1900 1839
C??c 1000?/phút
EN

Vietravel t?ng quà T?t cho ng??i nghèo, b?nh nhân hoàn c?nh khó kh?n huy?n Hoài Nh?n - Bình ??nh

Tr??c th?m T?t Nguyên ?án K? H?i n?m 2019, ti?p n?i truy?n th?ng trao quà T?t cho gia ?ình chính sách, h? nghèo huy?n Hoài Nh?n, t?nh Bình ??nh th??ng niên t? n?m 2015 ??n nay; ngày 25/01/2019, C?ng ty Du l?ch Vietravel - Chi nhánh Quy Nh?n ?? ph?i h?p v?i H?i B?o tr? B?nh nhan nghèo t?nh Bình ??nh, ??n th?m và trao 265 ph?n quà T?t cho h? nghèo t?i Hoài Nh?n và các b?nh nhan nghèo t?i B?nh vi?n ?a khoa khu v?c B?ng S?n trong khu?n kh? ch??ng trình “Xuan yêu th??ng” v?i t?ng ngan sách tài tr? 100 tri?u ??ng.

  28/01/2019 13:22
M?i su?t quà T?t bao g?m nhu y?u ph?m nh? bánh, s?a và ti?n m?t, nh? là l?i ??ng viên, chia s? h?t s?c thi?t th?c, ?em ??n m?t cái T?t ?m áp, ngh?a tình. Ch?a ??ng tình c?m, mong mu?n và nguy?n v?ng ???c góp s?c mình c?a t?p th? CB-NV cá cược gà chọi hội limVietravel, ph?n nào s? chia vai trò c?ng ??ng, x? h?i; cùng v?i ??i di?n S? Ban Ngành các c?p, mang ??n cho nh?ng h? gia ?ình khó kh?n ni?m vui ??u n?m m?i nhan d?p T?t ??n, xuan v?.?

Trong su?t quá trình xay d?ng và phát tri?n trên ??a bàn Bình ??nh, bên c?nh vi?c phát tri?n kinh doanh hi?u qu?, Vietravel Quy Nh?n còn ?u tiên ph?i h?p, ??ng hành t? ch?c các ch??ng trình t? thi?n y ngh?a; chung tay góp s?c h? tr?, chia s? khó kh?n ?? qua ?ó, góp ph?n mang ??n m?t cái T?t ??m ?m, an vui cho bà con trên ??a bàn.

VIETRAVEL QUY NH?N
515 Tr?n H?ng ??o, TP. Quy Nh?n | Tel: (0256) 3823 829
loading
Các tin khác

Cu?c thi 'Hoà Nh?p C?m Xúc Cùng Vietravel' - L? di?n c?p ?ôi ???c c?ng ??ng yêu m?n, s?n sàng khám phá Phuket

Di?n ra t? ngày 31/12/2018 ??n ngày 20/1/2019, cu?c thi “Hoà Nh?p C?m Xúc Cùng Vietravel” ?ã ?ón nh? ...

  19/02/2019 16:48

Vietravel vinh d? nh?n k? ho?ch h?p tác, h? tr? và ??u t? phát tri?n du l?ch Th?a Thiên - Hu?

Sáng ngày 16/02/2019, H?i ngh? Phát tri?n du l?ch mi?n Trung và Tây Nguyên khai m?c t?i TP Hu?. Th? ...

  18/02/2019 09:03

Vietravel Hà N?i thay ??i ??a ?i?m V?n phòng s? 2

Ngày 12/02/2019, Công ty Du l?ch Vietravel - Chi nhánh Hà N?i chính th?c thay ??i V?n phòng giao d?c ...

  13/02/2019 08:00

R?n ràng Khách Du Xuân cùng Vietravel

V?i ng??i châu Á nói chung và ng??i Vi?t Nam nói riêng, T?t là l? h?i tâm h?n, n?i gi? gìn và trân q ...

  05/02/2019 09:20

Vietravel ??ng hành cùng Gi?i th??ng Cúp Chi?n Th?ng 2018 - Oscar th? thao Vi?t Nam

T?i ngày 1/2/2019, t?i Tr??ng quay ngoài tr?i ?ài truy?n hình Vi?t Nam - 43 Nguy?n Chí Thanh, Hà N?i ...

  02/02/2019 03:50

Vietravel m? bán tour Charter Vinh - Bangkok chào m?ng khai tr??ng Nhà ga qu?c t? t?i C?ng hàng không Qu?c t? Vinh

Ngày 23/02/2019 - Công ty Du l?ch Vietravel ph?i h?p cùng UBND t?nh Ngh? An, m? ch??ng trình tour Ch ...

  30/01/2019 11:01
cá cược gà chọi hội lim sitemap m88 pantip dafabet slot 1xbet live football sbobetasia Slot online fun88 slot sportingbet