1900 1839
C??c 1000?/phút
EN

Công b? ch??ng trình 'VietravelPlus - Thêm ?i?m, thêm vui'

V?i mong ??c mang ??n cho quy khách hàng nh?ng hành trình “Chuyên nghi?p – C?m xúc th?ng hoa – Gia t?ng giá tr?”, trong khu?n kh? bu?i H?p báo c?ng b? ch??ng trình khuy?n m?i Hè 2019, Vietravel chính th?c ra m?t ch??ng trình ch?m sóc khách hàng VietravelPlus. ?ay là ch??ng trình ??c bi?t dành cho khách hàng than thi?t v?i m?c ?ích mang ??n nhi?u ti?n ích cùng nhi?u ph?n th??ng h?p d?n sau m?i chuy?n ?i.

  08/05/2019 16:53

Luôn h??ng ??n l?i ích cao nh?t c?a khách hàng

Ngoài vi?c nang cao ch?t l??ng d?ch v?, Vietravel lu?n tiên phong mang ??n cho khách hàng nh?ng giá tr? gia t?ng ??c ?áo, mang b?n s?c riêng. Kh?ng ch? là s? hài lòng trong quá trình ?i tour, c?ng ty còn mong mu?n tr? thành ng??i b?n ??ng hành than thi?t trong cu?c s?ng v?i r?t nhi?u ti?n ích thi?t th?c. ?i?n hình nh? ch??ng trình Th? thành viên tri?n khai ??ng b? trên toàn qu?c t? nhi?u n?m qua, ?? mang ??n cho khách hàng v? s? ?u ??i h?p d?n nh? gi?m giá theo h?ng th?, t?ng quà, nh?n tour mi?n phí...?
Vietravel còn h?p tác v?i các ngan hàng, t? ch?c tài chính l?n nh? BIDV, Vietcombank, Vietinbank ra m?t các lo?i th? ??ng th??ng hi?u v?i nhi?u ti?n ích. Khách hàng ch? c?n m?t chi?c th? duy nh?t ?? h??ng m?i quy?n l?i: tích ?i?m, gi?m giá, ??i quà, mi?n phí th??ng niên n?m ??u tiên… Ngoài ra, khách hàng còn ???c ?u ??i t? 5 – 50% t?i h?n 100 ??i tác Win Together trên toàn qu?c thu?c các l?nh v?c: mua s?m, khách s?n, s?c kh?e, ?m th?c, gi?i trí... cùng nhi?u ?u ??i h?p d?n khác.
???c xay d?ng và phát tri?n t? ch??ng trình Th? thành viên ?? tri?n khai thành c?ng nhi?u n?m nay, VietravelPlus là ch??ng trình ch?m sóc khách hàng than thi?t s? mang l?i nhi?u ?u ??i và tr?i nghi?m thú v? h?n n?a.

VietravelPlus, thêm ?i?m thêm vui

V?i slogan “Thêm ?i?m, thêm vui”, VietravelPlus mong mu?n kh?ng ??nh nh?ng giá tr? truy?n th?ng mà c?ng ty ?? n? l?c xay d?ng trong nhi?u n?m qua, và kh?ng ng?ng gia t?ng các c? h?i tích l?y, s? d?ng ?i?m th??ng c?a ch??ng trình. Theo ?ó, Vietravel s? mang ??n cho khách hàng h? sinh thái s?n ph?m d?ch v? ?a d?ng, phong phú th?a m?n kh?ng ch? t? c?ng ty mà còn t? hàng tr?m ??i tác Win Together trên toàn qu?c.
?
Khi s? d?ng s?n ph?m d?ch v?, khách hàng s? nh?n ???c thêm ?i?m th??ng, nhi?u ni?m vui th?ng qua các ch??ng trình ??i ?i?m h?p d?n, thú v?. Tùy vào dòng tour, khách hàng s? ???c nh?n ?i?m c?ng theo h? s? t??ng ?ng. M?i tài kho?n H?i viên có 2 lo?i ?i?m: ?i?m Vàng (?? xét h?ng h?i viên có th?i h?n 12 tháng); ?i?m Th??ng (?? ??i l?y các ph?n th??ng h?p d?n và có th?i h?n tr? th??ng trong vòng 36 tháng). Tùy theo s? ?i?m Vàng tích l?y ho?c s? tour khách ?i, ?i?u ki?n nào ??n tr??c mà th? h?ng h?i viên s? ???c chia làm 4 h?ng m?c: H?i viên Vietravel (0-199 ?i?m/d??i 3 tour); H?i viên B?c (200-699 ?i?m/t? 4 - 6 tour); H?i viên Vàng (700-1499 ?i?m/t? 7 – 9 tour); H?i viên B?ch Kim (t? 1500 ?i?m/t? 10 tour tr? lên). Bên c?nh ?ó, H?i viên còn ???c c?ng ?i?m th??ng theo s? l?n ?i tour, c?p nh?t th?ng tin h?i viên, và khi m?i h?i viên m?i tham gia ch??ng trình.
?
Quy?n l?i theo h?ng th? c?ng ???c nang c?p v?i nhi?u ?u ??i nh?: c?ng thêm ?i?m th??ng t? 20% ??n 100%; t?ng quà ho?c ?i?m th??ng nhan d?p sinh nh?t, các d?p L?, T?t. Các h?i viên Vàng, B?ch Kim s? ???c ?ón ti?p t?i khu v?c riêng c?a Vietravel, nh?n ?u ??i t?i phòng ch? san bay t?i Hà N?i, Sài Gòn, ?à N?ng và Nha Trang t?i ?a ??n 04 l?n/n?m khi ?i tour cùng Vietravel. ??c bi?t, riêng H?i viên B?ch kim còn có nhan viên t? v?n ph?c v? chuyên trách khi ??n ??ng ky tour.
Trong giai ?o?n c?ng b? ch??ng trình, Vietravel còn dành t?ng khách hàng ??ng ky và kích ho?t tài kho?n h?i viên VietravelPlus thành c?ng t? nay ??n 31/05/2019 v?i nhi?u ph?n quà h?p d?n nh?:
? 200 H?i viên B?ch Kim ??u tiên kích ho?t thành c?ng ???c t?ng 01 ph?n quà Bao da h? chi?u cao c?p.
? 500 H?i viên Vàng ??u tiên kích ho?t thành c?ng ???c t?ng 01 ph?n quà Bình gi? nhi?t du l?ch ti?n d?ng.
? Cùng hàng ngàn ph?n quà h?p d?n t? các ??i tác: Snow Town Saigon, TiniWorld, Eri International, Sakura Beauty, KOS, Advance Fitness & Gym dành t?ng 1.000 H?i viên ??u tiên ??ng ky và kích ho?t thành c?ng tài kho?n H?i viên B?c và H?i viên Vietravel.
loading
Các tin khác

Mùa hè cho con - th?a ??c m? c?a m?

Mùa hè luôn là mùa ???c các con mong ch? nh?t, vì hè ngh?a là ???c vui ch?i, ???c ?i kh?p m?i n?i và ...

  15/05/2019 18:18

cá cược gà chọi hội limL?t vào 'm?t xanh' các nhà tuy?n d?ng hàng ??u t?i Ngày H?i Tuy?n D?ng 2019

Ngày 25/05 - t?i TP.HCM, Ngày H?i Tuy?n D?ng 2019 ???c Kent International College – m?t thành viên c ...

  14/05/2019 15:42

Khuy?n m?i hè 2019: '?i tr?n th? gian - Hè tràn c?m xúc' nhi?u ?u ?ãi h?p d?n

Di?n ra t? 10/5 – 5/8/2019, ch??ng trình khuy?n m?i Hè 2019 v?i thông ?i?p: “?i tr?n th? gian – Hè t ...

  08/05/2019 16:09

VietravelPlus - Thêm ?i?m, thêm vui

V?i mong ??c mang ??n cho quý khách hàng nh?ng hành trình “Chuyên nghi?p – C?m xúc th?ng hoa - Gia t ...

  02/05/2019 15:36

Th? l? ch??ng trình khuy?n m?i 'Th? trong tay - Ch?m ngay Nh?t B?n'

Áp d?ng cho t?t c? khách hàng thanh toán tour Nh?t B?n b?ng th? JCB t?i Tr? s? chính và các v?n phòn ...

  10/04/2019 17:13

T?ng b?ng ?u ?ãi 'Ngày h?i Thái Lan' t?i Vietravel Nha Trang

Ngày 12/4/2019, Vietravel Nha Trang t? ch?c s? ki?n Ngày h?i Thái Lan “Hành trình nh?ng n? c??i” nga ...

  09/04/2019 16:00
cá cược gà chọi hội lim sitemap cá cược gà chọi hội lim sbobet link scatter sbobet777 playfreeslots m88 tank w88
www.allw88.com| www.thedallasblackexpo.com| www.worldfxmarkets.com| www.weareprettypleased.com| www.topekaliquorstore.com| www.shimi2zumba.com| www.lowfatgaming.com| www.netw88.com| www.diets-today.com| www.academicstudio.net| www.usastaterecords.com| www.bankw88.com| www.usastaterecords.com| www.priyomukh.net| www.orchardsweaters.com| www.techstreamgames.com| www.jquery-quickzoom.com| www.sportspolitika.com| www.apprenticereview.com| www.qizoyinlari.com| www.oracleucmexperts.com| www.simonkirkeofficial.com| www.gethsemane-care.com| www.zhaoyiqiang.com| www.truthofyoursoul.com| www.siliconheavy.com| www.laughingdragoncafe.com| www.sheapeterson.com| www.bankw88.com| www.studiow88.com| www.jquery-quickzoom.com| www.coLepaintinginc.com| www.fjmtt.com| www.kathleenball.net| www.ew88th.com| www.p88th.com| www.dominica-hotel.com| www.tbginvestment.com| www.gruespallarssobira.com| www.360w88.com| www.apprenticereview.com| www.registrytreatments.com|