1900 1839
C??c 1000?/phút
EN
C?m nang du l?ch

??ng ?? du l?ch Maldives ch? là gi?c m? không t??ng

??ng ?? du l?ch Maldives ch? là gi?c m? không t??ng

T? tr??c ??n nay, trong suy ngh? c?a nhi?u ng??i, ?i du l?ch Maldives h?n v?n là cái gì ?ó… xa x? kinh kh?ng l?m. Tuy nhiên, b?n ??ng nên ?? nh?ng suy ngh? c? h?u ?y gi?i h?n b?n thân. B?i không ph?i ch? khi có r?ng r?nh túi ti?n, v?i ngân qu? h?n c? tr?m tri?u, b?n m?i có th? tính ??n m?t k? ngh? t?i qu?n ??o thiên ???ng này!
   22/02/2019
Du l?ch Qatar t? Hà N?i, chiêm ng??ng nh?ng thánh ???ng l?ng l?y

Du l?ch Qatar t? Hà N?i, chiêm ng??ng nh?ng thánh ???ng l?ng l?y

N?u ?ã du l?ch Qatar, b?n ??ng quên ghé th?m nh?ng tòa thánh ???ng H?i giáo xinh ??p – n?i ?óng vai trò quan tr?ng trong ??i s?ng tinh th?n c?a ng??i dân, là m?t ph?n không th? tách r?i c?a xã h?i Trung ?ông.
   22/02/2019
5 ?i?m du l?ch trong n??c cho ngày 8/3 ng?t ngào

5 ?i?m du l?ch trong n??c cho ngày 8/3 ng?t ngào

Ngoài nh?ng l?i chúc ng?t ngào hay nh?ng món quà ý ngh?a, thì nh?ng chuy?n du l?ch ??n nh?ng vùng ??t lãng m?n và t?n h??ng nh?ng phút giây th? thái c?ng là m?t món quà tuy?t v?i cho nh?ng ch? em ph? n? trong ngày 8/3 c?n k? này.
   22/02/2019
Th??ng th?c nh?ng món ?n làm t? hoa n?i tr?i Vi?t

Th??ng th?c nh?ng món ?n làm t? hoa n?i tr?i Vi?t

Không ch? mang v? ??p ki?u di?m, qua bàn tay sáng t?o c?a nh?ng ng??i con ??t Vi?t, nhi?u loài hoa còn ???c ??a vào ?m th?c, t?o nên nh?ng món ?n tinh t? và b? d??ng. Tùy vào ??c thù ??a lý và t?p quán c?a t?ng vùng mi?n mà s? t?o ra nhi?u s?n ph?m quy?n r?, khi?n du khách nh? mãi không thôi.
   22/02/2019
Nh?ng ?i?u c?n bi?t khi ?i l? h?i chùa H??ng

Nh?ng ?i?u c?n bi?t khi ?i l? h?i chùa H??ng

H?i chùa H??ng là m?t trong nh?ng l? h?i l?n ??u tiên c?a n?m m?i, ?? tr?y h?i chùa H??ng an toàn và vui v? xin hãy tham kh?o nh?ng ?i?u sau ?ây.
   22/02/2019
?i Phuket t? Hà N?i, khám phá vùng ??t không bao gi? bu?n

?i Phuket t? Hà N?i, khám phá vùng ??t không bao gi? bu?n

Phuket - hòn ??o l?n nh?t Thái Lan, nh? m?t th?i nam châm thu hút nh?ng v? khách du l?ch yêu bi?n và thích khám phá. Nh?ng ??m v?nh xanh bi?c, nh?ng vách núi s?ng s?ng uy nghiêm cùng ánh hoàng hôn h?ng cam quy?n r? t?o nên m?t khung tr?i c? tích s?ng ??ng không m?t ai c??ng l?i ???c.
   21/02/2019
Chung c? Choi Hung, ?i?m s?ng ?o gây s?t t?i Hong Kong

Chung c? Choi Hung, ?i?m s?ng ?o gây s?t t?i Hong Kong

G?n ?ây trên Instagram th??ng xu?t hi?n nh?ng t?m hình v?i kho?ng sân, và background phía sau là m?t tòa nhà nhi?u màu s?c. ?ó chính là tòa nhà chung c? Choi Hung Estate t?i Hong Kong, m?t ??a ?i?m check in m?i ?ang gây s?t v?i nhi?u b?n tr?.
   21/02/2019
??ng b? l? 8 ?i?u thú v? khi ??n v?i Thành ?ô

??ng b? l? 8 ?i?u thú v? khi ??n v?i Thành ?ô

Thành ?ô là th? ph? c?ng nh? thành ph? l?n nh?t ? t?nh T? Xuyên phía tây nam Trung Qu?c. Hãy th? vài món cay n?ng mang h??ng v? T? Xuyên ho?c ??n th?m m?t r?p hát T? Xuyên xem sao nhé.
   21/02/2019
Chiang Mai, x? s? c?a ??n chùa

Chiang Mai, x? s? c?a ??n chùa

Chiang Mai là m?t thành ph? tuy?t ??p ? phía B?c Thái Lan v?i b? dày l?ch s? và v?n hóa phong phú. N?i ?ây còn n?i ti?ng là m?t trong nh?ng vùng ??t có nhi?u ??n chùa nh?t và h?u h?t các ??n chùa ? ?ây ??u có ki?n trúc phong cách Lanna.
   21/02/2019
Nh?ng s?c màu l? h?i t?i qu?c gia h?nh phúc Bhutan

Nh?ng s?c màu l? h?i t?i qu?c gia h?nh phúc Bhutan

Các l? h?i ? Bhutan luôn r?c r?, ng?p tràn màu s?c và vô cùng náo nhi?t. Nh?ng ng??i dân ??a ph??ng s? khoác lên mình nh?ng trang ph?c truy?n th?ng l?ng l?y nh?t và di?n l?i nh?ng truy?n thuy?t l?ch s? t? lâu ??i c?a dân t?c.
   21/02/2019
4 hàng súp cua t?p n?p ng??i ?n ? Sài Gòn

4 hàng súp cua t?p n?p ng??i ?n ? Sài Gòn

Súp cua là m?t trong nh?ng món ?n nh? ???c ?a thích ? TP.HCM. B?i chúng ta có th? th??ng th?c vào b?t c? th?i ?i?m nào trong ngày, ?n v?t c?ng ???c mà ?n no c?ng ?n, thu hút nhi?u ng??i ?n ? m?i l?a tu?i.
   21/02/2019
Du l?ch Chiang Mai t? Hà N?i tham quan 8 ?i?m ??n không th? b? l?

Du l?ch Chiang Mai t? Hà N?i tham quan 8 ?i?m ??n không th? b? l?

Chiang Mai luôn là l?a ch?n hàng ??u c?a du khách khi du l?ch ??n Thái Lan. Thành ph? này s? h?u vô vàng ?i?m ??n h?p d?n ch? b?n khám phá.
   21/02/2019
Nh?ng phiên b?n c?a món cà ri trên th? gi?i

Nh?ng phiên b?n c?a món cà ri trên th? gi?i

Cà ri không ch? n?i ti?ng nh? m?t ??c tr?ng ?m th?c c?a ?n ?? mà còn ???c bi?t ??n trên toàn th? gi?i, nh?ng ? m?i qu?c gia ??u có m?t phiên b?n riêng v?i nhi?u bi?n t?u ??c ?áo.
   21/02/2019
Daejeon, thành ph? ánh sáng l?ng l?y x? kim chi

cá cược gà chọi hội limDaejeon, thành ph? ánh sáng l?ng l?y x? kim chi

Không mang m?t v? ??p hoa l? nh? th? ?ô Seoul, th? m?ng nh? thành ph? bi?n Busan hay lãng m?n nh? ??o Jeju; nh?ng Daejeon l?i d? dàng chinh ph?c du khách b?i v? ??p hi?n ??i và tinh t? c?a mình.
   21/02/2019
Du l?ch Sri Lanka, tr?i nghi?m 4 ?i?u tuy?t v?i nh?t tháng 3

Du l?ch Sri Lanka, tr?i nghi?m 4 ?i?u tuy?t v?i nh?t tháng 3

???c bi?t ??n v?i tên g?i Tích Lan, Sri Lanka ???c ví nh? hòn ng?c c?a ?n ?? D??ng v?i vô s? ?i?m ??n thú v? cu?n hút khách du l?ch.
   20/02/2019
Ru?ng b?c thang Hoàng Su Phì, v? ??p vùng cao khó c??ng

Ru?ng b?c thang Hoàng Su Phì, v? ??p vùng cao khó c??ng

Khi du l?ch Hà Giang, ch?c h?n không m?t ai có th? b? qua v? ??p ki?u di?m c?a nh?ng th?a ru?ng b?c thang ? Hoàng Su Phì. Các m?ng màu n?m u?n l??n trên nh?ng dãy núi chênh vênh, nh? nhàng ôm l?y s??n ?á nh?p nhô t?a nh? nh?ng ???ng vân uy?n chuy?n mê ho?c, chính là nh?ng c?nh quan mà b?n s? ???c th?y n?u ??n ?ây vào mùa n??c ?? ?i và mùa lúa chín r?.
   20/02/2019
?i Tây T?ng t? Hà N?i khám phá ?m th?c ??c s?c

?i Tây T?ng t? Hà N?i khám phá ?m th?c ??c s?c

Ngoài phong c?nh tuy?t v?i, thì du khách ?i Tây T?ng t? Hà N?i c?ng nên th? qua các món ?n t?i n?i ?ây. B?i nó s? khi?n b?n nhanh chóng nh?n ra v?n hóa ?m th?c Tây T?ng khá phong phú, và không khi?n b?n c?m th?y h?i ti?c khi ???c ??n ?ây th??ng th?c phong c?nh c?ng nh? tr?i nghi?m ?m th?c ??c tr?ng.
   20/02/2019
6 món làm nên th??ng hi?u ?m th?c Quy Nh?n

6 món làm nên th??ng hi?u ?m th?c Quy Nh?n

Bánh xèo tôm nh?y, cháo lòng bánh h?i hay bánh mì lagu ??u là nh?ng món ?n ngon n?c danh t?i thành ph? Quy Nh?n (Bình ??nh) mà du khách không nên b? qua khi t?i ?ây.
   20/02/2019
Jeju, b?c th? tình ???c vi?t nên b?i s?c hoa anh ?ào

Jeju, b?c th? tình ???c vi?t nên b?i s?c hoa anh ?ào

B?t c? ai ?ã m?t l?n ??n Hàn Qu?c và có d?p ng?m hoa anh ?ào tháng 4 ? ??t n??c này ??u ph?i công nh?n Jeju là v??ng qu?c c?a hoa anh ?ào, là n?i anh ?ào n? r?, v?i nh?ng cánh hoa l?n và ??p lung linh nh?t. L? h?i hoa anh ?ào Jeju di?n ra t? ngày 4 ??n ngày 8 tháng 4 hàng n?m thu hút c? tri?u l??t khách du l?ch v? v?i hòn ??o xinh x?n này.
   20/02/2019
5 món ?n ???ng ph? cho nh?ng ngày Hà N?i tr? l?nh

5 món ?n ???ng ph? cho nh?ng ngày Hà N?i tr? l?nh

Vào nh?ng ngày tr?i Hà N?i tr? l?nh, các th?c khách có th? ch?n bánh khúc ?? lót d? vào b?a sáng, ho?c dùng ph? xào, bún ngan vào b?a t?i ?? làm ?m d? dày, trong lúc khám phá th? ?ô yên ?.
   20/02/2019
cá cược gà chọi hội lim sitemap SlotMachine Free slot Thai slots Free slot royalonlinemobile Slot V online 918kiss login