1900 1839
C??c 1000?/phút
EN

Khuy?n m?i hè 2019: '?i tr?n th? gian - Hè tràn c?m xúc' nhi?u ?u ?ãi h?p d?n

Di?n ra t? 10/5 – 5/8/2019, ch??ng trình khuy?n m?i Hè 2019 v?i th?ng ?i?p: “?i tr?n th? gian – Hè tràn c?m xúc” có m?c gi?m giá ??n 3.000.000 ??ng/khách, ??i v?i khách ?i theo nhóm có m?c gi?m lên ??n 24.000.000 ??ng. ?ay là m?t ch??ng trình Hè hoàn toàn khác bi?t so v?i các n?m tr??c vì m?c tiêu t?i ?a hóa ?u ??i cho khách hàng.

  08/05/2019 16:09

GI?M GIÁ LÊN ??N 3 TRI?U ??NG/KHÁCH

Ch??ng trình áp d?ng cho các khách hàng mua tour tr?n gói ho?c land tour và hoàn t?t thanh toán t? 10/5 – h?t ngày 05/8/2019 cho các tour kh?i hành tr??c ngày 1/9/2019. Riêng ??i v?i các tuy?n ?u - úc - M? - Canada - New Zealand kh?ng b? gi?i h?n th?i gian kh?i hành.
Tùy theo hành trình và dòng tour l?a ch?n, m?i du khách s? có c? h?i ???c gi?m ??n 3.000.000 ??ng/khách, khách ?i theo nhóm s? nh?n ???c m?c gi?m ??n 24.000.000 ??ng (V?i tour ti?t ki?m, áp d?ng 50% h?ng m?c gi?m và kh?ng áp d?ng cho tour mua ngay/gi?m giá “s?c”/gi? chót/online/b? s?n ph?m gi?m giá trong app Vietravel.). ??i v?i các khách hàng than thi?t c?a Vietravel, m?c gi?m s? ???c t?ng thêm nhi?u l?n c?n c? vào quá trình ??ng hành c?a khách cùng C?ng ty.?
M?c gi?m Hè 2019 s? ???c áp d?ng ngay khi khách kích ho?t và tham gia ch??ng trình khách hàng than thi?t VietravelPlus, ch? c?n ng??i ??i di?n mua tour hoàn t?t các th?ng tin ??ng ky, ngay l?p t?c m?c gi?m ???c áp d?ng ??ng th?i cho t?t c? thành viên còn l?i trong nhóm. Tr??ng h?p các khách hàng ?? ??t c?c tour tr??c ngày 10/5/2019, Vietravel v?n áp d?ng ch??ng trình gi?m giá Hè 2019 cho khách vào l?n thanh toán cu?i cùng trong th?i gian di?n ra ch??ng trình khuy?n m?i.
?

QUAY S? TRÚNG TH??NG “SIÊU PH?M” SAMSUNG 8K M?I THÁNG

Bên c?nh các ?u ??i gi?m giá t? ch??ng trình Hè và VietravelPlus, Vietravel còn mang ??n cho khách hàng m?t Mùa hè siêu ??nh v?i c? h?i trúng các gi?i th??ng c?ng ngh? hàng ??u hi?n nay:
? Gi?i ??c bi?t m?i tháng: 01 TIVI SAMSUNG QLED 8K 65 INCH - "??nh cao siêu ph?m" - tr? giá 119 tri?u ??ng
? Gi?i nhì m?i tháng: 01 dàn LOA SAMSUNG HARMAN/KARDON (Series 9) - "??ng c?p am thanh" - tr? giá 29.99 tri?u ??ng
? Gi?i ba m?i tháng: 01 ?I?N THO?I SAMSUNG GALAXY S10 PLUS - "Di ??ng th?i th??ng" - tr? giá 23.99 tri?u ??ng

?U ?ÃI T? ??I TÁC TÀI CHÍNH, T?NG C?C DU L?CH, WIN TOGETHER

Nh?m h??ng ??n l?i ích cao nh?t cho khách hàng, Vietravel ti?p t?c liên k?t v?i các ??i tác ?? mang ??n nhi?u ch??ng trình thi?t th?c nh? ch? th? MasterCard và JCB ???c nh?n ???c các quà t?ng, c? h?i s? h?u voucher du l?ch tr? giá 50 tri?u khi mua tour Nh?t B?n; Các ngan hàng Sacombank, MSBHSBC ti?p t?c tri?n khai ch??ng trình mua tour tr? ch?m v?i? l?i su?t 0%.?
Ngoài ra, du khách còn nh?n ???c nhi?u quà t?ng h?p d?n t? T?ng c?c Du l?ch Singapore, Thái Lan, Nh?t B?n, Hàn Qu?c; các ??i tác Win Together: Fanny Ice Dream, Snow Town Saigon, Vascara, Hoàng Y?n Group, Trung Nguyên Legend, TiniWorld, Laxgo, Advance Fitness & Gym, KOS, Artinus 3D Art Gallery, Sakura Beauty, Eri International… v?i m?c gi?m giá lên ??n 70%.
?

CÙNG VIETRAVEL “?I TR?N TH? GIAN – HÈ TRÀN C?M XÚC”

Ngày nay, vi?c cho con ?i du l?ch hè là ?u tiên hàng ??u c?a nhi?u gia ?ình. Kh?ng ch? giúp tr? khám phá nhi?u ?i?u m?i l?, mà còn mang y ngh?a g?n k?t tình c?m ?? cha m? g?n g?i, th?u hi?u và chia s? v?i con cái nhi?u h?n. V?i ng??i l?n tu?i, chuy?n ?i nh? “chuy?n tàu thanh xuan” giúp h? vi?t ti?p gi?c m? th?i son tr?. V?i nh?ng b?n tr? n?ng ??ng, thì du l?ch là cách ?? tr??ng thành, dung n?p thêm ki?n th?c và ng?m nhìn th? gi?i bao la.?
Mùa hè 2019, Vietravel tung ra 4 dòng s?n ph?m ??c s?c, mang d?u ?n riêng dành cho 4 nhóm ??i t??ng khách hàng khác nhau:
?
Mùa hè cho con – th?a ??c m? c?a m?
T?p trung vào nhóm khách gia ?ình có tr? em ?i cùng, các s?n ph?m s? có nhi?u nhi?u ?i?m vui ch?i gi?i trí, tích h?p tham quan, d? ngo?i và tìm hi?u thiên nhiên - v?n hóa. ?i trong n??c, du khách có th? ch?n tour “Phú Qu?c - Vinpearl Land & Vinpearl Safari”. Ch??ng trình tr?n gói bao g?m t?t c? d?ch v? ?n u?ng và vui ch?i gi?i trí t?i Vinpearl và Safari mang l?i tr?i nghi?m mùa hè tuy?t v?i cho bé. Ch??ng trình n??c ngoài v?i “SingaHura - Vui hè Singapore” h?p tác v?i T?ng c?c Du l?ch Singapore có thêm nhi?u ?i?m tham quan m?i ?? tr? v?a ch?i v?a h?c h?i tìm hi?u v? thiên nhiên và v?n hóa. Tr?i nghi?m Singapore Zoo và Singapore Safari, các b?n nh? s? ???c tìm hi?u b? m?n khoa h?c t?i Science Center và xem phim 5D t?i r?p Omni ??c ?áo. Ngoài ra các em còn có th? th?a s?c vui ch?i t?i các c?ng viên gi?i trí hàng ??u nh? Dream World (Thái Lan), Legoland (Malaysia), Universal Studio (Nh?t B?n), Disneyland (H?ng K?ng) và kh?ng th? b? qua C?ng viên Everland và Lotte World (Hàn Qu?c).
M?i m?i thanh xuan
S?n ph?m thi?t k? riêng cho khách trung niên, cao niên. L?ch trình h??ng ??n vi?c ngh? d??ng nên ???c b? trí gi?n cách h?p ly ?? khách th? gi?n tho?i mái nh?t và h?i t??ng v? k? ni?m thanh xuan ?? qua.?
Tour “Van ??n - V?nh H? Long - Yên T? - MGallery - Tràng An - Ninh Bình - Hà N?i” s? mang ??n nh?ng giay phút th? gi?n v?i Yoga. “Ngh? d??ng Wonder Resort Tuy?n Lam” m? ra m?t ?à L?t l?ng m?n ?? “S?ng ch?m l?i và yêu th??ng nhi?u h?n”…
Và tình yêu v?i “Nga - Ky ?c x? s? B?ch D??ng” c?a nh?ng du h?c sinh th?i Liên X? (c?) v?n còn nguyên v?n. Ng?m ?êm tr?ng St.Peterburg, tham quan ho?c ch?p ?nh? t?i các ??a danh n?i ti?ng nh? qu?ng tr??ng ??, l?ng Lê Nin, nhà th? thánh Basil, Tr??ng ??i h?c t?ng h?p qu?c gia Lomonosov, cung ?i?n Mùa Hè, … ho?c l?ng mình vào hành trình du thuy?n trên dòng s?ng Volga êm ?êm v?i nh?ng tr?i nghi?m khó quên. Hay du khách có th? th? thái trong hành trình khám phá Nh?t B?n v?i tr?i nghi?m trà ??o, tham quan V??ng ???ng Ph?t Giáo linh thiêng ho?c tham gia l?p thi?n ??nh t?i thành ph? Seoul (Hàn Qu?c).
Hè Yolo
Dành cho nhóm b?n bè tr? tu?i, b? s?n ph?m này ???c thi?t k? v?i ?i?m ??n m?i ?ang là “hot trend” c?a gi?i tr? theo phong trào “s?ng ?o” và giá tour phù h?p v?i túi ti?n.
?“Jordan bí ?n” s? cho b?n c??i l?c ?à d?o ch?i trên sa m?c, th? n?i c? th? trên bi?n Ch?t, khám phá thành ph? c? Petra - di s?n th? gi?i. ???ng bay th?ng ??n “Bali - Thiên ???ng bi?n xanh” m? ra c? h?i tuy?t v?i cho các b?n tr? mu?n check-in các ?i?m ?ang “hot”, t? do t?m bi?n, ng?m hoàng h?n t?i ??n Uluwatu và th??ng th?c ?i?u múa Kecak truy?n th?ng …
V?i hành trình “Khám phá N?i M?ng”, du khách s? chinh ph?c “Dubai” c?a Trung Hoa, “Sa M?c V?ng ?m”, ng? "nhà bao" trên th?o nguyên xanh và th??ng th?c ?m th?c ??m ch?t du m?c: r??u ng?a, th?t c?u, dê... Ngoài ra còn nhi?u hành trình ??c ?áo khác nh? Chinh ph?c thiên nhiên hoang d? Alaska, Khám phá ??t n??c bí ?n Tri?u Tiên, Vùng ??t b?t t? Shangrila ??u là nh?ng hành trình thú v? mà ch?c ch?n các b?n tr? s? mong mu?n ???c tr?i nghi?m m?t l?n trong ??i.
Hè tr?n ni?m vui
S?n ph?m phù h?p v?i ?a s? khách hàng, kh?ng quá chuyên bi?t. Khách hàng t? do l?a ch?n s?n ph?m v?i m?c giá và ch??ng trình phù h?p. Hành trình ph??ng B?c v?i nh?ng ?i?m ??n tam linh: chùa Tam Chúc, Bái ?ính, Tay Yên T?… ch?a ??ng giá tr? tam linh quy báu. Ngoài ra, còn r?t nhi?u s?n ph?m h?p d?n: Bình Liêu - s?ng l?ng kh?ng long; ??o Nh?t T? S?n (Phú Yên); K? Co (Quy Nh?n); ??o Robinson (Khánh Hòa); cù lao Tan Phong (Ti?n Giang)…
S?n ph?m m?i “Pháp - Y - Cinque Terre” s? ??a du khách khám phá thiên ???ng ??y s?c màu mê ho?c; ??n Pháp ng??m hoa oa?i h??ng, th?m Fatima - th? ?? t?n giáo c?a B? ?ào Nha trong liên tuy?n “Pháp - Monaco - Tay Ban Nha - B? ?ào Nha”; ?ón m?t mùa hè s?i ??ng t?i Hoa K?; tr?i nghi?m kh?ng khí mùa ??ng n??c úc hay hành trình bay th?ng “Okinawa (Nh?t B?n) h?a h?n là ?i?m ??n “hot” trong mùa hè ??c bi?t này.?
H?nh phúc là m?t hành trình g?n k?t và tr?i nghi?m kh?ng ng?ng. V?i Vietravel, h?nh phúc ??n gi?n là mang ??n “C?m xúc th?ng hoa” cho m?i hành trình ?y. H?y cùng Vietravel – “?i tr?n th? gian – Hè tràn c?m xúc”.
loading
Các tin khác

Mùa hè cho con - th?a ??c m? c?a m?

Mùa hè luôn là mùa ???c các con mong ch? nh?t, vì hè ngh?a là ???c vui ch?i, ???c ?i kh?p m?i n?i và ...

  15/05/2019 18:18

L?t vào 'm?t xanh' các nhà tuy?n d?ng hàng ??u t?i Ngày H?i Tuy?n D?ng 2019

Ngày 25/05 - t?i TP.HCM, Ngày H?i Tuy?n D?ng 2019 ???c Kent International College – m?t thành viên c ...

  14/05/2019 15:42

cá cược gà chọi hội limCông b? ch??ng trình 'VietravelPlus - Thêm ?i?m, thêm vui'

V?i mong ??c mang ??n cho quý khách hàng nh?ng hành trình “Chuyên nghi?p – C?m xúc th?ng hoa – Gia t ...

  08/05/2019 16:53

cá cược gà chọi hội limVietravelPlus - Thêm ?i?m, thêm vui

V?i mong ??c mang ??n cho quý khách hàng nh?ng hành trình “Chuyên nghi?p – C?m xúc th?ng hoa - Gia t ...

  02/05/2019 15:36

Th? l? ch??ng trình khuy?n m?i 'Th? trong tay - Ch?m ngay Nh?t B?n'

Áp d?ng cho t?t c? khách hàng thanh toán tour Nh?t B?n b?ng th? JCB t?i Tr? s? chính và các v?n phòn ...

  10/04/2019 17:13

T?ng b?ng ?u ?ãi 'Ngày h?i Thái Lan' t?i Vietravel Nha Trang

Ngày 12/4/2019, Vietravel Nha Trang t? ch?c s? ki?n Ngày h?i Thái Lan “Hành trình nh?ng n? c??i” nga ...

  09/04/2019 16:00
cá cược gà chọi hội lim sitemap royalonlinev2ios W88 gclubslot w88slot Slot online gclubcasino 1xbet live football
www.oakleysociety.com| www.mlslasvegashomes.com| www.iw88th.com| www.p88th.com| www.yesontitle24.com| www.monclerssale.com| www.games66.net| www.shimi2zumba.com| www.chenjing6.com| www.w88loto.org| www.andrewjclarke.net| www.artw88th.com| www.exceltechnoproduct.com| www.raydennisonchevy.net| www.truthofyoursoul.com| www.clickwowgold.com| www.playw88.com| www.blackplacelabel.com| www.desiredirectory.com| www.akcicekyapi.com| www.theautobluebook.com| www.comw88th.com| www.carbonesports.net| www.390912770.com| www.polarisviprentals.com| www.51w88th.com| www.priyomukh.net| www.chubbyspizzaohio.com| www.eternelskincream.com| www.numeriksoft.com| www.evalshawtraining.com| www.carbonesports.net| www.funw88.com| www.americanhairband.com| www.cardo-industries.com| www.lemongreentea.net| www.agenvimaxpills.com| www.academicstudio.net| www.centurier.com| www.zjjhengxing.com| www.rslavinstudio.com| www.techstreamgames.com|