1900 1839
C??c 1000?/phút
EN

Công b? thông tin thay ??i s? l??ng c? phi?u có quy?n bi?u q ...

Công b? thông tin thay ??i s? l??ng c? phi?u có quy?n bi?u quy?t

Công b? thông tin: Xem t?i ?ây

   28/02/2019 13:32

Báo cáo K?t qu? giao d?ch mua l?i c? phi?u qu? ??t 4 n?m 201 ...

Báo cáo K?t qu? giao d?ch mua l?i c? phi?u qu? ??t 4 n?m 2018

Công b? thông tin: Xem t?i ?ây

   28/02/2019 13:31

Công b? thông tin giao d?ch Mua l?i c? phi?u c?a CBNV ngh? v ...

Công b? thông tin giao d?ch Mua l?i c? phi?u c?a CBNV ngh? vi?c ??t 4 n?m 2018

Công b? thông tin: Xem t?i ?ây

   18/01/2019 16:31

Báo cáo giao d?ch mua l?i c? phi?u qu? CBNV ngh? vi?c ??t 4 ...

Báo cáo giao d?ch Mua l?i c? phi?u qu? CBNV ngh? vi?c ??t 4 n?m 2018

Công b? thông tin: Xem t?i ?ây

   09/01/2019 15:31

Công b? thông tin thay ??i s? l??ng c? phi?u có quy?n bi?u q ...

Công b? thông tin thay ??i s? l??ng c? phi?u có quy?n bi?u quy?t ?ang l?u hành

Công b? thông tin: Xem t?i ?ây

   06/11/2018 15:31

CÔNG B? THÔNG TIN BÁO CÁO TH??NG NIÊN N?M 2017

Công b? thông tin báo cáo th??ng niên n?m 2017

Công v?n công b? thông tin: Xem t?i ?ây
Báo cáo th??ng niên n?m 2017: Xem t?i ?ây

   27/04/2018 17:30

Công b? thông tin Báo cáo th??ng niên n?m 2016

Công b? thông tin Báo cáo th??ng niên n?m 2016

Xem b?n g?c các v?n b?n:
+ B?n công b? thông tin (file ?ính kèm)
+ Báo cáo th??ng niên n?m 2016 (file ?ính kèm)

   26/04/2017 14:22

Báo cáo th??ng niên n?m 2015

Báo cáo th??ng niên n?m 2015 c?a Công ty C? ph?n Du l?ch và Ti?p th? Giao thông V?n t?i Vi?t Nam - Vietravel

Xem b?n g?c các v?n b?n:
- Báo cáo th??ng niên n?m 2015 - T?i t?i ?ây
- Công b? thông tin - T?i t?i ?ây 

   28/04/2016 08:00

Báo cáo tài chính Quý 4 n?m 2018

Báo cáo tài chính Quý 4 n?m 2018

- Báo cáo tài chính t?ng h?p Quý 4 n?m 2018: Xem t?i ?ây
- Báo cáo tài chính h?p nh?t Quý 4 n?m 2018: Xem t?i ?ây

   30/01/2019 18:40

Thông báo v? vi?c chuy?n lo?i c? phi?u do h?t th?i gian h?n ...

Thông báo v? vi?c chuy?n lo?i c? phi?u do h?t th?i gian h?n ch? chuy?n nh??ng

Công b? thông tin: Xem t?i ?ây

   04/12/2018 15:31

Báo cáo tài chính Quý 3 n?m 2018

Báo cáo tài chính Quý 3 n?m 2018

- Báo cáo tài chính t?ng h?p Quý 3 n?m 2018: Xem t?i ?ây
- Báo cáo tài chính h?p nh?t Quý 3 n?m 2018: Xem t?i ?ây

   30/10/2018 11:31

CÔNG B? THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH N?M 2017 ?Ã KI?M TOÁN

Công b? thông tin Báo cáo tài chính n?m 2017 ?ã ki?m toán

- Công v?n CBTT Báo cáo tài chính n?m 2017 ?ã ki?m toán: Xem t?i ?ây
- Báo cáo tài chính H?p nh?t n?m 2017 ?ã ki?m toán: Xem t?i ?ây
- Báo cáo tài chính T?ng h?p n?m 2017 ?ã ki?m toán: Xem t?i ?ây

   02/04/2018 14:40

Báo cáo tài chính ?ã ki?m toán n?m 2016

Báo cáo tài chính t?ng h?p và báo cáo tài chính h?p nh?t n?m 2016 ?ã ki?m toán c?a Công ty C? ph?n Du l?ch và Ti?p th? G ...

Vui lòng xem b?n g?c t?i: 
- Báo cáo tài chính t?ng h?p ?ã ki?m toán n?m 2016 - T?i t?i ?ây
- Báo cáo tài chính h?p nh?t ?ã ki?m toán n?m 2016 - T?i t?i ?ây

   31/03/2017 10:10

Công b? thông tin ngày ??ng ký cu?i cùng tham d? ??i h?i c? ...

Công b? thông tin ngày ??ng ký cu?i cùng tham d? ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2019

Thông báo ngày ??ng ký cu?i cùng tham d? ?HC?: Xem t?i ?ây
Công b? thông tin ngày ??ng ký cu?i cùng l?p danh sách c? ?ông tham d? ?HC?: Xem t?i ?ây

   04/03/2019 15:31

cá cược gà chọi hội lim?i?u ch?nh n?i dung biên b?n h?p ??i h?i C? ?ông n?m 2018

?i?u ch?nh n?i dung biên b?n h?p ??i h?i C? ?ông n?m 2018

+ Công v?n g?i UBCKNN v? vi?c ?i?u ch?nh n?i dung Biên b?n h?p ?HC? n?m 2018: Xem t?i ?ây
+ Biên b?n h?p ?HC? th??ng niên n?m 2018 ?i?u ch?nh: Xem t?i ?ây

   10/07/2018 11:31

CÔNG B? THÔNG TIN BIÊN B?N, NGH? QUY?T H?P ??I H?I ??NG C? ? ...

Công b? thông tin biên b?n, Ngh? quy?t h?p ??i H?i ??ng C? ?ông th??ng niên n?m 2018

- Công v?n công b? thông tin: Xem t?i ?ây
- Biên b?n h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2018: Xem t?i ?ây
- Ngh? quy?t h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2018: Xem t?i ?ây
Tài li?u ??i h?i c? ?ông n?m 2018: Xem t?i ?ây

   23/04/2018 17:29

Ban hành quy ch? n?i b? v? qu?n tr? công ty

Ban hành quy ch? n?i b? v? qu?n tr? công ty

Quy?t ??nh c?a H?i ??ng qu?n tr? v? vi?c ban hành quy ch? n?i b? v? qu?n tr? công ty: Xem t?i ?ây

   22/04/2018 13:40

CÔNG B? THÔNG TIN TÀI LI?U H?P ??I H?I C? ?ÔNG N?M 2018

Công b? thông tin tài li?u h?p ??i h?i C? ?ông n?m 2018

Quy ch? làm vi?c: Xem t?i ?ây
Công v?n công b? thông tin tài li?u h?p ??i h?i C? ?ông: Xem t?i ?ây
Ch??ng trình h?p ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2018: Xem t?i ?ây
Tài li?u h?p ??i H?i ??ng C? ?ông: Xem t?i ?ây

   11/04/2018 17:02

?i?u l? Công ty (s?a ??i b? sung l?n 6)

?i?u l? Công ty (s?a ??i b? sung l?n 6)

?i?u l? Công ty s?a ??i b? sung l?n 6: Xem t?i ?ây

   22/06/2018 11:31

?i?u l? Công ty (S?a ??i b? sung l?n 5)

?i?u l? công ty (S?a ??i b? sung l?n 5)

Xem ?i?u l? Công ty: T?i ?ây

   22/04/2018 14:40

Công b? thông tin ?i?u l? t? ch?c ho?t ??ng Công ty (s?a ??i ...

Công b? thông tin ?i?u l? t? ch?c ho?t ??ng Công ty (s?a ??i b? sung l?n 4)

Xem b?n g?c các v?n b?n:
+ B?n công b? thông tin (file ?ính kèm)
+ ?i?u l? t? ch?c ho?t ??ng Công ty (s?a ??i b? sung l?n 4) (file ?ính kèm)

   27/04/2017 14:26

?i?u l? Công ty s?a ??i l?n 3

?i?u l? t? ch?c và ho?t ??ng Công ty C? ph?n Du l?ch và Ti?p th? Giao thông V?n t?i Vi?t Nam - Vietravel (s?a ??i, b? su ...

Vui lòng xem b?n g?c gi?y ch?ng nh?n - T?i t?i ?ây

   25/04/2016 13:00

?i?u l? Công ty s?a ??i l?n 2

?i?u l? t? ch?c và ho?t ??ng công ty C? ph?n Du l?ch và Ti?p th? Giao thông V?n t?i (s?a ??i, b? sung l?n 2)

Vui lòng xem b?n g?c gi?y ch?ng nh?n - T?i t?i ?ây

   20/12/2015 08:00

cá cược gà chọi hội lim sitemap GclubOnline playfreeslots fun88slot W88 Casino 12bet linksbobet 12bet