1900 1839
C??c 1000?/phút

Th?a thu?n s? d?ng

CÁC ?I?U KI?N & ?I?U KHO?N

Trang web này ???c ?i?u hành b?i Vietravel. Xin vui lòng ??c k? các ?i?u ki?n & ?i?u kho?n tr??c khi s? d?ng ho?c ??ng ký trên trang web này. B?n ph?i hoàn toàn ??ng ý v?i các ?i?u ki?n và ?i?u kho?n này n?u mu?n s? d?ng trang web. N?u b?n không ??ng ý v?i b?t k? ph?n nào trong các ?i?u ki?n và ?i?u kho?n này, b?n s? không th? s? d?ng trang web này d??i b?t k? hình th?c nào.

L?u ý r?ng trang web này ???c xây d?ng nh?m ph?c v? truy c?p trên ph?m vi toàn c?u ??i v?i ng??i s? d?ng.

Nh?ng thông tin và m?c giá trên trang web này ???c áp d?ng cho ng??i s? d?ng trên ph?m vi toàn c?u.

Chúng tôi có quy?n t? ch?i truy c?p vào trang web này b?t c? lúc nào mà không c?n ph?i thông báo tr??c.

LU?T ?I?U CH?NH

Vi?c truy c?p vào trang web này có ?i?u ki?n theo s? ??ng ý c?a b?n r?ng toàn b? nh?ng thông tin trên trang web và toàn b? các v?n ?? phát sinh gi?a b?n và chúng tôi s? ???c ?i?u ch?nh b?i pháp lu?t Vi?t Nam và r?ng m?i tranh ch?p phát sinh gi?a b?n và chúng tôi s? c?n c? vào quy?n h?n xét x? c?a các tòa án Vi?t Nam. NGH?A V? C?A NG??I S? D?NG TRANG WEB

Khi s? d?ng trang web này, xin vui lòng ??ng ý r?ng:

1. B?n ch?p nh?n trách nhi?m v? tài chính ??i v?i toàn b? các giao d?ch ???c th?c hi?n theo tên và tài kho?n c?a b?n.
2. ?? có n?ng l?c pháp lý, b?n ph?i t? 18 tu?i tr? lên.
3. B?n b?o ??m r?ng m?i thông tin mà b?n cung c?p v? chính b?n và v? b?t c? ai khác là hoàn toàn chính xác.
4. Không ???c s? d?ng trang web này ?? th?c hi?n hành vi ??ng ký sai trái, gian l?n.
5. Nghiêm c?m m?i hành vi phát tán tài li?u mang tính ?e d?a, ph? báng,khiêu dâm, chính tr? ho?c phân bi?t ch?ng t?c ho?c b?t k? tài li?u b?t h?p pháp ho?c khiêu khích nào khác thông qua trang web này.
6. B?n không ???c s?a ??i, sao chép, truy?n t?i, phân ph?i, bán, phát tán, ho?c c?p phép trang web này và b?t k? ph?n n?i dung nào c?a nó d??i b?t k? hình th?c nào tr? tr??ng h?p b?n sao chép thông tin t? trang web này ?? s? d?ng cho cá nhân b?n và mang tính phi th??ng m?i.

CÁC ?I?U KI?N ??NG KÝ

Khi th?c hi?n ??ng ký qua trang web c?a chúng tôi, xin vui lòng th?c hi?n m?i quan h? theo h?p ??ng tr?c ti?p (ràng bu?c pháp lý) v?i chúng tôi. Các ?i?u ki?n ??ng ký bao g?m nh?ng gi?i h?n và nh?ng lo?i tr? v? trách nhi?m pháp lý, và phí h?y và thay ??i ph?i thanh toán n?u vi?c ??ng ký b? h?y ho?c thay ??i sau khi ?ã ???c xác nh?n. Chúng tôi ?? xu?t r?ng b?n nên ??c k? các ?i?u ki?n ??ng ký ???c áp d?ng khi th?c hi?n ??ng ký. Các ?i?u ki?n ??ng ký bao g?m nh?ng gi?i h?n và nh?ng lo?i tr? v? trách nhi?m pháp lý, và phí h?y c?ng nh? thay ??i ph?i thanh toán n?u vi?c ??ng ký b? h?y ho?c thay ??i sau khi ?ã ???c xác nh?n.

KH?I HÀNH ??M B?O


- Vietravel b?o ??m kh?i hành ???c ??ng t?i trên trang web www.vietravel.com.vn 
- Nh?ng thông tin v? tour và các ngày kh?i hành trong s? tay h??ng d?n và các tài li?u ???c in ?n khác có th? thay ??i tùy lúc và không c?u thành m?t ph?n c?a ch??ng trình b?o ??m. 
- Trang web c?a công ty là ngu?n duy nh?t t? ?ó công ty s? b?o ??m kh?i hành. M?t th?i ?i?m kh?i hành ???c b?o ??m ch? khi khách hàng ?ã xác nh?n ??ng ký theo th?i ?i?m kh?i hành ?ó (vi?c ??ng ký ph?i bao g?m t?i thi?u m?t kho?n ti?n ??t c?c ???c thanh toán ?? ???c xem xét “?ã xác nh?n”). S? b?o ??m này v?n s? c?n c? vào các tr??ng h?p B?t kh? kháng.

CÁC TR??NG H?P B?T KH? KHÁNG

Vietravel không ch?u trách nhi?m tr??c khách hàng v? nh?ng thay ??i ho?c h?y b? vì nh?ng lý do khách quan và ch? quan nh?: ??ng ??t, núi l?a, bão gió, chi?n tranh, ?ình công, bi?u tình, kh?ng b?, r?i lo?n chính tr?..Các gi?i pháp ho?c ??n bù (n?u có) s? ph? thu?c vào Nhà cung c?p d?ch v? liên quan.

GI?Y THÔNG HÀNH

● H? chi?u có giá tr?: Khách hàng ph?i có h? chi?u có giá tr? ?? nh?p c?nh, kh?i hành và ?i l?i qua m?i ?i?m ??n trong l?ch trình tour (h? chi?u ph?i có giá tr? t? 6 tháng tr? lên tính ??n ngày v?).

● Các lo?i gi?y t?: Xin l?u ý r?ng “?? xúc ti?n vi?c c?p gi?y thông thành, toàn b? các lo?i gi?y t? liên quan ??n tour nh? các phi?u thanh toán, l?ch trình tour, hóa ??n s? ???c g?i qua email ho?c s? có trên trang web www.vietravel.com.vn”, khi công ty ?ã nh?n ???c thanh toán ??y ??.

● Thông tin chi ti?t v? chuy?n ?i: Khách hàng có trách nhi?m truy c?p trang web ít nh?t 72 gi? tr??c ngày kh?i hành ?? b?o ??m h? có ???c thông tin chi ti?t nh?t v? chuy?n ?i b?i vì có th? ?ã có nh?ng thay ??i nh? k? t? khi h? s? tour ???c công ty cung c?p lúc ??u.

GIÁ TOUR

● Toàn b? các m?c giá tour ???c th?c hi?n b?ng Vi?t Nam ??ng (VND). Các kho?n thanh toán b?ng ngo?i t? khác s? ???c quy ??i ra Vi?t Nam ??ng (VND) theo t? giá h?i ?oái hi?n hành.

● Các m?c giá bao g?m các h?ng m?c ???c li?t kê trong ph?n “Bao g?m”

● Chúng tôi gi?m giá 25% ??i v?i tr? em và 90% ??i v?i tr? còn ?m ng?a

● Nh?ng thông tin và m?c giá trên trang web này không mang tính ‘tr?c ti?p’ và ?ôi lúc ???c c?p nh?t. M?i s? n? l?c ???c th?c hi?n nh?m b?o ??m s? chính xác v? thông tin và các m?c giá, nh?ng ?áng ti?c là ?ôi khi v?n x?y ra l?i. Trong tr??ng h?p m?t m?c giá không chính xác do l?i h? th?ng, chúng tôi không ch?u s? ràng bu?c b?i m?c giá ?ó.

THANH TOÁN

Toàn b? các tour ho?c d?ch v? c?n ph?i ???c thanh toán tr??c tr? phi có quy ??nh khác. Chúng tôi ch?p nh?n thanh toán b?ng th? Visa, MasterCard, American Express và JCB.

Xin b?o ??m r?ng b?n ?ã cung c?p cho chúng tôi thông tin hóa ??n th? tín d?ng chính xác. N?u b?n không cung c?p ??a ch? ghi hóa ??n th? tín d?ng ho?c th? ghi n? và/ho?c thông tin ch? th? chính xác thì vi?c c?p vé có th? b? trì hoãn và t?ng chi phí có th? t?ng lên. Chúng tôi có quy?n h?y vé sau khi c?p n?u thanh toán b? t? ch?i ho?c n?u b?n ?ã cung c?p thông tin th? tín d?ng không chính xác. Bên c?nh ?ó, chúng tôi c?ng có quy?n ki?m tra ng?u nhiên (k? c? danh sách c? tri) nh?m gi?m thi?u s? gian l?n th? tín d?ng.

Vietravel s? không thu th?p thông tin chi ti?t th? tín d?ng c?a b?n. Nh?ng thông tin mà b?n cung c?p s? ???c b?o ??m an toàn tuy?t ??i trong h? th?ng k? thu?t theo tiêu chu?n an ninh công ngh? toàn c?u (SSL) c?a MasterCard và Ngân hàng ngo?i th??ng Vi?t Nam (Vietcombank) khi b?n ti?n hành thanh toán b?ng th? tín d?ng.

C?P PHI?U THANH TOÁN

Sau khi thanh toán, Vietravel s? g?i xác nh?n/phi?u thanh toán qua email ho?c fax: phi?u này ph?i ???c in ra nh? là b?ng ch?ng cùa vi?c mua bán, và s? ???c xu?t trình cho Nhà cung c?p d?ch v?.

T?t c? thông tin v? du khách c?n ph?i ???c cung c?p m?t cách chính xác t?i th?i ?i?m ??ng ký.

M?i yêu c?u s?a ??i/b? sung c?n phài ???c g?i qua email ??n Vietravel.

Vietravel không ch?u trách nhi?m v? b?t c? v?n ?? gì có th? x?y ra n?u b?n không nh?n ho?c ??c k? xác nh?n/phi?u thanh toán c?a b?n. Trong tr??ng h?p b?n ch?a nh?n ???c phi?u thanh toán, b?n c?n ph?i thông báo cho Vietravel ít nh?t 72 gi? tr??c ngày cung c?p d?ch v? ?n ??nh.

QUY TRÌNH H?Y D?CH V? VÀ HOÀN TR?

Vi?c h?y toàn b? các d?ch v? b?i ng??i tham gia tour ph?i ???c g?i và nh?n b?ng v?n b?n: email ho?c fax. Vietravel không ch?p nh?n yêu c?u h?y d?ch v? qua ?i?n tho?i.

Vietravel không ch?u trách nhi?m v? m?i yêu c?u h?y d?ch v? ch?a nh?n ???c và ch?a xác nh?n l?i v?i b?n. Trong tr??ng h?p này, s? áp d?ng phí h?y d?ch v? ho?c b? tour.

KHI?U N?I VÀ ?ÒI B?I TH??NG

N?u khách hàng có khi?u n?i ??n Vietravel, tr??c h?t khách hàng ph?i thông báo cho tr??ng ?oàn càng s?m càng t?t ?? kh?c ph?c v?n ?? khi?u n?i ?ó. N?u không hài lòng, khách hàng có th? liên h? v?i ??i di?n (bán hàng) c?a VTV trong khi ?i tour ?? Vietravel có c? h?i kh?c ph?c v?n ?? ?ó. N?u v?n ch?a hài lòng qua các kênh ?ó trong chuy?n ?i thì khách hàng c?n g?i m?i v?n ?? khi?u n?i tr?c ti?p ??n c.s@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org trong vòng 30 ngày k? t? ngày k?t thúc chuy?n ?i. Công ty s? không nh?n m?i trách nhi?m ??i v?i nh?ng khi?u n?i nh?n ???c sau th?i h?n này.

KHUY?N M?I

Các tour/gói tour/các s?n ph?m ???c giao d?ch b?ng mã code khuy?n m?i s? không th? h?y và không ???c hoàn tr?.

H?n th? n?a, m?i kho?n gi?m giá và ?i?m th??ng ???c ??ng t?i trên trang web này ch? ???c áp d?ng cho trang webcá cược gà chọi hội limwww.vietravel.com.vn và có th? thay ??i qua các trang web khác liên k?t v?i www.vietravel.com.vn.

QUAN H? TH? T?

Khi hoàn thành m?t ??ng ký, b?n ??ng ý nh?n email mà chúng tôi có th? g?i ??n b?n, cung c?p cho b?n nh?ng thông tin v? ?i?m ??n và nh?ng thông tin c? th? liên quan ??n ??ng ký và các ?i?m ??n c?a b?n, và chúng tôi có th? g?i email m?i b?n ?i?n vào m?u ?ánh giá c?a khách hàng.

B?N QUY?N VÀ TH??NG HI?U

B?n quy?n trong n?i dung c?a trang web này thu?c v? Vietravel. Chúng tôi b?o l?u b?n quy?n và có toàn b? quy?n s? h?u ??i v?i trang web này và toàn b? n?i dung c?a nó. Th??ng hi?u Vietravel và m?i ký hi?u, logo và hình ?nh c?a Vietravel trên trang web này ?ã ???c ??ng ký b?o h? b?n quy?n c?a Vietravel ho?c các ??n v? tr?c thu?c c?a Vietravel. Các th??ng hi?u c?a các công ty và s?n ph?m/d?ch v? khác trên trang web này có th? là th??ng hi?u c?a các ch? s? h?u c?a các th??ng hi?u ?ó. B?n không có quy?n và không ???c c?p phép s? d?ng b?t k? th??ng hi?u nào trong s? ?y.

NH?NG THAY ??I

www.vietravel.com.vn có th? thay ??i b?t k? ph??ng di?n nào c?a trang web này ho?c n?i dung c?a nó, bao g?m nh?ng ?i?m ??c tr?ng, nh?ng thông tin ho?c n?i dung khác vào b?t c? lúc nào mà không c?n ph?i ??a ra thông báo tr??c.

V? VIETRAVEL

??a ch?: 190 Pasteur, Qu?n 3, Tp. H? Chí Minh, Vi?t Nam 
Tel : (84-8) 38228898 
Fax : (84-8) 38299142 
E-mail : info@vietravel-vn.com

Thông tin v? tài kho?n ngân hàng nh? sau:

VIETCOMBANK CHI NHÁNH TP. H? CHÍ MINH 
Bên th? h??ng: Vietravel 
Tài kho?n s?: 00713 7008 9095 
Mã s? Swift: BFTVVNVX007 
??a ch? ngân hàng: 29 B?n Ch??ng D??ng, Qu?n 1, TP. H? Chí Minh 
Mã s? thu?: 0300465937

cá cược gà chọi hội lim sitemap sbobet5555 sbobet ca onlinecasino m88 bet Freeslot SlotV W88.com
www.qizoyinlari.com| www.newarkologic.com| www.desenwiremesh.com| www.lindaucapital.com| www.w88wblog.net| www.talkeetnatours.com| www.stripeatyellow.com| www.michaelgraphicsinc.com| www.daschosting.com| www.bijouxpopulaire.com| www.polarisviprentals.com| www.allw88th.com| www.sshpw.com| www.bigw88.com| www.hartacrossamerica.com| www.buLduktrans.net| www.photofindings.com| www.academicstudio.net| www.superw88.com| www.goodcustomgoods.com| www.lovew88th.com| www.northfaceshows.com| www.grishamgaines.com| www.cellularaddons.com| www.lemongreentea.net| www.angieciarimboli.com| www.accordianhotel.com| www.krishnawebworld.com| www.theonlycurefor.com| www.brucerecruitingltd.com| www.optimum-supplies.com| www.hlsmzhx.com| www.games66.net| www.casa-verdehomes.com| www.eezymake.com| www.w88wblog.org| www.dorianseniors.com| www.lyndellegonzalez.com| www.anti-ickypoo.com| www.zhaoyiqiao.com| www.hartacrossamerica.com| www.lowfatgaming.com|