1900 1839
C??c 1000?/phút
EN

Chúc m?ng 23 khách hàng trúng th??ng ??ng ti?n vàng Vietravel

V?i 23 n?m kh?ng ng?ng n? l?c phát tri?n b?n v?ng, v?a qua Vietravel ?? ?ón nh?n gi?i th??ng Du l?ch th? gi?i WTA l?n th? 6 liên ti?p và là c?ng ty l? hành Vi?t Nam duy nh?t vinh d? nh?n danh hi?u “World’s Leading Group Tour Operator” l?n th? 2 liên ti?p. Nhan s? ki?n này, Vietravel ?? tung ra ch??ng trình khuy?n m?i mang th?ng ?i?p “23 Ngày Vàng - Ng?p tràn ?u ??i” v?i c? h?i trúng th??ng 23 ??ng ti?n vàng Vietravel, m?i gi?i 01 l??ng vàng SJC 9999, thay l?i tri an khách hàng ?? tin t??ng và ??ng hành cùng c?ng ty trong su?t 23 n?m qua.

  29/12/2018 11:07
Theo ?ó, khi hoàn t?t thanh toán t? 28/11 ??n h?t 20/12/2018, khách hàng s? ???c tham gia ch??ng trình “23 ngày vàng – Ng?p tràn ?u ??i” v?i ?u ??i gi?m giá lên ??n 40 tri?u ??ng/ngày bao g?m: x2 m?c gi?m giá nhóm ??n 1,6 tri?u ??ng/khách; ?u ??i th? Thành viên Vietravel lên ??n 1,5 tri?u ??ng; “s?n” voucher online tr? giá ??n 01 tri?u ??ng; các ?u ??i h?p d?n t? các ??i tác Win Together. Và ??c bi?t, c? h?i trúng th??ng ??ng ti?n Vàng Vietravel phiên b?n 23 n?m tr? giá m?i gi?i 01 l??ng vàng SJC 9999 (37 tri?u ??ng). S? l??ng 23 ??ng ti?n Vàng t??ng ?ng v?i 23 ngày di?n ra ch??ng trình. Bà Hu?nh Phan Ph??ng Hoàng – P. T?ng Giám ??c Vietravel chia s?: “V?i ng??i Vi?t, may m?n ??u n?m trúng ??ng ti?n vàng là ?i?u h?t s?c có y ngh?a cho m?t n?m sung túc, tài l?c. Chính vì th?, ch??ng trình “23 ngày vàng – Ng?p tràn ?u ??i” v?i c? h?i trúng th??ng 23 ??ng ti?n vàng t??ng tr?ng cho l?i chúc ??u n?m m?i an khang, th?nh v??ng mà Vietravel mu?n tri an khách hàng ?? ??ng hành cùng c?ng ty trong su?t 23 n?m qua".
K?t thúc ch??ng trình, Vietravel tran tr?ng chúc m?ng 23 khách hàng may m?n trúng th??ng. K?t qu? ???c niêm y?t c?ng khai trên ?n ph?m, website, fanpage chính th?c c?a c?ng ty. Khách hàng ??ng Tuy?t Mai (78 tu?i) ?? chia s?: “Khi nh?n th?ng báo trúng th??ng, bác r?t b?t ng? và vui s??ng. V?i gi?i th??ng 01 ??ng ti?n vàng có kh?c logo Vietravel 23 n?m, bác s? gi? món quà may m?n này ?? làm k? ni?m”. Còn khách hàng ?? Th? Thùy Trang (TP.HCM) cho bi?t: “Tr??c nay ch? và gia ?ình kh?ng bao gi? ?i du l?ch theo tour, nh?ng ?ay là l?n ??u tiên gia ?ình ch? mua tour Nh?t B?n c?a Vietravel. L?n ??u tiên ?i tour, l?n ??u tiên ch?n Vietravel và may m?n trúng gi?i th??ng ??c bi?t này, th?t kh?ng ng?”. Và có r?t nhi?u khách hàng ?? chia s? ni?m vui khi trúng th??ng cùng Vietravel. H? hoàn toàn b?t ng? khi nh?n ???c th?ng báo trúng th??ng, và cho bi?t, t? tr??c ??n nay ch?a t?ng trúng b?t k? ch??ng trình nào mà có giá tr? gi?i th??ng ?n t??ng và ??y y ngh?a nh? v?y…. ??n v?i Vietravel, m?i b?t ng? và may m?n ??u có th? x?y ra.

Bên c?nh trúng th??ng gi?i ??c bi?t là 01 ??ng ti?n vàng Vietravel, các khách hàng còn ???c Vietravel t?ng th? thành viên Vietravel h?ng Platinum ?? ???c h??ng m?i chính sách ?u ??i, gi?m giá, quà t?ng cao nh?t c?a Vietravel. ?ay là món quà b?t ng? mà c?ng ty ?? gi? bí m?t ??n phút cu?i và trao gi?i ngay trong ngày 20/12/2018 nhan k? ni?m 23 n?m thành l?p.
V?i t?m nhìn ??a Vietravel tr? thành m?t ph?n giá tr? c?t l?i trong cu?c s?ng c?a m?i khách hàng, Vietravel lu?n h??ng t?i m?c tiêu mang l?i nh?ng giá tr? t?t nh?t, ?ó chính là: Giá tr? m?i m?, Giá tr? lòng tin và Giá tr? v??t tr?i, th?ng qua vi?c n? l?c hoàn thi?n các s?n ph?m d?ch v? ?a d?ng, khác bi?t, phù h?p v?i m?i nhu c?u c?a hàng khách. Qua ch??ng trình khuy?n m?i v?i th?ng ?i?p “23 ngày vàng – Ng?p tràn ?u ??i”, Vietravel g?i l?i c?m ?n chan thành ??n t?t c? khách hàng ?? tin t??ng và ?ng h? c?ng ty trong su?t th?i gian qua. Vietravel hy v?ng ???c ti?p t?c ??ng hành cùng khách hàng trong hành trình th?c hi?n ??c m? “Ch?p cánh v??n xa – Th?ng hoa c?m xúc”.
DANH SáCH 23 KHáCH HàNG TRúNG TH??NG ??NG TI?N VàNG VIETRAVEL – 01 L??NG VàNG SJC 9999/GI?I
1. L?M LAN PH??NG (Tour ?ài Loan)
2. NG? C??NG (Tour Dubai)
3. ?? KIM ANH (Tour Canada)
4. NGUY?N MINH ANH (Tour mi?n Trung)
5. ?? TH? THùY TRANG (Tour Nh?t B?n)
6. NGUYEN EP PERRICHON DELPHINE (Tour Phú Qu?c)
7. D??NG TOàN V?N (Tour Phú Qu?c)
8. PHAN SINH (Tour Malaysia)
9. NGUY?N HUY PH??NG ((Tour Malaysia)
10. NGUY?N HOàNG B?O H?N (Tour mi?n B?c)
11. PH?M TH? NG?C TH?Y (Tour Nh?t B?n)
12. TRANG TH? NG?C LAN (Tour Dubai)
13. NGUY?N QUANG VINH? (Tour Malaysia)
14. L??NG V?N TáM (Tour Hoa K?)
15. NGUY?N THàNH LU?N (Tour Singapore)
16. NGUY?N TH? PHI Y?N (Tour Hàn Qu?c)
17. NGUY?N TH? THU TH?Y (Tour Chau ?u)
18. TR?N ?ìNH DUY (Tour Trung Qu?c)
19. NG? V?NH PHONG (Tour Ai C?p)
21. GIANG TH? KIM MINH (Tour Thái Lan)
22. ?? TH? H?C (Tour Chau ?u)
23. NGUY?N GIANG NG?C TR?N (Tour mi?n Trung)
loading
Các tin khác

Th? l? Ch??ng trình Mùa Vàng Du l?ch 2019

Ch??ng trình áp d?ng cho ch? th? tín d?ng qu?c t? Sacombank mua t?t c? các tour tr? giá t? 10 tri?u ...

  03/04/2019 16:35

?i và c?m nh?n - nh?ng cu?n sách truy?n c?m h?ng du l?ch

Du l?ch là hành trình khám phá v? ??p thiên nhiên, con ng??i xung quanh, và khám phá ngay chính b?n ...

  22/03/2019 16:40

Tu?n l? vàng - ng?p tràn ?u ?ãi 18 - 23/3/2019 'Feel Japan In Vetravel Danang'

Nói ??n Nh?t B?n , ng??i ta ngh? ngay ??n m?t c??ng qu?c v?i n?n kinh t? công nghi?p , giáo d?c và d ...

  21/03/2019 15:46

Visa M? và nh?ng 'l?m t??ng' kinh ?i?n

T?ng r?t 2 – 3 l?n là cánh c?a ?ã khép l?i, tài s?n giá tr? “ch?c ?n” ??u visa, du khách tr? tu?i r? ...

  13/03/2019 14:12

VITM 2019: Vietravel Hà N?i siêu kích c?u du l?ch ?a d?ng hành trình - giá t?t nh?t trong n?m

B??c sang n?m th? 7 tham gia h?i ch? du l?ch VITM, Công ty Du l?ch Vietravel - Chi nhánh Hà N?i h?a ...

  22/02/2019 16:08

Cùng Vietravel ?ón 'Mùa yêu th??ng' 2019

Mùa yêu th??ng ?ang ??n r?t g?n, hãy tranh th? dành t?ng ng??i yêu th??ng nh?ng chuy?n du l?ch nh? m ...

  13/02/2019 10:28
cá cược gà chọi hội lim sitemap w88loto m88mobile m88 w88 Thailnd Slot Online Casino W88 Online Casino 918kiss
www.w88wblog.org| www.latinajews.net| www.24w88.com| www.cheerfuLkashmir.com| www.aw88th.com| www.allanfinkelman.com| www.thedallasblackexpo.com| www.w88wth.org| www.talkeetnatours.com| www.basecampmaricopa.com| www.gLenLewissteeLe.com| www.oldmannewpilot.com| www.andreamcooley.com| www.locksmithdecaturga.net| www.heyitsnollie.com| www.whkresgecompany.com| www.firstaidexceeder.com| www.northfaceshows.com| www.thisisgreekdom.com| www.avcomprojecson.com| www.blackplacelabel.com| www.buLduktrans.net| www.optimum-supplies.com| www.5w88th.com| www.betw88th.com| www.coLepaintinginc.com| www.w88wloto.com| www.northfaceshows.com| www.systematic-course.com| www.thedallasblackexpo.com| www.doubledipdepot.com| www.andrewjclarke.net| www.hgw88th.com| www.eternelserum.net| www.awesomehoodie.net| www.desiredirectory.com| www.petogadgets.com| www.americanhairband.com| www.yeshanlan.com| www.yeshanlan.com| www.freew88.com| www.servingthesoul.com|