1900 1839
C??c 1000?/phút
EN

Vietravel m? bán tour Charter Vinh - Bangkok chào m?ng khai tr??ng Nhà ga qu?c t? t?i C?ng hàng không Qu?c t? Vinh

Ngày 23/02/2019 - C?ng ty Du l?ch Vietravel ph?i h?p cùng UBND t?nh Ngh? An, m? ch??ng trình tour Charter Vinh - Bangkok (Thái Lan). ?ay là chuy?n bay Qu?c t? ??u tiên ???c t? ch?c nhan d?p khai tr??ng Nhà ga qu?c t? t?i C?ng hàng kh?ng Qu?c t? Vinh; ???c tri?n khai trong khu?n kh? H?i ngh? xúc ti?n ??u t? n?m 2019.

  30/01/2019 11:01

5.000 khách du xuân cùng “charter”

Lo?i hình cá cược gà chọi hội limdu l?ch thuê bao chuy?n bay (charter flight) ???c ?a chu?ng vì ti?t ki?m th?i gian, d?ch v? t?t và kh?i hành ?úng k? ho?ch; t? lau ?? ???c Vietravel chú tr?ng ??a vào khai thác nhanh - m?nh - và ??ng lo?t ? nhi?u t?nh thành trên c? n??c k? t? ??u n?m 2015 ??n nay. Ch? tính riêng các tháng ??u n?m 2019, ?? có 5.000 khách du xuan cùng “charter” do Vietravel t? ch?c, ??a du khách ??n Fukushima (Nh?t B?n), Bhutan, ?n ?? ngay trong mùa du l?ch T?t và mùa hoa anh ?ào n?m 2019.

Nhi?u n?m nay, th??ng hi?u Vietravel ?? và ?ang ?i ??u và r?t thành c?ng khi liên t?c t? ch?c các chuy?n charter ??n các n??c ??ng Nam á, Trung Qu?c, Hàn Qu?c, Nh?t B?n… Vi?c m? l?i ?i riêng b?ng nh?ng s?n ph?m mang b?n s?c riêng, mang ??n l?i ích cao nh?t cho khách hàng là ni?m t? hào c?a Vietravel.

V?i 24 n?m kinh nghi?m, Vietravel t? hào là th??ng hi?u ??u tiên du khách ngh? ??n và “ch?n m?t g?i vàng” cho nh?ng chuy?n charter. S? liên k?t ch?t ch? v?i các ??i tác hàng kh?ng, T?ng c?c Du l?ch các n??c ?? mang ??n cho du khách nh?ng s?n ph?m ch?t l??ng v?i m?c giá t?t nh?t th? tr??ng. C?ng ty ?? c?n th?n l?a ch?n các d?ch v? khách s?n ??t chu?n 3 - 4 sao tr? lên; xe v?n chuy?n ch?t l??ng cao; các b?a ?n ngon, mang ??m b?n s?c ?m th?c ??a ph??ng.

??c bi?t, ??i ng? h??ng d?n viên gi?i, có chuyên m?n cao ph?c v? du khách chu ?áo và có ki?n th?c sau r?ng v? t?n giáo (??i v?i tour hành h??ng l? Ph?t) chính là ?i?m nh?n khác bi?t. Trên nh?ng chuy?n bay riêng, du khách s? tr? thành? “th??ng ??” ?ích th?c khi t?n h??ng c?m giác tho?i mái, vui v? ??ng hành cùng nh?ng ng??i b?n có chung s? thích trong nh?ng ngày ??u n?m tràn ??y hy v?ng.

Vietravel tích c?c khai thác Charter Vinh - Bangkok

N?m 2016, C?ng ty Du l?ch Vietravel ph?i h?p cùng UBND t?nh Ngh? An, chính th?c khai tr??ng ???ng bay th?ng Vinh - Bangkok. ?ay là chuy?n bay th?ng th? 05 ??n Bangkok do Vietravel t? ch?c, ngay sau các chuy?n bay th?ng Bangkok kh?i hành t? Hu?, ?à N?ng, Nha Trang, C?n Th? ?? t? ch?c tr??c ?ó.

N?m 2017, Vietravel tiên phong và ??c quy?n khai thác chuy?n bay th?ng ??u tiên Thanh Hóa - Bangkok, ??a 174 khách? du l?ch ??n Thái Lan. C?ng trong n?m này, Vietravel ti?p t?c m? bán b? s?n ph?m ???ng bay th?ng ??ng H?i - Chiang Mai - Chiang Rai kh?i hành t? Vinh (Ngh? An), ??ng H?i (Qu?ng Bình) và TP.HCM ??nh k? vào th? 2, 6 hàng tu?n.
Là h?ng du l?ch l? hành hàng ??u Vi?t Nam ??a khách du l?ch ??n Thái Lan nhi?u nh?t trong nh?ng n?m qua, và lu?n tiên phong khai thác nhi?u ch??ng trình tour du l?ch k?t h?p tr?i nghi?m ???ng bay m?i, trong khu?n kh? H?i ngh? xúc ti?n ??u t? n?m 2019 và nhan d?p khai tr??ng Nhà ga qu?c t? t?i C?ng hàng kh?ng Qu?c t? Vinh, UBND t?nh Ngh? An ph?i h?p v?i Vietravel m? ???ng bay tr?c ti?p t? Vinh ??n Bangkok (Thái Lan); Chi nhánh Vietravel t?i TP. Vinh (Ngh? An) là ??u m?i xúc ti?n, khai thác s?n ph?m bán t?i ??a ph??ng.
Charter “x?ng ??t” Nhà ga qu?c t? CHKQT Vinh kh?i hành ngày 23/02/2019, s? ??a Quy khách hàng ??a ph??ng tr?i nghi?m hành trình bay th?ng k?t h?p tham quan ??c s?c kéo dài 5 ngày: Vinh - Bangkok - Pattaya - ??o Coral - Lau ?ài t? phú - Bangkok - Vinh. Kh?ng ch? bay kho?ng 01 gi? 40 phút kh?ng ph?i n?i chuy?n, du khách tham gia còn ???c th?a s?c mua s?m t?i các trung tam th??ng m?i, th??ng th?c ?m th?c ???ng ph? ??c s?c. ?i?m nh?n ch??ng trình còn ngoài ?u ??i t?ng quà, Quy khách hàng thanh toán s?m còn ???c ?u ??i giá khuy?n m?i ch? t? 7,19 tri?u ??ng; t?ng vé xem Nanta show, Alcazar show; cùng c? h?i quay s? trúng th??ng 01 Tivi LG 40 Inch.

Song song ?ó, Chào m?ng xuan m?i và chuy?n bay qu?c t? ??u tiên, trên Fanpage Vietravel Mi?n B?c s? tri?n khai ch??ng trình minigame ??c ?áo t? ngày 07/02/19 - 14/02/2019. Ch? c?n s? d?ng c?m t? hashtag #charterthai và làm ?úng th? l? cu?c thi; Quy khách hàng s? có c? h?i nh?n ph?n th??ng g?m 02 gi?i khuy?n khích là b? quà t?ng tr? giá 500 nghìn/ gi?i, và 01 gi?i nh?t là coupon gi?m giá 04 tri?u ??ng, dành cho Quy khách hàng ??ng ky tour Charter Vinh - Bangkok 02 ng??i giá ch? còn 5,49 tri?u ??ng/khách.

CH??NG TRìNH CHARTER:
Vinh - Bangkok - Pattaya - ??o Coral - Lau ?ài t? phú (5N)
KH: 23/2/2019 - Giá khuy?n m?i t?: 7.190.000 VND
?
?i?m nh?n hành trình:
+ Ch? m?t 1h40ph bay th?ng ngay t?i Bangkok, kh?ng m?t th?i gian và c?ng s?c n?i chuy?n
+ Th?a s?c mua s?m t?i các trung tam th??ng m?i, th??ng th?c ?m th?c ???ng ph? ??c s?c
+ T?ng vé xem Nanta show, Alcazar show
+ Gi?m giá cho Khách thanh toán s?m
+ C? h?i quay s? trúng th??ng 01 Tivi LG 40 Inch
+ Tham kh?o chi ti?t hành trình, ??t tour nhanh chóng: https://goo.gl/Hbj3jr
? ? ? ? ?
CH??NG TRìNH DU XU?N:
Vinh - Tokyo - Ueno Park - Núi Phú S? - Nagoya - Kyoto - Osaka (6N)
KH: 24/3 - Giá t?: 37.900.000 VND
?
Bay th?ng Tr??ng Gia Gi?i - Ph??ng hoàng c? tr?n (5N và 6N)?
KH: 01,08,15,22,29/03 - Giá t?: 8.990.000 VND
?
Seoul - Nami - Everland (5N)?
KH: 20,26/3 - Giá t?: 12.900.000 VND
?
Singapore - Garden By The Bay - Sea Aquarium
T?ng ngay Voucher 20$ mua s?m t?i Takashimaya và g?u b?ng Merli (4N)?
KH: 02,08,22/03; 28/04 - Giá t? 13.200.000 VND
?
?ài B?c - Alishan - Cao Hùng (5N)
KH: 13,15,22/3 - Giá t?: 15.500.000 VND
?
Monaco - Tay Ban Nha (8N)
KH: 21/3; 11/4; 16/5 - Giá t?: 59.900.000 VND
-----
M?i chi ti?t xin vui lòng liên h?:
VIETRAVEL VINH
51 Nguy?n S? Sách, TP. Vinh, Ngh? An
Tel: (0238) 3 55 22 99 - Fax: (0238) 3 566 108
Hotline: 0946 376 288 - 0948739288
loading
Các tin khác

Khuy?n m?i hè 2019: '?i tr?n th? gian - Hè tràn c?m xúc' nhi?u ?u ?ãi h?p d?n

Di?n ra t? 10/5 – 5/8/2019, ch??ng trình khuy?n m?i Hè 2019 v?i thông ?i?p: “?i tr?n th? gian – Hè t ...

  08/05/2019 16:09

Ngây ng?t s?c hoa xuân Nam bán c?u

B?n s? th?t s? choáng ng?p khi ??m chìm trong b?c tranh mùa xuân Nam bán c?u ng?m hàng tri?u cây anh ...

  01/05/2019 15:59

'Dubai Summer Surprises 2019' - ?i?m ??n mùa hè h?p d?n

Th?a s?c mua hàng gi?m giá ??n… 90% trong l? h?i mùa hè “Dubai Summer Surprises 2019”, th? gi?i gi?i ...

  17/04/2019 17:06

cá cược gà chọi hội limVietravel nh?n nhi?u gi?i th??ng quan tr?ng t?i Ngày h?i Du l?ch thành ph? H? Chí Minh

Trong khuôn kh? Ngày h?i Du l?ch TP.HCM, di?n ra t? ngày 11-14/04/2019, Vietravel ?ã vinh d? nh?n nh ...

  13/04/2019 21:35

?u ?ãi ??n 49% khi mua tour t?i Ngày h?i Du l?ch TP.HCM 2019

Ngày h?i Du l?ch TP.HCM 2019 di?n ra t? ngày 11 - 14/4/2019 t?i Khu B, Công viên 23/9 v?i ch? ?? “Vu ...

  05/04/2019 17:45

Vietravel liên ti?p ??t các gi?i th??ng quan tr?ng t?i H?i Ch? Du L?ch Qu?c T? VITM 2019

L?n th? 7 tham d? H?i ch? du l?ch Qu?c t? VITM, Công ty Du l?ch Vietravel ti?p t?c gi? v?ng danh hi? ...

  29/03/2019 16:19
cá cược gà chọi hội lim sitemap gclub slot empire777 pantip credit free BET365Asia empire777pantip sbobet 5555 bwinasia
www.bluechalcedony.net| www.cassieLaine.net| www.iw88th.com| www.avcomprojecson.com| www.thisisgreekdom.com| www.sheldonharvey.com| www.guaranteed-clean.com| www.liquidskinsllc.com| www.aromacare-sacral.com| www.hartacrossamerica.com| www.hongw88.com| www.francisorphe.com| www.zhaoyiqiao.com| www.numeriksoft.com| www.runw88.com| www.peak-corporation.com| www.legaltipsonline.com| www.gLenLewissteeLe.com| www.gruespallarssobira.com| www.wrightswindows.com| www.simonkirkeofficial.com| www.yourdreamwedding.net| www.w88wfootball.net| www.schylerbinkley.com| www.fireboltguitars.com| www.theonlycurefor.com| www.greenfieldtours.com| www.petogadgets.com| www.calendari2014.com| www.carbonesports.net| www.bjxiaofanggs.com| www.laughingdragoncafe.com| www.petcareconsultant.com| www.w88design.com| www.gsmfastunlocker.net| www.51w88th.com| www.accordianhotel.com| www.truthofyoursoul.com| www.firstaidexceeder.com| www.lynnkitesailing.com| www.howtomakeaboat.net| www.cellularaddons.com|