1900 1839
C??c 1000?/phút
EN
Ý ki?n khách hàng

CHIA S? C?A KHÁCH HÀNG NGUY?N ??NG HI?N , TOUR NH?T B?N NGÀY 16/03/2019

CHIA S? C?A KHÁCH HÀNG NGUY?N ??NG HI?N , TOUR NH?T B?N NGÀY 16/03/2019

Tôi khá hài lòng v? chuy?n ?i Nh?t B?n ngày 16/03/2019. ?i?u ?n t??ng nh?t v? chuy?n ?i là ???c nhìn th?y v? ??t n??c và con ng??i Nh?t B?n. ??c bi?t h?n c? là s? chia s? nhi?t tình và s? quan tâm chu ?áo c?a HDV ch? L? Ng?c Liên và HDV ??a ph??ng cô JJ. Tôi th?c s? r?t c?m kích b?i h? ?ã có “tu?i” nh?ng lúc nào c?ng gi? ???c s? l?c quan, vui v? v&
   01/04/2019 11:24:10
TH? CÁM ?N C?A KHÁCH HÀNG MÃ BÍCH TH?Y, TOUR NH?T B?N NGÀY 21-26/03/2019

TH? CÁM ?N C?A KHÁCH HÀNG MÃ BÍCH TH?Y, TOUR NH?T B?N NGÀY 21-26/03/2019

Kính g?i  Công Ty Du l?ch Vietravel,
Hai v? ch?ng tôi v?a m?i tr?i nghi?m chuy?n du l?ch Fukushima Nh?t b?n kh?i hành t?i 21/3/2019 T? Tân S?n Nh?t ??n FUKUSHIMA và FUKUSHIMA - Tân S?n Nh?t ngày 26/3/19 do HDV Nguy?n Th? ?ua d?n ?oàn.
Th?t là tuy?t v?i ,chúng tôi r?t hài lòng v?i chuy?n du l?ch này ..., cám ?n Vietravel ??ng th?i cám ?n HDV Mrs ?ua. Ch? ?y r?t nhi?t tì
   29/03/2019 14:10:25
VIETRAVEL VINH D? ???C ??NG HÀNH CÙNG ?OÀN CÔNG TY HYUNDAI GIA LAI TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH QUY NH?N.

VIETRAVEL VINH D? ???C ??NG HÀNH CÙNG ?OÀN CÔNG TY HYUNDAI GIA LAI TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH QUY NH?N.

Chào các anh ch? Vietravel,  L?i ??u tiên thay m?t Hyundai Gia Lai mình r?t c?m ?n và hài lòng v?i chuy?n ?i v?a qua. Sau ?ây là m?t vài c?m nh?n c?a riêng b?n thân mình. Gia Lai - Quy Nh?n : g?n mà xa, l? mà quen!

Theo ??nh k? hàng n?m , công ty mình l?i cho nhân viên ngh? x? h?i b?ng m?t chuy?n du l?ch. N?m nay ??a ?i?m ???c ch?n là Quy Nh?n ch? cách công ty mình c&oacu

   08/03/2019 11:55:25
TH? KHEN C?A KHÁCH HÀNG L?U NGUY?N ??C MINH TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH CHIANG MAI (THAILAND).

TH? KHEN C?A KHÁCH HÀNG L?U NGUY?N ??C MINH TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH CHIANG MAI (THAILAND).

Kính g?i Công ty du l?ch Vietravel, ??i di?n nhóm khách hàng 05 ng??i, tôi vi?t th? này g?i l?i c?m ?n r?t chân thành ??n H??ng d?n viên Nguy?n Tr?nh V?n ??c cho tuy?n du l?ch Chiang Mai ngày 8/2 ??n 12/2/2019. Qua s? thuy?t minh c?a HDV v? L?ch s?, V?n hóa, ?m th?c và l?i s?ng c?a ng??i dân Thái Lan, Chúng tôi càng yêu thích x? s? Chùa Vàng. Chính s? t?n tâm, chuyên nghi?p c?a HDV ?ã làm cho g
   28/02/2019 18:17:36
NH?NG TR?I NGHI?M C?A GIA ?ÌNH KHÁCH HÀNG TR?N H?U ÁNH TRONG L?N ??U THAM GIA TOUR CÙNG VIETRAVEL.

NH?NG TR?I NGHI?M C?A GIA ?ÌNH KHÁCH HÀNG TR?N H?U ÁNH TRONG L?N ??U THAM GIA TOUR CÙNG VIETRAVEL.

Chúng tôi ?ã k?t thúc chuy?n du l?ch ?à L?t c?a gia ?ình m?t cách th?a mãn. Tr??c ?ó, nh?ng hành trình du l?ch Chúng tôi ch?a t?ng s? d?ng tour c?a Vietravel, nay thì gia ?ình Chúng tôi ?ã ???c h??ng tr?n tour c?a Vietravel m?t cách tr?n v?n và ?ng ý. Sau chuy?n ?i, Chúng tôi mu?n ng? l?i c?m ?n Công ty du l?ch Vietravel và s? ch?m sóc ân c?n c?a H??ng d?n viên Nguy?n Nh?t Trình ph?c v?.
   28/02/2019 18:13:47
TR?I NGHI?M THÚ V? - ??Y C?M XÚC TH?NG HOA C?A KHÁCH HÀNG NGUY?N PH?M TH?O VI TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH NH?T B?N CÙNG VIETRAVEL.

TR?I NGHI?M THÚ V? - ??Y C?M XÚC TH?NG HOA C?A KHÁCH HÀNG NGUY?N PH?M TH?O VI TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH NH?T B?N CÙNG VIETRAVEL.

Tour “FUKUSHIMA – TOCHIGI – IBARAKI – TOKYO – NÚI PHÚ S?”  H??ng d?n viên: Nguy?n Th? ?ua Cu?c ??i m?i ng??i chúng ta ?ã, ?ang và s? là nh?ng cu?c hành trình. Nh?ng chuy?n hành trình ?ôi khi b?t ng?, ?ôi khi có ch? ?ích. Tuy nhiên không quan tr?ng là nh?ng chuy?n hành trình ?ó dài hay ng?n, nhi?u hay ít – mà quan tr?ng là tr
   25/02/2019 16:14:48
HÀNH TRÌNH TRÊN ??T N??C TH? NH? K? C?A KHÁCH HÀNG HOÀNG NGÂU ??NG HÀNH CÙNG VIETRAVEL.

HÀNH TRÌNH TRÊN ??T N??C TH? NH? K? C?A KHÁCH HÀNG HOÀNG NGÂU ??NG HÀNH CÙNG VIETRAVEL.

C?m ?n Vietravel ?ã cung c?p cho chúng tôi m?t chuy?n tham quan ??y thú v? ??n vùng ??t có n?n v?n hóa ??c s?c và l?ch s? lâu ??i. ??c bi?t, tôi ???c là m?t trong nh?ng ng??i vô cùng may m?n có c? h?i tr?i nghi?m tuy?t v?i ???c ng?m bình minh trên vùng ??t Cappadocia ??p nh? tranh b?ng nh?ng chi?c tinh khí c?u. M?t l?n n?a, xin thay m?t ?oàn du l?ch c?m ?n HDV và Công ty Vietravel ?ã làm vi?c b?ng c? cái tâm, t?o m
   25/02/2019 15:41:47
GIA ?ÌNH KHÁCH HÀNG V? HÀ KHANH CÙNG VIETRAVEL ?ÓN CHÀO N?M M?I T?I TH? NH? K?.

GIA ?ÌNH KHÁCH HÀNG V? HÀ KHANH CÙNG VIETRAVEL ?ÓN CHÀO N?M M?I T?I TH? NH? K?.

Tour du l?ch Th? Nh? K? vào d?p ??u n?m m?i do Vietravel t? ch?c, th?c s? ?ã khi?n cho ?oàn khách chúng tôi th?t s? thú v? ngay t? khi nh?n ???c l?ch trình c?a chuy?n tham quan. H?n n?a, cho ??n khi ?áp chuy?n bay t? Sài Gòn ??n Istanbul, ?oàn chúng tôi không kh?i c?m th?y háo h?c khi b?t ??u chu?n b? m?t chuy?n hành trình m?i. V?i s? nhi?t tình và xông xáo c?a các HDV, ngay c? nh?ng kho?ng th?i gian ngh? ng?i trên xe c?ng tr? t
   25/02/2019 15:11:33
C?M NH?N C?A KHÁCH HÀNG HU?NH KIM C??NG TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH DUBAI KH?I HÀNH NGÀY 06/01/2019

C?M NH?N C?A KHÁCH HÀNG HU?NH KIM C??NG TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH DUBAI KH?I HÀNH NGÀY 06/01/2019

Gia ?ình chúng tôi 3 ng??i, tr??c khi mua tour ?ã tìm hi?u v? công ty Vietravel. M?t công ty r?t uy tín, có ??i ng? HDV t?n tâm. (Gia ?ình tôi th??ng xuyên có ?i tour c?a công ty) ?ã quy?t ??nh mua tour Dubai ngày 6/1/2019. - Dubai là ??t n??c có nh?ng cái nh?n t?o nh?t nhì th? gi?i, ngoài nh?ng phong c?nh ??p, chúng tôi c?ng mu?n bi?t v? l?ch s?, s? hình thành c?a ??t n??c, v? con ng??i, phong t?c t?p qu&aac
   28/01/2019 08:36:54
M?T S? H?I NG? ??Y THÚ V? V?I VIETRAVEL TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH TH? NH? K? C?A KHÁCH HÀNG L?U NGUY?N ??C MINH.

cá cược gà chọi hội limM?T S? H?I NG? ??Y THÚ V? V?I VIETRAVEL TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH TH? NH? K? C?A KHÁCH HÀNG L?U NGUY?N ??C MINH.

Kính g?i công tu du l?ch Vietravel, Tôi là L?u Nguy?n ??c Minh, nay tôi vi?t b?c th? này xin bày t? m?t vài c?m xúc cho m?t chuy?n ?i m?i v?a k?t thúc v?i Vietravel. Tôi có ??ng ký hành trình Th? Nh? K? t? ngày 2/1/2019 ??n 10/1/2019 cho tôi và m?. Tôi xin g?i l?i c?m ?n ??n em bán tour Hu?nh Th? Khánh Ly ?ã r?t nhi?t tình cung c?p ??y ?? thông tin v? hành trình, thông tin v? kh&aacut
   11/01/2019 18:42:23
VIETRAVEL - N?I C?M XÚC TH?NG HOA SAU HÀNH TRÌNH DU L?CH MI?N TÂY C?A KHÁCH HÀNG TR?N TH? MINH THI.

VIETRAVEL - N?I C?M XÚC TH?NG HOA SAU HÀNH TRÌNH DU L?CH MI?N TÂY C?A KHÁCH HÀNG TR?N TH? MINH THI.

Th?m ch? n?i Cái R?ng         R?i b?n Ninh Ki?u  kho?ng 6 km và m?t 30 phút ???ng sông, trên con tàu du l?ch,  chúng tôi nhìn th?y dòng ch?  “Ch? n?i Cái R?ng” hi?n lên trên thành c?u Cái R?ng b?c ngang qua dòng sông H?u. Nghe ti?ng ?ã lâu, nay tôi m?i có d?p quan sát và tr?i nghi?m mô hình Ch? n?i.         Theo l?i cô h??ng d?n vi&ecir
   05/01/2019 11:25:49
TH? C?M ?N C?A QUÝ CÔNG TY TNHH D?CH V? TRI?N LÃM H?NG H?C.

TH? C?M ?N C?A QUÝ CÔNG TY TNHH D?CH V? TRI?N LÃM H?NG H?C.

Kính g?i: công ty du l?ch Vietravel, L?i ??u tiên xin g?i l?i chào và l?i chúc n?m m?i ??n quý công ty Vietravel! Em g?i th? này ??n quý công ty ?? bày t? lòng c?m ?n v? ch?t l??ng d?ch v? tour Phan Thi?t do h??ng d?n viên Tr?n Quang Tr?ng d?n ?oàn.

?oàn em g?m 30 ng??i l?n và 1 tr? em th?t s? r?t ph?n khích vì ?ã có m?t chuy?n ?i thú v?. Các d?ch v? Vietravel cung c?p r?t t?t, xe

   02/01/2019 15:23:00
HÀNH TRÌNH TH? NH? K? MANG NHI?U D?U ?N CÙNG VIETRAVEL.

HÀNH TRÌNH TH? NH? K? MANG NHI?U D?U ?N CÙNG VIETRAVEL.

Chúng tôi mu?n ti?p n?i l?i chia s? v? ch??ng trình Th? Nh? K? ngày 25/11-4/12/2018 chúng tôi là m?t nhóm gia ?ình c?u gi?ng viên tr??ng ??i h?c. Tôi vi?t ti?p ?? kh?ng ??nh s? hài lòng c?a chúng tôi v? chuy?n ?i này, là do giá r?, d?ch v? t?t l?i ???c HDV chu ?áo, ph?c v? khách hàng vô ?i?u ki?n, không phân bi?t nên ???c s? yêu m?n c?a m?i ng??i.

C

   21/12/2018 08:15:31
HÀNH TRÌNH TH? NH? K? MANG NHI?U D?U ?N CÙNG VIETRAVEL.

HÀNH TRÌNH TH? NH? K? MANG NHI?U D?U ?N CÙNG VIETRAVEL.

Chúng tôi mu?n ti?p n?i l?i chia s? v? ch??ng trình Th? Nh? K? ngày 25/11-4/12/2018 Chúng tôi 5 ng??i là Gi?ng viên tr??ng ??i H?c. Tôi vi?t ti?p ?? kh?ng ??nh s? hài lòng c?a chúng tôi v? chuy?n ?i này, là do giá r?, d?ch v? t?t l?i ???c HDV chu ?áo, ph?c v? khách hàng vô ?i?u ki?n, không phân bi?t nên ???c s? yêu m?n

   20/12/2018 16:51:23
TH? C?M NH?N V? ??T N??C VÀ CON NG??I TRI?U TIÊN C?A KHÁCH HÀNG NGUY?N TH? TÂM TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH CÙNG VIETRAVEL.

TH? C?M NH?N V? ??T N??C VÀ CON NG??I TRI?U TIÊN C?A KHÁCH HÀNG NGUY?N TH? TÂM TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH CÙNG VIETRAVEL.

DU L?CH TRI?U TIÊN - HÀNH TRÌNH T? 03 ??N 07.12.18

(KÍNH T?NG ?OÀN DU L?CH VIETRAVEL)  

??a em vãn c?nh Tri?u Tiên,

?i?m nóng: ??t n??c hai mi?n phân ly

Tr?i se se l?nh chuy?n ?i

Khai Thành, Bình Nh??ng, biên thùy B?c - Nam.

   14/12/2018 15:56:20

TH? C?M NH?N V? ??T N??C VÀ CON NG??I TRI?U TIÊN C?A KHÁCH HÀNG HÀ NG?C LAN TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH CÙNG VIETRAVEL

TH? C?M NH?N V? ??T N??C VÀ CON NG??I TRI?U TIÊN C?A KHÁCH HÀNG HÀ NG?C LAN TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH CÙNG VIETRAVEL

Cùng Vietravel du l?ch Tri?u Tiên,   N?i ?i?m nóng: Còn chia c?t hai mi?n, N?i thông tin trái chi?u và kinh d? N?i t??ng r?ng con ng??i là huy?n bí Ch?o l?a chi?n tranh ?ang ch? ??i t?ng gi?,...   Không! Tri?u Tiên ??p nh? m?t gi?c m? Qu?ng Tr??ng, Thành ph? hoàn toàn không rác r??i. Không ?n xin, tr?m c?p, n? c??i t??i roi rói H?c hành, nhà ?, b?nh vi?n, x&a
   14/12/2018 15:28:42
TH? KHEN C?A KHÁCH HÀNG NGUY?N PH??NG HOA THÁI HI?N - TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH ?ÀI LOAN CÙNG VIETRAVEL.

TH? KHEN C?A KHÁCH HÀNG NGUY?N PH??NG HOA THÁI HI?N - TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH ?ÀI LOAN CÙNG VIETRAVEL.

Gia ?ình chúng tôi xin chân thành c?m ?n Công ty Vietravel ?ã mang ??n cho chúng tôi m?t chuy?n ?i r?t ý ngh?a và hài lòng. ??c bi?t là g?i l?i c?m ?n ??n HDV - anh ??ng và anh Sâm ?ã take care t?t và mang ??n nhi?u s? tr?i nghi?m cho gia ?ình tôi.  Nh?ng hành ??ng nh? c?a anh ??ng nh? mang theo "n??c m?m" ?? giúp m? tôi có th? th??ng th?c ???c thêm b?a ?n hay nh?ng c? ch? hành ??ng  v&agr
   07/12/2018 13:19:31
C?M NH?N KHI TH?M ??T M?I CÀ MAU C?A KHÁCH HÀNG TR?N TH? MINH THI TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH CÙNG VIETRAVEL

C?M NH?N KHI TH?M ??T M?I CÀ MAU C?A KHÁCH HÀNG TR?N TH? MINH THI TRONG HÀNH TRÌNH DU L?CH CÙNG VIETRAVEL

Khi còn là giáo viên, tôi t?ng xúc ??ng khi gi?ng cho h?c sinh nghe bài th? “M?i Cà Mau” c?a nhà th? Xuân Di?u:  T? qu?c tôi nh? m?t con tàu, M?i tàu ta ?ó m?i Cà Mau. Lúc ?y, tôi ?ã cùng các em h?c sinh hình dung và t??ng t??ng mi?n ??t c?c nam c?a T? Qu?c thân yêu qua nh?ng câu th? giàu hình t??ng:  “M?i Cà Mau: m?m ??t t??i non - M?y tr?m
   29/11/2018 09:14:52
TH? KHEN C?A KHÁCH HÀNG LÊ V?N H?I TRONG HÀNH TRÌNH THAM QUAN DU L?CH MI?N B?C CÙNG VIETRAVEL.

cá cược gà chọi hội limTH? KHEN C?A KHÁCH HÀNG LÊ V?N H?I TRONG HÀNH TRÌNH THAM QUAN DU L?CH MI?N B?C CÙNG VIETRAVEL.

Hi team Vietravel,  6 ngày trôi qua th?t nhanh, th? là ?ã ??n lúc ph?i k?t thúc cu?c hành trình 6 ngày 5 ?êm. C?m ?n team vietravel, b?n Di?m book vé, b?n H?i ??ng h??ng d?n th? t?c bay t?i HCM, anh Nguy?n V?n Tuân HDV du l?ch chính c?a ?oàn, bác tài x?, b?n l? xe và các b? ph?n khác ?ã s?p x?p cho chúng tôi 1 tour th?t khoa h?c, không ph?i m?t s?c nhi?u trong c? su?t chuy?n hành trình 6 ngày v?a qua.
   16/11/2018 11:33:34
TR?I NGHI?M HÀNH TRÌNH BRUNEI C?A KHÁCH HÀNG QU?NH TRANG - KH?I HÀNH CÙNG VIETRAVEL  26/10/2018

TR?I NGHI?M HÀNH TRÌNH BRUNEI C?A KHÁCH HÀNG QU?NH TRANG - KH?I HÀNH CÙNG VIETRAVEL 26/10/2018

Brunei - m?t ??t n??c thanh bình, yên ? v?i di?n tích khá nh?. S?n v?t không quá phong phú v?i nh?ng ng??i dân hi?n hòa có cu?c s?ng ?? ??y nh?ng không quá d? gi? và xa hoa. M?i th? th??ng nh?t ? ?ây khá bình yên.  Brunei v?i tôi nh? 1 chuy?n tr? v? tu?i th?, v? v?i nh?ng phiên ch? c?a làng quê Vi?t Nam, ng??i dân ? ?ây h? bày bán nh?ng lo?i mà chính h? nuôi tr?ng, ??ng trong nh?ng chi?c t&uacu
   09/11/2018 09:47:45
TR?I NGHI?M ??Y C?M XÚC TRONG HÀNH TRÌNH TOUR HÀNH H??NG X? CHÙA VÀNG MYANMAR, KH?I HÀNH NGÀY 20/10/2018 C?A KHÁCH HÀNG - CÔ NGUY?N TH? NÂU.

TR?I NGHI?M ??Y C?M XÚC TRONG HÀNH TRÌNH TOUR HÀNH H??NG X? CHÙA VÀNG MYANMAR, KH?I HÀNH NGÀY 20/10/2018 C?A KHÁCH HÀNG - CÔ NGUY?N TH? NÂU.

Th?t là h?u duyên khi trong nh?ng l?n ?i tour t?i Vietravel, tôi ??u g?p h??ng d?n viên ?? Minh H?ng ??n ba l?n, trong ?ó có hai l?n ?i tour ??n x? Chùa Vàng (tháng 6/2017 và m?i ?ây vào ngày 20/10/2018); m?t l?n ?i tour Hàn Qu?c vào tháng 4/2018. L?n này, trong chuy?n ?i hành h??ng ??n Myanmar, tôi r?t ?n t??ng và hài lòng khi th

   01/11/2018 17:02:23
TH? KHEN C?A QUÝ KHÁCH HÀNG HU?NH TH? B?O S??NG TRONG TR?I NGHI?M HÀNH TRÌNH DU L?CH NG?M LÁ VÀNG R?I X? HÀN, KH?I HÀNH NGÀY 24/10/2018

TH? KHEN C?A QUÝ KHÁCH HÀNG HU?NH TH? B?O S??NG TRONG TR?I NGHI?M HÀNH TRÌNH DU L?CH NG?M LÁ VÀNG R?I X? HÀN, KH?I HÀNH NGÀY 24/10/2018

K?t thúc chuy?n du l?ch "Ng?m lá vàng r?i trên x? Hàn" vào ngày 27/10/2018 ?ã ?? l?i trong S??ng r?t nhi?u k? ni?m. Nh?t là anh Minh (HDV) r?t nhi?t tình, có kh? n?ng truy?n n?ng l??ng cho ng??i khác, luôn vui v?, chu ?áo và r?t chuyên nghi?p. Anh luôn h? tr? và ph?c v? khách hàng ?úng chu?n. Anh Minh t?o cho toàn th? A

   01/11/2018 09:45:42
TH? KHEN C?A KHÁCH HÀNG - ANH PH?M V?N TR??NG TRONG HÀNH TRÌNH TR?I NGHI?M B? TÂY HOA KÌ, KH?I HÀNH NGÀY 15-10.2018

TH? KHEN C?A KHÁCH HÀNG - ANH PH?M V?N TR??NG TRONG HÀNH TRÌNH TR?I NGHI?M B? TÂY HOA KÌ, KH?I HÀNH NGÀY 15-10.2018

Tôi v?a tham gia tour M? cùng Vietravel vào ngày 15/10/2018, HDV Ph?m Tôn Thanh B?ch. Anh có ki?n th?c r?ng, thuy?t minh t?n tình, chi ti?t ? m?i ??a ph??ng ?oàn ??n tham quan. Anh trình bày chi ti?t các y?u t? l?ch s? c?a ??t n??c Hoa K? qua các ??i T?ng th?ng. ?ây th?c s? là nhu c?u c?a khách l? hành khi ?i du l?ch ?? thu th?p ki?n th?c c?a m?t ??t n??c, m?t n?n v?n hóa m?i mà mình ?i tham quan. Ngoài ra, anh B?ch còn bi?t pha trò
   30/10/2018 08:26:12
BÀI TH? C?A KHÁCH HÀNG NGUY?N TH? LINH S??NG C?M NH?N V? NH?NG TR?I NGHI?M N?I ??T N??C KIM T? THÁP - AI C?P CÙNG VIETRAVEL.

BÀI TH? C?A KHÁCH HÀNG NGUY?N TH? LINH S??NG C?M NH?N V? NH?NG TR?I NGHI?M N?I ??T N??C KIM T? THÁP - AI C?P CÙNG VIETRAVEL.

?ây ch? là c?m nh?n riêng c?a tôi sau khi ???c tham quan, tr?i nghi?m n?i ??t n??c Kim T? Tháp - Du l?ch Ai C?p, kh?i hành ngày 11 tháng 10.2018 cùng Vietravel. DU L?CH AI C?P Công ty du l?ch Vietravel ??a tôi ??n nh?ng chân tr?i xa xôi Tham quan th?ng c?nh nhi?u n?i Danh lam th??ng ngo?n, ??t tr?i bao la B?n Châu tôi ?ã ?i qua Còn Châu Phi n?a, b? qua sao ?ành Ai C?p ti?p t?c h&a
   26/10/2018 11:16:28
TR?I NGHI?M CÙNG VIETRAVEL HÀNH TRÌNH DU L?CH HONOLULU, HAWAII ??Y C?M XÚC C?A GIA ÐÌNH QUÝ KHÁCH HÀNG ANH LÊ PH??C THI?N VÀ CH? LÊ TH? HOA.

TR?I NGHI?M CÙNG VIETRAVEL HÀNH TRÌNH DU L?CH HONOLULU, HAWAII ??Y C?M XÚC C?A GIA ÐÌNH QUÝ KHÁCH HÀNG ANH LÊ PH??C THI?N VÀ CH? LÊ TH? HOA.

Nh? con tàu r?i b?n ??n nh?ng vùng ??t xa xôi, chuy?n ?i ?ã ??a tôi ??n vùng ??t t? do c?a Hoa Kì, n?i mà tôi ?ã dành 07 ngày t?i Honolulu, Hawaii. N?i mà tôi t?n h??ng nh?ng làn n??c trong xanh mát d?u ???c m?nh danh là m?t trong nh?ng bãi bi?n ??p nh?t hành tinh Haikiki. Không nh?ng ???c tr?i nghi?m nh?ng c?nh ??p tuy?t v?i, ?n t??ng còn ??ng l?i qua ch?t l??ng ph?c v? c?a n?i ?ây: khách s?n ?n u?ng, ph??ng ti?n v?n chuy?n. M
   16/10/2018 11:59:23
?ôi dòng c?m nh?n c?a Khách hàng v? hành trình ??u tiên cùng Vietravel và nh?ng l?i khen ng?i dành cho HDV Ph?m Th? S??ng Châu c?a Khách hàng Cô Ph?m Th? Ng?c Nhung và Chú Hoàng Xuân Lý

?ôi dòng c?m nh?n c?a Khách hàng v? hành trình ??u tiên cùng Vietravel và nh?ng l?i khen ng?i dành cho HDV Ph?m Th? S??ng Châu c?a Khách hàng Cô Ph?m Th? Ng?c Nhung và Chú Hoàng Xuân Lý

Kính th?a quý Công Ty Vietravel và H??ng D?n Viên Ph?m th? S??ng Châu!! Tôi tên là Ph?m Th? Nhung và ch?ng là Hoàng Xuân Lý. Chúng tôi t? Hoa K? tr? v? N??c và ?ã ???c d? chuy?n ?i xu?ng Mi?n Tây c?a quý Công Ty t? ch?c vào ngày 31 tháng 8 ??n ngày 03 tháng 9-2018, và là chuy?n ??u tiên chúng tôi ?i trên chuy?n ?i c?a quý công ty. Ngay t? bu?i ban ??
   24/09/2018 17:07:46
Th? c?m nh?n v? ??t n??c Bhutan c?a Khách hàng ?oàn Tuy?t Nhung - Thiên ???ng c?a h?nh phúc bình d? (Bài vi?t c?m nh?n v? chuy?n ?i Bhutan 30/8 – 03/9/2018)

cá cược gà chọi hội limTh? c?m nh?n v? ??t n??c Bhutan c?a Khách hàng ?oàn Tuy?t Nhung - Thiên ???ng c?a h?nh phúc bình d? (Bài vi?t c?m nh?n v? chuy?n ?i Bhutan 30/8 – 03/9/2018)

Cách ?ây vài n?m Bhutan còn là m?t ??t n??c khá xa l? ??i v?i ng??i Vi?t , ???c coi là ?i?m ??n tâm linh và h?u nh? ch? dành cho nh?ng tín ?? Ph?t giáo hành h??ng v? v?i ??t Ph?t.  ?? ?i ??n Bhutan ph?i quá c?nh ? Bangkok c? lúc ?i l?n v? nên m?t khá nhi?u th?i gian và chi phí r?t cao nên Bhutan là m?t ?i?m ??n kén khách du l?ch.

   24/09/2018 16:00:05
TH? C?M ?N C?A KHÁCH HÀNG PH?M L?NH S?N TOUR DU THUY?N NGA NGÀY 28/8/2018

TH? C?M ?N C?A KHÁCH HÀNG PH?M L?NH S?N TOUR DU THUY?N NGA NGÀY 28/8/2018

Tr??c h?t tôi xin gi?i thi?u tôi là khách hàng c?a Quý công ty tên là Ph?m L?nh S?n cùng v? tôi là Lý Thi Nh? Hòa, là du khách v?a qua tham d? chuy?n ?i Nga b?ng du thuy?n ngày 28/8/2018. Hôm nay sau ngay khi chuy?n ?i v?a k?t thúc v? ??n Sài Gòn bình an, c?m giác lâng lâng, tho?i mái  trong tôi v?n còn, c?m giác c?a chuy?n ?i v?n còn in ??m trong tâm trí c?a t&oci
   13/09/2018 14:49:34
TH? C?M ?N C?A KHÁCH HÀNG PHÙNG TH? NHU?N TOUR HÀN QU?C THÁNG 8 N?M 2018

TH? C?M ?N C?A KHÁCH HÀNG PHÙNG TH? NHU?N TOUR HÀN QU?C THÁNG 8 N?M 2018

Tour chúng tôi g?m 13 ng??i ??c bi?t có bác cao tu?i nh?t là 90 tu?i và theo tôi ?ây là tour mà Vietravel ?ã có s? chu?n b? chu ?áo vì hai ng??i h??ng d?n ?oàn là b?n Nguy?n Nh?t Ch??ng, Happy Kim r?t kiên nh?n,khéo nói h?t s?c t? nh?.
Ch?t l??ng tour l?n này chúng tôi và ?oàn c?m th?y r?t thú v? và vui v? khi?n chúng
   30/08/2018 16:12:25
PH??NG HOÀNG C? TR?N - N?I TH?I GIAN D?NG L?I

PH??NG HOÀNG C? TR?N - N?I TH?I GIAN D?NG L?I

N?m tr?i dài hai bên b? sông ?à Giang th? m?ng thu?c t?nh H? Nam Trung Qu?c, Ph??ng Hoàng là m?t trong nh?ng c? tr?n ??p nh?t Châu Á có tu?i ??i 1300 n?m tu?i v?i v? ??p hài hòa c?a sông n??c h?u tình ?ã khi?n cho bi?t bao du khách say ??m v?i khung c?nh n?i ?ây.  
Và tôi c?ng không ngo?i l?, m?c dù ?ã nghe danh và ???c chi?m ng??ng nh?ng b?c ?nh tuy
   24/08/2018 08:59:10
TH? PH?N H?I C?A KHÁCH HÀNG TR?N TH? THU LI?U, TOUR ?ÀI LOAN THÁNG 8 N?M 2018

TH? PH?N H?I C?A KHÁCH HÀNG TR?N TH? THU LI?U, TOUR ?ÀI LOAN THÁNG 8 N?M 2018

Gia ?ình mình ?i theo nhóm g?m 5 thành viên, 3 ng??i l?n và 2 tr? em. Trong ?oàn thì có 11 ng??i. ?ây là l?n ??u tiên mình ??n ?ài Loan, c?m nh?n ??t n??c an toàn và s?ch s?, d?ch v? t?t, con ng??i hòa nhã.
?i?m vui nh?t là ?oàn 11 ng??i nh?ng ai c?ng vui và hài lòng v? anh Thanh B?ch , Tr??ng ?oàn. Anh ?y r?t vui v?, nhi?t tình
   23/08/2018 16:05:23
TH? PH?N H?I TOUR SINGAPORE C?A KH LÂM NGUY?N HOÀN M? THÁNG 8/ 2018

TH? PH?N H?I TOUR SINGAPORE C?A KH LÂM NGUY?N HOÀN M? THÁNG 8/ 2018


Tôi ?ã t?ng ?i du l?ch r?t nhi?u nh?ng ph?n l?n là tour trong n??c. ?ây là l?n ??u tiên tôi ?i tham quan Thành ph? s? t? bi?n, ch?c ch?n s? không kh?i b? ng? và ?i?u làm tôi lo l?ng nh?t là s? l? loi khi ?i du l?ch m?t mình. M?i s? lo l?ng c?a tôi không còn n?a khi ???c ti?p xúc l?n ??u tiên v?i ?oàn và ??c bi?t là anh H??ng d?n viên vô c&ugrav
   17/08/2018 15:16:18
TH? PH?N H?I C?A KHÁCH HÀNG BÙI TH? BÉ, TOUR HÀ N?I, SAPA, H? LONG , YÊN T? , BÁI ?ÍNH TRÀNG AN THÁNG 6 - 2018

TH? PH?N H?I C?A KHÁCH HÀNG BÙI TH? BÉ, TOUR HÀ N?I, SAPA, H? LONG , YÊN T? , BÁI ?ÍNH TRÀNG AN THÁNG 6 - 2018

   V?nh Long ngày 20-07-2018
   Kính g?i: Ban Giám ??c Công ty Vietravel
   Kính th?a Quý Giám ??c.
  (qua nhân viên ph? trách th? góp ý)
   Tr??c tiên tôi xin c?m ?n các quý v? ?ã ??c th? tôi.
   Tôi tên Bùi  Th? Bé (giáo viên v? h?u) hi?n ?ang ? s? 60 ???
   02/08/2018 10:45:58
TH? PH?N H?I C?A KHÁCH HÀNG LÊ TH? ÁNH TUY?T TOUR NH?T THÁNG 7 - 2018

TH? PH?N H?I C?A KHÁCH HÀNG LÊ TH? ÁNH TUY?T TOUR NH?T THÁNG 7 - 2018

Thay m?t gia ?ình g?i ??n Công ty Vietravel l?i c?m ?n ?ã t? ch?c m?t k? ngh? th?t ý ngh?a cho gia ?ình chúng tôi. Bên c?nh ch??ng trình tour h?p d?n còn có m?t ng??i song hành r?t ??c bi?t là ch? H??ng d?n L?u Ng?c Liên, t?o cho ?oàn nh?ng ti?ng c??i và giúp gia ?ình tôi hi?u thêm v? ??t n??c Nh?t B?n. S? nhi?t tình và tâm huy?t ngh? c?a ch? ph?i n&oacut
   02/08/2018 10:14:26
TH? C?M ?N C?A ?OÀN KHÁCH - V? THU GIANG, LÊ H?NG H?NH, NGUY?N THU HÀ, ?ÀO BÍCH LIÊN, ?ÀO THU TRANG, TOUR ?ÀI LOAN, THÁNG 7/2018.

TH? C?M ?N C?A ?OÀN KHÁCH - V? THU GIANG, LÊ H?NG H?NH, NGUY?N THU HÀ, ?ÀO BÍCH LIÊN, ?ÀO THU TRANG, TOUR ?ÀI LOAN, THÁNG 7/2018.

Th? c?m ?n Kính g?i quý công ty Du l?ch Vietravel – s? 3 Hai Bà Tr?ng - Hà N?i Chúng tôi là nhóm ?i tour du l?ch ?ài Loan c?a quý Công ty t? ngày 20/7 ??n ngày 24/7/2018. Tr??ng ?oàn: Nguy?n Quý Khang Khách l?. 1.    V? Thu Giang 2.    Lê H?ng H?nh 3.    Nguy?n Thu Hà 4.    ?ào Bích Liên 5.    ?ào Thu
   27/07/2018 11:54:51
TH? PH?N H?I TOUR HÀN QU?C THÁNG 7 N?M 2018 C?A KHÁCH HÀNG TR??NG NG?C TRÂN

TH? PH?N H?I TOUR HÀN QU?C THÁNG 7 N?M 2018 C?A KHÁCH HÀNG TR??NG NG?C TRÂN

Gia ?ình mình ch? có mình và m? ?i tour Hàn Qu?c ngày 17/7/2018. Theo nh?n ??nh và ?ánh giá c?a mình v? công ty qua anh HDV Tr?n Qu?c Ký, Công ty Vietravel r?t hi?u tâm lý khách hàng và ??i ng? nhân viên ???c ?ào t?o r?t chuyên nghi?p, thân thi?n, nhi?t huy?t và r?t có tinh th?n trách nghi?m v?i ngh?.
 
Tron
   25/07/2018 15:34:09
TH? C?M ?N C?A KHÁCH HÀNG BÙI M? TIÊN,TOUR ?À N?NG - HU? - HÀ N?I - SAPA - LÀO CAI - H? LONG - NINH BÌNH THÁNG 7 N?M 2018

TH? C?M ?N C?A KHÁCH HÀNG BÙI M? TIÊN,TOUR ?À N?NG - HU? - HÀ N?I - SAPA - LÀO CAI - H? LONG - NINH BÌNH THÁNG 7 N?M 2018

L?i ??u th? tôi xin thay m?t cho gia ?ình tôi g?i l?i c?n ?n ??n Vietravel và l?i c?n ?n ??c bi?t ??n b?n H??ng d?n viên Trung L?c cùng t? ph?c v? nhà xe.
Hôm nay khi khép l?i chuy?n ?i c?ng nh? ng?i ? phi tr??ng ??i chuy?n bay tôi ng?i l?ng ??ng bày t? nh?ng dòng c?m xúc sau chuy?n tour mình v?a tr?i qua. Ng??i thân c?a tôi ? n??c ngoài v? ?? ?i du l?ch và chuy?n du l?ch chú
   24/07/2018 11:21:04
TH? PH?N H?I C?A KHÁCH HÀNG PH?M QU?C TH?NG TOUR SINGAPORE, NGÀY 10/07/2018

TH? PH?N H?I C?A KHÁCH HÀNG PH?M QU?C TH?NG TOUR SINGAPORE, NGÀY 10/07/2018

He? ?ê?n, sau ca? tuâ?n tranh ca?i nhau nên cho?n công ty na?o ?ê? ?i du li?ch, gia ?i?nh chu?ng tôi ?a? quyê?t ?i?nh cho?n Vietravel ?ê? du li?ch Singapore. M??c du? Vietravel nô?i tiê?ng t?? lâu, nh?ng vi? ?ây la? lâ?n ?â?u ca? gia ?i?nh cu?ng ?i du li?ch n???c ngoa?i nên cu?ng kha? la? lo l??ng. ?ê?n hôm nay, kê?t thu?c chuyê?n ?i, ngô?i ?? sân bay ?ê? ghi la?i nh??ng y? ki
   16/07/2018 15:13:57
CHIA S? VÀ C?M NH?N C?A KHÁCH HÀNG ?OÀN THU H?NG, TOUR TH? NH? K?, NGÀY 22/06/2018

CHIA S? VÀ C?M NH?N C?A KHÁCH HÀNG ?OÀN THU H?NG, TOUR TH? NH? K?, NGÀY 22/06/2018

Dear Vietravel,
Tôi r?t vui khi ???c vi?t l?i vài dòng c?m ngh? v? chuy?n ?i tr??c khi k?t thúc hành trình và quay tr? l?i v?i công vi?c th??ng ngày.
Tôi có c?m h?ng v?i Th? Nh? K? sau khi xem b? phim “ Mùa anh ?ào”, nói v? cu?c s?ng c?a nh?ng ng??i tr? t?i Istanbul xoay quanh tình yêu, công vi?c, gia ?ình, nh?ng thu?n l?i và c? nh?ng khi kh?n ph?i ??i m?
   13/07/2018 10:47:19
TH? PH?N H?I C?A KHÁCH HÀNG V? PH??NG , TOUR THÁI LAN , NGÀY 24 THÁNG 06 N?M 2018

TH? PH?N H?I C?A KHÁCH HÀNG V? PH??NG , TOUR THÁI LAN , NGÀY 24 THÁNG 06 N?M 2018

Tôi và gia ?ình r?t hài lòng v? chuy?n du l?ch Thái Lan này, m?c dù tr?i n?ng và du khách r?t ?ông nh?ng các anh ch? h??ng d?n viên r?t chu ?áo, t?n tình nên chúng tôi ?ã có m?t chuy?n ?i vui v?. ??c bi?t anh Tài (H??ng d?n viên Tr?n Nguy?n H?p Tài) s?n sàng giúp ?? khách khi khách g?p khó kh?n d&ugrav

   13/07/2018 10:34:57
cá cược gà chọi hội lim sitemap gclub slot Slotonline W88 Casino Freeonline onlineSlot 918kissscr888 1xbet live
www.w88auto.com| www.fourwindshomes.com| www.bonzailine.com| www.lombardigallery.com| www.eezymake.com| www.stacisabarsky.com| www.f-stopandsee.com| www.stacisabarsky.com| www.francisorphe.com| www.f-stopandsee.com| www.mensbestshaver.com| www.runw88.com| www.registrytreatments.com| www.numeriksoft.com| www.51w88th.com| www.hashimet-trading.com| www.80w88.com| www.legaltipsonline.com| www.prow88th.com| www.cn-connectors.com| www.obamalovesyouback.com| www.myhomeprotector.com| www.freetoachieve.net| www.whkresgecompany.com| www.myvldlcholesterol.com| www.openrangephotos.com| www.w88wloto.com| www.dominica-hotel.com| www.americanmooncake.com| www.onnenlinshncn.com| www.diets-today.com| www.theastronomer.net| www.w88center.com| www.michaelgraphicsinc.com| www.dew88th.com| www.myhomeprotector.com| www.defeatmsbLog.com| www.yeshanlan.com| www.onnenlinshncn.com| www.usastaterecords.com| www.justw88.com| www.cellularaddons.com|