1900 1839
C??c 1000?/phút
EN
T? v?n du l?ch

Thái Lan, th??ng và yêu!

Thái Lan, th??ng và yêu!

Tôi yêu Thái Lan, nh? cách cô gái t?nh l? th?m m? v? ch?n ?ô th?. Tôi v?n yêu n?i ?ây, yêu t?i n?i ch? mong m?i n?m ???c ? Thái Lan m?t l?n. Tôi th??ng Thái Lan, nh? cách tôi th??ng chàng trai ?ã mang ??n cho cu?c s?ng c?a tôi nh?ng ?i?u ??p ??.
   12/03/2019 11:00
B? s?u t?p nh?ng hành trình du l?ch l? 30/4 ??y thú v? và thanh bình 'b? túi' dành cho b?n

B? s?u t?p nh?ng hành trình du l?ch l? 30/4 ??y thú v? và thanh bình 'b? túi' dành cho b?n

Nh?ng ?i?m ??n m?i và thanh bình v?i ?? lo?i hoa c? khoe s?c nh? khu v??n Ritsurin ? Takamatsu, hoa t? ??ng ? ??n Byodo-in (Nh?t B?n), ??i hoa trà Camellia (Hàn Qu?c), ph??ng tím Bhutan là nh?ng g?i ý cho b?n.
   07/03/2019 11:28
Khám phá m?i t?i B?c M?: M?t hành trình hai qu?c gia

Khám phá m?i t?i B?c M?: M?t hành trình hai qu?c gia

Vào nh?ng tháng cu?i n?m 2018, l??ng khách du l?ch M? và Canada t?i Vietravel t?ng ??t bi?n, ?i kèm theo ?ó là yêu c?u s?n ph?m và d?ch v? c?a khách hàng c?ng ?a d?ng h?n… Vì v?y, sau chuy?n kh?o sát vào ??u n?m 2019, Vietravel ?ã tiên phong khai phá và trình làng ???ng tour m?i “Khám phá B?c M?: Seattle - Vancouver” (8 ngày). Hành trình ??c ?áo v?i nhi?u ?i?m ??n m?i l?, bay cùng hãng hàng không Eva Airways là nh?ng tr?i nghi?m ??y c?m xúc.
   06/03/2019 15:53
Ai trong ??i c?ng nên có 'Wish List' chuy?n ?i c?a tu?i thanh xuân

Ai trong ??i c?ng nên có 'Wish List' chuy?n ?i c?a tu?i thanh xuân

Th?c ra, nói ai trong ??i c?ng c?n có m?t chuy?n ?i c?a tu?i thanh xuân thì h?i ít, mà nên nói là ai trong n?m c?ng nên có thì ?úng h?n. V?y chuy?n ?i c?a tu?i thanh xuân là chuy?n ?i th? nào: qu?y h?t s?c, bung l?a h?t mình, ?n “s?ch” nh?ng món ngon v?t l?, b?t ch? ?? ngh? ng?i tuy?t ??i cho ??u óc và t?n h??ng nh?ng kho?nh kh?c c?m xúc nh?t ? nh?ng n?i ??p nh?t cùng ng??i mà b?n yêu quý.
   05/03/2019 16:14
Nh?ng l?u ý gì khi ?i du l?ch Tri?u Tiên

Nh?ng l?u ý gì khi ?i du l?ch Tri?u Tiên

Không t? tách ?oàn du l?ch, ch? ???c ch?p ?nh nh?ng n?i ???c cho phép, trang ph?c l?ch s? kín ?áo...là nh?ng ?i?u b?n c?n l?u ý khi ??n Tri?u Tiên.
   01/03/2019 17:50
Chiêm ng??ng nh?ng bông hoa mùa h? t?i Ibaraki

Chiêm ng??ng nh?ng bông hoa mùa h? t?i Ibaraki

Hoa diên v? và hoa c?m tú c?u là nh?ng bông hoa ??i di?n cho nh?ng ngày ??u mùa h?, cùng ?i?m qua nh?ng ?i?m tham quan có th? ng?m hai loài hoa tuy?t s?c này!
   28/02/2019 17:03
Ng?m hoa anh ?ào trên h?i trình 5 sao

Ng?m hoa anh ?ào trên h?i trình 5 sao

Nh?ng ngày cu?i tháng 3, làn gió xuân ?ã thoang tho?ng ??a h??ng nh?ng cánh hoa anh ?ào ??u tiên, g?i tôi nh? l?i kho?ng th?i gian này n?m ngoái, khi tôi ?ã có m?t chuy?n h?i trình 5 sao v??t ??i d??ng ??n v?i Nagasaki và Fukuoka (Nh?t B?n) - ??a ?i?m h?p d?n ?? “hanami”. ?ó th?t s? là m?t tr?i nghi?m ??y ?n t??ng và ?áng nh?.
   27/02/2019 17:06
Du l?ch k?t h?p kh?o sát b?t ??ng s?n mô hình m?i h?p d?n gi?i ??u t?

Du l?ch k?t h?p kh?o sát b?t ??ng s?n mô hình m?i h?p d?n gi?i ??u t?

Nh?ng chuy?n ?i không ch? mang l?i nh?ng cái nhìn m?i m? v? thiên nhiên - v?n hóa kh?p th? gi?i mà còn m? ra c? h?i ??u t?, ??c bi?t trong l?nh v?c b?t ??ng s?n. Vì th?, lo?i hình “du l?ch k?t h?p th?m thân và kh?o sát ti?m n?ng b?t ??ng s?n” ?ang tr? thành s?n ph?m h?p d?n, thu hút s? quan tâm c?a nhi?u khách hàng.
   26/02/2019 16:57
Mùa thu hút ?ông ??o khách du l?ch n??c ngoài vào Nh?t B?n ?ã ??n

Mùa thu hút ?ông ??o khách du l?ch n??c ngoài vào Nh?t B?n ?ã ??n

Trong nh?ng n?m g?n ?ây, t?nh Ibaraki ?ón s? l??ng khách du l?ch n??c ngoài t?ng nhanh, ??c bi?t th?i gian thu hút khách du l?ch tham quan là th?i ?i?m hoa Nemophila khoe s?c vào gi?a tháng 4 ??n gi?a tháng 5.
   21/02/2019 11:34
'Ghim ngay vào tim' 10 n?i ng?m Hoa Anh ?ào tuy?t ??p trên th? gi?i

'Ghim ngay vào tim' 10 n?i ng?m Hoa Anh ?ào tuy?t ??p trên th? gi?i

Mùa hoa anh ?ào là th?i ?i?m thu hút du khách nh?t ? các n??c trên th? gi?i m?i ?? xuân v?. Trong ?ó, các thành ph? c?a Nh?t B?n, Hàn Qu?c, Pháp, Hoa K?,…là nh?ng n?i ng?m hoa anh ?ào ??p nh?t. Hoa ?ào tràn ng?p kh?p m?i ngóc ngách t? khu ph? nh?, con ???ng, công viên ??n cánh r?ng... ??ng ch?n ch? n?a, hãy “qu?ng gánh lo ?i”, vi vu kh?p n?m châu ng?m s?c hoa anh ?ào và l?u l?i kho?nh kh?c ??p nh? m? b?n nhé!
   21/02/2019 09:34
'S?n' trái cây ? 'v??ng qu?c' trái cây Ibaraki

'S?n' trái cây ? 'v??ng qu?c' trái cây Ibaraki

N?u nói v? n?i tr?ng nhi?u dâu tây ngon nh?t Nh?t B?n, không th? nào không nh?c ??n t?nh Ibaraki. Hai dòng s?n ph?m "Ibarakiss (Ibaraki + kiss)" và "Hitachi hime (công chúa Hitachi)" là m?t trong nh?ng s?n ph?m dâu t??i ??c bi?t ???c s?n xu?t t? Ibaraki. Không ch? có r?t nhi?u c?a hàng bán dâu tr?c ti?p t? v??n, trong chuy?n du l?ch Ibaraki b?n có th? ghé qua v??n và t? tay hái và n?m th? dâu t?i ch?.
   15/02/2019 10:56
Okinawa - 'v??n ??a ?àng' gi?a ??i d??ng xanh

Okinawa - 'v??n ??a ?àng' gi?a ??i d??ng xanh

V?i tôi, du l?ch không ??n thu?n là “check-in” m?t vùng ??t m?i mà còn là d?p khám phá v?n hóa b?n ??a, n?p n?ng l??ng tích c?c và trao yêu th??ng... Okinawa – hòn ng?c xanh gi?a lòng ??i d??ng là chuy?n ?i nh? th?! M?i ngày t?i Okinawa luôn ??y ?p ni?m vui, và n?u b?n t? m?n ghép l?i s? thành hành trình thanh xuân ?áng nh?.
   14/02/2019 16:31
Cùng Vietravel ?ón 'Mùa yêu th??ng' 2019

Cùng Vietravel ?ón 'Mùa yêu th??ng' 2019

Mùa yêu th??ng ?ang ??n r?t g?n, hãy tranh th? dành t?ng ng??i yêu th??ng nh?ng chuy?n du l?ch nh? m?t món quà ??c bi?t và t?n h??ng giây phút bên nhau th?t ý ngh?a. D?p này, Vietravel s?n sàng chu?n b? nh?ng ch??ng trình ?u ?ãi cùng nhi?u quà t?ng du l?ch ti?n ích dành cho các c?p ?ôi và khách hàng n?. Hãy ??n ngay Vietravel t? ngày 14/2 – 14/3/2019 và nh?n khuy?n m?i m?i ngày b?n nhé!.
   13/02/2019 10:28
Du Xuân b?ng 'charter' Ch?a bao gi? ng?ng 'hot'

Du Xuân b?ng 'charter' Ch?a bao gi? ng?ng 'hot'

Kh?i hành ?úng k? ho?ch, giá t?t h?n tour thông th??ng ??n 30%, ti?t ki?m th?i gian di chuy?n… có quá nhi?u ?u ?i?m ?? khách ch?n các chuy?n bay thuê bao (charter). T?t Nguyên ?án 2019, xu h??ng này ti?p t?c lên ngôi v?i hàng lo?t s?n ph?m ??c ?áo, mang tính ??t phá.
   08/02/2019 12:59
??u Xuân 'khai pháo' th?n công

??u Xuân 'khai pháo' th?n công

Không ch? có nh?ng ??n ?ài ngàn n?m tu?i, Hu? ngày nay “Sáng và S?ng” b?i r?t nhi?u s? ki?n v?n hóa – ngh? thu?t ??c s?c. Ng?m K? ?ài t?a sáng, chiêm ng??ng 21 phát súng ??i bác th?n công hay nh?ng màn phóa hoa r?c r?… chính là hành trình ??u xuân mà b?n không mu?n b? l?.
   25/01/2019 08:50
R? nhau 'check-in' mùa xuân ?ông B?c Á

R? nhau 'check-in' mùa xuân ?ông B?c Á

Vùng ?ông B?c Á ch?a bao gi? thôi quy?n r? nh?ng “tín ?? xê d?ch”. B?i l?, m? thiên nhiên ?ã quá ?u ái cho vùng ??t này nhi?u c?nh ??p ??n say lòng. ??c bi?t, vào ??u tháng 3 ??n cu?i tháng 4 hàng n?m, trên các trang m?ng xã h?i, không khó ?? b?n b?t g?p hình ?nh hoa anh ?ào n? r?p tr?i ???c gi?i tr? l?ng xê khi “check-in” ? Hàn Qu?c, Nh?t B?n, ?ài Loan.
   11/01/2019 08:50
G?i ý các ?i?m du xuân ngày T?t 'chi?u' theo túi ti?n

G?i ý các ?i?m du xuân ngày T?t 'chi?u' theo túi ti?n

Trong nh?ng n?m tr? l?i ?ây, trào l?u du l?ch T?t ?ã tr? nên ph? bi?n. Thay vì ch?n ?ón T?t t?i gia, các “tín ?? du l?ch” quy?t ??nh t?ng b?n thân và gia ?ình nh?ng chuy?n du xuân ngh? d??ng th?t tr?n v?n sau m?t n?m làm vi?c. Bên c?nh l?a ch?n nh?ng ?i?m ??n theo s? thích, phù h?p ?i v?i gia ?ình hay b?n bè thì vi?c cân nh?c hành trình phù h?p v?i túi ti?n c?ng là ?i?u khi?n nhi?u ng??i ph?i cân nh?c, l?a ch?n.
   07/01/2019 08:50
Top nh?ng ?i?m ??n n??c ngoài '???c lòng' du khách d?p T?t 2019

Top nh?ng ?i?m ??n n??c ngoài '???c lòng' du khách d?p T?t 2019

Nh??ng n?m gâ?n ?ây, xu h???ng xu?t ngo?i ch?i xuân c?a du khách Viê?t Nam ngày càng t?ng lên. Không gì tuy?t v?i h?n khi vào k? ngh? dài nh?t trong n?m này b?n cùng nh?ng ng??i thân yêu “check-in” ? m?t n?i xa… Hãy cùng tìm hi?u nh?ng ?i?m ??n n?i ti?ng nào ?ang làm dân sành du l?ch “phát s?t” d?p T?t 2019 này nhé!
   03/01/2019 10:25
G?i ý các hành trình du xuân ??ng c?p b?ng 'máy bay riêng'

G?i ý các hành trình du xuân ??ng c?p b?ng 'máy bay riêng'

Ch? m?t ch?ng bay duy nh?t, giá t?t và ti?t ki?m th?i gian… là nh?ng lý do giúp tour du l?ch b?ng máy bay thuê bao (charter) thu hút ?ông ??o du khách. ??c bi?t, v?i các hành trình khám phá Nh?t B?n, Trung Qu?c, Bhutan và ?n ?? b?ng “máy bay riêng” cùng Vietravel h?a h?n s? mang ??n cho b?n chuy?n ?i nhi?u ý ngh?a trong mùa xuân này.
   25/12/2018 16:00
V?nh Lan H? - Thiên ???ng k? thú

V?nh Lan H? - Thiên ???ng k? thú

N?m gi?a v?nh H? Long và ??o Cát Bà, Lan H? nh? th? mà còn gi? ???c nguyên nét hoang s? t? nhiên. Ngoài vi?c du thuy?n, du khách ??n V?nh Lan H? - thiên ???ng k? thú còn t?m bi?n tr?i nghi?m l?n ng?m san hô, chèo thuy?n kayak hay th?m thú ??o hoang.
   19/12/2018 10:57
cá cược gà chọi hội lim sitemap sportingbet sbobet5555 bwinasia SlotVonline scr888login dafabet slot 918kissscr888