1900 1839
C??c 1000?/phút
EN

Vietravel m? bán tour Charter Vinh - Bangkok chào m?ng khai tr??ng Nhà ga qu?c t? t?i C?ng hàng không Qu?c t? Vinh

Ngày 23/02/2019 - C?ng ty Du l?ch Vietravel ph?i h?p cùng UBND t?nh Ngh? An, m? ch??ng trình tour Charter Vinh - Bangkok (Thái Lan). ?ay là chuy?n bay Qu?c t? ??u tiên ???c t? ch?c nhan d?p khai tr??ng Nhà ga qu?c t? t?i C?ng hàng kh?ng Qu?c t? Vinh; ???c tri?n khai trong khu?n kh? H?i ngh? xúc ti?n ??u t? n?m 2019.

  30/01/2019 11:01

5.000 khách du xuân cùng “charter”

Lo?i hình du l?ch thuê bao chuy?n bay (charter flight) ???c ?a chu?ng vì ti?t ki?m th?i gian, d?ch v? t?t và kh?i hành ?úng k? ho?ch; t? lau ?? ???c Vietravel chú tr?ng ??a vào khai thác nhanh - m?nh - và ??ng lo?t ? nhi?u t?nh thành trên c? n??c k? t? ??u n?m 2015 ??n nay. Ch? tính riêng các tháng ??u n?m 2019, ?? có 5.000 khách du xuan cùng “charter” do Vietravel t? ch?c, ??a du khách ??n Fukushima (Nh?t B?n), Bhutan, ?n ?? ngay trong mùa du l?ch T?t và mùa hoa anh ?ào n?m 2019.

Nhi?u n?m nay, th??ng hi?u Vietravel ?? và ?ang ?i ??u và r?t thành c?ng khi liên t?c t? ch?c các chuy?n charter ??n các n??c ??ng Nam á, Trung Qu?c, Hàn Qu?c, Nh?t B?n… Vi?c m? l?i ?i riêng b?ng nh?ng s?n ph?m mang b?n s?c riêng, mang ??n l?i ích cao nh?t cho khách hàng là ni?m t? hào c?a Vietravel.

V?i 24 n?m kinh nghi?m, Vietravel t? hào là th??ng hi?u ??u tiên du khách ngh? ??n và “ch?n m?t g?i vàng” cho nh?ng chuy?n charter. S? liên k?t ch?t ch? v?i các ??i tác hàng kh?ng, T?ng c?c Du l?ch các n??c ?? mang ??n cho du khách nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng v?i m?c giá t?t nh?t th? tr??ng. C?ng ty ?? c?n th?n l?a ch?n các d?ch v? khách s?n ??t chu?n 3 - 4 sao tr? lên; xe v?n chuy?n ch?t l??ng cao; các b?a ?n ngon, mang ??m b?n s?c ?m th?c ??a ph??ng.

??c bi?t, ??i ng? h??ng d?n viên gi?i, có chuyên m?n cao ph?c v? du khách chu ?áo và có ki?n th?c sau r?ng v? t?n giáo (??i v?i tour hành h??ng l? Ph?t) chính là ?i?m nh?n khác bi?t. Trên nh?ng chuy?n bay riêng, du khách s? tr? thành? “th??ng ??” ?ích th?c khi t?n h??ng c?m giác tho?i mái, vui v? ??ng hành cùng nh?ng ng??i b?n có chung s? thích trong nh?ng ngày ??u n?m tràn ??y hy v?ng.

Vietravel tích c?c khai thác Charter Vinh - Bangkok

N?m 2016, C?ng ty Du l?ch Vietravel ph?i h?p cùng UBND t?nh Ngh? An, chính th?c khai tr??ng ???ng bay th?ng Vinh - Bangkok. ?ay là chuy?n bay th?ng th? 05 ??n Bangkok do Vietravel t? ch?c, ngay sau các chuy?n bay th?ng Bangkok kh?i hành t? Hu?, ?à N?ng, Nha Trang, C?n Th? ?? t? ch?c tr??c ?ó.

N?m 2017, Vietravel tiên phong và ??c quy?n khai thác chuy?n bay th?ng ??u tiên Thanh Hóa - Bangkok, ??a 174 khách? du l?ch ??n Thái Lan. C?ng trong n?m này, Vietravel ti?p t?c m? bán b? s?n ph?m ???ng bay th?ng ??ng H?i - Chiang Mai - Chiang Rai kh?i hành t? Vinh (Ngh? An), ??ng H?i (Qu?ng Bình) và TP.HCM ??nh k? vào th? 2, 6 hàng tu?n.
Là h?ng du l?ch l? hành hàng ??u Vi?t Nam ??a khách du l?ch ??n Thái Lan nhi?u nh?t trong nh?ng n?m qua, và lu?n tiên phong khai thác nhi?u ch??ng trình tour du l?ch k?t h?p tr?i nghi?m ???ng bay m?i, trong khu?n kh? H?i ngh? xúc ti?n ??u t? n?m 2019 và nhan d?p khai tr??ng Nhà ga qu?c t? t?i C?ng hàng kh?ng Qu?c t? Vinh, UBND t?nh Ngh? An ph?i h?p v?i Vietravel m? ???ng bay tr?c ti?p t? Vinh ??n Bangkok (Thái Lan); Chi nhánh Vietravel t?i TP. Vinh (Ngh? An) là ??u m?i xúc ti?n, khai thác s?n ph?m bán t?i ??a ph??ng.
Charter “x?ng ??t” Nhà ga qu?c t? CHKQT Vinh kh?i hành ngày 23/02/2019, s? ??a Quy khách hàng ??a ph??ng tr?i nghi?m hành trình bay th?ng k?t h?p tham quan ??c s?c kéo dài 5 ngày: Vinh - Bangkok - Pattaya - ??o Coral - Lau ?ài t? phú - Bangkok - Vinh. Kh?ng ch? bay kho?ng 01 gi? 40 phút kh?ng ph?i n?i chuy?n, du khách tham gia còn ???c th?a s?c mua s?m t?i các trung tam th??ng m?i, th??ng th?c ?m th?c ???ng ph? ??c s?c. ?i?m nh?n ch??ng trình còn ngoài ?u ??i t?ng quà, Quy khách hàng thanh toán s?m còn ???c ?u ??i giá khuy?n m?i ch? t? 7,19 tri?u ??ng; t?ng vé xem Nanta show, Alcazar show; cùng c? h?i quay s? trúng th??ng 01 Tivi LG 40 Inch.

Song song ?ó, Chào m?ng xuan m?i và chuy?n bay qu?c t? ??u tiên, trên Fanpage Vietravel Mi?n B?c s? tri?n khai ch??ng trình minigame ??c ?áo t? ngày 07/02/19 - 14/02/2019. Ch? c?n s? d?ng c?m t? hashtag #charterthai và làm ?úng th? l? cu?c thi; Quy khách hàng s? có c? h?i nh?n ph?n th??ng g?m 02 gi?i khuy?n khích là b? quà t?ng tr? giá 500 nghìn/ gi?i, và 01 gi?i nh?t là coupon gi?m giá 04 tri?u ??ng, dành cho Quy khách hàng ??ng ky tour Charter Vinh - Bangkok 02 ng??i giá ch? còn 5,49 tri?u ??ng/khách.

CH??NG TRìNH CHARTER:
Vinh - Bangkok - Pattaya - ??o Coral - Lau ?ài t? phú (5N)
KH: 23/2/2019 - Giá khuy?n m?i t?: 7.190.000 VND
?
?i?m nh?n hành trình:
+ Ch? m?t 1h40ph bay th?ng ngay t?i Bangkok, kh?ng m?t th?i gian và c?ng s?c n?i chuy?n
+ Th?a s?c mua s?m t?i các trung tam th??ng m?i, th??ng th?c ?m th?c ???ng ph? ??c s?c
+ T?ng vé xem Nanta show, Alcazar show
+ Gi?m giá cho Khách thanh toán s?m
+ C? h?i quay s? trúng th??ng 01 Tivi LG 40 Inch
+ Tham kh?o chi ti?t hành trình, ??t tour nhanh chóng: https://goo.gl/Hbj3jr
? ? ? ? ?
CH??NG TRìNH DU XU?N:
Vinh - Tokyo - Ueno Park - Núi Phú S? - Nagoya - Kyoto - Osaka (6N)
KH: 24/3 - Giá t?: 37.900.000 VND
?
Bay th?ng Tr??ng Gia Gi?i - Ph??ng hoàng c? tr?n (5N và 6N)?
KH: 01,08,15,22,29/03 - Giá t?: 8.990.000 VND
?
Seoul - Nami - Everland (5N)?
KH: 20,26/3 - Giá t?: 12.900.000 VND
?
Singapore - Garden By The Bay - Sea Aquarium
T?ng ngay Voucher 20$ mua s?m t?i Takashimaya và g?u b?ng Merli (4N)?
KH: 02,08,22/03; 28/04 - Giá t? 13.200.000 VND
?
?ài B?c - Alishan - Cao Hùng (5N)
KH: 13,15,22/3 - Giá t?: 15.500.000 VND
?
Monaco - Tay Ban Nha (8N)
KH: 21/3; 11/4; 16/5 - Giá t?: 59.900.000 VND
-----
M?i chi ti?t xin vui lòng liên h?:
VIETRAVEL VINH
51 Nguy?n S? Sách, TP. Vinh, Ngh? An
Tel: (0238) 3 55 22 99 - Fax: (0238) 3 566 108
Hotline: 0946 376 288 - 0948739288
loading
Các tin khác

R?n ràng Khách Du Xuân cùng Vietravel

V?i ng??i châu Á nói chung và ng??i Vi?t Nam nói riêng, T?t là l? h?i tâm h?n, n?i gi? gìn và trân q ...

  05/02/2019 09:20

Vietravel ti?p t?c ??ng ??u Top 10 Công ty Du l?ch - L? hành uy tín n?m 2018

Ngày 04/01/2019, Công ty C? ph?n Báo cáo ?ánh giá Vi?t Nam (Vietnam Report) ?ã công b? “Top 10 Công ...

  16/01/2019 17:50

Vietravel tài tr? t?nh Th?a Thiên - Hu? 1 t? ??ng b?n pháo hoa d?p T?t nguyên ?án K? H?i 2019

Ngày 14/01/2019 - T?i H?i tr??ng UBND T?nh, Công ty Du l?ch Vietravel ?ã cùng UNBD t?nh Th?a Thiên - ...

  15/01/2019 11:24

Hành trình r??c cúp du l?ch th? gi?i 'World Travel Awards'

Ngày 1/12 v?a qua t?i B? ?ào Nha, Vietravel là doanh nghi?p l? hành duy nh?t c?a Vi?t Nam l?n th? ha ...

  20/12/2018 15:30

Hành trình xuyên vi?t r??c cúp 'World Travel Awards' l?n II và tr?ng bày t?i Vietravel V?ng Tàu

Sau 23 n?m hình thành và phát tri?n, Công ty Vietravel ?ã có m?t t?i 26 t?nh, thành trong c? n??c, 0 ...

  19/12/2018 17:00

Vietravel - 23 n?m v?ng b??c tiên phong

Có th? nói, trong su?t 23 n?m hình thành và phát tri?n, Vietravel ?ã v??t qua bao khó kh?n th? thách ...

  19/12/2018 15:28
cá cược gà chọi hội lim sitemap GDWBET linkvaosbobet credit free 1xbet live playfreeslots Slotpantip bet365