1900 1839
C??c 1000?/phút
EN
Non N??c Vi?t Nam

Ra giêng hành h??ng vi?ng chùa

Ra giêng hành h??ng vi?ng chùa

Hành h??ng ??u n?m ?ã tr? thành nét ??p v?n hóa c?a dân t?c Vi?t Nam. Không ch? ??nh l?, chiêm bái, c?u bình an cho gia ??o mà b?n còn c?m nh?n h??ng tr?m hòa quy?n hoa xuân khoe s?c, cây c?i ?âm ch?i n?y l?c trong ti?t tr?i se l?nh.
   08/02/2019 08:50
V? Châu ??c tr?y h?i vía Bà Chúa X? Núi Sam

V? Châu ??c tr?y h?i vía Bà Chúa X? Núi Sam

Ra Giêng, nh?ng con ???ng h??ng v? An Giang ?ông ?úc, nh?n nh?p khách hành h??ng vía Bà. Ng??i ta tìm ??n ?ây ?? ???c hòa trong không khí linh thiêng c?a n?i phát tích câu chuy?n huy?n tho?i v? nh?ng nhân v?t có công khai m?, tr?n gi? vùng ??t biên thùy.
   01/02/2019 13:37
Ng?m hoa tuy?t ph? tr?ng ??i ??t ??

cá cược gà chọi hội limNg?m hoa tuy?t ph? tr?ng ??i ??t ??

Khi s?c vàng r?c c?a hoa dã qu? d?u xu?ng, c?ng là lúc hoa cà phê bung n? gi?a ??t tr?i Tây Nguyên. Mùa hoa ?y ??p tinh khôi gi?a b?u tr?i trong xanh nh? “su?i ngàn cho em hát, cho anh ?ánh chiêng...” mà nhi?u ng??i yêu hoa v?n dành cho cái tên trìu m?n - “hoa tuy?t” c?a mi?n ??t ?? bazan!
   28/01/2019 09:50
??u Xuân 'khai pháo' th?n công

??u Xuân 'khai pháo' th?n công

Không ch? có nh?ng ??n ?ài ngàn n?m tu?i, Hu? ngày nay “Sáng và S?ng” b?i r?t nhi?u s? ki?n v?n hóa – ngh? thu?t ??c s?c. Ng?m K? ?ài t?a sáng, chiêm ng??ng 21 phát súng ??i bác th?n công hay nh?ng màn phóa hoa r?c r?… chính là hành trình ??u xuân mà b?n không mu?n b? l?.
   25/01/2019 08:50
'??n tim' v? ??p tuy?t bích H? Long

cá cược gà chọi hội lim'??n tim' v? ??p tuy?t bích H? Long

Th? gi?i ?ã có quá nhi?u ngôn t? ca ng?i H? Long và m?i ng??i l?i có m?t c?m nh?n riêng, nh?ng t?t c? ch? có th? miêu t? b?ng hai t? “tuy?t bích”. Nh?ng ??o ?á nghìn n?m có s?c lay ??ng vô cùng mãnh li?t b?i kho tàng huy?n tho?i ??c nh?t th? gian ?ã “??n tim” hàng tri?u l? khách.
   11/01/2019 08:50
Du ngo?n 4 hòn ??o 'tuy?t tác' c?a Phú Qu?c

Du ngo?n 4 hòn ??o 'tuy?t tác' c?a Phú Qu?c

Là nh?ng “viên ng?c quý” n?m gi?a bi?n kh?i Phú Qu?c, hòn Th?m, hòn Mây Rút, hòn G?m Ghì, hòn Móng Tay hi?n lên v? ??p hoang s? và quy?n r?, làm “??n tim” bao l? khách. Hình ?nh hàng d?a xanh in bóng trên bãi cát tr?ng m?n u?n mình ôm ?p l?y b? bi?n, nh?ng r?n san hô lung linh s?c màu, và c? dòng su?i mát trong… khi?n ?ôi chân không mu?n xa r?i.
   10/01/2019 09:50
L?c l?i gi?a mùa hoa xuân

L?c l?i gi?a mùa hoa xuân

Mùa xuân v?a ch?m ngõ c?ng là lúc dân xê d?ch h?i h? ng??c Tây B?c trên nh?ng cung ???ng hoa xuân. Bi?t bao l?n mê ??m v?i ??t tr?i mùa xuân Tây B?c, nh?ng v?i tôi, m?i ?? xuân v? v?n c? mu?n l?c l?i gi?a mùa hoa xuân ngát h??ng ?y.
   18/12/2018 17:46
Top 10 ?i?m ??n trong n??c h?p d?n d?p T?t 2019

Top 10 ?i?m ??n trong n??c h?p d?n d?p T?t 2019

Lên M?c Châu b?ng b?nh cùng hoa m?n hoa m?, v? th? ?ô ?i ch? hoa xuân, th??ng th?c ?m th?c H?i An hay ngh? d??ng sang ch?nh n?i bi?n ??o… H?n b?n ?ang b?n kho?n ch?n tour trong d?p T?t Âm l?ch s?p t?i? Top 10 ?i?m ??n trong n??c h?p d?n d?p T?t 2019 d??i ?ây s? giúp b?n th?a s?c tung hoành cùng h?i b?n thân hay gia ?ình, hãy cùng tham kh?o nhé!
   02/12/2018 16:46
Du xuân H?i An, v? mi?n ký ?c

Du xuân H?i An, v? mi?n ký ?c

H?i An yên bình và c? kính luôn ?em ??n cho du khách nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i. Bên c?nh mái ngói rêu phong, ?m th?c ??c s?c, còn có s? góp m?t c?a nhi?u môn ngh? thu?t h?p d?n níu b??c khách ph??ng xa m?i ?? T?t ??n ?? cùng du xuân H?i An, v? mi?n ký ?c.
   23/11/2018 11:17
?à L?t ??p nh?t mùa cu?i n?m

?à L?t ??p nh?t mùa cu?i n?m

T? cu?i tháng 10 ??n cu?i tháng 12 là th?i ?i?m ??p nh?t ?? du l?ch ?à L?t. ?ây là lúc ti?t tr?i ?à L?t chuy?n t? thu sang ?ông, cái se se l?nh ?ã b?t ??u và th??ng l?nh ??nh ?i?m vào nh?ng ngày g?n Noel., sáng s?m và chi?u t?i s??ng m? gi?ng l?i. Mùa này là mùa c?a nh?ng trái h?ng chín m?ng, mùa c?a nh?ng bông hoa dã qu? b?t ??u nhu?m vàng l?i s??n ??i và bên kia n??ng hoa c?i tr?ng b?t ??u n? r?.
   17/10/2018 16:58
H?n nhau gi?a mùa hoa tam giác m?ch

H?n nhau gi?a mùa hoa tam giác m?ch

Tháng 10 v? mang theo h?i th? c?a ti?t cu?i thu, gió l?nh m?n man t?ng cành hoa ng?n c? r?i kh?p núi r?ng ph??ng B?c. Chúng tôi quy?t ??nh v? mi?n r?o cao ngao s?n ngo?n th?y và h?n nhau gi?a mùa hoa tam giác m?ch n?ng th?m ng?t ngào…
   28/09/2018 13:59
Theo d?u 'Dã Qu?' d?n l?i vào Tây Nguyên

Theo d?u 'Dã Qu?' d?n l?i vào Tây Nguyên

?? cu?i thu, ng??i ng??i ??u l?n theo d?u "Dã Qu?" d?n l?i vào Tây Nguyên, tr? thành nét ??c tr?ng cho vùng ??t này. ?ó c?ng là s? báo hi?u mùa m?a ?ã k?t thúc, nh??ng ch? cho nh?ng ngày t?a n?ng trên các th?m hoa vàng r?c, s??i ?m vùng cao nguyên.
   28/09/2018 09:16
V?n v??ng mùa 'hoa tuy?t'

V?n v??ng mùa 'hoa tuy?t'

?ông v?, ch?ng có gì thú v? b?ng vi?c “tri?n” ngay m?t chuy?n ?i mi?n B?c ?? h??ng tr?n v?n cái không khí rét c?m, ?n vài xiên th?t n??ng nóng h?i. Ch?ng ph?i m? v? m?t n?i quá xôi, các ?i?m ??n d??i ?ây c?ng s? khi?n b?n v?n v??ng mùa “hoa tuy?t” vô cùng lãng m?n.
   27/09/2018 14:46
Giáng sinh an lành trên mi?n giáo ???ng

Giáng sinh an lành trên mi?n giáo ???ng

Nh?ng nhà th? l?n, các thánh ???ng nguy nga không ch? là ?i?m ??n tâm linh c?a ng??i dân Công giáo mà còn khi?n b?t k? ai say mê ki?n trúc ph?i tr?m tr?. Mùa ?ông n?m nay, hãy cùng c?m nh?n không khí Giáng sinh an lành trên mi?n giáo ???ng nhé!
   27/09/2018 11:31
M?c Châu ?ã vào 'mùa thanh xuân' ch?a?

M?c Châu ?ã vào 'mùa thanh xuân' ch?a?

“G?i thanh xuân, Th?t ?áng ti?c n?u ?ôi ta không cùng nhau “m? m?t th?y bình minh” ? m?t n?i xa… Chúng mình ?ã có h?n v?i nhau ? M?c Châu r?i ??y, l?i h?n ??c t??i ??p v?i nh?ng ??i chè m??t xanh, ??ng hoa c?i tr?ng xóa b?ng b?nh trong gió kh?…”
   25/09/2018 11:38
Th??ng nh? Cà Mau

Th??ng nh? Cà Mau

Quê tôi ? r?o ??t cu?i cùng c?a t? qu?c, ? cái mi?t xa ngai ngái gi?ng nh? “ngón chân cái” c?a nh?ng l?u dân th?i m? cõi. Cho t?i bây gi?, dù ?ã xa quê h?n 15 n?m, nh?ng trong lòng tôi luôn ?ong ??y hình ?nh th??ng nh? Cà Mau.
   24/09/2018 16:40
Nh?ng cung ???ng 's?n ?nh' mùa lúa chín

Nh?ng cung ???ng 's?n ?nh' mùa lúa chín

Mùa thu s?p v?, k? l? hành l?i da di?t nh? th??ng ánh hoàng hôn nhu?m vàng gi?a “bi?n lúa” mênh mông. Còn ch?n ch? gì n?a mà không rong ru?i theo nh?ng cung ???ng “s?n ?nh” mùa lúa chín d??i ?ây, ?? thu tr?n hình ?nh t?ng “sóng” lúa vàng nh?p nhô n?i ti?p nhau t? thung sâu ??n t?n chân tr?i.
   11/09/2018 15:37
Mênh mang mùa n??c n?i mi?n Tây

Mênh mang mùa n??c n?i mi?n Tây

Khi mi?n B?c nhu?m s?c thu vàng kh?p l?i thì c?ng là lúc mi?n Tây b??c vào “mùa n??c n?i” tôm cá ??y ghe. Kho?ng th?i gian ?y ?ã g?n li?n v?i tu?i th? nhi?u ng??i nh? k? ni?m ??p không th? phai nhòa. Ch? m?t l?n thôi, hãy v? cùng mênh mang mùa n??c n?i mi?n Tây, b?n s? c?m nh?n th?t tr?n v?n tình ??t, tình ng??i hào s?ngth?m ??m trong t?ng câu hò, ?i?u lý.
   11/09/2018 10:19
Ai b?o Sài Gòn không có mùa thu?

Ai b?o Sài Gòn không có mùa thu?

Ai b?o Sài Gòn ch? hai mùa m?a n?ng? Ai b?o Sài Gòn không vàng v?t s?c thu? Khi cánh ph??ng h?ng d?n r? cánh, ti?ng ve c?ng t?t h?n trên nh?ng con ???ng, tr?i Sài Gòn b?ng xanh cao v?i v?i, chút n?ng vàng e ?p d??i hàng cây lác ?ác lá vàng r?i… Sài Gòn, kh? khàng b??c sang thu.
   31/08/2018 11:23
Thu vàng trên bi?n xanh

Thu vàng trên bi?n xanh

Thu v?, tia n?ng vàng ?m áp ?ã r?i trên bi?n xanh l?p lánh, ??p ??n s?ng s?. Bi?n mùa thu mang ??n m?t nét nhìn l? l?m khi ng?m hoàng hôn r?i gi?a muôn trùng sóng n??c. Gió tung t?ng rong ch?i, nâng gi?c tr?a l? khách thêm say n?ng…
   27/08/2018 13:49
cá cược gà chọi hội lim sitemap Slot online Alpha88 empire777 pantip sbobet8888 Dafabet 12bet bet365