1900 1839
C??c 1000?/phút
EN

Chúc m?ng 23 khách hàng trúng th??ng ??ng ti?n vàng Vietravel

V?i 23 n?m kh?ng ng?ng n? l?c phát tri?n b?n v?ng, v?a qua Vietravel ?? ?ón nh?n gi?i th??ng Du l?ch th? gi?i WTA l?n th? 6 liên ti?p và là c?ng ty l? hành Vi?t Nam duy nh?t vinh d? nh?n danh hi?u “World’s Leading Group Tour Operator” l?n th? 2 liên ti?p. Nhan s? ki?n này, Vietravel ?? tung ra ch??ng trình khuy?n m?i mang th?ng ?i?p “23 Ngày Vàng - Ng?p tràn ?u ??i” v?i c? h?i trúng th??ng 23 ??ng ti?n vàng Vietravel, m?i gi?i 01 l??ng vàng SJC 9999, thay l?i tri an khách hàng ?? tin t??ng và ??ng hành cùng c?ng ty trong su?t 23 n?m qua.

  29/12/2018 11:07
Theo ?ó, khi hoàn t?t thanh toán t? 28/11 ??n h?t 20/12/2018, khách hàng s? ???c tham gia ch??ng trình “23 ngày vàng – Ng?p tràn ?u ??i” v?i ?u ??i gi?m giá lên ??n 40 tri?u ??ng/ngày bao g?m: x2 m?c gi?m giá nhóm ??n 1,6 tri?u ??ng/khách; ?u ??i th? Thành viên Vietravel lên ??n 1,5 tri?u ??ng; “s?n” voucher online tr? giá ??n 01 tri?u ??ng; các ?u ??i h?p d?n t? các ??i tác Win Together. Và ??c bi?t, c? h?i trúng th??ng ??ng ti?n Vàng Vietravel phiên b?n 23 n?m tr? giá m?i gi?i 01 l??ng vàng SJC 9999 (37 tri?u ??ng). S? l??ng 23 ??ng ti?n Vàng t??ng ?ng v?i 23 ngày di?n ra ch??ng trình. Bà Hu?nh Phan Ph??ng Hoàng – P. T?ng Giám ??c Vietravel chia s?: “V?i ng??i Vi?t, may m?n ??u n?m trúng ??ng ti?n vàng là ?i?u h?t s?c có y ngh?a cho m?t n?m sung túc, tài l?c. Chính vì th?, ch??ng trình “23 ngày vàng – Ng?p tràn ?u ??i” v?i c? h?i trúng th??ng 23 ??ng ti?n vàng t??ng tr?ng cho l?i chúc ??u n?m m?i an khang, th?nh v??ng mà Vietravel mu?n tri an khách hàng ?? ??ng hành cùng c?ng ty trong su?t 23 n?m qua".
K?t thúc ch??ng trình, Vietravel tran tr?ng chúc m?ng 23 khách hàng may m?n trúng th??ng. K?t qu? ???c niêm y?t c?ng khai trên ?n ph?m, website, fanpage chính th?c c?a c?ng ty. Khách hàng ??ng Tuy?t Mai (78 tu?i) ?? chia s?: “Khi nh?n th?ng báo trúng th??ng, bác r?t b?t ng? và vui s??ng. V?i gi?i th??ng 01 ??ng ti?n vàng có kh?c logo Vietravel 23 n?m, bác s? gi? món quà may m?n này ?? làm k? ni?m”. Còn khách hàng ?? Th? Thùy Trang (TP.HCM) cho bi?t: “Tr??c nay ch? và gia ?ình kh?ng bao gi? ?i du l?ch theo tour, nh?ng ?ay là l?n ??u tiên gia ?ình ch? mua tour Nh?t B?n c?a Vietravel. L?n ??u tiên ?i tour, l?n ??u tiên ch?n Vietravel và may m?n trúng gi?i th??ng ??c bi?t này, th?t kh?ng ng?”. Và có r?t nhi?u khách hàng ?? chia s? ni?m vui khi trúng th??ng cùng Vietravel. H? hoàn toàn b?t ng? khi nh?n ???c th?ng báo trúng th??ng, và cho bi?t, t? tr??c ??n nay ch?a t?ng trúng b?t k? ch??ng trình nào mà có giá tr? gi?i th??ng ?n t??ng và ??y y ngh?a nh? v?y…. ??n v?i Vietravel, m?i b?t ng? và may m?n ??u có th? x?y ra.

Bên c?nh trúng th??ng gi?i ??c bi?t là 01 ??ng ti?n vàng Vietravel, các khách hàng còn ???c Vietravel t?ng th? thành viên Vietravel h?ng Platinum ?? ???c h??ng m?i chính sách ?u ??i, gi?m giá, quà t?ng cao nh?t c?a Vietravel. ?ay là món quà b?t ng? mà c?ng ty ?? gi? bí m?t ??n phút cu?i và trao gi?i ngay trong ngày 20/12/2018 nhan k? ni?m 23 n?m thành l?p.
V?i t?m nhìn ??a Vietravel tr? thành m?t ph?n giá tr? c?t l?i trong cu?c s?ng c?a m?i khách hàng, Vietravel lu?n h??ng t?i m?c tiêu mang l?i nh?ng giá tr? t?t nh?t, ?ó chính là: Giá tr? m?i m?, Giá tr? lòng tin và Giá tr? v??t tr?i, th?ng qua vi?c n? l?c hoàn thi?n các s?n ph?m d?ch v? ?a d?ng, khác bi?t, phù h?p v?i m?i nhu c?u c?a hàng khách. Qua ch??ng trình khuy?n m?i v?i th?ng ?i?p “23 ngày vàng – Ng?p tràn ?u ??i”, Vietravel g?i l?i c?m ?n chan thành ??n t?t c? khách hàng ?? tin t??ng và ?ng h? c?ng ty trong su?t th?i gian qua. Vietravel hy v?ng ???c ti?p t?c ??ng hành cùng khách hàng trong hành trình th?c hi?n ??c m? “Ch?p cánh v??n xa – Th?ng hoa c?m xúc”.
DANH SáCH 23 KHáCH HàNG TRúNG TH??NG ??NG TI?N VàNG VIETRAVEL – 01 L??NG VàNG SJC 9999/GI?I
1. L?M LAN PH??NG (Tour ?ài Loan)
2. NG? C??NG (Tour Dubai)
3. ?? KIM ANH (Tour Canada)
4. NGUY?N MINH ANH (Tour mi?n Trung)
5. ?? TH? THùY TRANG (Tour Nh?t B?n)
6. NGUYEN EP PERRICHON DELPHINE (Tour Phú Qu?c)
7. D??NG TOàN V?N (Tour Phú Qu?c)
8. PHAN SINH (Tour Malaysia)
9. NGUY?N HUY PH??NG ((Tour Malaysia)
10. NGUY?N HOàNG B?O H?N (Tour mi?n B?c)
11. PH?M TH? NG?C TH?Y (Tour Nh?t B?n)
12. TRANG TH? NG?C LAN (Tour Dubai)
13. NGUY?N QUANG VINH? (Tour Malaysia)
14. L??NG V?N TáM (Tour Hoa K?)
15. NGUY?N THàNH LU?N (Tour Singapore)
16. NGUY?N TH? PHI Y?N (Tour Hàn Qu?c)
17. NGUY?N TH? THU TH?Y (Tour Chau ?u)
18. TR?N ?ìNH DUY (Tour Trung Qu?c)
19. NG? V?NH PHONG (Tour Ai C?p)
20. ??NG TUY?T MAI (Tour úc)
21. GIANG TH? KIM MINH (Tour Thái Lan)
22. ?? TH? H?C (Tour Chau ?u)
23. NGUY?N GIANG NG?C TR?N (Tour mi?n Trung)
loading
Các tin khác

Vietravel m? bán tour Charter Vinh - Bangkok chào m?ng khai tr??ng Nhà ga qu?c t? t?i C?ng hàng không Qu?c t? Vinh

Ngày 23/02/2019 - Công ty Du l?ch Vietravel ph?i h?p cùng UBND t?nh Ngh? An, m? ch??ng trình tour Ch ...

  30/01/2019 11:01

Th? l? ch??ng tri?nh khuyê?n ma?i 'Th? trong tay - Ch?m ngay Nh?t B?n'

Áp d?ng cho t?t c? khách hàng thanh toán tour Nh?t B?n b?ng th? JCB t?i các v?n phòng bán l? và chi ...

  18/01/2019 17:04

cá cược gà chọi hội limVietravel Thái Nguyên chính th?c ?i vào ho?t ??ng - ?u ?ãi gi?m ??n 02 tri?u khi ??ng ký tour

Tháng 1/2019, Công ty Du l?ch Vietravel ?ã ??a vào ho?t ??ng Chi nhánh Thái Nguyên (s? 203 L??ng Ng? ...

  16/01/2019 18:08

Hành trình xuyên Vi?t r??c cúp 'World Travel Awards' l?n II và tr?ng bày t?i Vietravel ?à N?ng

Sau 23 n?m hình thành và phát tri?n, Công ty Vietravel ?ã có m?t t?i 26 t?nh, thành trong c? n??c, 0 ...

  24/12/2018 17:00

Hành trình xuyên Vi?t r??c cúp 'World Travel Awards' l?n II và tr?ng bày t?i Vietravel Nha Trang

Sau 23 n?m hình thành và phát tri?n, Công ty Vietravel ?ã có m?t t?i 26 t?nh, thành trong c? n??c, 0 ...

  18/12/2018 21:52

Hành trình xuyên Vi?t r??c cúp 'World Travel Awards' l?n II và tr?ng bày t?i Vietravel Quy Nh?n

Sau 23 n?m hình thành và phát tri?n, Công ty Vietravel ?ã có m?t t?i 26 t?nh, thành trong c? n??c, 0 ...

  17/12/2018 17:51
cá cược gà chọi hội lim sitemap linksbobet gclub casino royal online ios W88 sbobet888888 bet365soccer cá cược gà chọi hội lim