1900 1839
C??c 1000?/phút
EN
Tour Hot Khuy?n Mãi

Tour Hot Khuy?n Mãi là các ch??ng trình tour ?u ?ãi gi?m giá c?a Vietravel nh?m ?áp ?ng nhu c?u ?i du l?ch c?a m?i ng??i. Các tour du l?ch giá r? siêu ti?t ki?m bao g?m c? các tour du l?ch trong n??c và du l?ch n??c ngoài ???c kh?i hành hàng tu?n. Các ch??ng trình này áp d?ng gi?m giá ??c bi?t, ch?t l??ng không ??i và s? l??ng ch? có h?n.

B? s?u t?p nh?ng hành trình du l?ch l? 30/4 ??y thú v? và thanh bình 'b? túi' dành cho b?n

B? s?u t?p nh?ng hành trình du l?ch l? 30/4 ??y thú v? và thanh bình 'b? túi' dành cho b?n

Nh?ng ?i?m ??n m?i và thanh bình v?i ?? lo?i hoa c? khoe s?c nh? khu v??n Ritsurin ? Takamatsu, hoa t? ??ng ? ??n Byodo-in (Nh?t B?n), ??i hoa trà Camellia (Hàn Qu?c), ph??ng tím Bhutan là nh?ng g?i ý cho b?n.
   07/03/2019 11:28
Ng?m hoa anh ?ào trên h?i trình 5 sao

Ng?m hoa anh ?ào trên h?i trình 5 sao

Nh?ng ngày cu?i tháng 3, làn gió xuân ?ã thoang tho?ng ??a h??ng nh?ng cánh hoa anh ?ào ??u tiên, g?i tôi nh? l?i kho?ng th?i gian này n?m ngoái, khi tôi ?ã có m?t chuy?n h?i trình 5 sao v??t ??i d??ng ??n v?i Nagasaki và Fukuoka (Nh?t B?n) - ??a ?i?m h?p d?n ?? “hanami”. ?ó th?t s? là m?t tr?i nghi?m ??y ?n t??ng và ?áng nh?.
   27/02/2019 17:06
Du l?ch k?t h?p kh?o sát b?t ??ng s?n mô hình m?i h?p d?n gi?i ??u t?

Du l?ch k?t h?p kh?o sát b?t ??ng s?n mô hình m?i h?p d?n gi?i ??u t?

Nh?ng chuy?n ?i không ch? mang l?i nh?ng cái nhìn m?i m? v? thiên nhiên - v?n hóa kh?p th? gi?i mà còn m? ra c? h?i ??u t?, ??c bi?t trong l?nh v?c b?t ??ng s?n. Vì th?, lo?i hình “du l?ch k?t h?p th?m thân và kh?o sát ti?m n?ng b?t ??ng s?n” ?ang tr? thành s?n ph?m h?p d?n, thu hút s? quan tâm c?a nhi?u khách hàng.
   26/02/2019 16:57
??m say mùa thu New Zealand

??m say mùa thu New Zealand

H?n b?n s? thích thú khi ??m mình vào không gian th? m?ng mùa thu, ng?m hàng cây chuy?n màu vàng r?c d?c các tri?n núi, hay tr?i kh?p hai bên b? sông ph?n chi?u mây tr?i xanh ng?t… Hãy ??n ngay New Zealand t? tháng 3 ??n h?t tháng 5 này ?? t?n h??ng ti?t tr?i mùa thu mát d?u và ng?m b?c tranh thiên nhiên tuy?t ??p nh? b??c ra t? b? phim b?n nhé!.
   22/02/2019 17:41
Mê ??m s?c thu vàng n??c Úc

Mê ??m s?c thu vàng n??c Úc

N?u B?c bán c?u s?p b??c vào ti?t hè oi ? thì bên kia Nam bán c?u, n??c Úc xinh ??p ?ã khe kh? vào thu trong màu lá vàng r?c r?. T? tháng 3 ??n tháng 5 hàng n?m, khi nh?ng tán lá d?n chuy?n sang màu ?? vàng, nh?ng ngôi làng ?n hi?n trong màn s??ng huy?n ?o, ?ó là lúc “nàng thu” ?ã v?.
   21/02/2019 16:51
'Ghim ngay vào tim' 10 n?i ng?m Hoa Anh ?ào tuy?t ??p trên th? gi?i

'Ghim ngay vào tim' 10 n?i ng?m Hoa Anh ?ào tuy?t ??p trên th? gi?i

Mùa hoa anh ?ào là th?i ?i?m thu hút du khách nh?t ? các n??c trên th? gi?i m?i ?? xuân v?. Trong ?ó, các thành ph? c?a Nh?t B?n, Hàn Qu?c, Pháp, Hoa K?,…là nh?ng n?i ng?m hoa anh ?ào ??p nh?t. Hoa ?ào tràn ng?p kh?p m?i ngóc ngách t? khu ph? nh?, con ???ng, công viên ??n cánh r?ng... ??ng ch?n ch? n?a, hãy “qu?ng gánh lo ?i”, vi vu kh?p n?m châu ng?m s?c hoa anh ?ào và l?u l?i kho?nh kh?c ??p nh? m? b?n nhé!
   21/02/2019 09:34
Không kém c?nh Hoa Anh ?ào, Mùa Hoa M? Nh?t B?n c?ng ??p r?c r? th? này ?ây!

Không kém c?nh Hoa Anh ?ào, Mùa Hoa M? Nh?t B?n c?ng ??p r?c r? th? này ?ây!

M?i mùa xuân v?, thành ph? Mito th? ph? t?nh Ibaraki h?n s? khi?n b?n không th? kìm lòng khi ??m mình trong s?c tr?ng, s?c h?ng tinh khôi hay s?c ?? c?a hoa m? b?ng n? trong khu v??n Kairakuen l?n nh?t Nh?t B?n. Ph?i ch?ng, vì n? vào lúc thiên nhiên hòa h?p nh?t, hoa m? m?i có v? ??p gi?n d? và mê ??m lòng ng??i?
   15/02/2019 15:56
Hokkaido - Thiên ???ng ph??ng B?c

Hokkaido - Thiên ???ng ph??ng B?c

Trái ng??c v?i s? náo nhi?t c?a Tokyo, “hòn ng?c l?c b?o” Hokkaido chính là ?i?m h?n tuy?t v?i dành cho nh?ng ai mu?n khám phá m?t v? ??p khác c?a x? Phù Tang. N?i ?ây là s? hòa quy?n tuy?t v?i gi?a nh?ng ki?n trúc c? kính, khu v??n o?i h??ng ngát h??ng c?a ph??ng Tây và nét tinh t?, lãng m?n c?a v?n hóa Nh?t.
   14/02/2019 11:13
Cùng Vietravel ?ón 'Mùa yêu th??ng' 2019

Cùng Vietravel ?ón 'Mùa yêu th??ng' 2019

Mùa yêu th??ng ?ang ??n r?t g?n, hãy tranh th? dành t?ng ng??i yêu th??ng nh?ng chuy?n du l?ch nh? m?t món quà ??c bi?t và t?n h??ng giây phút bên nhau th?t ý ngh?a. D?p này, Vietravel s?n sàng chu?n b? nh?ng ch??ng trình ?u ?ãi cùng nhi?u quà t?ng du l?ch ti?n ích dành cho các c?p ?ôi và khách hàng n?. Hãy ??n ngay Vietravel t? ngày 14/2 – 14/3/2019 và nh?n khuy?n m?i m?i ngày b?n nhé!.
   13/02/2019 10:28
Tr?m s?c hoa xuân Nh?t B?n

Tr?m s?c hoa xuân Nh?t B?n

C? vào mùa xuân, t? kho?ng gi?a tháng 3 ??n h?t tháng 5, Nh?t B?n tr? thành “thiên ???ng” ?a s?c ??i v?i nh?ng ai yêu thích hoa. Th?t hi?m th?y vùng ??t nào l?i quy t? nhi?u loài hoa s?c s? ?ua nhau khoe s?c nh? n?i ?ây. B?n ??ng b? l? c? h?i ng?m hoa anh ?ào, t? ??ng, chi anh, c?m tú c?u hay màu xanh ngút ngàn c?a hoa nemophilas trên ??t Nh?t này nhé!.
   08/02/2019 14:23
Top nh?ng ?i?m ??n n??c ngoài '???c lòng' du khách d?p T?t 2019

Top nh?ng ?i?m ??n n??c ngoài '???c lòng' du khách d?p T?t 2019

Nh??ng n?m gâ?n ?ây, xu h???ng xu?t ngo?i ch?i xuân c?a du khách Viê?t Nam ngày càng t?ng lên. Không gì tuy?t v?i h?n khi vào k? ngh? dài nh?t trong n?m này b?n cùng nh?ng ng??i thân yêu “check-in” ? m?t n?i xa… Hãy cùng tìm hi?u nh?ng ?i?m ??n n?i ti?ng nào ?ang làm dân sành du l?ch “phát s?t” d?p T?t 2019 này nhé!
   03/01/2019 10:25
G?i ý các hành trình du xuân ??ng c?p b?ng 'máy bay riêng'

G?i ý các hành trình du xuân ??ng c?p b?ng 'máy bay riêng'

Ch? m?t ch?ng bay duy nh?t, giá t?t và ti?t ki?m th?i gian… là nh?ng lý do giúp tour du l?ch b?ng máy bay thuê bao (charter) thu hút ?ông ??o du khách. ??c bi?t, v?i các hành trình khám phá Nh?t B?n, Trung Qu?c, Bhutan và ?n ?? b?ng “máy bay riêng” cùng Vietravel h?a h?n s? mang ??n cho b?n chuy?n ?i nhi?u ý ngh?a trong mùa xuân này.
   25/12/2018 16:00
L?c l?i gi?a mùa hoa xuân

L?c l?i gi?a mùa hoa xuân

Mùa xuân v?a ch?m ngõ c?ng là lúc dân xê d?ch h?i h? ng??c Tây B?c trên nh?ng cung ???ng hoa xuân. Bi?t bao l?n mê ??m v?i ??t tr?i mùa xuân Tây B?c, nh?ng v?i tôi, m?i ?? xuân v? v?n c? mu?n l?c l?i gi?a mùa hoa xuân ngát h??ng ?y.
   18/12/2018 17:46
T?ng b?ng khuy?n m?i, t?ng quà d?p khai tr??ng chi nhánh Vietravel ??ng Tháp

T?ng b?ng khuy?n m?i, t?ng quà d?p khai tr??ng chi nhánh Vietravel ??ng Tháp

Ngày 05/12/2018, Công ty Du l?ch Vietravel chính th?c khai tr??ng chi nhánh m?i ??ng Tháp t?i s? 107 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng 2, Tp. Cao Lãnh, t?nh ??ng Tháp; hoàn thành k?t n?i m?ng l??i 09 chi nhánh t?i các t?nh, Thành là ?i?m nóng du l?ch t?i th? tr??ng Tây Nam B?.
   05/12/2018 14:27
23 Ngày Vàng - Ng?p tràn ?u ?ãi cùng Vietravel ??ng Tháp

23 Ngày Vàng - Ng?p tràn ?u ?ãi cùng Vietravel ??ng Tháp

Theo k? ho?ch, ngày 05/12/2018 t?i ?ây, Công ty Du l?ch Vietravel s? khai tr??ng Chi nhánh th? 8 t?i Khu v?c Tây Nam B? ? s? 107 Nguy?n ?ình Chi?u, Ph??ng 2, Thành ph? Cao Lãnh, T?nh ??ng Tháp. Tuy nhiên ngay t? tháng 11/2018, Chi nhánh m?i Vietravel ??ng Tháp ?ã s?n sàng ?ón ti?p và ph?c v? Quý khách hàng ??a ph??ng ??ng ký du l?ch mùa khuy?n m?i “Du xuân ngày T?t - G?n k?t yêu th??ng” ??c s?c.
   29/11/2018 18:22
Du xuân H?i An, v? mi?n ký ?c

Du xuân H?i An, v? mi?n ký ?c

H?i An yên bình và c? kính luôn ?em ??n cho du khách nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i. Bên c?nh mái ngói rêu phong, ?m th?c ??c s?c, còn có s? góp m?t c?a nhi?u môn ngh? thu?t h?p d?n níu b??c khách ph??ng xa m?i ?? T?t ??n ?? cùng du xuân H?i An, v? mi?n ký ?c.
   23/11/2018 11:17
H?n nhau gi?a mùa hoa tam giác m?ch

H?n nhau gi?a mùa hoa tam giác m?ch

Tháng 10 v? mang theo h?i th? c?a ti?t cu?i thu, gió l?nh m?n man t?ng cành hoa ng?n c? r?i kh?p núi r?ng ph??ng B?c. Chúng tôi quy?t ??nh v? mi?n r?o cao ngao s?n ngo?n th?y và h?n nhau gi?a mùa hoa tam giác m?ch n?ng th?m ng?t ngào…
   28/09/2018 13:59
Giáng sinh B?c Âu - gi?c m? tuy?t tr?ng

Giáng sinh B?c Âu - gi?c m? tuy?t tr?ng

Cái l?nh bu?t, khô tê tái màu da hay nh?ng ?êm t?i -20 ?? c?ng không làm v?i ?i ni?m háo h?c khi ??t chân ??n vùng Scandinavia. Hành trình ng? l?u tuy?t, s?n cua hoàng ??, g?p g? Santa Claus chính hi?u hay “s?n” B?c c?c quang v?i tôi là tr?i nghi?m tuy?t v?i nh?t t?i mùa Giáng sinh B?c Âu - gi?c m? tuy?t tr?ng.
   28/09/2018 12:02
Giáng sinh châu Âu - nh?ng s?c màu c? tích

Giáng sinh châu Âu - nh?ng s?c màu c? tích

Ngay t? cu?i tháng 11, nh?ng khu ch? Giáng sinh ? châu Âu ?ã b?t ??u t?p n?p v?i nh?ng cây thông kh?ng l? r?c r? s?c màu, con ???ng lung linh ánh ?èn cùng nhi?u ho?t ??ng h?p d?n khác di?n ra náo nhi?t… khi?n b?n nh? l?c vào khung c?nh th?n tiên. Hãy cùng ?i?m qua nh?ng khu ch? Giáng sinh châu Âu - nh?ng s?c màu c? tích h?a h?n s? mang ??n cho b?n giây phút ?ón Noel ?m cúng và tr?i nghi?m v?n hóa thú v?.
   27/09/2018 09:54
Th? Nh? K? - huy?n tho?i v??ng tri?u Ottoman

Th? Nh? K? - huy?n tho?i v??ng tri?u Ottoman

Ánh sáng ban mai vào lúc tinh m? trên vùng Cappadocia tr?i m?t l?p áo vàng m?ng t?a màu m?t ong sóng sánh xu?ng thung l?ng r?ng. M?t b?c tranh mê ho?c v? ra tr??c m?t tôi. Cái se l?nh qu?n quýt trên làn da làm cho bu?i s?m mai tr? nên mát d?u. N?i tôi ?ang ??ng chính là Th? Nh? K? - huy?n tho?i v??ng tri?u Ottoman.
   26/09/2018 13:59
cá cược gà chọi hội lim sitemap sportingbet Slot V fun88 slot onlineslots m88pantip bet365 link vo m88