP.HCM

Tel: 84.28] 36 220 889

Fax: 84.28] 36 220 889

Email: vtv.leduan@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN

203 ???ng L??ng Ng?c Quy?n, Ph??ng Hoàng V?n Th?, TP. Thái Nguyên

Tel: (84 208) 3521 333 (máy l?: 3911/ 3912/ 3913/ 3914)

Fax: (84 208) 3521 333

Email: vtv.thainguyen@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

VP ??NG KÝ DU L?CH S? 1 - HÀ N?I

30 Tr?n Thái Tông, D?ch V?ng H?u, C?u Gi?y, Hà N?i

Tel: (84-24) 6269 2858

Fax: (84-24) 6269 2852

Email: vietravelhanoi.vp1@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

VP ??NG KÝ DU L?CH S? 2 - HÀ N?I

172 L?c Long Quân, Qu?n Tây H?, Hà N?i

Tel: (84-24) 3398 5555 | 0868 523 766

Fax: (84-24) 3311 9520

Email: vietravelhanoi.vp2@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

VP ??NG KÝ DU L?CH S? 3 - HÀ N?I

262 Ph? Xã ?àn, P. Ph??ng Liên, Q. ??ng ?a, Hà N?i

Tel: (84-24) 3765 3333

Fax: (84-24) 3572 1003

Email: vietravelhanoi.vp3@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

VP ??NG KÝ DU L?CH S? 4 - HÀ N?I

445 Nguy?n V?n C?, Ph??ng Gia Th?y, Qu?n Long Biên, Hà N?i

Tel: (84-24) 3873 5555

Fax: (84-24) 38732089

Email: vietravelhanoi.vp4@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

VP ??NG KÝ DU L?CH S? 5 - HÀ N?I

28 ?ào T?n, Ba ?ình, Hà N?i

Tel: (84-24) 35 332 288

Fax: (84-24) 39 710 676

Email: vietravelhanoi.vp5@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

VP ??NG KÝ DU L?CH S? 6 - HÀ N?I

274 Tây S?n, P.Trung Li?t, Q.??ng ?a, Hà N?i

Tel: (84-24) 32 383 399

Fax: (84-24) 32 383 399

Email: vietravelhanoi.vp6@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

VP ??NG KÝ DU L?CH TH?Y NGUYÊN - H?I PHÒNG

55 B? ??, Th?y ???ng, Th?y Nguyên, H?i Phòng

Tel: (0225) 3 290 888

Fax: (0225) 3 842 828

Email: vtv.haiphong@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH QU?NG NINH

18 ???ng 25/4, P. B?ch ??ng, TP. H? Long, Qu?ng Ninh

Tel: (84.203) 6262 266 - Hotline: 0912 458 078

Fax: (84.203) 6262 255

Email: vtv.quangninh@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH HÀ N?I

03 Hai Bà Tr?ng, Q.Hoàn Ki?m, TP. Hà N?i

Tel: (84.24) 3933 1978

Fax: (84.24) 3933 1979

Email: vtv.hanoi@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH H?I PHÒNG

04 Tr?n H?ng ??o, P. Hoàng V?n Th?, Q.H?ng Bàng, TP. H?i Phòng

Tel: (84.225) 3 842 888 - Hotline: 0988 682 878 / 0936 900 085

Fax: (84.225) 3 842 828

Email: vtv.haiphong@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

V?N PHÒNG GIAO D?CH CAM RANH

2205 ??i L? Hùng V??ng, Cam L?i, Cam Ranh

Tel: (84.258) 6 536 577

Fax: (84.258) 3526 576

Email: vtv.nhatrang@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH THANH HÓA

S? 109 ???ng D??ng ?ình Ngh?, P.Tân S?n, TP.Thanh Hóa

Tel: Hotline tour n??c ngoài: 0896.529.888 | Hotline tour trong n??c: 0967.931.969

Fax: 0237 8728 959

Email: vtv.thanhhoa@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

VP ??NG KÝ DU L?CH LIÊN CHI?U - ?À N?NG

71 Nguy?n L??ng B?ng, P.Hòa Khánh B?c, Q.Liên Chi?u, ?à N?ng

Tel: (84.236) 3740 142

Fax: (84.236) 3740 142

Email: vtv.danang@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH VINH

51 Nguy?n S? Sách, P.Hà Huy T?p, TP. Vinh, Ngh? An

Tel: [84.238] 355 22 99

Fax: [84.238] 3566 108

Email: vtv.vinh@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH QU?NG NGÃI

516 Quang Trung, P.Nguy?n Nghiêm, TP.Qu?ng Ngãi, Qu?ng Ngãi

Tel: (84.255) 3719 123

Fax: (84.255) 3719 345

Email: vtv.quangngai@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH HU?

17 Lê Quý ?ôn, TP. Hu?.

Tel: [84.234] 383 1432 - 382 3096 (6 lines)

Fax: [84.234] 383 1431

Email: vtv.hue@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH ?À N?NG

58 Pasteur, Qu?n H?i Châu, ?à N?ng.

Tel: (84.236) 38 63 544

Fax: (84.236) 3849 437

Email: vtv.danang@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH QUI NH?N

515 Tr?n H?ng ??o, Ph??ng Lê H?ng Phong, TP.Qui Nh?n

Tel: [84.256] 3 823 829

Fax: [84.256] 3 817 679

Email: vtv.quinhon@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH NHA TRANG

100 Quang Trung, P. L?c Th?, Tp. Nha Trang, t?nh Khánh Hòa

Tel: (84.258) 35 26 577 (8 lines) - Hotline: 0988 608 286

Fax: (84.258) 35 26 576

Email: vtv.nhatrang@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

VIETRAVEL CHI NHÁNH V?NG TÀU

150 Tr??ng Công ??nh, P.3, TP.V?ng Tàu

Tel: [84.254] 3 838 138 - 3 838 245 - 3 838 246

Fax: [84.254] 38 38 248

Email: vtv.vungtau@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH ??NG NAI

242 ???ng 30/4, Thanh Bình, TP.Biên Hòa, ??ng Nai

Tel: [84.251] 394 8930 /1 /2 /3 /4 /5

Fax: [84.251] 394 8936

Email: vtv.bienhoa@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH BÌNH D??NG

317 ??i l? Bình D??ng, Ph??ng Chánh Ngh?a, Thành Ph? Th? D?u M?t t?nh Bình D??ng

Tel: (84.274) 38 82 888 - 38 82 890 - 38 82 891

Fax: (84.274) 38 82 889

Email: vtv.binhduong@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

cá cược gà chọi hội limV?N PHÒNG GIAO D?CH B?O L?C

63 Lý T? Tr?ng, Ph??ng 2, TP. B?o L?c, T?nh Lâm ??ng

Tel: (02633) 965 555 - 945 555

Fax: (02633) 3 758 888

Email: vtvbaoloc@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH ?À L?T

56 Phan ?ình Phùng, Ph??ng 01, Thành ph? ?à L?t, T?nh Lâm ??ng

Tel: Tel: (84.263) 3513 513

Fax: Fax: (84.263) 3818485

Email: vtv.dalat@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH BUÔN MA THU?T

58 ?i?n Biên Ph?, P. Th?ng Nh?t, TP. Buôn Ma Thu?t, DakLak

Tel: (84.262) 3753 999 - Hotline: 0906 50 90 95

Fax: (84.262) 3673 999

Email: vtv.buonmathuot@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH B?C LIÊU

216, Tr?n Phú, Ph??ng 7, Tp. B?c Liêu

Tel: (84.291) 3 997 888

Fax: (84.291) 3 933 888

Email: vtv.baclieu@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH LONG AN

151 Hùng V??ng, ph??ng 2, thành ph? Tân An, Long An

Tel: (84.272) 3900369

Fax: (84.272) 3900369

Email: vtv.longan@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH ??NG THÁP

s? 107, Nguy?n ?ình Chi?u, ph??ng 2, thành ph? Cao Lãnh, t?nh ??ng Tháp

Tel: (84.277) 3877 168

Fax: (84.277) 3877 168

Email: vtvdongthap@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

VP ??NG KÝ DU L?CH CHÂU ??C

69 Chi L?ng, P.Châu Phú A, TP. Châu ??c, An Giang

Tel: (84.296) 3569 588

Fax: (84.296) 3569 566

Email: vtv.longxuyen@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH PHÚ QU?C

53 ???ng 30/4, TT D??ng ?ông, H. Phú Qu?c, Kiên Giang

Tel: [84.297] 3996 544 - 545 - 546

Fax: [84.297] 3996 543

Email: vtv.phuquoc@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

VIETRAVEL R?CH GIÁ

150 Nguy?n Trung Tr?c, TP. R?ch Giá, Kiên Giang

Tel: [84.297] 3577 999

Fax: [84.297] 3577 888

Email: vtv.rachgia@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH CÀ MAU

134 Nguy?n Trãi, Ph??ng 9, TP.Cà Mau, t?nh Cà Mau

Tel: (84.290) 355 88 99

Fax: (84.290) 355 2298

Email: vtv.camau@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH LONG XUYÊN

9 - 101 Nguy?n Hu?, ph??ng M? Long, TP. Long Xuyên, An Giang

Tel: [84.296] 392 3567

Fax: [84.296] 3923.123

Email: vtv.longxuyen@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

CHI NHÁNH C?N TH?

5 - 7 Tr?n V?n Khéo, P. Cái Kh?, Q. Ninh Ki?u, TP. C?n Th?

Tel: (84.292) 37 63 085

Fax: (84.292) 37 63 086

Email: vtv.cantho@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

VIETRAVEL T?I M?

9191 Bolsa Avenue Suite 219 Westminster, CA.92683

Tel: [001] 714 677 3333 - [001] 714 677 8888

Fax: [001] 714 677 0478

Email: info@vietravel.us

PHÒNG ??NG KÝ DU L?CH SYDNEY

297 Chapel Road South, Bankstown NSW 2200

Tel: +61 401 257 979; +61 (02) 81025779

Fax: +61 401 257 979

Email: info@vietravel.com.au

VIETRAVEL T?I SINGAPORE

470 North Bridge Road, #05-12 Bugis Cube, Singapore (188735)

Tel:

Fax:

Email:

VIETRAVEL T?I PHÁP (AN INCENTIVES SARL)

19 Rue Damesme, Paris 75013, France

Tel: 0143133060 (ti?ng Vi?t)/ 0143132929 (en français) - G?i t? Pháp | +33143133060 (ti?ng Vi?t)/ +33143132929 (en français) - G?i t? các n??c khác

Fax: NA

Email: info@vietravel.fr

INDOCHINA HERITAGE TRAVEL - CAMPUCHIA

175, St.155, Sangkat Tuoul Tompung II, Khan Chamkarmorn, Phnompenh, Cambodia

Tel: [+855] 23 22 85 85

Fax: [+855] 23 22 87 87

Email: info@indochinaheritages.com

VIETRAVEL T?I THÁI LAN

King Dragon Travel, Phòng 24 - 25 The Twin Tower Hotel - 88 Rong Muang, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand

Tel: [00 66 2] 216 9821/ 216 9822

Fax: [00 66 2] 216 9823

Email: vtv.thailand@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org

VIETRAVEL T?I ÚC

10/154-158 Barkly Street, Footcrays, VIC 3011

Tel: +61 3 9939 7268; +61 401 257 979

Fax: +61 3 9939 7268

Email: info@vietravel.com.au

cá cược gà chọi hội lim sitemap m88 12bet m88 tank cá cược gà chọi hội lim m88slot scr888onlinecasino 918kiss login
www.grishamgaines.com| www.jayscheesesteak.net| www.bostonvoicedata.com| www.thedallasblackexpo.com| www.aromacare-sacral.com| www.ziguifood.com| www.defeatmsbLog.com| www.playw88.com| www.comw88th.com| www.guaranteed-clean.com| www.forw88th.com| www.exceltechnoproduct.com| www.truthofyoursoul.com| www.e-lisanslama.com| www.24w88.com| www.elsyaminstitute.com| www.truthofyoursoul.com| www.yesontitle24.com| www.w88loto.org| www.oz3bkkf.cn| www.allanfinkelman.com| www.crometechmedia.com| www.w88wthai.com| www.yourdreamwedding.net| www.numeriksoft.com| www.priyomukh.net| www.lowfatgaming.com| www.alexmerek.com| www.talkeetnatours.com| www.degroenedroom.com| www.cusco-puno.com| www.cardo-industries.com| www.elandiecasting.com| www.misthalin.net| www.jquery-quickzoom.com| www.yesontitle24.com| www.clickwowgold.com| www.w88wth.org| www.simonkirkeofficial.com| www.superw88.com| www.games66.net| www.w88design.com|