1900 1839
C??c 1000?/phút
EN

??u Xuân 'khai pháo' th?n công

Kh?ng ch? có nh?ng ??n ?ài ngàn n?m tu?i, Hu? ngày nay “Sáng và S?ng” b?i r?t nhi?u s? ki?n v?n hóa – ngh? thu?t ??c s?c. Ng?m K? ?ài t?a sáng, chiêm ng??ng 21 phát súng ??i bác th?n c?ng hay nh?ng màn phóa hoa r?c r?… chính là hành trình ??u xuan mà b?n kh?ng mu?n b? l?.

  25/01/2019 08:50
K? ?ài là bi?u t??ng c?a c? ??, di tích có t? th?i nhà Nguy?n n?m ? phía Nam c?a kinh thành Hu?. K? ?ài g?m hai ph?n: ?ài c? ba t?ng cao kho?ng 17,5m và c?t c? cao 37m. Ngày nay, nó ?? tr? thành bi?u t??ng tiêu bi?u c?a di s?n Hu?, ?i?m “check-in” kh?ng th? b? qua c?a du khách trong n??c và qu?c t?.
??u n?m 2018, Vietravel và thành ph? Hu? ?? ph?i h?p ra m?t c?ng trình chi?u sáng m? thu?t K? ?ài. L?n ??u tiên K? ?ài ???c th?p sáng b?i 1000 chi?c ?èn Led lung linh trong ?êm. “Th?p sáng K? ?ài” kh?ng ch? t?n vinh và b?o t?n giá tr? l?ch s? mà còn góp ph?n t?o thêm ?i?m h?p d?n cho du l?ch Hu? v? ?êm. Gi?a lòng c? ??, K? ?ài bi?n ?o di?u k? trong ánh ?èn nhi?u màu s?c th?t ?n t??ng.
Vào th?i kh?c giao th?a 2019, Trung tam B?o t?n Di tích C? ?? Hu? ?? b?n l?a 21 phát ??i bác th?n c?ng, nh?m ?ánh d?u s? ki?n chuy?n giao gi?a n?m c? và n?m m?i. ?ay là ho?t ??ng nh?m t?o ra s?n ph?m du l?ch ??c tr?ng và ??c ?áo, góp ph?n ??a Hu? tr? thành m?t thành ph? “Sáng và S?ng” giúp du khách c?m nh?n Hu? m?t cách sau s?c h?n.
??c bi?t, T?t Nguyên ?án K? H?i 2019, Vietravel còn ti?p t?c ??ng hành cùng UBND t?nh Th?a Thiên - Hu? t? ch?c b?n pháo hoa t?m cao ph?c v? dan ??a ph??ng và du khách. Theo ?ó, 1.000 qu? pháo s? ???c b?n t?i Qu?ng tr??ng Ng? M?n và 500 qu? pháo s? ???c b?n t?i th? x? H??ng Trà.?
??n Hu? d?p này, b?n c?ng ??ng b? qua chuy?n du ngo?n thi v? ??u n?m trên s?ng H??ng ?? l?ng lòng cùng nh?ng ?i?u ca Hu? ng?t ngào. M?t chuy?n vi?ng th?m ??n ?ài c? kính, th??ng th?c các món ngon n?i ti?ng c?ng là cách ?? b?n “s?ng ch?m” cùng kinh ?? ngàn n?m tu?i. Bên c?nh ?ó, tuy?n ph? ?i b? Chu V?n An - Ph?m Ng? L?o - V? Th? Sáu là n?i b?n c?m nh?n và tr?i nghi?m cu?c s?ng c?a ng??i ??a ph??ng. M?i cung ???ng là m?t cau chuy?n khác nhau, mà ? ?ó b?n s? ???c d?n l?i b?ng nh?ng cau chuy?n k? v? l?ch s?, v?n hóa th?ng qua ho?t ??ng ?i ch?, mua s?m, th??ng th?c ?m th?c ???ng ph?…
Th?ng tin tour:
Hu? - Bà Nà (C?u Vàng) - S?n Trà - H?i An - ?à N?ng (3 ngày)
Giá t?: 4,99 tri?u??
KH: 16, 23/2; 2, 9, 16, 23/3
?
Hu? - ??m L?p An - Bà Nà (C?u Vàng) - H?i An - ?à N?ng (4 ngày) - T?ng show Ky ?c H?i An
Giá t?: 5,59 tri?u?
KH: 21, 28/2; 7, 14, 21, 28, 30/3
?
C?NG TY VIETRAVEL
190 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM
Tel: (028) 3822 8898?
Hotline: 1900 1839?
Và các trung tam, chi nhánh, v?n phòng Vietravel trên toàn qu?c.
loading
Các tin khác

Ra giêng hành h??ng vi?ng chùa

Hành h??ng ??u n?m ?ã tr? thành nét ??p v?n hóa c?a dân t?c Vi?t Nam. Không ch? ??nh l?, chiêm bái, ...

  08/02/2019 08:50

V? Châu ??c tr?y h?i vía Bà Chúa X? Núi Sam

Ra Giêng, nh?ng con ???ng h??ng v? An Giang ?ông ?úc, nh?n nh?p khách hành h??ng vía Bà. Ng??i ta tì ...

  01/02/2019 13:37

Ng?m hoa tuy?t ph? tr?ng ??i ??t ??

Khi s?c vàng r?c c?a hoa dã qu? d?u xu?ng, c?ng là lúc hoa cà phê bung n? gi?a ??t tr?i Tây Nguyên. ...

  28/01/2019 09:50

'??n tim' v? ??p tuy?t bích H? Long

Th? gi?i ?ã có quá nhi?u ngôn t? ca ng?i H? Long và m?i ng??i l?i có m?t c?m nh?n riêng, nh?ng t?t c ...

  11/01/2019 08:50

cá cược gà chọi hội limDu ngo?n 4 hòn ??o 'tuy?t tác' c?a Phú Qu?c

Là nh?ng “viên ng?c quý” n?m gi?a bi?n kh?i Phú Qu?c, hòn Th?m, hòn Mây Rút, hòn G?m Ghì, hòn Móng T ...

  10/01/2019 09:50

L?c l?i gi?a mùa hoa xuân

Mùa xuân v?a ch?m ngõ c?ng là lúc dân xê d?ch h?i h? ng??c Tây B?c trên nh?ng cung ???ng hoa xuân. B ...

  18/12/2018 17:46
cá cược gà chọi hội lim sitemap bet365 combet OnlineCasinos scr888 online casino GDWBET Alpha88 GDWBET w88
www.globalw88.com| www.hashimet-trading.com| www.truthofyoursoul.com| www.bonzailine.com| www.elandiecasting.com| www.funw88.com| www.stripeatyellow.com| www.arkansasventures.net| www.ajgsportstalk.com| www.weareprettypleased.com| www.americanhairband.com| www.kettleembroidery.net| www.LauramitcheLL.net| www.qizoyinlari.com| www.theautobluebook.com| www.tbginvestment.com| www.mmagician3d.com| www.misthalin.net| www.runw88.com| www.pacquiaomosleylive.com| www.esportessencial.com| www.hgw88th.com| www.wrightswindows.com| www.knowledgetail.com| www.techstreamgames.com| www.solidhomedubai.com| www.liquidskinsllc.com| www.lyndellegonzalez.com| www.weareprettypleased.com| www.clubw88th.com| www.desiredirectory.com| www.akcicekyapi.com| www.exigomarketing.com| www.thisisgreekdom.com| www.w88wsports.net| www.clock-music.net| www.elandiecasting.com| www.shimi2zumba.com| www.cometopaisley.com| www.numeriksoft.com| www.cusco-puno.com| www.w88wthai.com|