1900 1839
C??c 1000?/phút
EN
??i h?i c? ?ông

Công b? thông tin ngày ??ng ký cu?i cùng tham d? ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2019

Công b? thông tin ngày ??ng ký cu?i cùng tham d? ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2019

Thông báo ngày ??ng ký cu?i cùng tham d? ?HC?: Xem t?i ?ây
Công b? thông tin ngày ??ng ký cu?i cùng l?p danh sách c? ?ông tham d? ?HC?: Xem t?i ?ây

   04/03/2019 15:31

?i?u ch?nh n?i dung biên b?n h?p ??i h?i C? ?ông n?m 2018

?i?u ch?nh n?i dung biên b?n h?p ??i h?i C? ?ông n?m 2018

+ Công v?n g?i UBCKNN v? vi?c ?i?u ch?nh n?i dung Biên b?n h?p ?HC? n?m 2018: Xem t?i ?ây
+ Biên b?n h?p ?HC? th??ng niên n?m 2018 ?i?u ch?nh: Xem t?i ?ây

   10/07/2018 11:31

CÔNG B? THÔNG TIN BIÊN B?N, NGH? QUY?T H?P ??I H?I ??NG C? ?ÔNG TH??NG NIÊN N?M 2018

Công b? thông tin biên b?n, Ngh? quy?t h?p ??i H?i ??ng C? ?ông th??ng niên n?m 2018

- Công v?n công b? thông tin: Xem t?i ?ây
- Biên b?n h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2018: Xem t?i ?ây
- Ngh? quy?t h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2018: Xem t?i ?ây
Tài li?u ??i h?i c? ?ông n?m 2018: Xem t?i ?ây

   23/04/2018 17:29

Ban hành quy ch? n?i b? v? qu?n tr? công ty

Ban hành quy ch? n?i b? v? qu?n tr? công ty

Quy?t ??nh c?a H?i ??ng qu?n tr? v? vi?c ban hành quy ch? n?i b? v? qu?n tr? công ty: Xem t?i ?ây

   22/04/2018 13:40

CÔNG B? THÔNG TIN TÀI LI?U H?P ??I H?I C? ?ÔNG N?M 2018

Công b? thông tin tài li?u h?p ??i h?i C? ?ông n?m 2018

Quy ch? làm vi?c: Xem t?i ?ây
Công v?n công b? thông tin tài li?u h?p ??i h?i C? ?ông: Xem t?i ?ây
Ch??ng trình h?p ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2018: Xem t?i ?ây
Tài li?u h?p ??i H?i ??ng C? ?ông: Xem t?i ?ây

   11/04/2018 17:02

THÔNG BÁO M?I THAM D? ??I H?I ??NG C? ?ÔNG TH??NG NIÊN N?M 2018

Thông báo m?i tham d? ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2018

- Thông báo m?i tham d? ??i h?i: Xem t?i ?ây
- M?u Gi?y xác nh?n ho?c ?y quy?n tham d? ??i h?i: Xem t?i ?ây
- M?u Gi?y ?y quy?n (nhóm c? ?ông): Xem t?i ?ây

   04/04/2018 14:40

Công b? thông tin v? ngày ??ng ký cu?i cùng tham d? h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2018

Công b? thông tin v? ngày ??ng ký cu?i cùng tham d? h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2018

Công ty C? ph?n Du l?ch và Ti?p th? GTVT Vi?t Nam - Vietravel
Thông báo
V? ngày ??ng ký cu?i cùng ?? ch?t danh sách th?c hi?n quy?n tham d? ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2018

Tên T? ch?c phát hành: CÔNG TY C? PH?N DU L?CH VÀ TI?P TH? GIAO THÔNG V?N T?I VI?T NAM - VIETRAVEL
Tên giao d?ch: VIETRAVEL
Tr? s? chính: 190 Pasteur, Ph??ng 06, Qu?n 03, TP. H? Chí Minh
?i?n tho?i: (84-28) 3866 8999
Fax: (84-28) 3829 9142
Chúng tôi thông báo ngày ??ng ký cu?i cùng ?? l?p danh sách ng??i s? h?u cho ch?ng khoán sau:
Tên ch?ng khoán: C? phi?u Công ty C? ph?n Du l?ch và Ti?p th? GTVT Vi?t Nam - Vietravel 
Mã ch?ng khoán: VTR
Lo?i ch?ng khoán: C? phi?u ph? thông
M?nh giá giao d?ch: 10.000 ??ng/c? ph?n 
Sàn giao d?ch: ??i chúng ch?a niêm y?t
Ngày ??ng ký cu?i cùng: Ngày 21 tháng 03 n?m 2018
1. Lý do và m?c ?ích:
Th?c hi?n quy?n d? h?p ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2018
2. N?i dung c? th?:
T? ch?c ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2018
- T? l? th?c hi?n: 01 c? phi?u - 01 quy?n bi?u quy?t
- Th?i gian t? ch?c ??i h?i: d? ki?n tháng 04/2018
- ??a ?i?m th?c hi?n: Công ty s? thông báo sau.
- N?i dung h?p ??i h?i ??ng C? ?ông:  Công ty s? thông báo sau trên th? m?i h?p.
Trân tr?ng ./.

(V?n b?n ?ính kèm: Thông báo g?i Trung tâm L?u ký Ch?ng khoán Xem t?i ?ây)

   26/02/2018 16:47

Công b? thông tin Biên b?n và Ngh? quy?t ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2017

Công b? thông tin Biên b?n và Ngh? quy?t ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2017

Xem b?n g?c các v?n b?n:
- B?n công b? thông tin (file ?ính kèm)
- Biên b?n h?p ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2017 (file ?ính kèm)
- Ngh? quy?t h?p ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2017 (file ?ính kèm)

   24/04/2017 09:00

Công b? thông tin Tài li?u h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2017

Công b? thông tin Tài li?u h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2017

Xem b?n g?c các v?n b?n:
- Công b? thông tin Tài li?u h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2017 - T?i t?i ?ây
- Tài li?u h?p - T?i t?i ?ây 

   10/04/2017 19:07

Thông báo m?i h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2017

Thông báo m?i h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2017

Xem b?n g?c các v?n b?n:
- Thông báo m?i h?p ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2017 - T?i t?i ?ây
- M?u ?y quy?n cá nhân - T?i t?i ?ây
- M?u ?y quy?n nhóm - T?i t?i ?ây

   10/04/2017 18:56

Thông báo v? ngày ??ng ký cu?i cùng th?c hi?n quy?n tham d? ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2017

Thông báo v? ngày ??ng ký cu?i cùng th?c hi?n quy?n tham d? ??i h?i c? ?ông th??ng niên n?m 2017

Vui lòng xem b?n g?c - T?i t?i ?ây

   04/03/2017 00:00

??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2016

??i h?i ??ng Cô ?ông th??ng niên n?m 2016 c?a Công ty C? ph?n Du l?ch và Ti?p th? Giao thông V?n t?i Vi?t Nam - Vietravel

Xem b?n g?c các v?n b?n:

Biên b?n h?p ??i h?i ??ng C? ?ông n?m 2016

Ngh? quy?t ??i h?i ??ng C? ?ông n?m 2016

   25/04/2016 08:00

Thông báo m?i h?p ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2016

Thông báo m?i h?p ??i h?i ??ng c? ?ông th??ng niên n?m 2016 c?a Công ty c? ph?n Du l?ch và Ti?p th? Giao thông V?n t?i Vi?t Nam - Vietravel

Xem b?n g?c n?i dung các v?n b?n: Thông báo m?i h?p ??i h?i C? ?ôngGi?y ?y quy?n

T?i v? m?u Gi?y ?y quy?n: M?u Gi?y u? quy?n (dùng cho cá nhân); M?u Gi?y u? quy?n (dùng cho nhóm c? ?ông)

Tài li?u h?p ??i h?i c? ?ông n?m 2016:

- Ch??ng trình ??i h?i

Báo cáo k?t qu? kinh doanh n?m 2015 và k? ho?ch kinh doanh n?m 2016

- T? trình ch? ??nh công ty ki?m toán

- T? trình K?t qu? ho?t ??ng kinh doanh n?m 2015 và Phân ph?i l?i nhu?n n?m 2015

- T? trình phát hành c? phi?u và trái phi?u t?ng v?n ?i?u l? công ty

- T? trình phê duy?t ch? t?ch H?QT kiêm TG? công ty

- T? trình ph??ng án chi tr? c? t?c n?m 2015 và k? ho?ch c? t?c n?m 2016

T? trình thù lao H?i ??ng qu?n tr? và Ban ki?m soát

   08/04/2016 08:00

Ngh? Quy?t ??i h?i ??ng C? ?ông th??ng niên n?m 2015

??i h?i ??ng C? ?ông th??ng niên n?m 2015 Công ty C? ph?n Du l?ch và Ti?p Th? Giao thông V?n t?i Vi?t Nam ?ã thông qua ngh? quy?t này.

Xin xem b?n g?c ngh? quy?t t?i ?ây.

   19/04/2015 16:33

Biên b?n ??i h?i ??ng C? ?ông th??ng niên n?m 2015

??i h?i ??ng C? ?ông th??ng niên n?m 2015 di?n ra sáng ngày 18/4/2015 t?i tr? s? công ty C? ph?n Vietravel.

Xin xem biên b?n b?n g?c chi ti?t t?i ?ây.

   19/04/2015 16:29

T? trình v? Ho?t ??ng kinh doanh n?m 2014 và Phân ph?i l?i nhu?n n?m 2014

C?n c? vào báo cáo tài chính ki?m toán n?m 2014, H?QT trình ??i h?i ??ng c? ?ông thông qua k?t qu? ho?t ??ng kinh doanh n?m 2014 và ph??ng án trích l?p qu? và chia c? t?c.

Vui lòng xem file g?c n?i dung chi ti?t t?i ?ây.

   02/04/2015 10:20

Thông báo thay ??i th?i gian T? ch?c ??i h?i C? ?ông th??ng niên n?m 2015

Thông báo này thay cho các v?n b?n công b? tr??c ?ó.

Vui lòng xem file g?c n?i dung ch??ng trình ??i h?i ??ng C? ?ông th??ng niên n?m 2014 t?i ?ây.

   02/04/2015 09:55

T? trình Ch? ??nh công ty ki?m toán 2015

H?QT trình ??i h?i ??ng c? ?ông xem xét thông qua vi?c ch? ??nh Công ty ki?m toán ??c l?p ki?m toán Báo cáo tài chính n?m 2015

Vui lòng xem file g?c n?i dung chi ti?t - T?i t?i ?ây.

   02/04/2015 00:00

T? trình thông qua báo cáo tài chính ?ã ki?m toán

H?QT trình ??i h?i ??ng c? ?ông xem xét thông qua Báo cáo tài chính n?m 2014.

Vui lòng xem file g?c n?i dung chi ti?t - T?i t?i ?ây.

   02/04/2015 00:00

T? trình Ch? t?ch H?QT kiêm nhi?m TG?

H?QT trình ??i h?i ??ng c? ?ông xem xét thông qua vi?c ?? c? Ông Nguy?n Qu?c K? kiêm nhi?m ch?c v? Ch? t?ch H?QT và T?ng giám ??c công ty Vietravel.

Vui lòng xem file g?c n?i dung chi ti?t t?i ?ây.

   02/04/2015 00:00
cá cược gà chọi hội lim sitemap w88loto Alpha88 918kisslogin BET365 Asia w88Thailnd royalonlinev2ios sportingbet