1900 1839
C??c 1000?/phút
EN

??u Xuân 'khai pháo' th?n công

Kh?ng ch? có nh?ng ??n ?ài ngàn n?m tu?i, Hu? ngày nay “Sáng và S?ng” b?i r?t nhi?u s? ki?n v?n hóa – ngh? thu?t ??c s?c. Ng?m K? ?ài t?a sáng, chiêm ng??ng 21 phát súng ??i bác th?n c?ng hay nh?ng màn phóa hoa r?c r?… chính là hành trình ??u xuan mà b?n kh?ng mu?n b? l?.

  25/01/2019 08:50
K? ?ài là bi?u t??ng c?a c? ??, di tích có t? th?i nhà Nguy?n n?m ? phía Nam c?a kinh thành Hu?. K? ?ài g?m hai ph?n: ?ài c? ba t?ng cao kho?ng 17,5m và c?t c? cao 37m. Ngày nay, nó ?? tr? thành bi?u t??ng tiêu bi?u c?a di s?n Hu?, ?i?m “check-in” kh?ng th? b? qua c?a du khách trong n??c và qu?c t?.
??u n?m 2018, Vietravel và thành ph? Hu? ?? ph?i h?p ra m?t c?ng trình chi?u sáng m? thu?t K? ?ài. L?n ??u tiên K? ?ài ???c th?p sáng b?i 1000 chi?c ?èn Led lung linh trong ?êm. “Th?p sáng K? ?ài” kh?ng ch? t?n vinh và b?o t?n giá tr? l?ch s? mà còn góp ph?n t?o thêm ?i?m h?p d?n cho du l?ch Hu? v? ?êm. Gi?a lòng c? ??, K? ?ài bi?n ?o di?u k? trong ánh ?èn nhi?u màu s?c th?t ?n t??ng.
Vào th?i kh?c giao th?a 2019, Trung tam B?o t?n Di tích C? ??cá cược gà chọi hội lim Hu? ?? b?n l?a 21 phát ??i bác th?n c?ng, nh?m ?ánh d?u s? ki?n chuy?n giao gi?a n?m c? và n?m m?i. ?ay là ho?t ??ng nh?m t?o ra s?n ph?m du l?ch ??c tr?ng và ??c ?áo, góp ph?n ??a Hu? tr? thành m?t thành ph? “Sáng và S?ng” giúp du khách c?m nh?n Hu? m?t cách sau s?c h?n.
??c bi?t, T?t Nguyên ?án K? H?i 2019, Vietravel còn ti?p t?c ??ng hành cùng UBND t?nh Th?a Thiên - Hu? t? ch?c b?n pháo hoa t?m cao ph?c v? dan ??a ph??ng và du khách. Theo ?ó, 1.000 qu? pháo s? ???c b?n t?i Qu?ng tr??ng Ng? M?n và 500 qu? pháo s? ???c b?n t?i th? x? H??ng Trà.?
??n Hu? d?p này, b?n c?ng ??ng b? qua chuy?n du ngo?n thi v? ??u n?m trên s?ng H??ng ?? l?ng lòng cùng nh?ng ?i?u ca Hu? ng?t ngào. M?t chuy?n vi?ng th?m ??n ?ài c? kính, th??ng th?c các món ngon n?i ti?ng c?ng là cách ?? b?n “s?ng ch?m” cùng kinh ?? ngàn n?m tu?i. Bên c?nh ?ó, tuy?n ph? ?i b? Chu V?n An - Ph?m Ng? L?o - V? Th? Sáu là n?i b?n c?m nh?n và tr?i nghi?m cu?c s?ng c?a ng??i ??a ph??ng. M?i cung ???ng là m?t cau chuy?n khác nhau, mà ? ?ó b?n s? ???c d?n l?i b?ng nh?ng cau chuy?n k? v? l?ch s?, v?n hóa th?ng qua ho?t ??ng ?i ch?, mua s?m, th??ng th?c ?m th?c ???ng ph?…
Th?ng tin tour:
Hu? - Bà Nà (C?u Vàng) - S?n Trà - H?i An - ?à N?ng (3 ngày)
Giá t?: 4,99 tri?u??
KH: 16, 23/2; 2, 9, 16, 23/3
?
Hu? - ??m L?p An - Bà Nà (C?u Vàng) - H?i An - ?à N?ng (4 ngày) - T?ng show Ky ?c H?i An
Giá t?: 5,59 tri?u?
KH: 21, 28/2; 7, 14, 21, 28, 30/3
?
C?NG TY VIETRAVEL
190 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM
Tel: (028) 3822 8898?
Hotline: 1900 1839?
Và các trung tam, chi nhánh, v?n phòng Vietravel trên toàn qu?c.
loading
Các tin khác

cá cược gà chọi hội lim'??n tim' v? ??p tuy?t bích H? Long

Th? gi?i ?ã có quá nhi?u ngôn t? ca ng?i H? Long và m?i ng??i l?i có m?t c?m nh?n riêng, nh?ng t?t c ...

  11/01/2019 08:50

Du ngo?n 4 hòn ??o 'tuy?t tác' c?a Phú Qu?c

Là nh?ng “viên ng?c quý” n?m gi?a bi?n kh?i Phú Qu?c, hòn Th?m, hòn Mây Rút, hòn G?m Ghì, hòn Móng T ...

  10/01/2019 09:50

L?c l?i gi?a mùa hoa xuân

Mùa xuân v?a ch?m ngõ c?ng là lúc dân xê d?ch h?i h? ng??c Tây B?c trên nh?ng cung ???ng hoa xuân. B ...

  18/12/2018 17:46

Top 10 ?i?m ??n trong n??c h?p d?n d?p T?t 2019

Lên M?c Châu b?ng b?nh cùng hoa m?n hoa m?, v? th? ?ô ?i ch? hoa xuân, th??ng th?c ?m th?c H?i An ha ...

  02/12/2018 16:46

Du xuân H?i An, v? mi?n ký ?c

H?i An yên bình và c? kính luôn ?em ??n cho du khách nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i. Bên c?nh mái ngói ...

  23/11/2018 11:17

?à L?t ??p nh?t mùa cu?i n?m

T? cu?i tháng 10 ??n cu?i tháng 12 là th?i ?i?m ??p nh?t ?? du l?ch ?à L?t. ?ây là lúc ti?t tr?i ?à ...

  17/10/2018 16:58
cá cược gà chọi hội lim sitemap Thai slots onlineslots onlineslots royal online ios BET365Asia Slot online 918kissscr888