1900 1839
C??c 1000?/phút

Th? l? ch??ng tri?nh khuyê?n ma?i 'Th? trong tay - Ch?m ngay Nh?t B?n'

áp d?ng cho t?t c? khách hàng thanh toán tour Nh?t B?n b?ng th? JCB t?i các v?n phòng bán l? và chi nhánh Vietravel trên toàn qu?c.

  18/01/2019 17:04
1. Th??i gian ch??ng tri?nh khuyê?n ma?i:?T? 19/1/2019 ?ê?n 19/4/2019 ho?c ??n khi h?t ngan sách.
2. Hình th?c:?
2.1 Hoàn ti?n 2.000.000 VND cho các khách hàng ??ng ky tour Nh?t b?t k? và thanh toán t? 20 tri?u ??ng tr? lên b?ng th? JCB.
2.2 Hoàn thêm 1.000.000 VND cho các khách hàng ? m?c (2.1) n?u có phát sinh thêm giao d?ch mua s?m t?i Nh?t v?i giá tr? ≥ 5.000¥ (t??ng ???ng 1.000.000vnd)
3. ??i t??ng:?T?t c? khách hàng thanh toán tour Nh?t B?n b?ng th? JCB t?i các VPBL và chi nhánh Vietravel trên toàn qu?c.
4. Quy ??nh ch??ng trình:
? Ch? th? thanh toán t?i thi?u 20 tri?u ??ng tr? lên cho tour Nh?t B?n.
? M?i ch? th? ch? ???c h??ng ?u ??i m?t l?n duy nh?t trong su?t ch??ng trình.
? Ch? th? kh?ng b?t bu?c ph?i ?i trong Tour.
? Kh?ng áp d?ng cho thanh toán online.
? Khách hàng ph?i ??ng ky tham d? ?u ??i ? m?c 2.1 m?i ti?p t?c ???c xét h??ng ?u ??i ? m?c 2.2.?
? Th?ng tin trên th? c?a khách hàng khi thanh toán tour (?? ???c h??ng ?u ??i 2.1) và th?ng tin trên th? c?a khách hàng khi mua s?m t?i Nh?t (?? ???c h??ng ?u ??i 2.2) ph?i trùng kh?p v?i nhau.
? Trong vòng 7 ngày làm vi?c k? t? khi k?t thúc tour: Khách hàng n?p l?i liên cà th? khi giao d?ch t?i Nh?t B?n ?? ???c xét duy?t hoàn thêm 1 tri?u ??ng t? ?u ??i 2.2. (b?n photo kèm b?n chính ?? ??i chi?u).
Hình th?c n?p:?
- Tr?c ti?p: Qu?y DVKH – 190 Pasteur, P6, Q3, TP.HCM
- Gián ti?p: scan th?ng tin qua email: win.mar@ cá cược gà chọi hội lim www.w88vnloto.org??
5. ?iê?u Khoa?n Kha?c:
? ???c áp d?ng ??ng th?i v?i các ch??ng trình khuy?n m?i khác t?i Vietravel.
? Vietravel s? c?ng b? ng?ng ch??ng trình trên website khi ngan sách ?? h?t mà kh?ng c?n báo tr??c.
? Kh?ng gi?i h?n s? khách trong nhóm khi ??ng ky.
? Các khách hàng h?y tour s? kh?ng ???c h??ng ?u ??i.
? Vietravel ???c quy?n thu h?i kho?n ti?n gi?i th??ng/quà t?ng trong tr??ng h?p khách hàng h?y tour;
? Vietravel b?o l?u quy?n kh?ng ch?p nh?n ho?c t? ch?i ng??i tham gia có d?u hi?u vi ph?m các quy ??nh ch??ng trình (c?n c? theo ?i?u kho?n s? d?ng d?ch v? ho?c có b?t kì hành vi nào mà bên t? ch?c cho r?ng là kh?ng phù h?p ho?c kh?ng th? ch?p nh?n)
? Vietravel b?o l?u toàn quy?n ?i?u ch?nh ho?c k?t thúc ch??ng trình t?i b?t k? th?i ?i?m nào mà kh?ng c?n th?ng báo tr??c ho?c ch?u trách nhi?m b?i th??ng b?ng ti?n m?t ho?c tài s?n;
? Vietravel b?o l?u quy?n h?y b?, s?a ??i và/ho?c ?i?u ch?nh toàn b? ho?c m?t ph?n b?t kì các ?i?u ki?n và ?i?u kho?n c?a ch??ng trình t?i b?t k? th?i ?i?m nào mà kh?ng c?n th?ng báo tr??c cho ng??i tham gia;
? Trong mo?i tr???ng h??p khiê?u na?i, quyê?t ?i?nh cu?a Vietravel la? quyê?t ?i?nh cu?i cùng;
? ?ê? biê?t thêm th?ng tin vê? ch??ng tri?nh, vui lo?ng liên hê? qua?y Di?ch Vu? Kha?ch Ha?ng - 190 Pasteur, Ph??ng 6, Qu?n 3, Tp.HCM - ?i?n tho?i: 028.3822.8898
loading
Các tin khác

Th? l? Ch??ng trình Mùa Vàng Du l?ch 2019

Ch??ng trình áp d?ng cho ch? th? tín d?ng qu?c t? Sacombank mua t?t c? các tour tr? giá t? 10 tri?u ...

  03/04/2019 16:35

?i và c?m nh?n - nh?ng cu?n sách truy?n c?m h?ng du l?ch

Du l?ch là hành trình khám phá v? ??p thiên nhiên, con ng??i xung quanh, và khám phá ngay chính b?n ...

  22/03/2019 16:40

Tu?n l? vàng - ng?p tràn ?u ?ãi 18 - 23/3/2019 'Feel Japan In Vetravel Danang'

Nói ??n Nh?t B?n , ng??i ta ngh? ngay ??n m?t c??ng qu?c v?i n?n kinh t? công nghi?p , giáo d?c và d ...

  21/03/2019 15:46

Visa M? và nh?ng 'l?m t??ng' kinh ?i?n

T?ng r?t 2 – 3 l?n là cánh c?a ?ã khép l?i, tài s?n giá tr? “ch?c ?n” ??u visa, du khách tr? tu?i r? ...

  13/03/2019 14:12

VITM 2019: Vietravel Hà N?i siêu kích c?u du l?ch ?a d?ng hành trình - giá t?t nh?t trong n?m

B??c sang n?m th? 7 tham gia h?i ch? du l?ch VITM, Công ty Du l?ch Vietravel - Chi nhánh Hà N?i h?a ...

  22/02/2019 16:08

Cùng Vietravel ?ón 'Mùa yêu th??ng' 2019

Mùa yêu th??ng ?ang ??n r?t g?n, hãy tranh th? dành t?ng ng??i yêu th??ng nh?ng chuy?n du l?ch nh? m ...

  13/02/2019 10:28
cá cược gà chọi hội lim sitemap fun88slot online slots freeslots Alpha88 Slotpantip Mobile W88 1xbet live football
www.glimpsetoursindia.net| www.registrytreatments.com| www.w88homes.com| www.carbonesports.net| www.seacruisersvlogs.com| www.comw88th.com| www.gruespallarssobira.com| www.crownofmaine.net| www.lacluindustries.com| www.rslavinstudio.com| www.sshpw.com| www.greatw88.com| www.az-sunnah.com| www.lyndellegonzalez.com| www.zhaoyiqiao.com| www.eatcleanremix.com| www.peak-corporation.com| www.w88casino.org| www.orchardsweaters.com| www.jameylynnloves.com| www.buLduktrans.net| www.thedancecloset.net| www.fourwindshomes.com| www.thefitnesspreneur.com| www.stacisabarsky.com| www.jquery-quickzoom.com| www.walkformemovie.com| www.exclusivetouch.net| www.elandiecasting.com| www.calendari2014.com| www.latinajews.net| www.wangshangsongxi.com| www.locksmithdecaturga.net| www.zhaoyiqiang.com| www.thisisgreekdom.com| www.chenjing6.com| www.casa-verdehomes.com| www.lowfatgaming.com| www.lynnkitesailing.com| www.bLondeapproved.com| www.eatcleanremix.com| www.sheapeterson.com|