1900 1839
C??c 1000?/phút
EN

Vietravel Thái Nguyên chính th?c ?i vào ho?t ??ng - ?u ?ãi gi?m ??n 02 tri?u khi ??ng ký tour

Tháng 1/2019, C?ng ty Du l?ch Vietravel ?? ??a vào ho?t ??ng Chi nhánh Thái Nguyên (s? 203 L??ng Ng?c Quy?n, P. Hoàng V?n Th?, TP. Thái Nguyên) tr??c th?m T?t Nguyên ?án K? H?i 2019; nh?m mang ??n cho Quy khách hàng ??a ph??ng ch??ng trình khuy?n m?i gi?m giá ??n 02 tri?u ??ng, trong th?i gian t? ngày 02/01/2019 ??n ngày 01/04/2019 cùng nhi?u ?u ??i h?p d?n.

  16/01/2019 18:08
Thái Nguyên là m?t trong nh?ng trung tam kinh t?, giáo d?c, y t?, v?n hóa c?a vùng trung du mi?n núi phía B?c, c?a ng? giao l?u KT-XH gi?a vùng trung du mi?n núi v?i vùng ??ng b?ng B?c B?. ??c bi?t bên c?nh ho?t ??ng mua bán di?n ra t?p n?p, m?c s?ng ng??i dan t?ng cao; thì nh?ng n?m g?n ?ay, ngành du l?ch Thái Nguyên c?ng có nh?ng chuy?n bi?n tích c?c, ??t ???c k?t qu? n?i b?t và toàn di?n. Trên ??a bàn t?nh, ng??i dan ngày càng quan tam tìm hi?u các c?ng ty l? hành, có n?ng l?c t? ch?c ph?c v? tour t?t ?? ch?n l?a hành trình v?a y cho các chuy?n du l?ch trong và ngoài n??c.
?
??i v?i lo?i hình du l?ch n?i ??a, n?u mi?n B?c h?p d?n ng??i dan ??a ph??ng v?i các tuy?n ??n Hà N?i, H? Long, Sapa; thì Mi?n Trung nh? Qu?ng Bình, Hu?, ?à N?ng, Nha Trang c?ng ???c ?a s? dan c? ? Thái Nguyên l?a ch?n. Du l?ch n??c ngoài có s? phan bi?t r? r?t, các ?u tiên l?n l??t là th? tr??ng g?n v?i các ?i?m ??n Thái Lan, Malaysia, Singapore; th? tr??ng trung và xa có xu h??ng t?ng cao nh?ng n?m g?n ?ay.
?
Theo ??i di?n C?ng ty Du l?ch Vietravel, hàng n?m t? l? khách t?i Thái Nguyên ??ng ky tour du l?ch do Vietravel Hà N?i khai thác chi?m t? l? khá cao và có s? t?ng tr??ng ??u ??n qua t?ng n?m. Nhu c?u du l?ch c?a ng??i dan Thái Nguyên c?ng r?t ?a d?ng, t? các tuy?n du l?ch trong n??c cho t?i các tuy?n th? tr??ng xa nh? ?u, úc, Nh?t B?n... Tuy nhiên khách hàng ch? có 02 l?a ch?n, ho?c ??ng ky trên m?ng bán tour online qua website cá cược gà chọi hội limwww.travel.com.vn c?a Vietravel, ho?c liên h? ??ng ky tour qua Chi nhánh Vietravel Hà N?i; nên còn gi?i h?n v?i các khách hàng tr? và ?? tu?i thanh niên, có hi?u bi?t nh?t ??nh v? th??ng m?i ?i?n t?? c?ng nh? thanh toán th? ngan hàng.
?
Do ?ó, ?? h??ng t?i ph?c v? ???c ?a d?ng h?n ??i t??ng khách hàng c?ng nh? thu?n ti?n khi liên h?, giao d?ch ??i v?i các du khách Thái Nguyên, Vietravel ?? ??a vào ho?t ??ng Chi nhánh Thái Nguyên tr??c th?m T?t Nguyên ?án K? H?i 2019 (s? 203 L??ng Ng?c Quy?n, P. Hoàng V?n Th?, TP. Thái Nguyên); nh?m mang ??n cho bà con t?i ??a ph??ng ch??ng trình khuy?n m?i sau, giá gi?m ??n 02 tri?u ??ng liên t?c trong th?i gian t? ngày 02/01/2019 ??n ngày 01/04/2019.
Ch? c?n ??n v?i Chi nhánh Vietravel Thái Nguyên, Quy khách hàng s? ???c t? v?n th?ng tin tr?c ti?p, và còn ???c nh?n nhi?u ?u ??i h?p d?n trong 3 tháng ??u khai tr??ng; bao g?m:
+? ?u ??i gi?m giá tr?c ti?p lên ??n 2,000,000 VND
+ Nh?n voucher gi?m giá lên ??n 500,000 VND?
+ B?c th?m may m?n trúng th??ng máy ?nh du l?ch Sony
+ Mi?n phí xe ?ón ti?n Thái Nguyên - Hà N?i cho t?t c? khách hàng mua tour kh?i hành t? Hà N?i
?
Có th? nói, trong su?t h?n 23 n?m hình thành và phát tri?n (20/12/1995-20/12/2018), Vietravel ?? v??t qua bao khó kh?n th? thách ?? t?o nên nh?ng b??c ??t phá th?n kì trong chi?n l??c kinh doanh, kh?ng ??nh v? th? là doanh nghi?p l? hành hàng ??u chau á. Trung thành v?i tri?t ly “Khách hàng là trung tam”, Vietravel lu?n hoàn thành t?t nh?t s? m?nh ph?c v? ?? m?i chuy?n ?i kh?ng ch? là k? ngh? hoàn h?o mà còn ?em ??n c?m xúc th?ng hoa cho t?ng du khách.
??n tháng 12 n?m 2018, ngoài tr? s? chính t?i TP. HCM, Vietravel hi?n s? h?u m?ng l??i g?m 59 V?n phòng - Trung tam, Chi nhánh t?i TP. HCM và các t?nh, Thành t? B?c chí Nam; cùng v?i Chi nhánh t?i các n??c Campuchia, Singapore, M?, úc, Pháp… là ??a ch? ?áng tin c?y và k?p th?i mang ??n nh?ng s?n ph?m, chính sách ?u ??i t?t nh?t cho khách hàng.?
?
Nh? v?y, tính ??n ??u n?m 2019, C?ng ty Du l?ch Vietravel ?? ??a vào ho?t ??ng 06 chi nhánh t?i khu v?c mi?n B?c, ?ó là Hà N?i, H?i Phòng, Qu?ng Ninh, Vinh, Thanh Hóa, và Thái Nguyên. Vi?c khai tr??ng chi nhánh Thái Nguyên n?m trong k? ho?ch phát tri?n lau dài c?a Vietravel nh?m ?áp ?ng nhu c?u, th? hi?u và t?o s? thu?n ti?n t?i ?a cho du khách mi?n B?c, ??ng th?i góp ph?n vào s? phát tri?n c?a ngành du l?ch, ??a du l?ch th?c s? tr? thành ngành kinh t? m?i nh?n c?a ??t n??c.
?
N?m 2018 v?a qua, Vietravel ?? ph?c v? 870.000 l??t khách và ti?p t?c là c?ng ty du l?ch hàng ??u Vi?t Nam khi l?n th? hai liên ti?p ???c vinh danh ? h?ng m?c “World’s Leading Group Tour Operator” - Nhà ?i?u hành tour du l?ch tr?n gói hàng ??u th? gi?i? c?a gi?i th??ng Du l?ch th? gi?i 2018 (WTA), sau khi ???c vinh danh ? vòng Chau á - Thái Bình D??ng. Là C?ng ty Du l?ch l? hành uy tín hàng ??u Vi?t Nam ?? và ?ang t?ng b??c kh?ng ??nh v? th? trong khu v?c Chau á, Vietravel s? t?ng c??ng ?a d?ng hóa s?n ph?m, d?ch v? du l?ch; ??u t? phát tri?n các d? án ph?i h?p cùng v?i ??a ph??ng, góp ph?n ??a Thái Nguyên tr? thành ?i?m nóng du l?ch; qua ?ó tr? thành m?t trung tam KT-XH c?a khu v?c mi?n núi và trung du B?c B?; thu hút du khách trong và ngoài n??c ??n v?i Thái Nguyên - m?nh ??t giàu truy?n th?ng và ti?m n?ng du l?ch, làm ti?n ?? cho c?ng cu?c phát tri?n KT-XH và h?i nh?p qu?c t? c?a Thái Nguyên.
VIETRAVEL THáI NGUYêN
203 L??ng Ng?c Quy?n, P. Hoàng V?n Th?, TP. Thái Nguyên
Tel: (84.208) 3521.333 - Fax: (84.208) 3521.333
loading
Các tin khác

Vietravel m? bán tour Charter Vinh - Bangkok chào m?ng khai tr??ng Nhà ga qu?c t? t?i C?ng hàng không Qu?c t? Vinh

Ngày 23/02/2019 - Công ty Du l?ch Vietravel ph?i h?p cùng UBND t?nh Ngh? An, m? ch??ng trình tour Ch ...

  30/01/2019 11:01

Th? l? ch??ng tri?nh khuyê?n ma?i 'Th? trong tay - Ch?m ngay Nh?t B?n'

Áp d?ng cho t?t c? khách hàng thanh toán tour Nh?t B?n b?ng th? JCB t?i các v?n phòng bán l? và chi ...

  18/01/2019 17:04

Chúc m?ng 23 khách hàng trúng th??ng ??ng ti?n vàng Vietravel

V?i 23 n?m không ng?ng n? l?c phát tri?n b?n v?ng, v?a qua Vietravel ?ã ?ón nh?n gi?i th??ng Du l?ch ...

  29/12/2018 11:07

Hành trình xuyên Vi?t r??c cúp 'World Travel Awards' l?n II và tr?ng bày t?i Vietravel ?à N?ng

Sau 23 n?m hình thành và phát tri?n, Công ty Vietravel ?ã có m?t t?i 26 t?nh, thành trong c? n??c, 0 ...

  24/12/2018 17:00

Hành trình xuyên Vi?t r??c cúp 'World Travel Awards' l?n II và tr?ng bày t?i Vietravel Nha Trang

Sau 23 n?m hình thành và phát tri?n, Công ty Vietravel ?ã có m?t t?i 26 t?nh, thành trong c? n??c, 0 ...

  18/12/2018 21:52

Hành trình xuyên Vi?t r??c cúp 'World Travel Awards' l?n II và tr?ng bày t?i Vietravel Quy Nh?n

Sau 23 n?m hình thành và phát tri?n, Công ty Vietravel ?ã có m?t t?i 26 t?nh, thành trong c? n??c, 0 ...

  17/12/2018 17:51
cá cược gà chọi hội lim sitemap bet365 mobile w88loto royal online mobile w88sportonline fifa555 slot royal online ios 1XBETsports