1900 1839
C??c 1000?/phút

Vietravel Thái Nguyên chính th?c ?i vào ho?t ??ng - ?u ?ãi gi?m ??n 02 tri?u khi ??ng ký tour

Tháng 1/2019, C?ng ty Du l?ch Vietravel ?? ??a vào ho?t ??ng Chi nhánh Thái Nguyên (s? 203 L??ng Ng?c Quy?n, P. Hoàng V?n Th?, TP. Thái Nguyên) tr??c th?m T?t Nguyên ?án K? H?i 2019; nh?m mang ??n cho Quy khách hàng ??a ph??ng ch??ng trình khuy?n m?i gi?m giá ??n 02 tri?u ??ng, trong th?i gian t? ngày 02/01/2019 ??n ngày 01/04/2019 cùng nhi?u ?u ??i h?p d?n.

  16/01/2019 18:08
Thái Nguyên là m?t trong nh?ng trung tam kinh t?, giáo d?c, y t?, v?n hóa c?a vùng trung du mi?n núi phía B?c, c?a ng? giao l?u KT-XH gi?a vùng trung du mi?n núi v?i vùng ??ng b?ng B?c B?. ??c bi?t bên c?nh ho?t ??ng mua bán di?n ra t?p n?p, m?c s?ng ng??i dan t?ng cao; thì nh?ng n?m g?n ?ay, ngành du l?ch Thái Nguyên c?ng có nh?ng chuy?n bi?n tích c?c, ??t ???c k?t qu? n?i b?t và toàn di?n. Trên ??a bàn t?nh, ng??i dan ngày càng quan tam tìm hi?u các c?ng ty l? hành, có n?ng l?c t? ch?c ph?c v? tour t?t ?? ch?n l?a hành trình v?a y cho các chuy?n du l?ch trong và ngoài n??c.
?
??i v?i lo?i hình du l?ch n?i ??a, n?u mi?n B?c h?p d?n ng??i dan ??a ph??ng v?i các tuy?n ??n Hà N?i, H? Long, Sapa; thì Mi?n Trung nh? Qu?ng Bình, Hu?, ?à N?ng, Nha Trang c?ng ???c ?a s? dan c? ? Thái Nguyên l?a ch?n. Du l?ch n??c ngoài có s? phan bi?t r? r?t, các ?u tiên l?n l??t là th? tr??ng g?n v?i các ?i?m ??n Thái Lan, Malaysia, Singapore; th? tr??ng trung và xa có xu h??ng t?ng cao nh?ng n?m g?n ?ay.
?
Theo ??i di?n C?ng ty Du l?ch Vietravel, hàng n?m t? l? khách t?i Thái Nguyên ??ng ky tour du l?ch do Vietravel Hà N?i khai thác chi?m t? l? khá cao và có s? t?ng tr??ng ??u ??n qua t?ng n?m. Nhu c?u du l?ch c?a ng??i dan Thái Nguyên c?ng r?t ?a d?ng, t? các tuy?n du l?ch trong n??c cho t?i các tuy?n th? tr??ng xa nh? ?u, úc, Nh?t B?n... Tuy nhiên khách hàng ch? có 02 l?a ch?n, ho?c ??ng ky trên m?ng bán tour online qua website www.travel.com.vn c?a Vietravel, ho?c liên h? ??ng ky tour qua Chi nhánh Vietravel Hà N?i; nên còn gi?i h?n v?i các khách hàng tr? và ?? tu?i thanh niên, có hi?u bi?t nh?t ??nh v? th??ng m?i ?i?n t?? c?ng nh? thanh toán th? ngan hàng.
?
Do ?ó, ?? h??ng t?i ph?c v? ???c ?a d?ng h?n ??i t??ng khách hàng c?ng nh? thu?n ti?n khi liên h?, giao d?ch ??i v?i các du khách Thái Nguyên, Vietravel ?? ??a vào ho?t ??ng Chi nhánh Thái Nguyên tr??c th?m T?t Nguyên ?án K? H?i 2019 (s? 203 L??ng Ng?c Quy?n, P. Hoàng V?n Th?, TP. Thái Nguyên); nh?m mang ??n cho bà con t?i ??a ph??ng ch??ng trình khuy?n m?i sau, giá gi?m ??n 02 tri?u ??ng liên t?c trong th?i gian t? ngày 02/01/2019 ??n ngày 01/04/2019.
Ch? c?n ??n v?i Chi nhánh Vietravel Thái Nguyên, Quy khách hàng s? ???c t? v?n th?ng tin tr?c ti?p, và còn ???c nh?n nhi?u ?u ??i h?p d?n trong 3 tháng ??u khai tr??ng; bao g?m:
+? ?u ??i gi?m giá tr?c ti?p lên ??n 2,000,000 VND
+ Nh?n voucher gi?m giá lên ??n 500,000 VND?
+ B?c th?m may m?n trúng th??ng máy ?nh du l?ch Sony
+ Mi?n phí xe ?ón ti?n Thái Nguyên - Hà N?i cho t?t c? khách hàng mua tour kh?i hành t? Hà N?i
?
Có th? nói, trong su?t h?n 23 n?m hình thành và phát tri?n (20/12/1995-20/12/2018), Vietravel ?? v??t qua bao khó kh?n th? thách ?? t?o nên nh?ng b??c ??t phá th?n kì trong chi?n l??c kinh doanh, kh?ng ??nh v? th? là doanh nghi?p l? hành hàng ??u chau á. Trung thành v?i tri?t ly “Khách hàng là trung tam”, Vietravel lu?n hoàn thành t?t nh?t s? m?nh ph?c v? ?? m?i chuy?n ?i kh?ng ch? là k? ngh? hoàn h?o mà còn ?em ??n c?m xúc th?ng hoa cho t?ng du khách.
??n tháng 12 n?m 2018, ngoài tr? s? chính t?i TP. HCM, Vietravel hi?n s? h?u m?ng l??i g?m 59 V?n phòng - Trung tam, Chi nhánh t?i TP. HCM và các t?nh, Thành t? B?c chí Nam; cùng v?i Chi nhánh t?i các n??c Campuchia, Singapore, M?, úc, Pháp… là ??a ch? ?áng tin c?y và k?p th?i mang ??n nh?ng s?n ph?m, chính sách ?u ??i t?t nh?t cho khách hàng.?
?
Nh? v?y, tính ??n ??u n?m 2019, C?ng ty Du l?ch Vietravel ?? ??a vào ho?t ??ng 06 chi nhánh t?i khu v?c mi?n B?c, ?ó là Hà N?i, H?i Phòng, Qu?ng Ninh, Vinh, Thanh Hóa, và Thái Nguyên. Vi?c khai tr??ng chi nhánh Thái Nguyên n?m trong k? ho?ch phát tri?n lau dài c?a Vietravel nh?m ?áp ?ng nhu c?u, th? hi?u và t?o s? thu?n ti?n t?i ?a cho du khách mi?n B?c, ??ng th?i góp ph?n vào s? phát tri?n c?a ngành du l?ch, ??a du l?ch th?c s? tr? thành ngành kinh t? m?i nh?n c?a ??t n??c.
?
N?m 2018 v?a qua, Vietravel ?? ph?c v? 870.000 l??t khách và ti?p t?c là c?ng ty du l?ch hàng ??u Vi?t Nam khi l?n th? hai liên ti?p ???c vinh danh ? h?ng m?c “World’s Leading Group Tour Operator” - Nhà ?i?u hành tour du l?ch tr?n gói hàng ??u th? gi?i? c?a gi?i th??ng Du l?ch th? gi?i 2018 (WTA), sau khi ???c vinh danh ? vòng Chau á - Thái Bình D??ng. Là C?ng ty Du l?ch l? hành uy tín hàng ??u Vi?t Nam ?? và ?ang t?ng b??c kh?ng ??nh v? th? trong khu v?c Chau á, Vietravel s? t?ng c??ng ?a d?ng hóa s?n ph?m, d?ch v? du l?ch; ??u t? phát tri?n các d? án ph?i h?p cùng v?i ??a ph??ng, góp ph?n ??a Thái Nguyên tr? thành ?i?m nóng du l?ch; qua ?ó tr? thành m?t trung tam KT-XH c?a khu v?c mi?n núi và trung du B?c B?; thu hút du khách trong và ngoài n??c ??n v?i Thái Nguyên - m?nh ??t giàu truy?n th?ng và ti?m n?ng du l?ch, làm ti?n ?? cho c?ng cu?c phát tri?n KT-XH và h?i nh?p qu?c t? c?a Thái Nguyên.
VIETRAVEL THáI NGUYêN
203 L??ng Ng?c Quy?n, P. Hoàng V?n Th?, TP. Thái Nguyên
Tel: (84.208) 3521.333 - Fax: (84.208) 3521.333
Facebook: VietravelMienBac | Website: travel.com.vn
loading
Các tin khác

Th? l? Ch??ng trình Mùa Vàng Du l?ch 2019

Ch??ng trình áp d?ng cho ch? th? tín d?ng qu?c t? Sacombank mua t?t c? các tour tr? giá t? 10 tri?u ...

  03/04/2019 16:35

?i và c?m nh?n - nh?ng cu?n sách truy?n c?m h?ng du l?ch

Du l?ch là hành trình khám phá v? ??p thiên nhiên, con ng??i xung quanh, và khám phá ngay chính b?n ...

  22/03/2019 16:40

Tu?n l? vàng - ng?p tràn ?u ?ãi 18 - 23/3/2019 'Feel Japan In Vetravel Danang'

Nói ??n Nh?t B?n , ng??i ta ngh? ngay ??n m?t c??ng qu?c v?i n?n kinh t? công nghi?p , giáo d?c và d ...

  21/03/2019 15:46

Visa M? và nh?ng 'l?m t??ng' kinh ?i?n

T?ng r?t 2 – 3 l?n là cánh c?a ?ã khép l?i, tài s?n giá tr? “ch?c ?n” ??u visa, du khách tr? tu?i r? ...

  13/03/2019 14:12

VITM 2019: Vietravel Hà N?i siêu kích c?u du l?ch ?a d?ng hành trình - giá t?t nh?t trong n?m

B??c sang n?m th? 7 tham gia h?i ch? du l?ch VITM, Công ty Du l?ch Vietravel - Chi nhánh Hà N?i h?a ...

  22/02/2019 16:08

Cùng Vietravel ?ón 'Mùa yêu th??ng' 2019

Mùa yêu th??ng ?ang ??n r?t g?n, hãy tranh th? dành t?ng ng??i yêu th??ng nh?ng chuy?n du l?ch nh? m ...

  13/02/2019 10:28
cá cược gà chọi hội lim sitemap W88 Casino Online GclubOnline w88loto W88.com bet365 combet dafabet slot 888slot
www.franklinbusybody.com| www.hgw88th.com| www.hotelw88th.com| www.elsyaminstitute.com| www.ziyuandazhaimen.net| www.LauramitcheLL.net| www.misthalin.net| www.allanfinkelman.com| www.autow88th.com| www.translanguage.net| www.hijabistyles.com| www.realhomesatlanta.com| www.oz3bkkf.cn| www.5w88th.com| www.akcicekyapi.com| www.pacquiaomosleylive.com| www.cheapw88.com| www.higo-gravure-flexo.com| www.americanhairband.com| www.w88wblog.net| www.obatjerawatan.com| www.guaranteed-clean.com| www.lyndellegonzalez.com| www.justw88.com| www.lyndellegonzalez.com| www.classysassyng.com| www.w88company.com| www.weareprettypleased.com| www.mingdu-zhotel.com| www.defeatmsbLog.com| www.fireboltguitars.com| www.polarisviprentals.com| www.schylerbinkley.com| www.lilacmedicalcentre.com| www.dfwl.org| www.mensbestshaver.com| www.rukkidenor.com| www.locksmithdecaturga.net| www.solidhomedubai.com| www.bLondeapproved.com| www.legaltipsonline.com| www.w88homes.com|