1900 1839
C??c 1000?/phút
EN
Tour Hot Khuy?n Mãi

Tour Hot Khuy?n Mãi là các ch??ng trình tour ?u ?ãi gi?m giá c?a Vietravel nh?m ?áp ?ng nhu c?u ?i du l?ch c?a m?i ng??i. Các tour du l?ch giá r? siêu ti?t ki?m bao g?m c? các tour du l?ch trong n??c và du l?ch n??c ngoài ???c kh?i hành hàng tu?n. Các ch??ng trình này áp d?ng gi?m giá ??c bi?t, ch?t l??ng không ??i và s? l??ng ch? có h?n.

Các công viên gi?i trí mùa hè tr? em nào c?ng mê

Các công viên gi?i trí mùa hè tr? em nào c?ng mê

Các công viên gi?i trí mùa hè tr? em nào c?ng mê d??i ?ây s? giúp c? gia ?ình cùng nhau lên l?ch trình cho m?t k? ngh? ?áng nh? trong 3 tháng hè s?p t?i.
   25/05/2019 17:08
Vô vàn l?i ích khi cho tr? em ?i du l?ch t? nh?

Vô vàn l?i ích khi cho tr? em ?i du l?ch t? nh?

Tr? em có kh? n?ng l?u gi? ký ?c r?t lâu. Vì th? khi ???c du l?ch ??n nh?ng vùng ??t m?i s? là nh?ng ?n t??ng theo su?t cu?c ??i các em và còn vô vàn l?i ích khi cho tr? em ?i du l?ch t? nh?...
   25/05/2019 16:26
Du l?ch M? mùa hè có gì h?p d?n?

Du l?ch M? mùa hè có gì h?p d?n?

Mùa hè là th?i ?i?m lý t??ng ?? các gia ?ình Vi?t sang “x? c? hoa” du l?ch k?t h?p th?m thân, tìm hi?u tr??ng h?c và ??u t? b?t ??ng s?n. N?m b?t ???c xu th? này, Vietravel ?ã tung ra nhi?u s?n ph?m m?i l?; cùng d?ch v? 5 sao, ??i ng? t? v?n viên giàu kinh nghi?m và t? l? ??u visa ??n 90%... ?? ph?c v? khách hàng t?t nh?t. Cùng khám phá xem du l?ch M? mùa hè có gì h?p d?n?
   20/05/2019 17:07
Mùa hè cho con - th?a ??c m? c?a m?

Mùa hè cho con - th?a ??c m? c?a m?

Mùa hè luôn là mùa ???c các con mong ch? nh?t, vì hè ngh?a là ???c vui ch?i, ???c ?i kh?p m?i n?i và t?m quên ?i bài v?. Hi?u ???c ?i?u ?ó nên ba m? luôn c? g?ng có t?o nhi?u chuy?n ?i ch?i ?? con có th? tr?i qua mùa hè thú v?, khó quên. Không ch? th?, hè còn là th?i gian ?? c? nhà có th? cùng nhau quây qu?n, vui ch?i và t?o nhi?u k? ni?m ??p, ?ó là ni?m h?nh phúc l?n nh?t c?a ba m?.
   15/05/2019 18:18
Bay th?ng ??n Okinawa, tr?i nghi?m Nh?t B?n ??y m?i l?

Bay th?ng ??n Okinawa, tr?i nghi?m Nh?t B?n ??y m?i l?

???c m?nh danh là “hòn ??o tr??ng sinh” hay “Hawaii châu Á”, Okinawa n?m ? c?c Nam Nh?t B?n, bao g?m hàng tr?m ??o thu?c qu?n ??o Ryukyu. V?i nh?ng bãi bi?n tuy?t ??p, n?n v?n hóa ??c ?áo “v?a l? v?a quen” c?a “x? s? m?t tr?i m?c”; khám phá nh?ng ?i?u giúp ng??i dân n?i ?ây tr??ng th? và tìm v? quê h??ng c?a môn võ karate...Okinawa tr? thành ?i?m ??n nh?t ??nh b?n ph?i ghé th?m trong ??i.
   14/05/2019 13:44
Bay th?ng ??n N?i Mông, tr?i nghi?m làm dân du m?c

Bay th?ng ??n N?i Mông, tr?i nghi?m làm dân du m?c

T? tháng 6/2019, Vietravel k?t h?p cùng Vietjet Air m? bán s?n ph?m du l?ch N?i Mông v?i d?ch v? ??t chu?n 5 sao, bay th?ng t? TP.HCM ??n thành ph? Ordos v?i giá t?t nh?t th? tr??ng. ??c bi?t, Vietravel ??a ra m?c giá tr?n gói ch? t? 16.99 tri?u v?i các d?ch v? tr?i nghi?m trên th?o nguyên và sa m?c ?ã ???c bao g?m trong tour ?? du khách có th? c?m nh?n tr?n v?n nhi?u cung b?c c?m xúc, rong ru?i gi?a th?o nguyên bao la, và làm dân du m?c th?c th?...
   04/05/2019 17:46
Gi?i mã 'bí ?n' mang tên Jordan

cá cược gà chọi hội limGi?i mã 'bí ?n' mang tên Jordan

Là n?i giao thoa gi?a nhi?u n?n v?n hóa, Jordan mang trong mình r?t nhi?u huy?n tho?i và thánh tích. Hãy m?t l?n ??t chân ??n ng?n núi Nebo linh thiêng, bi?n Ch?t k? l?, “thành ph? hoa h?ng” Petra hay ng?m b?u tr?i ??y sao gi?a sa m?c Wadi Rum… b?n s? nh?n ra s?c hút mãnh li?t c?a ??t n??c Trung ?ông nh? bé này.
   03/05/2019 10:52
Tây T?ng huy?n bí và ??y mê ho?c

Tây T?ng huy?n bí và ??y mê ho?c

N?m ?n mình trên ??nh núi Himalaya s?ng s?ng quanh n?m tuy?t tr?ng bao ph?, ??n nay Tây T?ng v?n luôn là vùng ??t huy?n tho?i còn t?n t?i trong th? gi?i hi?n ??i. M?t mi?n ??t mà có l? chính s? kh?c nghi?t ?ã khi?n nó tr? nên bí ?n, t? truy?n thuy?t ??n tri?t lý Ph?t giáo, t? con ng??i ??n b?n s?c v?n hóa… ??u có s?c h?p d?n mãnh li?t, thu hút hàng ngàn l??t khách kh?p th? gi?i ?? v? ?ây m?i n?m.
   01/05/2019 16:22
Thú v? các qu?c gia 'không ng?' vào mùa hè

cá cược gà chọi hội limThú v? các qu?c gia 'không ng?' vào mùa hè

T? cu?i tháng 5 ??n gi?a tháng 7, m?t s? thành ph? n?m ? vùng c?c B?c l?i có d?p b??c vào giai ?o?n c? ngày vui ch?i “quên ng?” nh? ???c h??ng m?t hi?n t??ng thiên nhiên kì thú – ?êm tr?ng. Trong su?t th?i gian này, m?t tr?i d??ng nh? không bao gi? l?n, các ho?t ??ng, l? h?i kéo dài t??ng ch?ng nh? b?t t?n… Trên th? gi?i ch? có m?t vài thành ph? may m?n ???c s?ng trong kho?ng th?i gian ?êm tr?ng, ?ó là Stockholm (Th?y ?i?n), Helsinki (Ph?n Lan)… hay St. Petersburg (Nga).
   25/04/2019 16:58
Rong ru?i trên con ???ng huy?n tho?i Route 66

Rong ru?i trên con ???ng huy?n tho?i Route 66

Là xa l? ??u tiên c?a n??c M? n?i li?n 8 ti?u bang, t? Chicago ch?y ngang qua các ti?u bang Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, Arizona, và California, ch?m d?t ? Los Angeles, Route 66 ?ã hoàn thành xu?t s?c nhi?m v? c?a mình trong vi?c là c?u n?i giao thông ??n các ?ô th? c?a n??c M? r?ng l?n. N?u b?n có s? thích chinh ph?c nh?ng cung ???ng, hãy th? m?t l?n lái xe trên xa l? 66, ??m b?o r?ng con ???ng huy?n tho?i này s? không làm b?n th?t v?ng.
   19/04/2019 10:59
'Dubai Summer Surprises 2019' - ?i?m ??n mùa hè h?p d?n

'Dubai Summer Surprises 2019' - ?i?m ??n mùa hè h?p d?n

Th?a s?c mua hàng gi?m giá ??n… 90% trong l? h?i mùa hè “Dubai Summer Surprises 2019”, th? gi?i gi?i trí nhi?u màu s?c hay tr?i nghi?m nh?ng tác ph?m ngh? thu?t ??c ?áo, ng?m th? gian t? tòa nhà cao nh?t nhì th? gi?i… ?ó s? là nh?ng ni?m vui b?t t?n ?ang ch? ?ón b?n t?i Dubai, ngay mùa hè 2019 này.
   17/04/2019 17:06
Santorini quy?n r? trong gam màu xanh tr?ng

Santorini quy?n r? trong gam màu xanh tr?ng

Vài n?m tr? l?i ?ây, Santorini n?i lên thành cái tên khá “hot”, là hòn ??o thiên ???ng ???c nhi?u khách Vi?t “check-in”. V?i s? k?t h?p c?a hai gam màu xanh – tr?ng gi?n ??n nh?ng ???c thiên nhiên khéo léo s?p ??t m?t cách tài tình, ?ã t?o nên hình ?nh ??c tr?ng cho hòn ??o quy?n r? này.
   11/04/2019 16:19
T?ng b?ng ?u ?ãi 'Ngày h?i Thái Lan' t?i Vietravel Nha Trang

T?ng b?ng ?u ?ãi 'Ngày h?i Thái Lan' t?i Vietravel Nha Trang

Ngày 12/4/2019, Vietravel Nha Trang t? ch?c s? ki?n Ngày h?i Thái Lan “Hành trình nh?ng n? c??i” ngay t?i v?n phòn Chi nhánh, nh?m mang ??n cho Quý khách hàng ??a ph??ng m?t không gian v?n hóa ??c s?c c?a Thái Lan và ??c bi?t kèm theo nhi?u ?u ?ãi khi ??ng ký tour ngay trong Ngày h?i.
   09/04/2019 16:00
Phát cu?ng nh?ng món ?n v?t '?óng gói' Thái Lan

Phát cu?ng nh?ng món ?n v?t '?óng gói' Thái Lan

Thái Lan không ch? là thiên ???ng c?a th?i trang, ?m th?c ???ng ph?, ?n v?t nh?t là nh?ng món ?n ???c ?óng gói c?ng không h? kém c?nh. Món nào c?ng ngon, c?ng mu?n “rinh” v? ?? dành ?n t? t? ho?c t?ng làm quà ??m b?o “bá cháy” luôn!!
   08/04/2019 17:00
Saint Petersburg nh?ng ?êm không ng?...

Saint Petersburg nh?ng ?êm không ng?...

Vào m?i d?p hè, t? tháng 5 ??n tháng 7, Saint Petersburg chuy?n mình m?t cách ngo?n m?c ?? tr? nên l?ng l?y h?n bao gi? h?t. V?i nh?ng ai dành tình c?m ??c bi?t cho x? s? b?ch d??ng thì ?ây có l? là th?i ?i?m thích h?p nh?t ?? t?n m?t chiêm ng??ng c?nh t??ng hoàng hôn kéo dài ??n n?a ?êm, còn m?t tr?i thì d??ng nh? không l?n...
   04/04/2019 18:11
An yên ??t Ph?t Nam Tông

An yên ??t Ph?t Nam Tông

Ng??i ta nói “… nh?ng chi?c áo cà sa màu vàng ??n s?, khiêm nh??ng, trân quý và cao c? làm nên di?n m?o n??c Thái; và ? ?ó, ng??i ta còn c?m nh?n ???c s? an yên mãi l?u l?i nh? m?t d?u l?ng ??y xúc c?m v? mi?n ??t ph?t Nam tông.” - Ryan Land.
   03/04/2019 06:00
Khám phá Th? Nh? K? trên hành trình 5 sao

Khám phá Th? Nh? K? trên hành trình 5 sao

Khi mùa xuân gõ c?a, c? ??t tr?i nhu?m ??y s?c màu t??i m?i. ?ây c?ng là th?i ?i?m lý t??ng ?? b?n khám phá Th? Nh? K?, xuýt xoa tr??c v? ??p di?m l? c?a hàng tri?u bông hoa tulip, cùng nh?ng ??a danh l?ch s? n?i ti?ng mang ??y cung b?c c?m xúc. Hãy cùng Vietravel ?áp chuy?n bay th?ng ??n th? ?ô Istanbul c?a hãng hàng không 5 sao Turkish Airlines và tr?i nghi?m d?ch v? 5 sao tiêu chu?n qu?c t?.
   01/04/2019 15:56
Du l?ch k?t h?p kh?o sát b?t ??ng s?n - mô hình m?i h?p d?n gi?i ??u t?

Du l?ch k?t h?p kh?o sát b?t ??ng s?n - mô hình m?i h?p d?n gi?i ??u t?

Nh?ng chuy?n ?i không ch? mang l?i nh?ng cái nhìn m?i m? v? thiên nhiên - v?n hóa kh?p th? gi?i mà còn m? ra c? h?i ??u t?, ??c bi?t trong l?nh v?c b?t ??ng s?n. Vì th?, lo?i hình “du l?ch k?t h?p th?m thân và kh?o sát ti?m n?ng b?t ??ng s?n” ?ang tr? thành s?n ph?m h?p d?n, thu hút s? quan tâm c?a nhi?u khách hàng.
   01/04/2019 15:03
?m th?c Thái cay bao nhiêu ???

?m th?c Thái cay bao nhiêu ???

V?n hóa ?m th?c luôn là nét ch?m phá ??c ?áo nh?t không th? thi?u, th? hi?n s? riêng có c?a t?ng qu?c gia. H? ??n n??c nào thì ng??i ta nh? ngay h??ng v? th?m ngon, h?p d?n c?a ??c s?n n?i ?y. Mà Thái thì thôi r?i, nh?ng món ?n x? này luôn khi?n ng??i ta phát thèm, khi nh? t?i s? hòa quy?n c?a h??ng v? t? trái ?t ch? thiên cay nóng, ??n c?ng s? t??i giòn hay là v? ??ng n?ng c?a nh?ng chi?c lá chanh; có khi chua chua m?t chút, th?m th?m m?t chút; r?i thì k?t h?p v?i v? h?i s?n ng?t nóng hôi h?i l?i càng c?c ph?m nhân gian. ?? b?t giác ch? c?n ngh? t?i màn nh?y múa c?a nh?ng h??ng v? cay nóng thi?t “?ã” ?y, thôi thúc ng??i ta ph?i ??n Thái thêm nhi?u l?n n?a.
   01/04/2019 06:00
N??c M? d?u dàng và say ??m

N??c M? d?u dàng và say ??m

Nói ??n M?, ng??i ta nh?c v? m?t ??t n??c r?ng l?n, giàu có và hi?n ??i v?i nh?ng th??ng hi?u n?i ti?ng th? gi?i, nh?ng tòa nhà cao ch?c tr?i. Nh?ng, n?u có c? h?i ??n v?i x? s? c? hoa, b?n hãy m?t l?n c?m nh?n M? v?i m?t v? ??p m?m m?i và say ??m h?n.
   30/03/2019 17:40
cá cược gà chọi hội lim sitemap Slot Machine w88Thailnd gclub slot Slotonline sbobetasia w88loto W88.com
www.w88homes.com| www.topekaliquorstore.com| www.stripeatyellow.com| www.chuggingtongames.com| www.elsyaminstitute.com| www.dominica-hotel.com| www.fireboltguitars.com| www.qizoyinlari.com| www.cusco-puno.com| www.lowfatgaming.com| www.onlinew88th.com| www.5w88th.com| www.cusco-puno.com| www.5w88th.com| www.onnenlinshncn.com| www.konyadilkent.com| www.freetoachieve.net| www.hotelw88th.com| www.hzheart.com| www.worldfxmarkets.com| www.w88wblog.net| www.goodcustomgoods.com| www.hotelw88.com| www.crownofmaine.net| www.thedallasblackexpo.com| www.coLepaintinginc.com| www.bestjackandcoke.com| www.bijouxpopulaire.com| www.w88casino.org| www.locksmithdecaturga.net| www.yeshanlan.com| www.bostonvoicedata.com| www.clubw88th.com| www.solidhomedubai.com| www.classysassyng.com| www.hongw88.com| www.w88wthsports.net| www.hayygoat.com| www.mendabody.net| www.5w88th.com| www.cheapw88.com| www.michaelgraphicsinc.com|