1900 1839
C??c 1000?/phút
EN

NH?NG THÀNH TÍCH VIETRAVEL ??T ???C SAU H?N 23 N?M HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI?N

N?M 2001
•    Gi?i th??ng trong n??c
-    ?ón nh?n Huân ch??ng Lao ??ng h?ng III.
-    Danh hi?u “M?t trong 10 công ty du l?ch hàng ??u VN” c?a T?ng c?c Du l?ch.
-    C? thi ?ua xu?t s?c
-    “Nhãn hi?u n?i ti?ng – Nhãn hi?u c?nh tranh Vi?t Nam

•    Gi?i th??ng cá nhân
-    Giám ??c Công ty (hi?n nay là T?ng Giám ??c) – Ông Nguy?n Qu?c K? ?ón nh?n b?ng khen c?a Th? t??ng Chính ph?


N?M 2002
-    Danh hi?u “M?t trong 10 công ty du l?ch hàng ??u VN” c?a T?ng c?c Du l?ch.
-    Danh hi?u “Nhà ?i?u hành tour có d?ch v? t?t nh?t” t?p chí The Guide – TBKTVN.
-    Danh hi?u “M?t trong các công ty l? hành hàng ??u” Báo SGTT.
-    “Doanh nghi?p d?ch v? t?t nh?t” - C? thi ?ua xu?t s?c


N?M 2003
-    Danh hi?u “Nhà ?i?u hành tour có d?ch v? t?t nh?t” t?p chí The Guide – TBKTVN.
-    Danh hi?u “M?t trong các công ty l? hành hàng ??u” Báo SGTT.
-    “Doanh nghi?p d?ch v? t?t nh?t”


N?M 2004
•    Gi?i th??ng trong n??c
-    C? thi ?ua c?a Chính ph? t?ng cho “??n v? d?n ??u trong phong trào thi ?ua”
-     “Nhà ?i?u hành tour có d?ch v? t?t nh?t – Excellent Performance”  t?p chí The Guide – TBKTVN.
-    Danh hi?u “Th??ng hi?u Vi?t ???c yêu thích” Báo DNSG.
-    Gi?i th??ng “D?ch v? l? hành ???c hài lòng nh?t” Báo SGTT.

•    Gi?i th??ng n??c ngoài
-    Gi?i th??ng “The Friends of ThaiLand"

•    Gi?i th??ng cá nhân
-    17 CBNV Công ty ???c nh?n B?ng khen Chính Ph?
-    65 CBNV ???c nh?n Danh hi?u Chi?n s? Thi ?ua Ngành
-    171 CBNV ???c nh?n B?ng khen B? tr??ng B? GTVT


N?M 2005
•    Gi?i th??ng trong n??c
-    Huân ch??ng lao ??ng h?ng II
-    Nh?n C? thi ?ua c?a Chính ph? t?ng cho ??n v? ?ã “Hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? công tác, d?n ??u phong trào thi ?ua n?m 2005 kh?i các công ty kinh doanh tr?c thu?c B? GTVT”
-    Danh hi?u “Th??ng hi?u du l?ch yêu thích” Báo SGGP
-    Gi?i th??ng “D?ch v? l? hành ???c hài lòng nh?t” Báo SGTT
-    “Doanh nghi?p d?ch v? t?t nh?t”
-    “M?t trong hai th??ng hi?u n?i ti?ng nh?t ngành hàng du l?ch l? hành” c?a gi?i th??ng “Th??ng Hi?u N?i Ti?ng”
-    “M?ng du l?ch ??t tour tr?c tuy?n t?t nh?t Vi?t Nam”
-    “Doanh nghi?p d?ch v? t?t nh?t”
-     “Nhà ?i?u hành tour có d?ch v? t?t nh?t – Excellent Performance”- t?p chí The Guide – TBKTVN.

•    Gi?i th??ng n??c ngoài
-    B?ng ghi nh?n thành tích “Công ty du l?ch ??a khách ??n Malaysia nhi?u nh?t n?m 2005” c?a B? DL Malaysia trao t?ng.
“Vietravel in appreciation for the outstanding contribution and support in promoting Malaysia as a “Premier Tourist Destination"

•    Gi?i th??ng cá nhân
-    T?ng Giám ??c Công ty – Ông Nguy?n Qu?c K? nh?n Huân ch??ng lao ??ng H?ng III
-    65 CBNV ???c nh?n Danh hi?u Chi?n s? Thi ?ua Ngành
-    T?ng Giám ??c Công ty – Ông Nguy?n Qu?c K? nh?n danh hi?u “Doanh nhân Sài Gòn tiêu bi?u”
-    17 CBNV Công ty ???c nh?n B?ng khen Chính Ph?
-    171 CBNV ???c nh?n B?ng khen B? tr??ng B? GTVT


N?M 2006
• Gi?i th??ng trong n??c
-    ?ón nh?n Huân ch??ng Lao ??ng h?ng II  
-    Nh?n C? thi ?ua c?a Chính ph? t?ng cho "??n v? d?n ??u thi ?ua ngành GTVT - 2006”  
-    C? thi ?ua c?a T?ng Liên ?oàn Lao ??ng VN
-    B?ng khen c?a B? tr??ng
-    Vinh d? ???c Chính ph? giao ?i?u ph?i toàn b? ph??ng ti?n v?n chuy?n ph?c v? H?i ngh? APEC t? ch?c t?i Vi?t Nam và ?ã ??t thành tích xu?t s?c
-    B?ng khen c?a T?ng C?c Du l?ch Vi?t Nam vì có nh?ng ?óng góp vào vi?c t? ch?c thành công H?i ngh? B? tr??ng Du l?ch APEC l?n th? 4 t?i H?i An – Qu?ng Nam
-    Danh hi?u “M?t trong 500 th??ng hi?u n?i ti?ng nh?t Vi?t Nam” Phòng Th??ng m?i – Công nghi?p VN trao t?ng.
-    “M?t trong hai th??ng hi?u n?i ti?ng nh?t ngành hàng du l?ch l? hành” c?a gi?i th??ng “Th??ng Hi?u N?i Ti?ng”
-    Cúp Vàng Th??ng hi?u Vi?t – H?i SHTT VN
-    “Th??ng hi?u Vi?t yêu thích nh?t” - Gi?i ch?t l??ng d?ch v? uy tín
-    “Doanh nghi?p Vi?t Nam Uy tín - Ch?t l??ng”
-    Gi?i th??ng “TOP Trade service 2006” do ??c gi? Báo Th??ng M?i bình ch?n
-    “Th??ng m?i d?ch v? Vi?t Nam – Vietnam Top Trade Services Awards”
-    Danh hi?u “Công ty kinh doanh l? hành qu?c t? hàng ??u Vi?t Nam” và “Công ty kinh doanh l? hành n?i ??a hàng ??u Vi?t Nam” c?a Gi?i th??ng Du l?ch Vi?t Nam
-    Danh hi?u “M?t trong 10 công ty du l?ch hàng ??u c?a Vi?t Nam” n?m 2006 do T?ng c?c Du l?ch trao t?ng
-     “Nhà ?i?u hành tour có d?ch v? t?t nh?t – Excellent Performance”- t?p chí The Guide – TBKTVN.

• Gi?i th??ng cá nhân
-    T?ng Giám ??c Công ty – Ông Nguy?n Qu?c K? nh?n danh hi?u “Doanh nhân Sài Gòn tiêu bi?u”
-    17 CBNV Công ty ???c nh?n B?ng khen Chính Ph?
-    65 CBNV ???c nh?n Danh hi?u Chi?n s? Thi ?ua Ngành
-    171 CBNV ???c nh?n B?ng khen B? tr??ng B? GTVT


N?M 2007
• Gi?i th??ng trong n??c
-    C? thi ?ua c?a Chính ph? t?ng cho “??n v? d?n ??u trong phong trào thi ?ua”
-    Huân ch??ng lao ??ng h?ng 2
-    B?ng khen c?a UBND TP.HCM Vì nh?ng ?óng góp cho ho?t ??ng gi?i trí c?a TP nhân d?p T?t ?inh H?i 2007.
-    B?ng khen c?a UBND TP.HCM vì nh?ng ?óng góp tích c?c cho Ngày h?i Du l?ch TP.HCM l?n III 2007.
-    Gi?i th??ng “Th??ng hi?u Vi?t ???c yêu thích nh?t n?m 2007” do Báo SGGP bình ch?n v?i danh hi?u “Cty có d?ch v? v?n chuy?n và tour MICE t?t nh?t”. ??ng th?i nh?n gi?i th??ng Th??ng hi?u vàng cho 3 n?m liên ti?p ???c Báo SGGP bình ch?n.
-    “Doanh nghi?p d?ch v? t?t nh?t”
-    Nh?n gi?i th??ng “TOP Trade service 2007” do ??c gi? Báo Th??ng M?i bình ch?n
-    “Th??ng m?i d?ch v? Vi?t Nam – Vietnam Top Trade Services Awards”
-    “Website th??ng m?i ?i?n t? uy tín - TrustVN”
-    “Nhà ?i?u hành tour có d?ch v? t?t nh?t – Excellent Performance”- t?p chí The Guide – TBKTVN.
-    Thành l?p trung tâm E-Tour v?i website: www.travel.com.vn - m?ng bán tour tr?c tuy?n ??u tiên t?i VN.
-    Cúp B?c “S?n ph?m Th??ng m?i ?i?n t? xu?t s?c nh?t” trong Tu?n l? tin h?c Vi?t Nam l?n th? 16 (IT Week 16)
-    ??t h?ng 3 – website th??ng m?i ?i?n t? uy tín trong ch??ng trình Trust VN 2007 (Ch??ng trình b?u ch?n website th??ng m?i ?i?n t? tiêu bi?u hàng n?m c?a V? Th??ng  m?i - ?i?n t?, B? Công Th??ng t? ch?c t? n?m 2004).

• Gi?i th??ng cá nhân
-    T?ng Giám ??c Công ty – Ông Nguy?n Qu?c K? nh?n Huân ch??ng lao ??ng H?ng III
-    Giám ??c Chi nhánh Vietravel Hà N?i (hi?n nay là P.TG?) -  Bà Nguy?n Lê H??ng và Tr??ng phòng Tài chính K? toán (hi?n nay là P.TG?) – Ông Nguy?n Minh Ng?c nh?n b?ng khen c?a Chính ph? trong công tác ph?c v? h?i ngh? Apec.
-    17 CBNV Công ty ???c nh?n B?ng khen Chính Ph?
-    65 CBNV ???c nh?n Danh hi?u Chi?n s? Thi ?ua Ngành
-    171 CBNV ???c nh?n B?ng khen B? tr??ng B? GTVT

N?M 2008:
•    Gi?i th??ng trong n??c
-    Gi?i th??ng “Gian hàng ???c yêu thích nh?t” t?i ngày h?i DL TP (18-20/04).
-    Gi?i th??ng “Trí tu? Vi?t Nam 2008” do T?p chí Trí Tu? t? ch?c (05/2008)
-    Top 100 th??ng hi?u n?i ti?ng nh?t VN 2008-2009 do Trung tâm thông tin kinh t? thu?c VCCI và Cty nghiên c?u th? tr??ng Nielsen VN ph?i h?p kh?o sát.
-    “M?t trong hai th??ng hi?u n?i ti?ng nh?t ngành hàng du l?ch l? hành” c?a gi?i th??ng “Th??ng Hi?u N?i Ti?ng”
-    Website www.travel.com.vn l?t vào Top 5 website th??ng m?i ?i?n t? xu?t s?c nh?t n?m 2008 do C?c Th??ng m?i ?i?n t? & Công ngh? thông tin t? ch?c b?u ch?n.
-     "M?ng du l?ch ??t tour tr?c tuy?n t?t nh?t Vi?t Nam”
-     L?n th? 6 liên ti?p ???c ??c gi? báo The Guide (Th?i báo Kinh t? Vi?t Nam) bình ch?n là “Nhà ?i?u hành tour có d?ch v? khách hàng t?t nh?t t?i Vi?t Nam– Excellent Performance”.
-    S?n ph?m “?ám c??i d??i n??c” c?a Cty ???c k? l?c Guiness VN công nh?n là s? ki?n ?ám c??i d??i n??c ??u tiên t?i VN.
-    Nh?n gi?i th??ng “Top Trade service 2008” do ??c gi? Báo Th??ng M?i – B? Công Th??ng bình ch?n.
-    N?m th? 4 liên ti?p ???c gi?i th??ng “Th??ng hi?u Vi?t ???c yêu thích nh?t n?m 2008” do Báo SGGP bình ch?n.
-    Danh hi?u “Th??ng hi?u m?nh 2008” – Th?i báo kinh t? VN b?u ch?n.
-    “Doanh nghi?p d?ch v? t?t nh?t”

• Gi?i th??ng cá nhân
-    17 CBNV Công ty ???c nh?n B?ng khen Chính Ph?
-    65 CBNV ???c nh?n Danh hi?u Chi?n s? Thi ?ua Ngành
-    171 CBNV ???c nh?n B?ng khen B? tr??ng B? GTV


N?M 2009
• Gi?i th??ng trong n??c
-     C? thi ?ua c?a Chính ph? t?ng cho “??n v? d?n ??u trong phong trào thi ?ua”
-    C? thi ?ua c?a T?ng Liên ?oàn Lao ??ng VN
-    Danh hi?u "Top 100 th??ng hi?u n?i ti?ng nh?t VN 2008 - 2009" do Trung tâm thông tin kinh t? thu?c VCCI và Cty nghiên c?u th? tr??ng Nielsen VN ph?i h?p kh?o sát.
-    Danh hi?u “D?ch v? l? hành outbound ???c hài lòng nh?t” – Báo SGTT kh?o sát b?u ch?n.
-    Danh hi?u “Công ty kinh doanh l? hành qu?c t? hàng ??u Vi?t Nam” và “Công ty kinh doanh l? hành n?i ??a hàng ??u Vi?t Nam” c?a Gi?i th??ng Du l?ch Vi?t Nam
-     “Th??ng hi?u Vi?t yêu thích nh?t” – Gi?i ch?t l??ng d?ch v? uy tín
-     “Doanh nghi?p d?ch v? t?t nh?t”
-    “Th??ng m?i d?ch v? Vi?t Nam – Vietnam Top Trade Services Awards”
-    “Danh nghi?p ?ng d?ng CNTT truy?n thông tiêu bi?u” – GT CNTT  - Truy?n Thông TP.HCM
-    “Web vàng doanh nghi?p Vi?t Nam”
-    “M?ng du l?ch ??t tour tr?c tuy?n t?t nh?t Vi?t Nam”

• Gi?i th??ng n??c ngoài
-    Gi?i th??ng TAA (Tourism Alliance Awards) dành cho “Outbound Travel Operator of the Year” (Nhà ?i?u hành tour du l?ch n??c ngoài t?t nh?t Vi?t Nam 2009) – Hi?p h?i Du l?ch Vi?t Nam và 3 n??c ?ông D??ng.

• Gi?i th??ng cá nhân
-    17 CBNV Công ty ???c nh?n B?ng khen Chính Ph?
-    65 CBNV ???c nh?n Danh hi?u Chi?n s? Thi ?ua Ngành
-    171 CBNV ???c nh?n B?ng khen B? tr??ng B? GTVT


N?M 2010:
•    K? ni?m 15 n?m thành l?p Công ty
-    Ngày 02/04/2010: thành l?p VP Âu C? t?i 286 Âu C?, P.9, Q.Tân Bình + thành l?p V?n phòng tr?c thu?c TT DL Lá Xanh và d?i Xí nghi?p v?n chuy?n Xuyên Á v? 23B Tr??ng S?n, P.4, Q.Tân Bình.
-    Tháng 04/2010: Thành l?p Xí Nghi?p Xây d?ng Công Trình Dân D?ng Ngôi Sao.
-     Ngày 21/07/2010: Thành l?p Phòng Giao d?ch bán l? tr?c thu?c TT DLLH Ch? L?n và Phòng giao d?ch bán l? tr?c thu?c TT DLLH Th? Gi?i.
-    Ngày 13/08/2010: Thành l?p TT Phát tri?n H? th?ng bán.
-    Ngày 31/08/2010: nh?n quy?t ??nh c?a B? GTVT  chuy?n Công ty Du l?ch & Ti?p th? GTVT  thành công ty trách nhi?m h?u h?n m?t thành viên.
Tên g?i ??y ?? b?ng ti?ng Vi?t: Công ty TNHH m?t thành viên Du l?ch & Ti?p th? GTVT Vi?t Nam
Tên vi?t t?t b?ng ti?ng Vi?t: Công ty Du l?ch & Ti?p th? GTVT Vi?t Nam/ Công ty Du l?ch Vi?t Nam.
Tên giao d?ch b?ng ti?ng Anh: Vietnam Travel and Marketing transports Company.
Tên vi?t t?t b?ng ti?ng Anh: Vietravel.
?ây là c?t m?c ?ánh d?u m?t b??c chuy?n ??i sang giai ?o?n phát tri?n m?i sau 15 n?m hình thành và phát tri?n. M?t l?n n?a kh?ng ??nh s? phát tri?n l?n m?nh c?a Công ty c? v? ch?t l?n v? l??ng.
-    Ngày 01/11/2010: V?n phòng ??i di?n c?a Công ty t?i M? chính th?c ho?t ??ng tr? l?i, t?i ??a ch?: 9191 Bolsa Avenue Suite 219 Westminter, CA. 92683
-    Ngày 23/11/2010: Khai tr??ng CN Bình Ph??c
-    Ngày 01/12/2010: Khai tr??ng Trung Tâm D?y Ngh? Vietravel – s? 35 Tr?n Qu?c To?n, P.8, Q.3
-    Ngày 1/12/2010: Khai gi?ng l?p h?c “Nghi?p v? ?i?u hành tour du l?ch” ??u tiên c?a Trung tâm d?y ngh? Vietravel.

•    Gi?i th??ng trong n??c
-    ?ón nh?n Huân ch??ng Lao ??ng H?ng I c?a Ch? T?ch n??c trao t?ng vì “?ã có thành tích xu?t s?c trong công tác t? n?m 2005 ??n n?m 2009, góp ph?n vào s? nghi?p xây d?ng Ch? ngh?a xã h?i và b?o v? T? qu?c”.
-    C? thi ?ua c?a Chính ph? t?ng cho “??n v? d?n ??u trong phong trào thi ?ua”
-    Vietravel ti?p t?c vinh d? ???c Chính Ph? giao nhi?m v? t? ch?c ph??ng ti?n v?n chuy?n ph?c v? H?i Ngh? c?p cao ASEAN XVII (t? 28 – 30/10/2010) t?i TT H?i Ngh? Qu?c Gia (Hà N?i) và ?ã thành công t?t ??p.
-    Danh hi?u “Nhà ?i?u hành tour có d?ch v? t?t nh?t Vi?t Nam – Excellent Performance” c?a gi?i th??ng “The Guide Awards 2009 – 2010” –  do ??c gi? Th?i Báo kinh t? Vi?t Nam bình ch?n.
-    Danh hi?u “D?ch v? t?t nh?t 2010” – do ??c gi? báo SGTT bình ch?n.
-    “Th??ng m?i d?ch v? Vi?t Nam – Vietnam Top Trade Services Awards”
-    Danh hi?u “Công ty kinh doanh l? hành qu?c t? hàng ??u Vi?t Nam” và “Công ty kinh doanh l? hành n?i ??a hàng ??u Vi?t Nam” c?a Gi?i th??ng Du l?ch Vi?t Nam
-    “Th??ng hi?u Vi?t yêu thích nh?t” – Gi?i ch?t l??ng d?ch v? uy tín
-    “Doanh nghi?p ?ng d?ng CNTT truy?n thông tiêu bi?u n?m 2010” do UBND TPHCM, S? Thông tin và Truy?n thông TPHCM t? ch?c.
-    Gi?i II dành cho “Gian hàng t? d?ng” và Gi?i II dành cho “Gian hàng t? ch?c ho?t ??ng, s? ki?n phong phú, h?p d?n” t?i H?i ch? Tri?n lãm Du l?ch l?n VI (08 - 11/04/2010).

•    Gi?i th??ng n??c ngoài
-    ??t gi?i th??ng “Outstanding Tour Operator 2010”– B? du l?ch Campuchia trao t?ng.
-    ??t Gi?i th??ng “The Friends of Thailand 2010” - do T?ng c?c Du l?ch Thái Lan trao t?ng.
-    Nh?n gi?i th??ng TAA (Tourism Alliance Awards) dành cho “Outbound Travel Operator of the Year” - Nhà ?i?u hành tour du l?ch n??c ngoài t?t nh?t ?ông D??ng 2010 – Hi?p h?i Du l?ch Vi?t Nam và 3 n??c ?ông D??ng trao t?ng.
-    Danh hi?u “Outbound Travel Operator of the Year” – c?a gi?i th??ng “Tourism Alliance Awards”

• Gi?i th??ng cá nhân
-    Ch? t?ch H?i ??ng thành viên, T?ng Giám ??c Nguy?n Qu?c K? vinh d? ???c trao Huân ch??ng lao ??ng h?ng II, Phó T?ng Giám ??c Nguy?n Lê H??ng và Ch? t?ch Công ?oàn Nguy?n V?n Chi?n ???c trao Huân ch??ng Lao ??ng h?ng III.
-    T?ng Giám ??c Công ty nh?n ???c gi?i th??ng “Doanh nhân Sài Gòn tiêu bi?u 2010” – Hi?p h?i Doanh Nghi?p TP.HCM t? ch?c.
-    Phó T?ng Giám ??c Công ty –  Bà Nguy?n Lê H??ng và Ch? t?ch Công ?oàn – Ông Nguy?n V?n Chi?n nh?n HCL? H?ng III
-    17 CBNV Công ty ???c nh?n B?ng khen Chính Ph?
-    171 CBNV ???c nh?n B?ng khen B? tr??ng B? GTVT

N?M 2011:
•    Gi?i th??ng trong n??c
-    C? thi ?ua c?a Chính ph? t?ng cho “??n v? d?n ??u trong phong trào thi ?ua”
-    B?ng khen c?a Th? t??ng Chính ph? dành cho “T?p th? ?ã có nhi?u thành tích trong công tác t? n?m 2006 ??n n?m 2010, góp ph?n vào s? nghi?p xây d?ng ch? ngh?a xã h?i và b?o v? T? qu?c”.
-    C? thi ?ua c?a T?ng Liên ?oàn Lao ??ng VN
-    B?ng khen “Thành tích xu?t s?c ?óng góp tích c?c vào t? ch?c thành công H?i ch? DL Qu?c T? ITE HCM 2011”.
-    “Doanh nghi?p Sài Gòn tiêu bi?u”  – HHDN TP.HCM
-    “Nhãn hi?u n?i ti?ng – Nhãn hi?u c?nh tranh Vi?t Nam”
-    “Th??ng hi?u Vi?t yêu thích nh?t” – Gi?i ch?t l??ng d?ch v? uy tín
-    FAST 500 – Top 500 Doanh nghi?p t?ng tr??ng nhanh nh?t Vi?t N?m 2011
-    Danh hi?u “Công ty kinh doanh l? hành qu?c t? hàng ??u Vi?t Nam” và “Công ty kinh doanh l? hành n?i ??a hàng ??u Vi?t Nam” c?a Gi?i th??ng Du l?ch Vi?t Nam
-    “Nhà ?i?u hành tour có d?ch v? t?t nh?t ”
-    Danh hi?u:  “Doanh nghi?p d?ch v? t?t nh?t 2011– Excellent Performance” ???c ng??i tiêu dùng và ??c gi? báo SGTT bình ch?n
-    Danh hi?u “Top 50 Nhãn hi?u n?i ti?ng – Top 50 Nhãn hi?u c?nh tranh Vi?t Nam 2011” – C?c S? h?u trí tu? bình ch?n.
-    Danh hi?u “Excellent Performance” c?a gi?i th??ng “The Guide Awards 2010 – 2011” –  do ??c gi? Th?i Báo kinh t? Vi?t Nam bình ch?n.
-    Doanh nghi?p có website du l?ch h?p d?n và hi?u qu? nh?t
-    Top 05 website th??ng m?i ?i?n t? du l?ch hàng ??u Tp. HCM
-    “M?ng du l?ch ??t tour tr?c tuy?n t?t nh?t Vi?t Nam”

•    Gi?i th??ng n??c ngoài
-    Gi?i th??ng “Outstanding Tour Operator 2011” – B? du l?ch Campuchia trao t?ng.
-    Gi?i th??ng TAA (Tourism Alliance Awards) dành cho “Outbound Travel Operator of the Year” - Nhà ?i?u hành tour du l?ch n??c ngoài t?t nh?t trong n?m – ngành du l?ch các n??c Vi?t Nam – Lào – Campuchia – Myanmar t? ch?c.
-    Danh hi?u “Best Travel Agency Vietnam” c?a gi?i th??ng “TTG travel Awards 2011" do ??c gi? t?p chí TTG Asia bình ch?n.

•    Gi?i th??ng cá nhân
-    17 CBNV Công ty ???c nh?n B?ng khen Chính Ph?
-    65 CBNV ???c nh?n Danh hi?u Chi?n s? Thi ?ua Ngành
-    171 CBNV ???c nh?n B?ng khen B? tr??ng B? GTVT


N?M 2012:
• Gi?i th??ng trong n??c:
-    Gi?i th??ng Th??ng Hi?u Qu?c Gia 2012 do Chính ph? trao t?ng.
-    C? thi ?ua c?a T?ng Liên ?oàn Lao ??ng VN
-    B?ng khen c?a B? VHTT & DL “Vì ?ã có thành tích xu?t s?c ?óng góp tích c?c vào t? ch?c thành công H?i ch? DL Qu?c T? ITE HCM 2011”.
-    Các gi?i th??ng trong ch??ng trình “L? tôn vinh Th??ng Hi?u DL hàng ??u TP. HCM” do S? VHTT& DL TP.HCM  ph?i h?p v?i HHDLTP.HCM t? ch?c trong khuôn kh? ngày H?i DL TP.HCM di?n ra t? ngày 12/04 – 15/04/2012 , t?i công viên 23/09:
+ Top 10 Doanh nghi?p l? hành outbound hàng ??u Tp. HCM
+ Top 10 Doanh nghi?p l? hành Inbound hàng ??u Tp. HCM
+ Top 10 Doanh nghi?p l? hành n?i ??a hàng ??u Tp. HCM
+ Top 10 website th??ng m?i ?i?n t? du l?ch hàng ??u Tp. HCM
+ Top 05 hãng v?n chuy?n du l?ch hàng ??u TP.HCM
+ Doanh nghi?p có website du l?ch h?p d?n và hi?u qu? nh?t (Gi?i th??ng duy nh?t ???c trao cho Công ty Vietravel).
-    Gi?i th??ng “The Guide Awards 2011 – 2012” –  do ??c gi? Th?i Báo kinh t? Vi?t Nam bình ch?n.
-    B?ng x?p h?ng FAST 500 – Top 500 Doanh nghi?p t?ng tr??ng nhanh nh?t Vi?t Nam 2011 do Công ty CP Báo cáo ?ánh giá Vi?t Nam (Vietnam Report Jsc. – VNR) ph?i h?p v?i Báo VietnamNet t? ch?c.
-    “Th??ng hi?u Vi?t yêu thích nh?t n?m 2012” do ??c gi? báo Sài Gòn Gi?i Phóng bình ch?n.
-     “Doanh Nghi?p V?n t?i An Toàn”
-    Top 05 hãng v?n chuy?n du l?ch hàng ??u TP.HCM
-    “Top 05 th??ng hi?u v?n chuy?n ???ng b? tiêu bi?u” c?a ch??ng trình bình ch?n “TP. HCM – 100 ?i?u thú v?” l?n II, 2012 do S? VHTT & DL TP. HCM t? ch?c.

• Gi?i th??ng n??c ngoài:
-    Danh hi?u “Outbound Travel Operator of the Year” c?a gi?i th??ng “Tourism Alliance Awards” – Hi?p h?i du l?ch c?a các n??c Vi?t Nam, Lào, Campuchia và Myanmar trao t?ng.
-    Danh hi?u “Best Travel Agency Vietnam” c?a gi?i th??ng “TTG Travel Awards 2012" do ??c gi? t?p chí TTG Asia bình ch?n.

•    Gi?i th??ng cá nhân
-    T?ng Giám ??c Công ty - Ông Nguy?n Qu?c K? và Giám ??c TTDV DL Lá Xanh – Ông Nguy?n V?n Chi?n nh?n k? ni?m ch??ng “Vì s? nghi?p phát tri?n Giao thông v?n t?i Vi?t Nam”
-    Phó T?ng giám ??c công ty – Ông Tr?n ?oàn Th? Duy nh?n danh hi?u “Trí th?c tiêu bi?u Vi?t Nam trên m?t tr?n kinh t? n?m 2012”
-    17 CBNV Công ty ???c nh?n B?ng khen Chính Ph?
-    65 CBNV ???c nh?n Danh hi?u Chi?n s? Thi ?ua Ngành
-    171 CBNV ???c nh?n B?ng khen B? tr??ng B? GTVT


N?M 2013
•    Gi?i th??ng trong n??c
-    C? thi ?ua c?a Chính ph? t?ng cho “??n v? d?n ??u trong phong trào thi ?ua”
-    C? thi ?ua c?a T?ng Liên ?oàn Lao ??ng VN
-    “Doanh nghi?p TP.HCM tiêu bi?u”
-    “Website TM?T chuyên ngành du l?ch, l? hành tiêu bi?u” c?a Gi?i th??ng Th??ng m?i ?i?n t? TP.HCM v?i ch? ?? “Website và D?ch v? th??ng m?i ?i?n t? tiêu bi?u”
-    B?ng khen “?ã có thành tích xu?t s?c trong ho?t ??ng kinh doanh, góp ph?n vào s? phát tri?n ngành du l?ch c?a t?nh Bình Thu?n”
-    Top 10 DN l? hành Outbound hàng ??u Tp. HCM;
-    Top 10 DN l? hành Inbound hàng ??u Tp. HCM;
-    Top 10 DN l? hành n?i ??a hàng ??u Tp. HCM;
-    Top 10 website th??ng m?i ?i?n t? du l?ch hàng ??u Tp. HCM
-    Top 05 hãng v?n chuy?n du l?ch hàng ??u TP.HCM;
-    “Th??ng hi?u Vi?t yêu thích nh?t” – Gi?i ch?t l??ng d?ch v? uy tín
-    “Th??ng hi?u vàng”
-    B?ng Khen c?a Ch? t?ch UBND Thành ph? vì "?ã có nh?ng n? l?c, ph?n ??u v??t qua m?i khó kh?n, gi? v?ng uy tín hàng Vi?t nhi?u n?m li?n và ?ã ???c bình ch?n là Th??ng hi?u vàng".
-    “M?ng du l?ch ??t tour tr?c tuy?n t?t nh?t Vi?t Nam”
-    “Doanh nghi?p D?ch v? ???c hài lòng nh?t – Best Service”
-    VNR500 – Top 500 Doanh nghi?p l?n nh?t Vi?t Nam

•    Gi?i th??ng n??c ngoài
-    Danh hi?u “Vietnam’s Leading Tour Operator” và “Vietnam’s Leading Travel Agency” c?a gi?i th??ng World Travel Awards
-    Danh hi?u  “Best Travel Agency - Vietnam” c?a gi?i th??ng TTG Travel Awards
-    Danh hi?u “Outbound Travel Operator of the Year” – c?a gi?i th??ng “Mekong Tourism Alliance Awards”
-    “Gi?i th??ng du l?ch khen th??ng Hàn Qu?c – Korea Double Double Incentive”

•    Gi?i th??ng cá nhân
-    T?ng Giám ??c Công ty – Ông Nguy?n Qu?c K? nh?n gi?i th??ng “Doanh Nhân Vi?t Nam Tiêu Bi?u 2013”
-    65 CBNV ???c nh?n Danh hi?u Chi?n s? Thi ?ua Ngành
-    17 CBNV Công ty ???c nh?n B?ng khen Chính Ph?
-    171 CBNV ???c nh?n B?ng khen B? tr??ng B? GTVT


N?M 2014
•    Gi?i th??ng trong n??c
-    Th??ng hi?u qu?c gia
-    “Danh nghi?p ?ng d?ng CNTT truy?n thông tiêu bi?u” – GT CNTT  - Truy?n Thông TP.HCM
-    “Website TM?T chuyên ngành du l?ch, l? hành tiêu bi?u” c?a Gi?i th??ng Th??ng m?i ?i?n t? TP.HCM v?i ch? ?? “Website và D?ch v? th??ng m?i ?i?n t? tiêu bi?u”
-    Top 10 DN l? hành Outbound hàng ??u Tp. HCM;
-    Top 10 DN l? hành Inbound hàng ??u Tp. HCM;
-    Top 10 DN l? hành n?i ??a hàng ??u Tp. HCM;
-    “Th??ng hi?u vàng”
-    B?ng khen c?a UBND TPHCM v?i nhi?u thành tích xu?t s?c trong ch??ng trình giai ?o?n 2009-2014
-    B?ng khen c?a UBND TP.HCM cho các doanh nghi?p tiêu bi?u tích c?c tham gia Cu?c v?n ??ng “Ng??i Vi?t Nam ?u tiên dùng hàng Vi?t Nam”
-    Top 10 website th??ng m?i ?i?n t? du l?ch hàng ??u Tp. HCM
-    Top 10 hãng v?n chuy?n du l?ch hàng ??u TP.HCM;
-    “Th??ng hi?u Vi?t yêu thích nh?t” – Gi?i ch?t l??ng d?ch v? uy tín
-    “M?ng du l?ch ??t tour tr?c tuy?n t?t nh?t Vi?t Nam”

•    Gi?i th??ng n??c ngoài
-    Danh hi?u “Asia’s Leading Travel Agency” c?a gi?i th??ng World Travel Awards
-    Danh hi?u “Vietnam’s Leading Tour Operator” và “Vietnam’s Leading Travel Agency” c?a gi?i th??ng World Travel Awards
-    Danh hi?u “Best Travel Agency - Vietnam” c?a gi?i th??ng TTG Travel Awards
-    Danh hi?u “The best Outbound of the Year” – c?a gi?i th??ng “Mekong Tourism Alliance Awards”
-    “Gi?i th??ng du l?ch khen th??ng Hàn Qu?c – Korea Double Double Incentive”
-    B?ng khen “In Appreciation of your contribution for the promotion of  - Visit Malaysia 2014”

•    Gi?i th??ng cá nhân
-    Phó T?ng Giám ??c công ty – Ông Tr?n ?oàn Th? Duy nh?n danh hi?u “Doanh nhân TP.HCM tiêu bi?u”

N?M 2015
•    Gi?i th??ng trong n??c
-    Top 10 n?i làm vi?c t?t nh?t Vi?t Nam ngành du l?ch – khách s?n – nhà hàng
-    Doanh nghi?p TPHCM tiêu bi?u 
-    Gi?i th??ng Du l?ch Vi?t Nam:
?    Công ty kinh doanh l? hành Outbound hàng ??u Vi?t Nam
?    Công ty kinh doanh l? hành Inbound hàng ??u Vi?t Nam
?    Công ty kinh doanh l? hành n?i ??a hàng ??u Vi?t Nam
-    Gi?i th??ng du l?ch TP.HCM: 
Top 10 DN l? hành Outbound hàng ??u Tp. HCM
Top 10 DN l? hành Inbound hàng ??u Tp. HCM
Top 10 DN l? hành n?i ??a hàng ??u Tp. HCM
Top 10 website th??ng m?i ?i?n t? du l?ch hàng ??u Tp. HCM
Top 10 hãng v?n chuy?n du l?ch hàng ??u TP.HCM
-    Top 500 Doanh nghi?p l?n nh?t Vi?t Nam – VNR500
-    B?ng khen “Tham gia tích c?c và hi?u qu? trong ch??ng trình kích c?u t?i H?i ch? Du l?ch qu?c t? Vi?t Nam VITM 2015”
-    Doanh nghi?p tiêu bi?u n?m 2015 – T?nh Th?a Thiên Hu?
-    Gi?i th??ng th??ng m?i ?i?n t? TP.HCM-ECA 2015
-    B?ng khen c?a UBND T?nh Khánh Hòa

•    Gi?i th??ng n??c ngoài
-    Gi?i th??ng “Taiwan Tourism Awards” – Danh hi?u “Công ty du l?ch Vi?t Nam có l??ng khách du l?ch sang ?ài Loan cao nh?t”
-    World Travel Awards: 2 danh hi?u:
Asia’s Leading Travel Agency
Vietnam’s Leading Travel Agency
-    TTG Travel Awards: Best Travel Agency – Vietnam
-    Mekong Tourism Alliance Awards: The best Outbound of the Year
-    Gi?i th??ng du l?ch khen th??ng Hàn Qu?c – Korea Double Double Incentive
-    Gi?i th??ng Contributions to the Promotion of Taiwan tourism

N?M 2016
•    Gi?i th??ng trong n??c
-    Th??ng hi?u qu?c gia – Vietnam Value 2016
-    Gi?i th??ng Du l?ch Vi?t Nam:
Công ty kinh doanh l? hành Inbound hàng ??u Vi?t Nam
Công ty kinh doanh l? hành n?i ??a hàng ??u Vi?t Nam
-    Gi?i th??ng du l?ch TP.HCM:
Top 10 DN l? hành Outbound hàng ??u Tp. HCM
Top 10 DN l? hành Inbound hàng ??u Tp. HCM
Top 10 DN l? hành n?i ??a hàng ??u Tp. HCM
Top 5 website th??ng m?i ?i?n t? du l?ch hàng ??u Tp. HCM
Top 10 hãng v?n chuy?n du l?ch hàng ??u TP.HCM
Top 500 Doanh nghi?p l?n nh?t Vi?t Nam – VNR500
Doanh nghi?p TPHCM tiêu bi?u

•    Gi?i th??ng n??c ngoài
-    Mekong Tourism Alliance Awards (MTAA)
-    World Travel Awards: l?n th? 4 liên ti?p Vietravel ??t 2 danh hi?u:
Asia’s Leading Travel Agency
Vietnam’s Leading Travel Agency
-    TTG Travel Awards:  Vietravel là  công ty du l?ch duy nh?t c?a Vi?t Nam 5 l?n liên ti?p nh?n gi?i th??ng “Best Travel Agency – Vietnam” - Công ty du l?ch t?t nh?t Vi?t Nam.
-    Gi?i th??ng du l?ch Hàn Qu?c

•    Gi?i th??ng cá nhân
Ông Nguy?n Qu?c K? Ch? t?ch H?QT, T?ng Giám ??c Công ty Vietravel ?ã vinh d? ???c nh?n danh hi?u “Doanh nhân tiêu bi?u c?a thành ph? H? Chí Minh n?m 2016"

N?M 2017

• Gi?i th??ng trong n??c
- Gi?i th??ng Du l?ch Vi?t Nam:
Công ty kinh doanh l? hành Outbound hàng ??u Vi?t Nam
Công ty kinh doanh l? hành n?i ??a hàng ??u Vi?t Nam
Công ty kinh doanh l? hành qu?c t? hàng ??u ??a khách du l?ch vào Vi?t Nam (Inbound)
- Gi?i th??ng du l?ch TP.HCM:
Top 10 DN l? hành Outbound hàng ??u Tp. HCM
Top 10 DN l? hành Inbound hàng ??u Tp. HCM
Top 10 DN l? hành n?i ??a hàng ??u Tp. HCM
Top 10 hãng v?n chuy?n du l?ch hàng ??u TP.HCM
- Gi?i th??ng Công ngh? Thông tin & Truy?n thông TP.HCM 2017: ??n v? ?ng d?ng Công ngh? thông tin – Truy?n thông tiêu bi?u.
- Top 10 Công ty du l?ch, l? hành Vi?t Nam uy tín n?m 2017.
- Top 500 Doanh nghi?p l?n nh?t Vi?t Nam – VNR500
- Top 500 Doanh nghi?p t?ng tr??ng nhanh nh?t Vi?t Nam n?m 2017
- B?ng khen v? nh?ng ?óng góp tích c?c cho Du l?ch Tây B?c
- Gi?i th??ng Du l?ch ITE 2017 – ??n v? ??ng hành
 
• Gi?i th??ng n??c ngoài
- Vietravel là Công ty l? hành duy nh?t t?i Vi?t Nam chi?n th?ng gi?i th??ng World Travel Awards khuôn kh? qu?c t? v?i danh hi?u World’s Leading Group Tour Operator 2017
- World Travel Awards: l?n th? 5 liên ti?p Vietravel ??t gi?i, v?i 2 danh hi?u:
Asia's Leading Tour Operator 2017
Vietnam's Leading Tour Operator 2017
- TTG Travel Awards 2017: Best Travel Agency - Vietnam
- Gi?i th??ng Du l?ch Hàn Qu?c: 
??i tác Vàng 
??i tác xu?t s?c
MICE Alliance Awards


H??NG ??N T?M NHÌN 2020:
Công ty c?ng ?ã ?? ra t?m nhìn và ??nh h??ng phát tri?n dài h?n và v? mô cho giai ?o?n 2015 – 2020, c? th? ??n n?m 2020. Vietravel ph?n ??u ??t ???c 1.000.000 khách và tr? thành m?t trong 10 công ty du l?ch hàng ??u châu Á. ?ây là m?c tiêu ??y th? thách nh?ng v?i m?t m?c tiêu chung, Vietravel ?ã và ?ang hi?n th?c hoá nh?ng m?c tiêu chi?n l??c c?a mình.
 

cá cược gà chọi hội lim sitemap cá cược gà chọi hội lim bwinasia onlineSlot M88asia GclubSlotsOnline W88asia w88
www.homesofsurrey.com| www.bestbagantravels.com| www.onlinew88th.com| www.yeshanlan.com| www.scoobitours.com| www.anti-ickypoo.com| www.classysassyng.com| www.northfaceshows.com| www.techstreamgames.com| www.raydennisonchevy.net| www.basecampmaricopa.com| www.autow88th.com| www.allw88.com| www.games66.net| www.casa-verdehomes.com| www.thekerrydiaries.com| www.w88hotel.com| www.w88wloto.com| www.w88wthsports.net| www.goodcustomgoods.com| www.guaranteed-clean.com| www.w88th.org| www.howtomakeaboat.net| www.daingerfieLdtx.net| www.w88design.com| www.surpriseanddemand.com| www.firstaidexceeder.com| www.777w88.com| www.zhaoyiqiang.com| www.systematic-course.com| www.greenfieldtours.com| www.geisheimermath.com| www.eternelserum.net| www.thisisgreekdom.com| www.copy-creators.com| www.dfwl.org| www.freew88.com| www.justw88.com| www.fotouhaLkhair.com| www.comw88th.com| www.bigw88.com| www.wqshingtonpost.com|