1900 1839
C??c 1000?/phút
EN

Th? l? ch??ng tri?nh khuyê?n ma?i 'Th? trong tay - Ch?m ngay Nh?t B?n'

áp d?ng cho t?t c? khách hàng thanh toán tour Nh?t B?n b?ng th? JCB t?i các v?n phòng bán l? và chi nhánh Vietravel trên toàn qu?c.

  18/01/2019 17:04
1. Th??i gian ch??ng tri?nh khuyê?n ma?i:?T? 19/1/2019 ?ê?n 19/4/2019 ho?c ??n khi h?t ngan sách.
2. Hình th?c:?
2.1 Hoàn ti?n 2.000.000 VND cho các khách hàng ??ng ky tour Nh?t b?t k? và thanh toán t? 20 tri?u ??ng tr? lên b?ng th? JCB.
2.2 Hoàn thêm 1.000.000 VND cho các khách hàng ? m?c (2.1) n?u có phát sinh thêm giao d?ch mua s?m t?i Nh?t v?i giá tr? ≥ 5.000¥ (t??ng ???ng 1.000.000vnd)
3. ??i t??ng:?T?t c? khách hàng thanh toán tour Nh?t B?n b?ng th? JCB t?i các VPBL và chi nhánh Vietravel trên toàn qu?c.
4. Quy ??nh ch??ng trình:
? Ch? th? thanh toán t?i thi?u 20 tri?u ??ng tr? lên cho tour Nh?t B?n.
? M?i ch? th? ch? ???c h??ng ?u ??i m?t l?n duy nh?t trong su?t ch??ng trình.
? Ch? th? kh?ng b?t bu?c ph?i ?i trong Tour.
? Kh?ng áp d?ng cho thanh toán online.
? Khách hàng ph?i ??ng ky tham d? ?u ??i ? m?c 2.1 m?i ti?p t?c ???c xét h??ng ?u ??i ? m?c 2.2.?
? Th?ng tin trên th? c?a khách hàng khi thanh toán tour (?? ???c h??ng ?u ??i 2.1) và th?ng tin trên th? c?a khách hàng khi mua s?m t?i Nh?t (?? ???c h??ng ?u ??i 2.2) ph?i trùng kh?p v?i nhau.
? Trong vòng 7 ngày làm vi?c k? t? khi k?t thúc tour: Khách hàng n?p l?i liên cà th? khi giao d?ch t?i Nh?t B?n ?? ???c xét duy?t hoàn thêm 1 tri?u ??ng t? ?u ??i 2.2. (b?n photo kèm b?n chính ?? ??i chi?u).
Hình th?c n?p:?
- Tr?c ti?p: Qu?y DVKH – 190 Pasteur, P6, Q3, TP.HCM
- Gián ti?p: scan th?ng tin qua email: win.mar@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org??
5. ?iê?u Khoa?n Kha?c:
? ???c áp d?ng ??ng th?i v?i các ch??ng trình khuy?n m?i khác t?i Vietravel.
? Vietravel s? c?ng b? ng?ng ch??ng trình trên website khi ngan sách ?? h?t mà kh?ng c?n báo tr??c.
? Kh?ng gi?i h?n s? khách trong nhóm khi ??ng ky.
? Các khách hàng h?y tour s? kh?ng ???c h??ng ?u ??i.
? Vietravel ???c quy?n thu h?i kho?n ti?n gi?i th??ng/quà t?ng trong tr??ng h?p khách hàng h?y tour;
? Vietravel b?o l?u quy?n kh?ng ch?p nh?n ho?c t? ch?i ng??i tham gia có d?u hi?u vi ph?m các quy ??nh ch??ng trình (c?n c? theo ?i?u kho?n s? d?ng d?ch v? ho?c có b?t kì hành vi nào mà bên t? ch?c cho r?ng là kh?ng phù h?p ho?c kh?ng th? ch?p nh?n)
? Vietravel b?o l?u toàn quy?n ?i?u ch?nh ho?c k?t thúc ch??ng trình t?i b?t k? th?i ?i?m nào mà kh?ng c?n th?ng báo tr??c ho?c ch?u trách nhi?m b?i th??ng b?ng ti?n m?t ho?c tài s?n;
? Vietravel b?o l?u quy?n h?y b?, s?a ??i và/ho?c ?i?u ch?nh toàn b? ho?c m?t ph?n b?t kì các ?i?u ki?n và ?i?u kho?n c?a ch??ng trình t?i b?t k? th?i ?i?m nào mà kh?ng c?n th?ng báo tr??c cho ng??i tham gia;
? Trong mo?i tr???ng h??p khiê?u na?i, quyê?t ?i?nh cu?a Vietravel la? quyê?t ?i?nh cu?i cùng;
? ?ê? biê?t thêm th?ng tin vê? ch??ng tri?nh, vui lo?ng liên hê? qua?y Di?ch Vu? Kha?ch Ha?ng - 190 Pasteur, Ph??ng 6, Qu?n 3, Tp.HCM - ?i?n tho?i: 028.3822.8898
loading
Các tin khác

Vietravel m? bán tour Charter Vinh - Bangkok chào m?ng khai tr??ng Nhà ga qu?c t? t?i C?ng hàng không Qu?c t? Vinh

Ngày 23/02/2019 - Công ty Du l?ch Vietravel ph?i h?p cùng UBND t?nh Ngh? An, m? ch??ng trình tour Ch ...

  30/01/2019 11:01

Vietravel Thái Nguyên chính th?c ?i vào ho?t ??ng - ?u ?ãi gi?m ??n 02 tri?u khi ??ng ký tour

Tháng 1/2019, Công ty Du l?ch Vietravel ?ã ??a vào ho?t ??ng Chi nhánh Thái Nguyên (s? 203 L??ng Ng? ...

  16/01/2019 18:08

Chúc m?ng 23 khách hàng trúng th??ng ??ng ti?n vàng Vietravel

V?i 23 n?m không ng?ng n? l?c phát tri?n b?n v?ng, v?a qua Vietravel ?ã ?ón nh?n gi?i th??ng Du l?ch ...

  29/12/2018 11:07

Hành trình xuyên Vi?t r??c cúp 'World Travel Awards' l?n II và tr?ng bày t?i Vietravel ?à N?ng

Sau 23 n?m hình thành và phát tri?n, Công ty Vietravel ?ã có m?t t?i 26 t?nh, thành trong c? n??c, 0 ...

  24/12/2018 17:00

Hành trình xuyên Vi?t r??c cúp 'World Travel Awards' l?n II và tr?ng bày t?i Vietravel Nha Trang

Sau 23 n?m hình thành và phát tri?n, Công ty Vietravel ?ã có m?t t?i 26 t?nh, thành trong c? n??c, 0 ...

  18/12/2018 21:52

Hành trình xuyên Vi?t r??c cúp 'World Travel Awards' l?n II và tr?ng bày t?i Vietravel Quy Nh?n

Sau 23 n?m hình thành và phát tri?n, Công ty Vietravel ?ã có m?t t?i 26 t?nh, thành trong c? n??c, 0 ...

  17/12/2018 17:51
cá cược gà chọi hội lim sitemap w88 Thailnd bet365mobile 1xbet live football 888slot bet365 mobile bet365combet 918kiss scr888