1900 1839
C??c 1000?/phút
EN
??i h?i c? ?ông

?i?u ch?nh n?i dung Biên b?n ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2019

?i?u ch?nh n?i dung Biên b?n ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2019

Công v?n ?i?u ch?nh biên b?n ??i h?i: Xem t?i ?ây

Biên b?n ??i h?i: Xem t?i ?ây

 

   26/04/2019 14:43

Công b? thông tin Biên b?n, Ngh? quy?t h?p ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2019

Công b? thông tin Biên b?n, Ngh? quy?t h?p ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2019

- Công v?n công b? thông tin Biên b?n, Ngh? quy?t ?H?C? th??ng niên n?m 2019: Xem t?i ?ây

- Biên b?n h?p ??i h?i ??ng c? ?ông: Xem t?i ?ây
 
- Ngh? quy?t ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2019: Xem t?i ?ây 

   21/04/2019 16:31

Ban hành Quy ch? n?i b? v? Qu?n tr? Công ty

Ban hành Quy ch? n?i b? v? Qu?n tr? Công ty

Quy ch?: Xem t?i ?ây

   21/04/2019 14:31

Công b? thông tin Tài li?u h?p ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2019

Công b? thông tin Tài li?u h?p ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2019

1. Thông báo v? vi?c t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2019: Xem t?i

2. M?u Gi?y ?y quy?n/Xác nh?n tham d? ??i h?i ??ng c? ?ông: Xem t?i
 
3. Ch??ng trình t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ông: Xem t?i

4. T? trình thông qua Báo cáo tài chính ?ã ki?m toán n?m 2018: Xem t?i

5. T? trình v? k?t qu? ho?t ??ng kinh doanh n?m 2018 và phân ph?i l?i nhu?n 2018: Xem t?i

6. T? trình thông qua vi?c ??ng ký giao d?ch c? phi?u lên th? tr??ng ch?ng khoán: Xem t?i

7. T? trình thông qua ph??ng án chào bán c? phi?u riêng l? cho ??i tác chi?n l??c: Xem t?i

8. T? trình thông qua ph??ng án phát hành c? phi?u theo ch??ng trình l?a ch?n ng??i lao ??ng trong công ty - ??t 1: Xem t?i | ??t 2: Xem t?i

9. T? trình thông qua ph??ng án phát hành trái phi?u không chuy?n ??i: Xem t?i
 
10. T? trình ph??ng án chi tr? c? t?c n?m 2018 - K? ho?ch tr? c? t?c n?m 2019: Xem t?i
 
11. Báo cáo kinh doanh – Qu?n tr? n?m 2018 và KH n?m 2019: Xem t?i
 
12. T? trình s?a ??i, b? sung Quy ch? n?i b? v? Qu?n tr? c?a Công ty: Xem t?i

13. T? trình s?a ??i, b? sung ?i?u l? t? ch?c và ho?t ??ng c?a Công ty: Xem t?i
 
14. T? trình v? vi?c ch? ??nh Công ty ki?m toán ??c l?p ki?m toán Báo cáo tài chính n?m 2019: Xem t?i

15. Quy ch? t? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2019: Xem t?i

16. Quy ch? b?u c? t?i ?H?C? th??ng niên n?m 2019: Xem t?i
 
17. T? trình v? vi?c thù lao ti?n l??ng H?i ??ng qu?n tr? và Ban ki?m soát: Xem t?i

18. T? trình gi?i thi?u nhân s? b?u Thành viên H?QT nhi?m k? II (2019-2024): Xem t?i
 
19. T? trình gi?i thi?u nhân s? b?u Thành viên Ban Ki?m soát nhi?m k? II: Xem t?i
 
20. T? trình phê duy?t Ch? t?ch H?QT kiêm nhi?m T?ng Giám ??c: Xem t?i

 

   10/04/2019 18:34

Thông báo v? vi?c t? ch?c ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2019

Thông báo v? vi?c t? ch?c ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2019

N?i dung thông báo: Xem t?i ?ây

   02/04/2019 15:31

Công b? thông tin ngày ??ng ký cu?i cùng tham d? ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2019

Công b? thông tin ngày ??ng ký cu?i cùng tham d? ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2019

Thông báo ngày ??ng ký cu?i cùng tham d? ?HC?: Xem t?i ?ây
Công b? thông tin ngày ??ng ký cu?i cùng l?p danh sách c? ?ông tham d? ?HC?: Xem t?i ?ây

   04/03/2019 15:31

?i?u ch?nh n?i dung biên b?n h?p ??i h?i C? ?ông n?m 2018

?i?u ch?nh n?i dung biên b?n h?p ??i h?i C? ?ông n?m 2018

+ Công v?n g?i UBCKNN v? vi?c ?i?u ch?nh n?i dung Biên b?n h?p ?HC? n?m 2018: Xem t?i ?ây
+ Biên b?n h?p ?HC? th??ng niên n?m 2018 ?i?u ch?nh: Xem t?i ?ây

   10/07/2018 11:31

CÔNG B? THÔNG TIN BIÊN B?N, NGH? QUY?T H?P ??I H?I ??NG C? ?ÔNG TH??NG NIÊN N?M 2018

Công b? thông tin biên b?n, Ngh? quy?t h?p ??i H?i ??ng C? ?ông th??ng niên n?m 2018

- Công v?n công b? thông tin: Xem t?i ?ây
- Biên b?n h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2018: Xem t?i ?ây
- Ngh? quy?t h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2018: Xem t?i ?ây
Tài li?u ??i h?i c? ?ông n?m 2018: Xem t?i ?ây

   23/04/2018 17:29

cá cược gà chọi hội limBan hành quy ch? n?i b? v? qu?n tr? công ty

Ban hành quy ch? n?i b? v? qu?n tr? công ty

Quy?t ??nh c?a H?i ??ng qu?n tr? v? vi?c ban hành quy ch? n?i b? v? qu?n tr? công ty: Xem t?i ?ây

   22/04/2018 13:40

CÔNG B? THÔNG TIN TÀI LI?U H?P ??I H?I C? ?ÔNG N?M 2018

Công b? thông tin tài li?u h?p ??i h?i C? ?ông n?m 2018

Quy ch? làm vi?c: Xem t?i ?ây
Công v?n công b? thông tin tài li?u h?p ??i h?i C? ?ông: Xem t?i ?ây
Ch??ng trình h?p ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2018: Xem t?i ?ây
Tài li?u h?p ??i H?i ??ng C? ?ông: Xem t?i ?ây

   11/04/2018 17:02

cá cược gà chọi hội limTHÔNG BÁO M?I THAM D? ??I H?I ??NG C? ?ÔNG TH??NG NIÊN N?M 2018

Thông báo m?i tham d? ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2018

- Thông báo m?i tham d? ??i h?i: Xem t?i ?ây
- M?u Gi?y xác nh?n ho?c ?y quy?n tham d? ??i h?i: Xem t?i ?ây
- M?u Gi?y ?y quy?n (nhóm c? ?ông): Xem t?i ?ây

   04/04/2018 14:40

Công b? thông tin v? ngày ??ng ký cu?i cùng tham d? h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2018

Công b? thông tin v? ngày ??ng ký cu?i cùng tham d? h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2018

Công ty C? ph?n Du l?ch và Ti?p th? GTVT Vi?t Nam - Vietravel
Thông báo
V? ngày ??ng ký cu?i cùng ?? ch?t danh sách th?c hi?n quy?n tham d? ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2018

Tên T? ch?c phát hành: CÔNG TY C? PH?N DU L?CH VÀ TI?P TH? GIAO THÔNG V?N T?I VI?T NAM - VIETRAVEL
Tên giao d?ch: VIETRAVEL
Tr? s? chính: 190 Pasteur, Ph??ng 06, Qu?n 03, TP. H? Chí Minh
?i?n tho?i: (84-28) 3866 8999
Fax: (84-28) 3829 9142
Chúng tôi thông báo ngày ??ng ký cu?i cùng ?? l?p danh sách ng??i s? h?u cho ch?ng khoán sau:
Tên ch?ng khoán: C? phi?u Công ty C? ph?n Du l?ch và Ti?p th? GTVT Vi?t Nam - Vietravel 
Mã ch?ng khoán: VTR
Lo?i ch?ng khoán: C? phi?u ph? thông
M?nh giá giao d?ch: 10.000 ??ng/c? ph?n 
Sàn giao d?ch: ??i chúng ch?a niêm y?t
Ngày ??ng ký cu?i cùng: Ngày 21 tháng 03 n?m 2018
1. Lý do và m?c ?ích:
Th?c hi?n quy?n d? h?p ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2018
2. N?i dung c? th?:
T? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2018
- T? l? th?c hi?n: 01 c? phi?u - 01 quy?n bi?u quy?t
- Th?i gian t? ch?c ??i h?i: d? ki?n tháng 04/2018
- ??a ?i?m th?c hi?n: Công ty s? thông báo sau.
- N?i dung h?p ??i h?i ??ng C? ?ông:  Công ty s? thông báo sau trên th? m?i h?p.
Trân tr?ng ./.

(V?n b?n ?ính kèm: Thông báo g?i Trung tâm L?u ký Ch?ng khoán Xem t?i ?ây)

   26/02/2018 16:47

Công b? thông tin Biên b?n và Ngh? quy?t ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2017

Công b? thông tin Biên b?n và Ngh? quy?t ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2017

Xem b?n g?c các v?n b?n:
- B?n công b? thông tin (file ?ính kèm)
- Biên b?n h?p ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2017 (file ?ính kèm)
- Ngh? quy?t h?p ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2017 (file ?ính kèm)

   24/04/2017 09:00

Công b? thông tin Tài li?u h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2017

Công b? thông tin Tài li?u h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2017

Xem b?n g?c các v?n b?n:
- Công b? thông tin Tài li?u h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2017 - T?i t?i ?ây
- Tài li?u h?p - T?i t?i ?ây 

   10/04/2017 19:07

Thông báo m?i h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2017

Thông báo m?i h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2017

Xem b?n g?c các v?n b?n:
- Thông báo m?i h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2017 - T?i t?i ?ây
- M?u ?y quy?n cá nhân - T?i t?i ?ây
- M?u ?y quy?n nhóm - T?i t?i ?ây

   10/04/2017 18:56

Thông báo v? ngày ??ng ký cu?i cùng th?c hi?n quy?n tham d? ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2017

Thông báo v? ngày ??ng ký cu?i cùng th?c hi?n quy?n tham d? ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2017

Vui lòng xem b?n g?c - T?i t?i ?ây

   04/03/2017 00:00

??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2016

??i h?i ??ng Cô ?ông th??ng niên n?m 2016 c?a Công ty C? ph?n Du l?ch và Ti?p th? Giao thông V?n t?i Vi?t Nam - Vietravel

Xem b?n g?c các v?n b?n:

Biên b?n h?p ??i h?i ??ng C? ?ông n?m 2016

Ngh? quy?t ??i h?i ??ng C? ?ông n?m 2016

   25/04/2016 08:00

Thông báo m?i h?p ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2016

Thông báo m?i h?p ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2016 c?a Công ty c? ph?n Du l?ch và Ti?p th? Giao thông V?n t?i Vi?t Nam - Vietravel

Xem b?n g?c n?i dung các v?n b?n: Thông báo m?i h?p ??i h?i C? ?ôngGi?y ?y quy?n

T?i v? m?u Gi?y ?y quy?n: M?u Gi?y u? quy?n (dùng cho cá nhân); M?u Gi?y u? quy?n (dùng cho nhóm c? ?ông)

Tài li?u h?p ??i h?i c? ?ông n?m 2016:

- Ch??ng trình ??i h?i

Báo cáo k?t qu? kinh doanh n?m 2015 và k? ho?ch kinh doanh n?m 2016

- T? trình ch? ??nh công ty ki?m toán

- T? trình K?t qu? ho?t ??ng kinh doanh n?m 2015 và Phân ph?i l?i nhu?n n?m 2015

- T? trình phát hành c? phi?u và trái phi?u t?ng v?n ?i?u l? công ty

- T? trình phê duy?t ch? t?ch H?QT kiêm TG? công ty

- T? trình ph??ng án chi tr? c? t?c n?m 2015 và k? ho?ch c? t?c n?m 2016

T? trình thù lao H?i ??ng qu?n tr? và Ban ki?m soát

   08/04/2016 08:00

Ngh? Quy?t ??i h?i ??ng C? ?ông th??ng niên n?m 2015

??i h?i ??ng C? ?ông th??ng niên n?m 2015 Công ty C? ph?n Du l?ch và Ti?p Th? Giao thông V?n t?i Vi?t Nam ?ã thông qua ngh? quy?t này.

Xin xem b?n g?c ngh? quy?t t?i ?ây.

   19/04/2015 16:33

Biên b?n ??i h?i ??ng C? ?ông th??ng niên n?m 2015

??i h?i ??ng C? ?ông th??ng niên n?m 2015 di?n ra sáng ngày 18/4/2015 t?i tr? s? công ty C? ph?n Vietravel.

Xin xem biên b?n b?n g?c chi ti?t t?i ?ây.

   19/04/2015 16:29
cá cược gà chọi hội lim sitemap sbobet555line m88 m88 sbobet sbobet casino Bet365-asia 1xbet app
www.exceltechnoproduct.com| www.eezymake.com| www.lilacmedicalcentre.com| www.optimum-supplies.com| www.sheapeterson.com| www.thedallasblackexpo.com| www.clubw88th.com| www.legaltipsonline.com| www.higo-gravure-flexo.com| www.w88wth.org| www.kathleenball.net| www.thebreastprogram.com| www.mensbestshaver.com| www.homew88.com| www.northfaceshows.com| www.powerw88.com| www.exceltechnoproduct.com| www.fastfifa14.net| www.hongw88.com| www.servingthesoul.com| www.eternelskincream.com| www.w88wblog.org| www.coLepaintinginc.com| www.86w88.com| www.jefferiestubes.com| www.mensbestshaver.com| www.moverstacoma.net| www.artw88th.com| www.desenwiremesh.com| www.latinajews.net| www.sbssoLutions.net| www.lynnkitesailing.com| www.francisorphe.com| www.rslavinstudio.com| www.thedallasblackexpo.com| www.crownofmaine.net| www.shimi2zumba.com| www.w88company.com| www.mcleanlaneman.com| www.misthalin.net| www.vidieukhien.net| www.jayscheesesteak.net|