1900 1839
C??c 1000?/phút
EN
T? v?n du l?ch

Top ?i?m ??n thú v? và có chi phí 'v?a t?m' v?i gi?i tr?

Top ?i?m ??n thú v? và có chi phí 'v?a t?m' v?i gi?i tr?

Trong 3 tháng ngh? hè quý giá, du l?ch ?ó ?ây là cách giúp các b?n tr? v?a th? giãn, th? l?ng mình sau m?t n?m h?c hành ch?m ch?, v?a tích l?y thêm ki?n th?c “?i m?t ngày ?àng, h?c m?t sàng khôn”. Cùng tham kh?o g?i ý top ?i?m ??n thú v? và có chi phí “v?a t?m” v?i gi?i tr? sau ?ây b?n nhé.
   25/05/2019 17:47
Các công viên gi?i trí mùa hè tr? em nào c?ng mê

Các công viên gi?i trí mùa hè tr? em nào c?ng mê

Các công viên gi?i trí mùa hè tr? em nào c?ng mê d??i ?ây s? giúp c? gia ?ình cùng nhau lên l?ch trình cho m?t k? ngh? ?áng nh? trong 3 tháng hè s?p t?i.
   25/05/2019 17:08
Vô vàn l?i ích khi cho tr? em ?i du l?ch t? nh?

Vô vàn l?i ích khi cho tr? em ?i du l?ch t? nh?

Tr? em có kh? n?ng l?u gi? ký ?c r?t lâu. Vì th? khi ???c du l?ch ??n nh?ng vùng ??t m?i s? là nh?ng ?n t??ng theo su?t cu?c ??i các em và còn vô vàn l?i ích khi cho tr? em ?i du l?ch t? nh?...
   25/05/2019 16:26
Mùa hè cho con - th?a ??c m? c?a m?

Mùa hè cho con - th?a ??c m? c?a m?

Mùa hè luôn là mùa ???c các con mong ch? nh?t, vì hè ngh?a là ???c vui ch?i, ???c ?i kh?p m?i n?i và t?m quên ?i bài v?. Hi?u ???c ?i?u ?ó nên ba m? luôn c? g?ng có t?o nhi?u chuy?n ?i ch?i ?? con có th? tr?i qua mùa hè thú v?, khó quên. Không ch? th?, hè còn là th?i gian ?? c? nhà có th? cùng nhau quây qu?n, vui ch?i và t?o nhi?u k? ni?m ??p, ?ó là ni?m h?nh phúc l?n nh?t c?a ba m?.
   15/05/2019 18:18
Bay th?ng ??n Okinawa, tr?i nghi?m Nh?t B?n ??y m?i l?

Bay th?ng ??n Okinawa, tr?i nghi?m Nh?t B?n ??y m?i l?

???c m?nh danh là “hòn ??o tr??ng sinh” hay “Hawaii châu Á”, Okinawa n?m ? c?c Nam Nh?t B?n, bao g?m hàng tr?m ??o thu?c qu?n ??o Ryukyu. V?i nh?ng bãi bi?n tuy?t ??p, n?n v?n hóa ??c ?áo “v?a l? v?a quen” c?a “x? s? m?t tr?i m?c”; khám phá nh?ng ?i?u giúp ng??i dân n?i ?ây tr??ng th? và tìm v? quê h??ng c?a môn võ karate...Okinawa tr? thành ?i?m ??n nh?t ??nh b?n ph?i ghé th?m trong ??i.
   14/05/2019 13:44
T?ng c?c Du l?ch Singapore và Vietravel h?p tác phát tri?n th? tr??ng khách Vi?t Nam ??n Singapore

T?ng c?c Du l?ch Singapore và Vietravel h?p tác phát tri?n th? tr??ng khách Vi?t Nam ??n Singapore

Vào ngày 10/5/2019, T?ng c?c Du l?ch (TCDL) Singapore và Vietravel - Công ty l? hành hàng ??u Vi?t Nam ?ã cùng nhau kí k?t v?n b?n tho? thu?n h?p tác chi?n l??c. ?ây là l?n ??u tiên T?ng c?c Du l?ch Singapore ký k?t h?p tác chi?n l??c v?i 01 công ty l? hành Vi?t Nam ?? th?c hi?n các công tác xúc ti?n, qu?ng bá hình ?nh du l?ch Singapore t?i Vi?t Nam, qua ?ó ?em ??n cho du khách Vi?t nh?ng s?n ph?m du l?ch ch?t l??ng cao và tr?i nghi?m m?i khi ??n ??o qu?c thông qua các ch??ng trình kích c?u dành riêng cho th? tr??ng Vi?t Nam.
   10/05/2019 11:46
Khuy?n m?i hè 2019: '?i tr?n th? gian - Hè tràn c?m xúc' nhi?u ?u ?ãi h?p d?n

Khuy?n m?i hè 2019: '?i tr?n th? gian - Hè tràn c?m xúc' nhi?u ?u ?ãi h?p d?n

Di?n ra t? 10/5 – 5/8/2019, ch??ng trình khuy?n m?i Hè 2019 v?i thông ?i?p: “?i tr?n th? gian – Hè tràn c?m xúc” có m?c gi?m giá ??n 3.000.000 ??ng/khách, ??i v?i khách ?i theo nhóm có m?c gi?m lên ??n 24.000.000 ??ng. ?ây là m?t ch??ng trình Hè hoàn toàn khác bi?t so v?i các n?m tr??c vì m?c tiêu t?i ?a hóa ?u ?ãi cho khách hàng.
   08/05/2019 16:09
Vietravel t? ch?c tour hành h??ng ??ng hành cùng ??i l? Vesak 2019

Vietravel t? ch?c tour hành h??ng ??ng hành cùng ??i l? Vesak 2019

Chùa Tam Chúc (Hà Nam) ???c l?a ch?n là ??a ?i?m t? ch?c ??i l? Vesak Liên H?p Qu?c 2019 t? ngày 12 ??n 14/5 t?i ?ây. Vietravel vinh d? 3 l?n liên ti?p ???c Giáo h?i Ph?t giáo Vi?t Nam tin t??ng ?y thác công tác h?u c?n cho s? ki?n ??i l?; và gi?i thi?u hành trình tour v?n hóa tâm linh, ??a Ph?t t?, du khách Vi?t hành h??ng chiêm bái theo dòng s? ki?n.
   08/05/2019 14:23
Tr?i nghi?m v?n hóa Kawaii t?i Tokyo

Tr?i nghi?m v?n hóa Kawaii t?i Tokyo

Khi ??n v?i Tokyo B?n s? c?m nh?n ???c r?t nhi?u ?i?u m?i l? vì Thành Ph? này luôn ???c t?o m?i m?i ngày b?i nh?ng ng??i gi? gìn v?n hóa truy?n th?ng và nh?ng ng??i tr? “ th?i h?i th?” hi?n ??i vào Nó. Truy?n th?ng và hi?n ??i luôn xen k? và giao thoa v?i nhau ? t?t c? m?i n?i, m?i l?nh v?c trong cu?c s?ng.
   03/05/2019 09:12
??p 'nao lòng' nh?ng cánh ??ng o?i h??ng tím bi?c

??p 'nao lòng' nh?ng cánh ??ng o?i h??ng tím bi?c

Nh?ng ai yêu thích o?i h??ng, ch?c h?n ph?i nuôi m? ??c m?t l?n ???c ng?m nhìn và ??m chìm trong nh?ng cánh ??ng tràn ng?p s?c tím lãng m?n. Hãy s?n sàng chu?n b? máy ?nh ?? ghi l?i kho?nh kh?c tuy?t v?i v? mùa hoa o?i h??ng n? r? ? Pháp, Anh, Nh?t,.. ?ó th?t s? là thiên ???ng c?a h??ng th?m và v? ??p th? m?ng mà b?n nên ??n m?t l?n trong ??i.
   01/05/2019 16:49
Ngây ng?t s?c hoa xuân Nam bán c?u

Ngây ng?t s?c hoa xuân Nam bán c?u

B?n s? th?t s? choáng ng?p khi ??m chìm trong b?c tranh mùa xuân Nam bán c?u ng?m hàng tri?u cây anh ?ào khoe s?c tuy?t ??p trong các công viên ? Úc, New Zealand hay th??ng ngo?n l? h?i hoa Floriade mang ??y tính ngh? thu?t. Hãy vi vu ??n ?ây vào mùa xuân này ?? c?m nh?n tr?n v?n hành trình ??p nh? m?, và ch?c ch?n s? r?t ti?c n?u b?n b? l?.
   01/05/2019 15:59
Ghé th?m V??ng ???ng Ph?t giáo l?ng l?y v?i nhi?u k? l?c th? gi?i

Ghé th?m V??ng ???ng Ph?t giáo l?ng l?y v?i nhi?u k? l?c th? gi?i

V?i ??a th? là vùng ??t ??p, r?ng 148ha, xung quanh bao b?c b?i 8 ng?n núi, t??ng tr?ng cho hoa sen 8 cánh, V??ng ???ng Ph?t giáo t?a l?c thành ph? Kobe n?i ti?ng là qu?n th? ki?n trúc tôn nghiêm ??t nhi?u k? l?c th? gi?i, r?t ?áng ?? b?n vi?ng th?m khi hành h??ng ??n n??c Nh?t.
   01/05/2019 15:08
Thú v? các qu?c gia 'không ng?' vào mùa hè

Thú v? các qu?c gia 'không ng?' vào mùa hè

T? cu?i tháng 5 ??n gi?a tháng 7, m?t s? thành ph? n?m ? vùng c?c B?c l?i có d?p b??c vào giai ?o?n c? ngày vui ch?i “quên ng?” nh? ???c h??ng m?t hi?n t??ng thiên nhiên kì thú – ?êm tr?ng. Trong su?t th?i gian này, m?t tr?i d??ng nh? không bao gi? l?n, các ho?t ??ng, l? h?i kéo dài t??ng ch?ng nh? b?t t?n… Trên th? gi?i ch? có m?t vài thành ph? may m?n ???c s?ng trong kho?ng th?i gian ?êm tr?ng, ?ó là Stockholm (Th?y ?i?n), Helsinki (Ph?n Lan)… hay St. Petersburg (Nga).
   25/04/2019 16:58
Tham quan nhà máy t?i Ibaraki

Tham quan nhà máy t?i Ibaraki

T?nh Ibaraki ??ng ??u Nh?t B?n v? di?n tích doanh nghi?p và các tour tham quan nhà máy t?i ?ây r?t thú v?. T?nh Ibaraki n?m ? khu v?c ph? c?n th? ?ô Tokyo ???c thiên nhiên ?u ?ãi nhi?u tài nguyên khoáng s?n, phát tri?n c? v? ???ng b? l?n ???ng bi?n. Nh? ?i?u ki?n ??a ?i?m thu?n l?i ?ó mà trong t?nh có r?t nhi?u nhà máy n?i ti?ng, t? ngành công nghi?p ch? t?o truy?n th?ng trong t?nh cho ??n nhà máy siêu l?n c?a các ngành công nghi?p khác. Tham quan nhà máy t?i Ibaraki là m?t tr?i nghi?m r?t thi?t th?c v?a ???c t?n m?t ch?ng ki?n quá trình s?n xu?t, v?a tích l?y thêm ki?n th?c cho b?n thân.
   25/04/2019 16:00
Rong ru?i trên con ???ng huy?n tho?i Route 66

Rong ru?i trên con ???ng huy?n tho?i Route 66

Là xa l? ??u tiên c?a n??c M? n?i li?n 8 ti?u bang, t? Chicago ch?y ngang qua các ti?u bang Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona, và California, ch?m d?t ? Los Angeles, Route 66 ?ã hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? c?a mình trong vi?c là c?u n?i giao thông ??n các ?ô th? c?a n??c M? r?ng l?n. N?u b?n có s? thích chinh ph?c nh?ng cung ???ng, hãy th? m?t l?n lái xe trên xa l? 66, ??m b?o r?ng con ???ng huy?n tho?i này s? không làm b?n th?t v?ng.
   19/04/2019 10:59
'Dubai Summer Surprises 2019' - ?i?m ??n mùa hè h?p d?n

'Dubai Summer Surprises 2019' - ?i?m ??n mùa hè h?p d?n

Th?a s?c mua hàng gi?m giá ??n… 90% trong l? h?i mùa hè “Dubai Summer Surprises 2019”, th? gi?i gi?i trí nhi?u màu s?c hay tr?i nghi?m nh?ng tác ph?m ngh? thu?t ??c ?áo, ng?m th? gian t? tòa nhà cao nh?t nhì th? gi?i… ?ó s? là nh?ng ni?m vui b?t t?n ?ang ch? ?ón b?n t?i Dubai, ngay mùa hè 2019 này.
   17/04/2019 17:06
Santorini quy?n r? trong gam màu xanh tr?ng

Santorini quy?n r? trong gam màu xanh tr?ng

Vài n?m tr? l?i ?ây, Santorini n?i lên thành cái tên khá “hot”, là hòn ??o thiên ???ng ???c nhi?u khách Vi?t “check-in”. V?i s? k?t h?p c?a hai gam màu xanh – tr?ng gi?n ??n nh?ng ???c thiên nhiên khéo léo s?p ??t m?t cách tài tình, ?ã t?o nên hình ?nh ??c tr?ng cho hòn ??o quy?n r? này.
   11/04/2019 16:19
Saint Petersburg nh?ng ?êm không ng?...

Saint Petersburg nh?ng ?êm không ng?...

Vào m?i d?p hè, t? tháng 5 ??n tháng 7, Saint Petersburg chuy?n mình m?t cách ngo?n m?c ?? tr? nên l?ng l?y h?n bao gi? h?t. V?i nh?ng ai dành tình c?m ??c bi?t cho x? s? b?ch d??ng thì ?ây có l? là th?i ?i?m thích h?p nh?t ?? t?n m?t chiêm ng??ng c?nh t??ng hoàng hôn kéo dài ??n n?a ?êm, còn m?t tr?i thì d??ng nh? không l?n...
   04/04/2019 18:11
Tr?i nghi?m tour giáo d?c t?i Ibaraki

Tr?i nghi?m tour giáo d?c t?i Ibaraki

Hi?n nay, ngoài nh?ng ch??ng trình tour tham quan thông th??ng, t?i Ibaraki – Nh?t B?n ?ang phát tri?n mô hình tour giáo d?c cho du khách v?i nhi?u ?? tu?i khác nhau.
   04/04/2019 14:49
Morocco - x? s? '1.001 ?êm'

Morocco - x? s? '1.001 ?êm'

??t n??c Morocco xinh ??p v?i b? dày v?n hóa ?a d?ng. V? ??p c? kính ?y khi?n cho ta m? v? câu chuy?n “nghìn l? m?t ?êm”, và ??c ao quay tr? l?i vùng ??t xinh ??p, k? thú này không ch? m?t l?n.
   01/04/2019 17:02
cá cược gà chọi hội lim sitemap empire777pantip bet365 combet sbobetcasino sbobet bet365mobile gclubroyal1688 bwinasia
www.gLenLewissteeLe.com| www.academicstudio.net| www.calendari2014.com| www.w88design.com| www.zhaoyiqiao.com| www.hartacrossamerica.com| www.globalw88.com| www.allanfinkelman.com| www.bestjackandcoke.com| www.lolhardonline.com| www.51w88th.com| www.fjmtt.com| www.a88th.com| www.anti-ickypoo.com| www.myhomeprotector.com| www.aromacare-sacral.com| www.e-lisanslama.com| www.knowledgetail.com| www.bigw88.com| www.bluewhaleonline.com| www.lindaucapital.com| www.awesomehoodie.net| www.wqshingtonpost.com| www.thedallasblackexpo.com| www.franklinbusybody.com| www.thefitnesspreneur.com| www.orchardsweaters.com| www.yeshanlan.com| www.alexmerek.com| www.awesomehoodie.net| www.myhomeprotector.com| www.gsmfastunlocker.net| www.pacquiaomosleylive.com| www.greatw88.com| www.itsw88.com| www.bettingbookmakers.net| www.carbonesports.net| www.tbginvestment.com| www.newarkologic.com| www.w88vwin.org| www.awesomehoodie.net| www.solidhomedubai.com|