1900 1839
C??c 1000?/phút
EN

R?n ràng Khách Du Xuân cùng Vietravel

V?i ng??i chau á nói chung và ng??i Vi?t Nam nói riêng, T?t là l? h?i tam h?n, n?i gi? gìn và tran quy nh?ng giá tr? truy?n th?ng c?a dan t?c qua bi?t bao th? h?. T?t ?? in sau trong ti?m th?c b?i ?ó là th?i ?i?m linh thiêng, ?ánh d?u mùa xuan m?i sang, tràn ??y nh?a s?ng. Ngày nay, cu?c s?ng ngày càng phát tri?n, khái ni?m “?n T?t” ?? ???c thay th? b?ng “ch?i T?t”. Dù ?ón T?t trên quê h??ng hay “?i tr?n th? gian” trong nh?ng hành trình du xuan n??c ngoài, T?t nguyên ?án v?n tr?n v?n y ngh?a sum h?p, n?i c? gia ?ình cùng nhau s?ng tr?n và s? chia nh?ng kho?nh kh?c yêu th??ng.

  05/02/2019 09:20
Hàng nghìn l??t khách Du Xuan K? H?i
?? thành th?ng l?, vào sáng mùng 1 T?t, c?ng ty cá cược gà chọi hội limVietravel ??u long tr?ng t? ch?c l? xu?t hành ??u n?m t?i tr? s? chính (TP.HCM) và các chi nhánh trên toàn qu?c. Du khách tham d? bu?i l? s? nh?n “l?c xuan” là nh?ng phong bao lì xì may m?n có giá tr? ??n 100 USD và lá b? ?? th?nh v? t? B? ?? ??o Tràng (?n ??) nh? l?i tri an và l?i chúc cho m?t n?m v?n s? nh? y.
N?m nay, ch? tính riêng 2 ngày mùng 1 và mùng 2 T?t, Vietravel ?? ph?c v? ??n 11.000 l??t khách du l?ch trong và ngoài n??c. Gi? v?ng uy tín th??ng hi?u l? hành hàng ??u Vi?t Nam và ?áp l?i lòng tin yêu c?a du khách, vào nh?ng d?p cao ?i?m nh? Hè, T?t, Vietravel lu?n chu?n b? d?ch v? t? 9 tháng ??n 1 n?m ?? ??m b?o ???c ch?t l??ng ph?c v? khách hàng. C?ng ty c?ng kh?ng ng?ng ??i m?i, b? sung nhi?u tuy?n ?i?m m?i l?, h?p d?n t? tour ti?t ki?m ??n tour cao c?p ?? du khách l?a ch?n m?t s?n ph?m phù h?p v?i nhu c?u nh?t.?
Mùa T?t 2019, ??i v?i du l?ch trong n??c, các th? tr??ng ???c ??ng ??o du khách l?a ch?n v?n là tuy?n mi?n B?c; con ???ng di s?n mi?n Trung; mi?n Tay tr?i nghi?m T?t ph??ng Nam … ??i v?i du l?ch n??c ngoài thì bên c?nh các qu?c gia ??ng Nam á, ??ng B?c á hay Chau ?u … thì nhi?u du khách ?? ch?n tour charter bay th?ng ??n Fukushima, Bhutan và ?n ?? ?? du Xuan. Tham gia tour trong d?p T?t nguyên ?án, du khách kh?ng ch? ???c tr?i nghi?m kh?ng khí mùa Xuan t?i các ?i?m ??n, hành h??ng hái l?c ??u n?m mà còn th??ng th?c nét v?n hóa, ?m th?c t?i ??a ph??ng.?

Tháng Giêng là tháng ?n ch?i…
N?u ch?a k?p ?i ch?i trong d?p T?t, ra Giêng chính là d?p ly t??ng ?? b?n lên ???ng tr?y h?i. V?i ng??i Vi?t, hành h??ng ??u n?m ?? tr? thành nét ??p v?n hóa kh?ng th? thi?u. Kh?ng ch? l? bái c?u bình an, b?n còn c?m nh?n ???c h??ng tr?m hòa quy?n v?i h??ng hoa khoe s?c ?am ch?i n?y l?c trong kh?ng khí se l?nh.
Tr? v? Yên T? - cái n?i c?a Ph?t giáo Vi?t Nam chính là n?i khách hành h??ng tìm th?y s? thanh t?nh trong tam h?n. Chùa Bái ?ính (Ninh Bình), c?m chùa Linh ?ng (?à N?ng), mi?u Bà chúa x? (An Giang)… c?ng giúp con ng??i m?t lòng h??ng?thi?n, c?u an. N?u ch?n hành h??ng n??c ngoài, có r?t nhi?u ?i?m thú v? nh? Lào, Myanmar, Bhutan, Sri Lanka, ?n ??, Nepal… ?? b?n l?a ch?n.?
??u xuan c?ng là lúc th? gi?i b??c vào mùa h??ng s?c r?c r?. Mùa hoa cà phê Tay Nguyên ??p tinh kh?i gi?a b?u tr?i trong xanh, tr?ng nh? khung c?nh “tuy?t tr?ng ph??ng Tay”. ??n Nh?t vào tháng 2 - 3 là th?i kh?c huy hoàng c?a hoa m?n, hoa m?, anh ?ào Kawazu, c?i vàng n? r?. Tháng 4, c? ??t n??c nhu?m h?ng trong mu?n s?c anh ?ào. ?ay c?ng là th?i ?i?m tuy?t v?i nh?t c?a Hàn Qu?c, ?ài Loan khi m?i n?i r?c lên màu tr?ng h?ng cu?n hút.?
Và ? m?t n?i r?t xa chau á, có c? m?t b?u tr?i… h??ng s?c ?? chúng ta khám phá, ?ó là Washington D.C (M?). H?n 3.000 cay hoa quanh b? h? Tidal Basin tr? thành “s? gi? ngo?i giao” gi?a hai n??c Nh?t B?n - Hoa K?. S?c hoa h?ng th?m ng?p tràn trên các con ???ng, c?ng viên, in bóng trên m?t n??c. L? h?i hoa anh ?ào Washington D.C là m?t trong nh?ng ?i?m ??n n?i ti?ng nh?t th? gi?i mà ai c?ng mu?n ??n m?t l?n trong ??i.?
Và n?u ng??i Nh?t t? hào v? hoa anh ?ào th? nào, ng??i Hà Lan c?ng kiêu h?nh v? hoa tulip nh? v?y. L? h?i Keukenhof chính là s? ki?n ???c mong ch? nh?t c?a ??t n??c c?i xay gió. Hàng tr?m loài tulip mang nhi?u màu s?c khác nhau: vàng, tr?ng, h?ng, ??… và c? tulip ?en huy?n bí m?nh danh là “N? hoàng bóng ?êm” s? làm b?n choáng ng?p.? Mùa xuan ??n c?ng là lúc Th? Nh? K? và Canada t?ng b?ng ?ón chào l? h?i hoa tulip. Hàng tri?u b?ng hoa tulip thu?c h?n 50 ch?ng lo?i s? khi?n du khách “l?c” b??c gi?a mùa xuan mà kh?ng mu?n quay v?.?
H?y ??n ngay Vietravel ?? ch?n cho mình và gia ?ình nh?ng chuy?n tr?y h?i du xuan th?t y ngh?a.
loading
Các tin khác

Cu?c thi 'Hoà Nh?p C?m Xúc Cùng Vietravel' - L? di?n c?p ?ôi ???c c?ng ??ng yêu m?n, s?n sàng khám phá Phuket

Di?n ra t? ngày 31/12/2018 ??n ngày 20/1/2019, cu?c thi “Hoà Nh?p C?m Xúc Cùng Vietravel” ?ã ?ón nh? ...

  19/02/2019 16:48

Vietravel vinh d? nh?n k? ho?ch h?p tác, h? tr? và ??u t? phát tri?n du l?ch Th?a Thiên - Hu?

Sáng ngày 16/02/2019, H?i ngh? Phát tri?n du l?ch mi?n Trung và Tây Nguyên khai m?c t?i TP Hu?. Th? ...

  18/02/2019 09:03

cá cược gà chọi hội limVietravel Hà N?i thay ??i ??a ?i?m V?n phòng s? 2

Ngày 12/02/2019, Công ty Du l?ch Vietravel - Chi nhánh Hà N?i chính th?c thay ??i V?n phòng giao d?c ...

  13/02/2019 08:00

Vietravel ??ng hành cùng Gi?i th??ng Cúp Chi?n Th?ng 2018 - Oscar th? thao Vi?t Nam

T?i ngày 1/2/2019, t?i Tr??ng quay ngoài tr?i ?ài truy?n hình Vi?t Nam - 43 Nguy?n Chí Thanh, Hà N?i ...

  02/02/2019 03:50

Vietravel m? bán tour Charter Vinh - Bangkok chào m?ng khai tr??ng Nhà ga qu?c t? t?i C?ng hàng không Qu?c t? Vinh

Ngày 23/02/2019 - Công ty Du l?ch Vietravel ph?i h?p cùng UBND t?nh Ngh? An, m? ch??ng trình tour Ch ...

  30/01/2019 11:01

Vietravel t?ng quà T?t cho ng??i nghèo, b?nh nhân hoàn c?nh khó kh?n huy?n Hoài Nh?n - Bình ??nh

Tr??c th?m T?t Nguyên ?án K? H?i n?m 2019, ti?p n?i truy?n th?ng trao quà T?t cho gia ?ình chính sác ...

  28/01/2019 13:22
cá cược gà chọi hội lim sitemap playfreeslots Alpha88 sbobet888888 Slot V online gclubroyal1688 Slot online 1XBET