1900 1839
C??c 1000?/phút
EN
Tour Du L?ch M?i Nh?t

Nhà t? ch?c du l?ch chuyên nghi?p, t? hào ??n v? l? hành s? 1 t?i Vi?t Nam, th??ng xuyên m? bán nh?ng ???ng tour m?i nh?t, ??a b?n t?i nh?ng ?i?m ??n ??c ?áo c?a Vi?t Nam và th? gi?i. V?i ch?t l??ng du l?ch vàng, ??ng hành cùng Vietravel, du khách s? ???c t?n h??ng nh?ng giá tr? th?ng hoa trên m?i ???ng tour.

Du l?ch M? mùa hè có gì h?p d?n?

Du l?ch M? mùa hè có gì h?p d?n?

Mùa hè là th?i ?i?m lý t??ng ?? các gia ?ình Vi?t sang “x? c? hoa” du l?ch k?t h?p th?m thân, tìm hi?u tr??ng h?c và ??u t? b?t ??ng s?n. N?m b?t ???c xu th? này, Vietravel ?ã tung ra nhi?u s?n ph?m m?i l?; cùng d?ch v? 5 sao, ??i ng? t? v?n viên giàu kinh nghi?m và t? l? ??u visa ??n 90%... ?? ph?c v? khách hàng t?t nh?t. Cùng khám phá xem du l?ch M? mùa hè có gì h?p d?n?
   20/05/2019 17:07
Bay th?ng ??n Okinawa, tr?i nghi?m Nh?t B?n ??y m?i l?

Bay th?ng ??n Okinawa, tr?i nghi?m Nh?t B?n ??y m?i l?

???c m?nh danh là “hòn ??o tr??ng sinh” hay “Hawaii châu Á”, Okinawa n?m ? c?c Nam Nh?t B?n, bao g?m hàng tr?m ??o thu?c qu?n ??o Ryukyu. V?i nh?ng bãi bi?n tuy?t ??p, n?n v?n hóa ??c ?áo “v?a l? v?a quen” c?a “x? s? m?t tr?i m?c”; khám phá nh?ng ?i?u giúp ng??i dân n?i ?ây tr??ng th? và tìm v? quê h??ng c?a môn võ karate...Okinawa tr? thành ?i?m ??n nh?t ??nh b?n ph?i ghé th?m trong ??i.
   14/05/2019 13:44
Nh?ng ?oàn ??i bi?u Qu?c t? ??u tiên tham d? ??i l? Ph?t ??n Liên h?p qu?c 2019 ?ã có m?t t?i Vi?t Nam

Nh?ng ?oàn ??i bi?u Qu?c t? ??u tiên tham d? ??i l? Ph?t ??n Liên h?p qu?c 2019 ?ã có m?t t?i Vi?t Nam

Sáng ngày 9/5, t?i sân bay Qu?c t? N?i Bài, Công ty Du l?ch Vietravel ???c s? ?y thác c?a Giáo h?i Ph?t giáo Vi?t Nam ?ã long tr?ng ti?p ?ón các v? ??i bi?u qu?c t? ??u tiên tham d? ??i L? Ph?t ??n Liên h?p qu?c (Vesak) 2019. Theo ?ó t? 9 - 12/5, Vi?t Nam s? chào ?ón h?n 1.650 ??i bi?u qu?c t? ??n t? 112 qu?c gia; bên c?nh ?ó còn có 20.000 ??i bi?u, 60 ??i s? và các t? ch?c qu?c t? t?i Vi?t Nam c?ng có m?t tham gia s? ki?n này.
   13/05/2019 17:07
Vietravel t? ch?c tour hành h??ng ??ng hành cùng ??i l? Vesak 2019

Vietravel t? ch?c tour hành h??ng ??ng hành cùng ??i l? Vesak 2019

Chùa Tam Chúc (Hà Nam) ???c l?a ch?n là ??a ?i?m t? ch?c ??i l? Vesak Liên H?p Qu?c 2019 t? ngày 12 ??n 14/5 t?i ?ây. Vietravel vinh d? 3 l?n liên ti?p ???c Giáo h?i Ph?t giáo Vi?t Nam tin t??ng ?y thác công tác h?u c?n cho s? ki?n ??i l?; và gi?i thi?u hành trình tour v?n hóa tâm linh, ??a Ph?t t?, du khách Vi?t hành h??ng chiêm bái theo dòng s? ki?n.
   08/05/2019 14:23
Bay th?ng ??n N?i Mông, tr?i nghi?m làm dân du m?c

Bay th?ng ??n N?i Mông, tr?i nghi?m làm dân du m?c

T? tháng 6/2019, Vietravel k?t h?p cùng Vietjet Air m? bán s?n ph?m du l?ch N?i Mông v?i d?ch v? ??t chu?n 5 sao, bay th?ng t? TP.HCM ??n thành ph? Ordos v?i giá t?t nh?t th? tr??ng. ??c bi?t, Vietravel ??a ra m?c giá tr?n gói ch? t? 16.99 tri?u v?i các d?ch v? tr?i nghi?m trên th?o nguyên và sa m?c ?ã ???c bao g?m trong tour ?? du khách có th? c?m nh?n tr?n v?n nhi?u cung b?c c?m xúc, rong ru?i gi?a th?o nguyên bao la, và làm dân du m?c th?c th?...
   04/05/2019 17:46
Gi?i mã 'bí ?n' mang tên Jordan

Gi?i mã 'bí ?n' mang tên Jordan

Là n?i giao thoa gi?a nhi?u n?n v?n hóa, Jordan mang trong mình r?t nhi?u huy?n tho?i và thánh tích. Hãy m?t l?n ??t chân ??n ng?n núi Nebo linh thiêng, bi?n Ch?t k? l?, “thành ph? hoa h?ng” Petra hay ng?m b?u tr?i ??y sao gi?a sa m?c Wadi Rum… b?n s? nh?n ra s?c hút mãnh li?t c?a ??t n??c Trung ?ông nh? bé này.
   03/05/2019 10:52
??p 'nao lòng' nh?ng cánh ??ng o?i h??ng tím bi?c

??p 'nao lòng' nh?ng cánh ??ng o?i h??ng tím bi?c

Nh?ng ai yêu thích o?i h??ng, ch?c h?n ph?i nuôi m? ??c m?t l?n ???c ng?m nhìn và ??m chìm trong nh?ng cánh ??ng tràn ng?p s?c tím lãng m?n. Hãy s?n sàng chu?n b? máy ?nh ?? ghi l?i kho?nh kh?c tuy?t v?i v? mùa hoa o?i h??ng n? r? ? Pháp, Anh, Nh?t,.. ?ó th?t s? là thiên ???ng c?a h??ng th?m và v? ??p th? m?ng mà b?n nên ??n m?t l?n trong ??i.
   01/05/2019 16:49
Tây T?ng huy?n bí và ??y mê ho?c

Tây T?ng huy?n bí và ??y mê ho?c

N?m ?n mình trên ??nh núi Himalaya s?ng s?ng quanh n?m tuy?t tr?ng bao ph?, ??n nay Tây T?ng v?n luôn là vùng ??t huy?n tho?i còn t?n t?i trong th? gi?i hi?n ??i. M?t mi?n ??t mà có l? chính s? kh?c nghi?t ?ã khi?n nó tr? nên bí ?n, t? truy?n thuy?t ??n tri?t lý Ph?t giáo, t? con ng??i ??n b?n s?c v?n hóa… ??u có s?c h?p d?n mãnh li?t, thu hút hàng ngàn l??t khách kh?p th? gi?i ?? v? ?ây m?i n?m.
   01/05/2019 16:22
Ngây ng?t s?c hoa xuân Nam bán c?u

Ngây ng?t s?c hoa xuân Nam bán c?u

B?n s? th?t s? choáng ng?p khi ??m chìm trong b?c tranh mùa xuân Nam bán c?u ng?m hàng tri?u cây anh ?ào khoe s?c tuy?t ??p trong các công viên ? Úc, New Zealand hay th??ng ngo?n l? h?i hoa Floriade mang ??y tính ngh? thu?t. Hãy vi vu ??n ?ây vào mùa xuân này ?? c?m nh?n tr?n v?n hành trình ??p nh? m?, và ch?c ch?n s? r?t ti?c n?u b?n b? l?.
   01/05/2019 15:59
Ghé th?m V??ng ???ng Ph?t giáo l?ng l?y v?i nhi?u k? l?c th? gi?i

Ghé th?m V??ng ???ng Ph?t giáo l?ng l?y v?i nhi?u k? l?c th? gi?i

V?i ??a th? là vùng ??t ??p, r?ng 148ha, xung quanh bao b?c b?i 8 ng?n núi, t??ng tr?ng cho hoa sen 8 cánh, V??ng ???ng Ph?t giáo t?a l?c thành ph? Kobe n?i ti?ng là qu?n th? ki?n trúc tôn nghiêm ??t nhi?u k? l?c th? gi?i, r?t ?áng ?? b?n vi?ng th?m khi hành h??ng ??n n??c Nh?t.
   01/05/2019 15:08
Thú v? các qu?c gia 'không ng?' vào mùa hè

Thú v? các qu?c gia 'không ng?' vào mùa hè

T? cu?i tháng 5 ??n gi?a tháng 7, m?t s? thành ph? n?m ? vùng c?c B?c l?i có d?p b??c vào giai ?o?n c? ngày vui ch?i “quên ng?” nh? ???c h??ng m?t hi?n t??ng thiên nhiên kì thú – ?êm tr?ng. Trong su?t th?i gian này, m?t tr?i d??ng nh? không bao gi? l?n, các ho?t ??ng, l? h?i kéo dài t??ng ch?ng nh? b?t t?n… Trên th? gi?i ch? có m?t vài thành ph? may m?n ???c s?ng trong kho?ng th?i gian ?êm tr?ng, ?ó là Stockholm (Th?y ?i?n), Helsinki (Ph?n Lan)… hay St. Petersburg (Nga).
   25/04/2019 16:58
T?ng b?ng ?u ?ãi 'Ngày h?i Thái Lan' t?i Vietravel Nha Trang

T?ng b?ng ?u ?ãi 'Ngày h?i Thái Lan' t?i Vietravel Nha Trang

Ngày 12/4/2019, Vietravel Nha Trang t? ch?c s? ki?n Ngày h?i Thái Lan “Hành trình nh?ng n? c??i” ngay t?i v?n phòn Chi nhánh, nh?m mang ??n cho Quý khách hàng ??a ph??ng m?t không gian v?n hóa ??c s?c c?a Thái Lan và ??c bi?t kèm theo nhi?u ?u ?ãi khi ??ng ký tour ngay trong Ngày h?i.
   09/04/2019 16:00
Phát cu?ng nh?ng món ?n v?t '?óng gói' Thái Lan

Phát cu?ng nh?ng món ?n v?t '?óng gói' Thái Lan

Thái Lan không ch? là thiên ???ng c?a th?i trang, ?m th?c ???ng ph?, ?n v?t nh?t là nh?ng món ?n ???c ?óng gói c?ng không h? kém c?nh. Món nào c?ng ngon, c?ng mu?n “rinh” v? ?? dành ?n t? t? ho?c t?ng làm quà ??m b?o “bá cháy” luôn!!
   08/04/2019 17:00
Saint Petersburg nh?ng ?êm không ng?...

Saint Petersburg nh?ng ?êm không ng?...

Vào m?i d?p hè, t? tháng 5 ??n tháng 7, Saint Petersburg chuy?n mình m?t cách ngo?n m?c ?? tr? nên l?ng l?y h?n bao gi? h?t. V?i nh?ng ai dành tình c?m ??c bi?t cho x? s? b?ch d??ng thì ?ây có l? là th?i ?i?m thích h?p nh?t ?? t?n m?t chiêm ng??ng c?nh t??ng hoàng hôn kéo dài ??n n?a ?êm, còn m?t tr?i thì d??ng nh? không l?n...
   04/04/2019 18:11
An yên ??t Ph?t Nam Tông

An yên ??t Ph?t Nam Tông

Ng??i ta nói “… nh?ng chi?c áo cà sa màu vàng ??n s?, khiêm nh??ng, trân quý và cao c? làm nên di?n m?o n??c Thái; và ? ?ó, ng??i ta còn c?m nh?n ???c s? an yên mãi l?u l?i nh? m?t d?u l?ng ??y xúc c?m v? mi?n ??t ph?t Nam tông.” - Ryan Land.
   03/04/2019 06:00
Morocco - x? s? '1.001 ?êm'

Morocco - x? s? '1.001 ?êm'

??t n??c Morocco xinh ??p v?i b? dày v?n hóa ?a d?ng. V? ??p c? kính ?y khi?n cho ta m? v? câu chuy?n “nghìn l? m?t ?êm”, và ??c ao quay tr? l?i vùng ??t xinh ??p, k? thú này không ch? m?t l?n.
   01/04/2019 17:02
Khám phá Th? Nh? K? trên hành trình 5 sao

Khám phá Th? Nh? K? trên hành trình 5 sao

Khi mùa xuân gõ c?a, c? ??t tr?i nhu?m ??y s?c màu t??i m?i. ?ây c?ng là th?i ?i?m lý t??ng ?? b?n khám phá Th? Nh? K?, xuýt xoa tr??c v? ??p di?m l? c?a hàng tri?u bông hoa tulip, cùng nh?ng ??a danh l?ch s? n?i ti?ng mang ??y cung b?c c?m xúc. Hãy cùng Vietravel ?áp chuy?n bay th?ng ??n th? ?ô Istanbul c?a hãng hàng không 5 sao Turkish Airlines và tr?i nghi?m d?ch v? 5 sao tiêu chu?n qu?c t?.
   01/04/2019 15:56
Du l?ch k?t h?p kh?o sát b?t ??ng s?n - mô hình m?i h?p d?n gi?i ??u t?

Du l?ch k?t h?p kh?o sát b?t ??ng s?n - mô hình m?i h?p d?n gi?i ??u t?

Nh?ng chuy?n ?i không ch? mang l?i nh?ng cái nhìn m?i m? v? thiên nhiên - v?n hóa kh?p th? gi?i mà còn m? ra c? h?i ??u t?, ??c bi?t trong l?nh v?c b?t ??ng s?n. Vì th?, lo?i hình “du l?ch k?t h?p th?m thân và kh?o sát ti?m n?ng b?t ??ng s?n” ?ang tr? thành s?n ph?m h?p d?n, thu hút s? quan tâm c?a nhi?u khách hàng.
   01/04/2019 15:03
Du h?c k?t h?p ??u t? b?t ??ng s?n t?i sao không?

Du h?c k?t h?p ??u t? b?t ??ng s?n t?i sao không?

Du h?c hi?n nay không ??n thu?n là con ???ng theo ?u?i tri th?c và ??nh h??ng ngh? nghi?p mà ?ây còn là chi?n l??c ??u t? cho t??ng lai c?a nhi?u gia ?ình Vi?t ?? có c? h?i tr? thành công dân toàn c?u. Theo ?ó, vi?c tìm ki?m m?t gi?i pháp tài chính thông minh ?? ??m b?o ?i?u ki?n t?t nh?t cho con em trong th?i gian du h?c c?ng nh? ?áp ?ng nhu c?u ??nh c? ?ang tr? thành m?i quan tâm c?a nhi?u ph? huynh.
   01/04/2019 11:48
?m th?c Thái cay bao nhiêu ???

?m th?c Thái cay bao nhiêu ???

V?n hóa ?m th?c luôn là nét ch?m phá ??c ?áo nh?t không th? thi?u, th? hi?n s? riêng có c?a t?ng qu?c gia. H? ??n n??c nào thì ng??i ta nh? ngay h??ng v? th?m ngon, h?p d?n c?a ??c s?n n?i ?y. Mà Thái thì thôi r?i, nh?ng món ?n x? này luôn khi?n ng??i ta phát thèm, khi nh? t?i s? hòa quy?n c?a h??ng v? t? trái ?t ch? thiên cay nóng, ??n c?ng s? t??i giòn hay là v? ??ng n?ng c?a nh?ng chi?c lá chanh; có khi chua chua m?t chút, th?m th?m m?t chút; r?i thì k?t h?p v?i v? h?i s?n ng?t nóng hôi h?i l?i càng c?c ph?m nhân gian. ?? b?t giác ch? c?n ngh? t?i màn nh?y múa c?a nh?ng h??ng v? cay nóng thi?t “?ã” ?y, thôi thúc ng??i ta ph?i ??n Thái thêm nhi?u l?n n?a.
   01/04/2019 06:00
cá cược gà chọi hội lim sitemap sbobet888888 FUN88 bet365soccer W88 empire777pantip linkvaosbobet link vo m88
www.w88wfootball.net| www.konyadilkent.com| www.realhomesatlanta.com| www.sheldonharvey.com| www.realhomesatlanta.com| www.thefitnesspreneur.com| www.thekerrydiaries.com| www.allanfinkelman.com| www.desiredirectory.com| www.jolasveinarnir.net| www.cn-connectors.com| www.chuggingtongames.com| www.daschosting.com| www.runw88.com| www.stripeatyellow.com| www.bettingbookmakers.net| www.w88casino.org| www.irantraveler.net| www.buLduktrans.net| www.searchthezone.com| www.prow88th.com| www.allw88th.com| www.dfwl.org| www.eatcleanremix.com| www.inw88th.com| www.mensbestshaver.com| www.playw88.com| www.hongw88.com| www.multi-techs.net| www.theonlycurefor.com| www.kreativ-kids.net| www.releasings.net| www.ziyuandazhaimen.net| www.pacquiaomosleylive.com| www.forw88th.com| www.carltonwinestop.com| www.weareprettypleased.com| www.w88homes.com| www.truthofyoursoul.com| www.accordianhotel.com| www.konyadilkent.com| www.andrewheimann.com|