1900 1839
C??c 1000?/phút

R?n ràng Khách Du Xuân cùng Vietravel

V?i ng??i chau á nói chung và ng??i Vi?t Nam nói riêng, T?t là l? h?i tam h?n, n?i gi? gìn và tran quy nh?ng giá tr? truy?n th?ng c?a dan t?c qua bi?t bao th? h?. T?t ?? in sau trong ti?m th?c b?i ?ó là th?i ?i?m linh thiêng, ?ánh d?u mùa xuan m?i sang, tràn ??y nh?a s?ng. Ngày nay, cu?c s?ng ngày càng phát tri?n, khái ni?m “?n T?t” ?? ???c thay th? b?ng “ch?i T?t”. Dù ?ón T?t trên quê h??ng hay “?i tr?n th? gian” trong nh?ng hành trình du xuan n??c ngoài, T?t nguyên ?án v?n tr?n v?n y ngh?a sum h?p, n?i c? gia ?ình cùng nhau s?ng tr?n và s? chia nh?ng kho?nh kh?c yêu th??ng.

  05/02/2019 09:20
Hàng nghìn l??t khách Du Xuan K? H?i
?? thành th?ng l?, vào sáng mùng 1 T?t, c?ng ty Vietravel ??u long tr?ng t? ch?c l? xu?t hành ??u n?m t?i tr? s? chính (TP.HCM) và các chi nhánh trên toàn qu?c. Du khách tham d? bu?i l? s? nh?n “l?c xuan” là nh?ng phong bao lì xì may m?n có giá tr? ??n 100 USD và lá b? ?? th?nh v? t? B? ?? ??o Tràng (?n ??) nh? l?i tri an và l?i chúc cho m?t n?m v?n s? nh? y.
N?m nay, ch? tính riêng 2 ngày mùng 1 và mùng 2 T?t, Vietravel ?? ph?c v? ??n 11.000 l??t khách du l?ch trong và ngoài n??c. Gi? v?ng uy tín th??ng hi?u l? hành hàng ??u Vi?t Nam và ?áp l?i lòng tin yêu c?a du khách, vào nh?ng d?p cao ?i?m nh? Hè, T?t, Vietravel lu?n chu?n b? d?ch v? t? 9 tháng ??n 1 n?m ?? ??m b?o ???c ch?t l??ng ph?c v? khách hàng. C?ng ty c?ng kh?ng ng?ng ??i m?i, b? sung nhi?u tuy?n ?i?m m?i l?, h?p d?n t? tour ti?t ki?m ??n tour cao c?p ?? du khách l?a ch?n m?t s?n ph?m phù h?p v?i nhu c?u nh?t.?
Mùa T?t 2019, ??i v?i du l?ch trong n??c, các th? tr??ng ???c ??ng ??o du khách l?a ch?n v?n là tuy?n mi?n B?c; con ???ng di s?n mi?n Trung; mi?n Tay tr?i nghi?m T?t ph??ng Nam … ??i v?i du l?ch n??c ngoài thì bên c?nh các qu?c gia ??ng Nam á, ??ng B?c á hay Chau ?u … thì nhi?u du khách ?? ch?n tour charter bay th?ng ??n Fukushima, Bhutan và ?n ?? ?? du Xuan. Tham gia tour trong d?p T?t nguyên ?án, du khách kh?ng ch? ???c tr?i nghi?m kh?ng khí mùa Xuan t?i các ?i?m ??n, hành h??ng hái l?c ??u n?m mà còn th??ng th?c nét v?n hóa, ?m th?c t?i ??a ph??ng.?

Tháng Giêng là tháng ?n ch?i…
N?u ch?a k?p ?i ch?i trong d?p T?t, ra Giêng chính là d?p ly t??ng ?? b?n lên ???ng tr?y h?i. V?i ng??i Vi?t, hành h??ng ??u n?m ?? tr? thành nét ??p v?n hóa kh?ng th? thi?u. Kh?ng ch? l? bái c?u bình an, b?n còn c?m nh?n ???c h??ng tr?m hòa quy?n v?i h??ng hoa khoe s?c ?am ch?i n?y l?c trong kh?ng khí se l?nh.
Tr? v? Yên T? - cái n?i c?a Ph?t giáo Vi?t Nam chính là n?i khách hành h??ng tìm th?y s? thanh t?nh trong tam h?n. Chùa Bái ?ính (Ninh Bình), c?m chùa Linh ?ng (?à N?ng), mi?u Bà chúa x? (An Giang)… c?ng giúp con ng??i m?t lòng h??ng?thi?n, c?u an. N?u ch?n hành h??ng n??c ngoài, có r?t nhi?u ?i?m thú v? nh? Lào, Myanmar, Bhutan, Sri Lanka, ?n ??, Nepal… ?? b?n l?a ch?n.?
??u xuan c?ng là lúc th? gi?i b??c vào mùa h??ng s?c r?c r?. Mùa hoa cà phê Tay Nguyên ??p tinh kh?i gi?a b?u tr?i trong xanh, tr?ng nh? khung c?nh “tuy?t tr?ng ph??ng Tay”. ??n Nh?t vào tháng 2 - 3 là th?i kh?c huy hoàng c?a hoa m?n, hoa m?, anh ?ào Kawazu, c?i vàng n? r?. Tháng 4, c? ??t n??c nhu?m h?ng trong mu?n s?c anh ?ào. ?ay c?ng là th?i ?i?m tuy?t v?i nh?t c?a Hàn Qu?c, ?ài Loan khi m?i n?i r?c lên màu tr?ng h?ng cu?n hút.?
Và ? m?t n?i r?t xa chau á, có c? m?t b?u tr?i… h??ng s?c ?? chúng ta khám phá, ?ó là Washington D.C (M?). H?n 3.000 cay hoa quanh b? h? Tidal Basin tr? thành “s? gi? ngo?i giao” gi?a hai n??c Nh?t B?n - Hoa K?. S?c hoa h?ng th?m ng?p tràn trên các con ???ng, c?ng viên, in bóng trên m?t n??c. L? h?i hoa anh ?ào Washington D.C là m?t trong nh?ng ?i?m ??n n?i ti?ng nh?t th? gi?i mà ai c?ng mu?n ??n m?t l?n trong ??i.?
Và n?u ng??i Nh?t t? hào v? hoa anh ?ào th? nào, ng??i Hà Lan c?ng kiêu h?nh v? hoa tulip nh? v?y. L? h?i Keukenhof chính là s? ki?n ???c mong ch? nh?t c?a ??t n??c c?i xay gió. Hàng tr?m loài tulip mang nhi?u màu s?c khác nhau: vàng, tr?ng, h?ng, ??… và c? tulip ?en huy?n bí m?nh danh là “N? hoàng bóng ?êm” s? làm b?n choáng ng?p.? Mùa xuan ??n c?ng là lúc Th? Nh? K? và Canada t?ng b?ng ?ón chào l? h?i hoa tulip. Hàng tri?u b?ng hoa tulip thu?c h?n 50 ch?ng lo?i s? khi?n du khách “l?c” b??c gi?a mùa xuan mà kh?ng mu?n quay v?.?
H?y ??n ngay Vietravel ?? ch?n cho mình và gia ?ình nh?ng chuy?n tr?y h?i du xuan th?t y ngh?a.
loading
Các tin khác

Vietravel tài tr? ch??ng trình 'Ánh sáng cu?c ??i - Light for life' Khám và m? m?t cho b?nh nhân nghèo TP. H?i Phòng

Ngày 24/04/2019, ch??ng trình ph?u thu?t và ch?a tr? ??c th?y tinh th? do Công ty Du l?ch Vietravel ...

  25/04/2019 16:26

Vietravel t? ch?c H?i ngh? Ng??i lao ??ng và ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2019

Ngày 20/4/2019, t?i Thành ph? Hu?, Vietravel ?ã ti?n hành t? ch?c H?i ngh? Ng??i lao ??ng n?m 2018 ...

  22/04/2019 08:00

Vietravel nh?n nhi?u gi?i th??ng quan tr?ng t?i Ngày h?i Du l?ch thành ph? H? Chí Minh

Trong khuôn kh? Ngày h?i Du l?ch TP.HCM, di?n ra t? ngày 11-14/04/2019, Vietravel ?ã vinh d? nh?n nh ...

  13/04/2019 21:35

Vietravel tham d? Di?n ?àn Ngu?n Nhân l?c Du l?ch Vi?t nam, ký th?a thu?n h?p tác v?i Tr??ng ??i h?c Hoa Sen

Sáng 12/4, t?i Dinh Th?ng Nh?t (Thành ph? H? Chí Minh) ?ã di?n ra Di?n ?àn Ngu?n nhân l?c Du l?ch Vi ...

  12/04/2019 13:56

Vietravel t? ch?c k? thi x?p h?ng sao H??ng d?n viên khu v?c B?c Trung B? 2019

Ngày 09 - 12 tháng 3 n?m 2019, t?i tr??ng ??i h?c ?ông Á( thành ph? ?à N?ng), Vietravel ?à N?ng t? c ...

  10/04/2019 15:50

X?p h?ng sao H??ng d?n viên Vietravel 2019

Nh?m nâng cao ch?t l??ng ??i ng? H??ng d?n viên du l?ch Vietravel, ??ng th?i ?áp ?ng nhu c?u ngày cà ...

  10/04/2019 14:00
cá cược gà chọi hội lim sitemap sbobet casino sbobet8888 sbobet asia Free slot Slot Machine sbobet ca 918kissscr888
www.cometopaisley.com| www.casualoftravel.com| www.konyadilkent.com| www.a88th.com| www.myhomeprotector.com| www.goodcustomgoods.com| www.stacisabarsky.com| www.gruespallarssobira.com| www.sbssoLutions.net| www.doubledipdepot.com| www.sheapeterson.com| www.games66.net| www.sportspolitika.com| www.oakleysociety.com| www.fjmtt.com| www.hijabistyles.com| www.kettleembroidery.net| www.w88auto.com| www.w88wblog.org| www.betw88th.com| www.americanmooncake.com| www.infobooksonline.com| www.bLondeapproved.com| www.petcareconsultant.com| www.casualoftravel.com| www.cusco-puno.com| www.surpriseanddemand.com| www.growviatrade.com| www.chubbyspizzaohio.com| www.hartacrossamerica.com| www.w88vietna.com| www.fastfifa14.net| www.copy-creators.com| www.knowledgetail.com| www.theonlycurefor.com| www.cheerfuLkashmir.com| www.classysassyng.com| www.fjmtt.com| www.translanguage.net| www.kettleembroidery.net| www.forw88th.com| www.truthofyoursoul.com|