1900 1839
C??c 1000?/phút
EN
Tour Du L?ch M?i Nh?t

Nhà t? ch?c du l?ch chuyên nghi?p, t? hào ??n v? l? hành s? 1 t?i Vi?t Nam, th??ng xuyên m? bán nh?ng ???ng tour m?i nh?t, ??a b?n t?i nh?ng ?i?m ??n ??c ?áo c?a Vi?t Nam và th? gi?i. V?i ch?t l??ng du l?ch vàng, ??ng hành cùng Vietravel, du khách s? ???c t?n h??ng nh?ng giá tr? th?ng hoa trên m?i ???ng tour.

Du l?ch Ibaraki mùa xuân v?i hoa M? và các l? h?i

Du l?ch Ibaraki mùa xuân v?i hoa M? và các l? h?i

Khi muôn hoa ?ua n? là lúc b?t ??u câu chuy?n mùa xuân ? Ibaraki. B?n ngh? th? nào v? vi?c th??ng ngo?n s? lãng m?n c?a mùa xuân gi?a Ibaraki ng?p s?c h?ng. Cho dù bây gi? v?n ?ang là gi?a mùa ?ông l?nh giá nh?ng ch?c h?n b?n c?ng ?ã có nh?ng lúc c?m nh?n ???c làn gió ?m áp c?a mùa xuân ?ã ??n ?úng không. Và nh?ng lúc nh? th?, ch?c h?n b?n c?ng t? d?ng có suy ngh? mu?n ?i ?âu ?ó ?ón xuân.
   14/03/2019 11:26
Visa M? và nh?ng 'l?m t??ng' kinh ?i?n

Visa M? và nh?ng 'l?m t??ng' kinh ?i?n

T?ng r?t 2 – 3 l?n là cánh c?a ?ã khép l?i, tài s?n giá tr? “ch?c ?n” ??u visa, du khách tr? tu?i r?t khó ?i M?… ?ó là ch? là m?t vài “l?m t??ng” c?a nh?ng du khách ?ang nuôi “gi?c m? M?”. Nh?ng xin visa M? có th?c s?… “khó” nh? b?n ngh?, hãy cùng Vietravel tìm hi?u!
   13/03/2019 14:12
Khám phá m?i t?i B?c M?: M?t hành trình hai qu?c gia

Khám phá m?i t?i B?c M?: M?t hành trình hai qu?c gia

Vào nh?ng tháng cu?i n?m 2018, l??ng khách du l?ch M? và Canada t?i Vietravel t?ng ??t bi?n, ?i kèm theo ?ó là yêu c?u s?n ph?m và d?ch v? c?a khách hàng c?ng ?a d?ng h?n… Vì v?y, sau chuy?n kh?o sát vào ??u n?m 2019, Vietravel ?ã tiên phong khai phá và trình làng ???ng tour m?i “Khám phá B?c M?: Seattle - Vancouver” (8 ngày). Hành trình ??c ?áo v?i nhi?u ?i?m ??n m?i l?, bay cùng hãng hàng không Eva Airways là nh?ng tr?i nghi?m ??y c?m xúc.
   06/03/2019 15:53
Theo chân du khách vi?t v? mi?n ??t Ph?t ?n ?? - Nepal

Theo chân du khách vi?t v? mi?n ??t Ph?t ?n ?? - Nepal

T? tháng 10 ??n tháng 3 ???c xem là mùa hành h??ng c?a các Ph?t t? tìm v? ph??ng ?ông huy?n bí. M?t l?n trong ??i ???c di?n ki?n T? ??ng Tâm, tên g?i c?a b?n thánh tích linh thiêng thu?c ?n ?? và Nepal là tr?i nghi?m không th? quên trong tâm trí c?a các tín ?? Ph?t giáo.
   01/03/2019 16:38
Du l?ch k?t h?p kh?o sát b?t ??ng s?n mô hình m?i h?p d?n gi?i ??u t?

Du l?ch k?t h?p kh?o sát b?t ??ng s?n mô hình m?i h?p d?n gi?i ??u t?

Nh?ng chuy?n ?i không ch? mang l?i nh?ng cái nhìn m?i m? v? thiên nhiên - v?n hóa kh?p th? gi?i mà còn m? ra c? h?i ??u t?, ??c bi?t trong l?nh v?c b?t ??ng s?n. Vì th?, lo?i hình “du l?ch k?t h?p th?m thân và kh?o sát ti?m n?ng b?t ??ng s?n” ?ang tr? thành s?n ph?m h?p d?n, thu hút s? quan tâm c?a nhi?u khách hàng.
   26/02/2019 16:57
??m say mùa thu New Zealand

??m say mùa thu New Zealand

H?n b?n s? thích thú khi ??m mình vào không gian th? m?ng mùa thu, ng?m hàng cây chuy?n màu vàng r?c d?c các tri?n núi, hay tr?i kh?p hai bên b? sông ph?n chi?u mây tr?i xanh ng?t… Hãy ??n ngay New Zealand t? tháng 3 ??n h?t tháng 5 này ?? t?n h??ng ti?t tr?i mùa thu mát d?u và ng?m b?c tranh thiên nhiên tuy?t ??p nh? b??c ra t? b? phim b?n nhé!.
   22/02/2019 17:41
Mê ??m s?c thu vàng n??c Úc

cá cược gà chọi hội limMê ??m s?c thu vàng n??c Úc

N?u B?c bán c?u s?p b??c vào ti?t hè oi ? thì bên kia Nam bán c?u, n??c Úc xinh ??p ?ã khe kh? vào thu trong màu lá vàng r?c r?. T? tháng 3 ??n tháng 5 hàng n?m, khi nh?ng tán lá d?n chuy?n sang màu ?? vàng, nh?ng ngôi làng ?n hi?n trong màn s??ng huy?n ?o, ?ó là lúc “nàng thu” ?ã v?.
   21/02/2019 16:51
'Ghim ngay vào tim' 10 n?i ng?m Hoa Anh ?ào tuy?t ??p trên th? gi?i

'Ghim ngay vào tim' 10 n?i ng?m Hoa Anh ?ào tuy?t ??p trên th? gi?i

Mùa hoa anh ?ào là th?i ?i?m thu hút du khách nh?t ? các n??c trên th? gi?i m?i ?? xuân v?. Trong ?ó, các thành ph? c?a Nh?t B?n, Hàn Qu?c, Pháp, Hoa K?,…là nh?ng n?i ng?m hoa anh ?ào ??p nh?t. Hoa ?ào tràn ng?p kh?p m?i ngóc ngách t? khu ph? nh?, con ???ng, công viên ??n cánh r?ng... ??ng ch?n ch? n?a, hãy “qu?ng gánh lo ?i”, vi vu kh?p n?m châu ng?m s?c hoa anh ?ào và l?u l?i kho?nh kh?c ??p nh? m? b?n nhé!
   21/02/2019 09:34
Không kém c?nh Hoa Anh ?ào, Mùa Hoa M? Nh?t B?n c?ng ??p r?c r? th? này ?ây!

Không kém c?nh Hoa Anh ?ào, Mùa Hoa M? Nh?t B?n c?ng ??p r?c r? th? này ?ây!

M?i mùa xuân v?, thành ph? Mito th? ph? t?nh Ibaraki h?n s? khi?n b?n không th? kìm lòng khi ??m mình trong s?c tr?ng, s?c h?ng tinh khôi hay s?c ?? c?a hoa m? b?ng n? trong khu v??n Kairakuen l?n nh?t Nh?t B?n. Ph?i ch?ng, vì n? vào lúc thiên nhiên hòa h?p nh?t, hoa m? m?i có v? ??p gi?n d? và mê ??m lòng ng??i?
   15/02/2019 15:56
Mông C? - tìm bình yên trên th?o nguyên b?t t?n

Mông C? - tìm bình yên trên th?o nguyên b?t t?n

N?m ? vùng Trung Á giáp v?i Nga và Trung Qu?c - khu v?c h?o lánh nh?t t?i châu Á, Mông C? là m?t trong nh?ng n?i “bí ?n” nh?t th? gi?i. V?i tôi, Mông C? không ch? là quê h??ng c?a nhà quân s? l?i l?c Thành Cát T? Hãn, mà còn h?p d?n b?i nh?ng th?o nguyên b?t ngàn, ?àn ng?a xông pha s??ng gió t?o nên b?c tranh du m?c ??y bí ?n.
   15/02/2019 14:08
Okinawa - 'v??n ??a ?àng' gi?a ??i d??ng xanh

Okinawa - 'v??n ??a ?àng' gi?a ??i d??ng xanh

V?i tôi, du l?ch không ??n thu?n là “check-in” m?t vùng ??t m?i mà còn là d?p khám phá v?n hóa b?n ??a, n?p n?ng l??ng tích c?c và trao yêu th??ng... Okinawa – hòn ng?c xanh gi?a lòng ??i d??ng là chuy?n ?i nh? th?! M?i ngày t?i Okinawa luôn ??y ?p ni?m vui, và n?u b?n t? m?n ghép l?i s? thành hành trình thanh xuân ?áng nh?.
   14/02/2019 16:31
Hokkaido - Thiên ???ng ph??ng B?c

cá cược gà chọi hội limHokkaido - Thiên ???ng ph??ng B?c

Trái ng??c v?i s? náo nhi?t c?a Tokyo, “hòn ng?c l?c b?o” Hokkaido chính là ?i?m h?n tuy?t v?i dành cho nh?ng ai mu?n khám phá m?t v? ??p khác c?a x? Phù Tang. N?i ?ây là s? hòa quy?n tuy?t v?i gi?a nh?ng ki?n trúc c? kính, khu v??n o?i h??ng ngát h??ng c?a ph??ng Tây và nét tinh t?, lãng m?n c?a v?n hóa Nh?t.
   14/02/2019 11:13
Hành h??ng vãn c?nh 7 ngôi chùa n?i ti?ng Châu Á

Hành h??ng vãn c?nh 7 ngôi chùa n?i ti?ng Châu Á

B?n ?ã lên k? ho?ch cho chuy?n du xuân ??u n?m ? n??c ngoài ch?a?. Hãy m?t l?n hành h??ng khám phá n?n v?n hoá tâm linh c?a các qu?c gia d??i ?ây, b?n s? th?y tâm h?n mình thanh t?nh n?i c?a Ph?t t? bi.
   08/02/2019 16:10
Tr?m s?c hoa xuân Nh?t B?n

Tr?m s?c hoa xuân Nh?t B?n

C? vào mùa xuân, t? kho?ng gi?a tháng 3 ??n h?t tháng 5, Nh?t B?n tr? thành “thiên ???ng” ?a s?c ??i v?i nh?ng ai yêu thích hoa. Th?t hi?m th?y vùng ??t nào l?i quy t? nhi?u loài hoa s?c s? ?ua nhau khoe s?c nh? n?i ?ây. B?n ??ng b? l? c? h?i ng?m hoa anh ?ào, t? ??ng, chi anh, c?m tú c?u hay màu xanh ngút ngàn c?a hoa nemophilas trên ??t Nh?t này nhé!.
   08/02/2019 14:23
Du Xuân b?ng 'charter' Ch?a bao gi? ng?ng 'hot'

Du Xuân b?ng 'charter' Ch?a bao gi? ng?ng 'hot'

Kh?i hành ?úng k? ho?ch, giá t?t h?n tour thông th??ng ??n 30%, ti?t ki?m th?i gian di chuy?n… có quá nhi?u ?u ?i?m ?? khách ch?n các chuy?n bay thuê bao (charter). T?t Nguyên ?án 2019, xu h??ng này ti?p t?c lên ngôi v?i hàng lo?t s?n ph?m ??c ?áo, mang tính ??t phá.
   08/02/2019 12:59
'L?c l?i' gi?a thiên ???ng hoa tulip

'L?c l?i' gi?a thiên ???ng hoa tulip

M?i ?? xuân v?, t? cu?i tháng 3 kéo dài ??n h?t tháng 5, các qu?c gia Hà Lan, Th? Nh? K?, Canada hân hoan ?ón chào hàng tri?u khách du l?ch ??n tham quan, ??m mình trong không gian v?n hóa c?a l? h?i và ??c bi?t th??ng ngo?n s?c hoa tulip n? r? ?? t?n h??ng nh?ng ?i?u di?u k? mà thiên nhiên ?ã ban t?ng.
   24/01/2019 09:50
R? nhau 'check-in' mùa xuân ?ông B?c Á

R? nhau 'check-in' mùa xuân ?ông B?c Á

Vùng ?ông B?c Á ch?a bao gi? thôi quy?n r? nh?ng “tín ?? xê d?ch”. B?i l?, m? thiên nhiên ?ã quá ?u ái cho vùng ??t này nhi?u c?nh ??p ??n say lòng. ??c bi?t, vào ??u tháng 3 ??n cu?i tháng 4 hàng n?m, trên các trang m?ng xã h?i, không khó ?? b?n b?t g?p hình ?nh hoa anh ?ào n? r?p tr?i ???c gi?i tr? l?ng xê khi “check-in” ? Hàn Qu?c, Nh?t B?n, ?ài Loan.
   11/01/2019 08:50
G?i ý các ?i?m du xuân ngày T?t 'chi?u' theo túi ti?n

G?i ý các ?i?m du xuân ngày T?t 'chi?u' theo túi ti?n

Trong nh?ng n?m tr? l?i ?ây, trào l?u du l?ch T?t ?ã tr? nên ph? bi?n. Thay vì ch?n ?ón T?t t?i gia, các “tín ?? du l?ch” quy?t ??nh t?ng b?n thân và gia ?ình nh?ng chuy?n du xuân ngh? d??ng th?t tr?n v?n sau m?t n?m làm vi?c. Bên c?nh l?a ch?n nh?ng ?i?m ??n theo s? thích, phù h?p ?i v?i gia ?ình hay b?n bè thì vi?c cân nh?c hành trình phù h?p v?i túi ti?n c?ng là ?i?u khi?n nhi?u ng??i ph?i cân nh?c, l?a ch?n.
   07/01/2019 08:50
Top nh?ng ?i?m ??n n??c ngoài '???c lòng' du khách d?p T?t 2019

Top nh?ng ?i?m ??n n??c ngoài '???c lòng' du khách d?p T?t 2019

Nh??ng n?m gâ?n ?ây, xu h???ng xu?t ngo?i ch?i xuân c?a du khách Viê?t Nam ngày càng t?ng lên. Không gì tuy?t v?i h?n khi vào k? ngh? dài nh?t trong n?m này b?n cùng nh?ng ng??i thân yêu “check-in” ? m?t n?i xa… Hãy cùng tìm hi?u nh?ng ?i?m ??n n?i ti?ng nào ?ang làm dân sành du l?ch “phát s?t” d?p T?t 2019 này nhé!
   03/01/2019 10:25
Hành h??ng ?n ??: 'Charter' bay th?ng gi?m 1 tri?u(*) & c? h?i 'trúng' 02 vé du l?ch tr?n gói mi?n Trung

Hành h??ng ?n ??: 'Charter' bay th?ng gi?m 1 tri?u(*) & c? h?i 'trúng' 02 vé du l?ch tr?n gói mi?n Trung

?i chùa l? Ph?t ??u n?m m?i ?ã tr? thành nét ??p truy?n th?ng c?a nhi?u ng??i Vi?t Nam. Chính vì v?y, trong d?p ??u xuân du l?ch k?t h?p hành h??ng, chiêm bái tr? nên ph? bi?n, n?i b?t trên th? tr??ng là tuy?n tâm linh ?n ?? ?ang ???c ?ông ??o du khách l?a ch?n.
   25/12/2018 17:54
cá cược gà chọi hội lim sitemap SlotVonline BET365Asia linkvaosbobet 1xbet app W88 Casino Online W88slots Alpha88