1900 1839
C??c 1000?/phút

Vietravel t?ng quà T?t cho ng??i nghèo, b?nh nhân hoàn c?nh khó kh?n huy?n Hoài Nh?n - Bình ??nh

Tr??c th?m T?t Nguyên ?án K? H?i n?m 2019, ti?p n?i truy?n th?ng trao quà T?t cho gia ?ình chính sách, h? nghèo huy?n Hoài Nh?n, t?nh Bình ??nh th??ng niên t? n?m 2015 ??n nay; ngày 25/01/2019, C?ng ty Du l?ch Vietravel - Chi nhánh Quy Nh?n ?? ph?i h?p v?i H?i B?o tr? B?nh nhan nghèo t?nh Bình ??nh, ??n th?m và trao 265 ph?n quà T?t cho h? nghèo t?i Hoài Nh?n và các b?nh nhan nghèo t?i B?nh vi?n ?a khoa khu v?c B?ng S?n trong khu?n kh? ch??ng trình “Xuan yêu th??ng” v?i t?ng ngan sách tài tr? 100 tri?u ??ng.

  28/01/2019 13:22
M?i su?t quà T?t bao g?m nhu y?u ph?m nh? bánh, s?a và ti?n m?t, nh? là l?i ??ng viên, chia s? h?t s?c thi?t th?c, ?em ??n m?t cái T?t ?m áp, ngh?a tình. Ch?a ??ng tình c?m, mong mu?n và nguy?n v?ng ???c góp s?c mình c?a t?p th? CB-NV Vietravel, ph?n nào s? chia vai trò c?ng ??ng, x? h?i; cùng v?i ??i di?n S? Ban Ngành các c?p, mang ??n cho nh?ng h? gia ?ình khó kh?n ni?m vui ??u n?m m?i nhan d?p T?t ??n, xuan v?.?

Trong su?t quá trình xay d?ng và phát tri?n trên ??a bàn Bình ??nh, bên c?nh vi?c phát tri?n kinh doanh hi?u qu?, Vietravel Quy Nh?n còn ?u tiên ph?i h?p, ??ng hành t? ch?c các ch??ng trình t? thi?n y ngh?a; chung tay góp s?c h? tr?, chia s? khó kh?n ?? qua ?ó, góp ph?n mang ??n m?t cái T?t ??m ?m, an vui cho bà con trên ??a bàn.

VIETRAVEL QUY NH?N
515 Tr?n H?ng ??o, TP. Quy Nh?n | Tel: (0256) 3823 829
loading
Các tin khác

Vietravel tài tr? ch??ng trình 'Ánh sáng cu?c ??i - Light for life' Khám và m? m?t cho b?nh nhân nghèo TP. H?i Phòng

Ngày 24/04/2019, ch??ng trình ph?u thu?t và ch?a tr? ??c th?y tinh th? do Công ty Du l?ch Vietravel ...

  25/04/2019 16:26

Vietravel t? ch?c H?i ngh? Ng??i lao ??ng và ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2019

Ngày 20/4/2019, t?i Thành ph? Hu?, Vietravel ?ã ti?n hành t? ch?c H?i ngh? Ng??i lao ??ng n?m 2018 ...

  22/04/2019 08:00

Vietravel nh?n nhi?u gi?i th??ng quan tr?ng t?i Ngày h?i Du l?ch thành ph? H? Chí Minh

Trong khuôn kh? Ngày h?i Du l?ch TP.HCM, di?n ra t? ngày 11-14/04/2019, Vietravel ?ã vinh d? nh?n nh ...

  13/04/2019 21:35

Vietravel tham d? Di?n ?àn Ngu?n Nhân l?c Du l?ch Vi?t nam, ký th?a thu?n h?p tác v?i Tr??ng ??i h?c Hoa Sen

Sáng 12/4, t?i Dinh Th?ng Nh?t (Thành ph? H? Chí Minh) ?ã di?n ra Di?n ?àn Ngu?n nhân l?c Du l?ch Vi ...

  12/04/2019 13:56

Vietravel t? ch?c k? thi x?p h?ng sao H??ng d?n viên khu v?c B?c Trung B? 2019

Ngày 09 - 12 tháng 3 n?m 2019, t?i tr??ng ??i h?c ?ông Á( thành ph? ?à N?ng), Vietravel ?à N?ng t? c ...

  10/04/2019 15:50

X?p h?ng sao H??ng d?n viên Vietravel 2019

Nh?m nâng cao ch?t l??ng ??i ng? H??ng d?n viên du l?ch Vietravel, ??ng th?i ?áp ?ng nhu c?u ngày cà ...

  10/04/2019 14:00
cá cược gà chọi hội lim sitemap W88.com GclubSlotsOnline BET365Asia freeslots sbobet888888 918kiss scr888 sportingbet
www.a88th.com| www.kreativ-kids.net| www.polarisviprentals.com| www.techstreamgames.com| www.p88th.com| www.5w88th.com| www.bLondeapproved.com| www.ajgsportstalk.com| www.andrewheimann.com| www.bettingbookmakers.net| www.ajgsportstalk.com| www.franklinbusybody.com| www.locksmithdecaturga.net| www.theozoneonline.com| www.lowfatgaming.com| www.oaswj.com| www.andrewheimann.com| www.onew88.com| www.5w88th.com| www.blackplacelabel.com| www.oldmannewpilot.com| www.grishamgaines.com| www.findw88.com| www.w88wth.org| www.rslavinstudio.com| www.talkeetnatours.com| www.francisorphe.com| www.casa-verdehomes.com| www.lyndellegonzalez.com| www.whkresgecompany.com| www.bigw88.com| www.scoobitours.com| www.heyitsnollie.com| www.angieciarimboli.com| www.wqshingtonpost.com| www.casa-verdehomes.com| www.gethsemane-care.com| www.rslavinstudio.com| www.petogadgets.com| www.tbginvestment.com| www.siliconheavy.com| www.numeriksoft.com|