1900 1839
C??c 1000?/phút

Gi?i mã 'bí ?n' mang tên Jordan

Là n?i giao thoa gi?a nhi?u n?n v?n hóa, Jordan mang trong mình r?t nhi?u huy?n tho?i và thánh tích. H?y m?t l?n ??t chan ??n ng?n núi Nebo linh thiêng, bi?n Ch?t k? l?, “thành ph? hoa h?ng” Petra hay ng?m b?u tr?i ??y sao gi?a sa m?c Wadi Rum… b?n s? nh?n ra s?c hút m?nh li?t c?a ??t n??c Trung ??ng nh? bé này.

  03/05/2019 10:52

Tìm v? “mi?n ??t thánh” Nebo

Trung ??ng v?a n?i t? h?i c?a nhi?u n?n v?n minh r?c r? v?a là n?i ra ??i ba t?n giáo l?n: Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo và H?i giáo. Riêng Jordan s? h?u nhi?u thánh tích c?a ng??i Do Thái l?n Thiên Chúa giáo. ?ó là s?ng Jordan - n?i Chúa Jesus ch?u phép r?a b?i thánh John The Baptist, các thành ph? Chúa t?ng gi?ng ??o… ??c bi?t là ng?n núi thiêng Nebo cao h?n 800m - n?i v? tiên tri Moses c?a ng??i Do Thái yên ngh?.

Theo Kinh C?u ??c, ?? c?u ??a con m?i sinh thoát kh?i s? truy lùng c?a binh lính Ai C?p, m? ?ng ?? th? con mình trên s?ng và may m?n ???c c?ng chúa n??c này c?u thoát, nu?i n?ng. Thiên Chúa ?? ch?n Mose làm th? l?nh ?? ??a dan Do Thái ra kh?i Ai C?p và ?i tìm mi?n “??t H?a” v?i huy?n tho?i r? ??i n??c Bi?n ?? ?i mà v?n... kh? chan.

??nh núi Nebo thiêng liêng ?? in d?u chan thành kính c?a các ??c Giáo Hoàng: John Paul ll, Benedict XVI. T?i may m?n ??n ?ay vào ngày trong xanh, nên có th? nhìn th?y l?u v?c s?ng Jordan, Bi?n H? Galilee, Bi?n Ch?t; xa xa là thành ph? Jerusalem, Bethlehem hay Jericho trù phú… Th?t khó di?n t? ???c c?m xúc khi ??ng trên ??nh núi Nebo và t??ng t??ng ??n c?nh ?ng Moses nhìn v? vùng “??t H?a” t?ng ??c trong Kinh thánh.

Cách Nebo kh?ng xa là ng?i nhà th? l?u gi? t?m b?n ?? “??t H?a” làm t? 2 tri?u m?nh sành tuy?t ??p. Ngoài ra, còn v? s? b?c tranh kh?m ?á tinh x?o th? hi?n nhi?u giai ?o?n trong cu?c ??i chúa Jesus… khi?n ai c?ng thán ph?c.

Bi?n Ch?t - “Cái r?n c?a ??a c?u”

Bi?t danh này xu?t phát t? v? trí n?m d??i m?c n??c bi?n 417m, ?i?m th?p nh?t trên b? m?t trái ??t. Do hàm l??ng mu?i dao ??ng t? 34%, g?p 9 l?n so v?i các bi?n nên c? th? s? t? “n?i b?ng b?nh” trên m?t n??c. Bi?n Ch?t là ranh gi?i t? nhiên c?a hai n??c Israel và Jordan, g?n li?n v?i nh?ng truy?n thuy?t trong Kinh Thánh.
Bên b? Jordan là nh?ng resort, khách s?n cùng các b?i t?m s?ch ??p n?i li?n nhau ph?c v? nhu c?u t?m bi?n, sauna, ngh? d??ng c?a du khách. ?? ghi l?i nh?ng b?c ?nh “??c báo” kinh ?i?n, chúng t?i ph?i c? gi? th?ng b?ng tr??c s?c ??y c?a n??c, tuy ch?c ch?c l?i b? xoay tròn nh? qu? bóng n?i. Còn n?u mu?n ??c sách th?t, b?n c? co m?t chan, ??u ng?ng lên và tay c?m sách ??c t? nhiên. N?u c? nh? th? trong 2 – 3 gi?, c?ng thêm s?c gió, kh?ng ch?ng khi ??c xong, b?n ?? du l?ch sang t?n… Israel r?i.

Theo h??ng d?n viên ??a ph??ng, Bi?n Ch?t ch?a h?n 35 khoáng ch?t, trong ?ó có 12 lo?i kh?ng h? có ? b?t k? vùng bi?n nào trên th? gi?i. Sau 10 phút ngam mình trong n??c, chúng t?i thoa bùn ?en lên m?t và c? th?. C?m giác mát l?nh và th? gi?n khi?n chúng t?i quên c? cái nóng kh? c?a vùng Trung ??ng. Kh?ng ch? mang ??n s? c?ng m?n ??y s?c s?ng cho làn da, bùn Bi?n Ch?t còn t?o cho t?i c?m giác th? gi?n, kích thích h? tu?n hoàn máu... th?t s?ng khoái.

R?c r? “thành ph? hoa h?ng ??” Petra

Di s?n th? gi?i Petra do ng??i Nabatean xay d?ng thành ph? vào th? k? th? III tr??c C?ng nguyên. Lúc bình minh và hoàng h?n, ánh m?t tr?i ?? ?i chi?u xiên khe núi làm n?i b?t màu ?? - cam - vàng - tím - xanh… huy hoàng c?a các kh?i ?á nên ng??i ta g?i nó là “Thành ph? hoa h?ng ??”. V?i b? phim ?ình ?ám “Indiana Jones và cu?c th?p t? chinh cu?i cùng”, khán gi? ?? có m?t phen ng? ngàng khi theo chan các di?n viên Harrison Ford và Sean Connery l?c vào mê cung Al Khazneh ?? tìm ki?m “Chén Thánh”.

L?t th?m gi?a h?m núi sa th?ch El-Siq cao 200m, d??ng nh? t?i nghe th?y ti?ng vó ng?a c?a nh?ng ?oàn th??ng nhan trên d?m ???ng t? l?a hàng ngàn n?m v? tr??c. V?a ra kh?i El-Siq, Al Khazneh - “Kho báu” c?ng trình v? ??i nh?t Petra hi?n ra. Kích th??c kh?ng l? c?a ng?i ??n khi?n t?i hoang mang kh?ng hi?u nh?ng ng??i th? tài hoa ?? ch?m kh?c nh?ng d?y c?t Hy L?p, anh em huy?n tho?i Castor và Pollux, th?n Isis… nh? th? nào?

Th?i huy hoàng c?a Petra còn hi?n hi?n r? ràng ? ??n L?n có s?c ch?a 600 ng??i; nhà hát ki?u La M? ch?a h?n 2.000 khán gi?. Tu vi?n Ad-Deir n?m trên ng?n núi c?ng là th? thách l?n khi c? ?oàn ph?i leo ??n… 800 b?c thang ?á. Nh?ng trên ??nh cao nh?t, ai n?y ??u quên h?t m?t nh?c khi l?ng ng?m thành ph? hoang ph? ph? lên nh?ng tia n?ng ?? s?m cu?i ngày r?i v?t t?t gi?a màn ?êm.

Huy?n di?u b?u tr?i sao Wadi Rum

Còn ???c g?i là “thung l?ng ánh Tr?ng”, sa m?c Wadi Rum là t?p h?p nh?ng c?n cát có hình d?ng ??c ?áo và màu s?c lu?n bi?n ??i k? ?o, t?a nh? m?t hành tinh khác. N?i này ?? ???c UNESCO c?ng nh?n là di s?n thiên nhiên, ?i?m ??n yêu thích c?a du khách ch? ??ng sau Petra.

Trên ???ng Lawrence, chúng t?i th?a s?c ng?m nhìn nh?ng ng?n núi sa th?ch, thung l?ng cát ?? và c?m nh?n r? r?t kh?ng gian t?nh l?ng. Khi ánh hoàng h?n bu?ng xu?ng, c? ?oàn ngh? ?êm t?i l?u du l?ch cao c?p gi?a thung l?ng Wadi Rum và th??ng th?c b?a t?i truy?n th?ng c?a ng??i b?n ??a. Gi?a sa m?c thênh thang, nh?ng th?c khách khá ng?c nhiên b?i có ?? salad t??i rói, ph? mai th?m béo v?i th?t gà và c?u n??ng.

Wadi Rum Night Luxury Camp bao g?m 25 l?u sang tr?ng có n?i th?t sang tr?ng v?i gi??ng ng? tho?i mái, gh? sofa, g??ng, ?èn và kh?n tr?i gi??ng. Ban ?êm nhi?t ?? xu?ng th?p, vì v?y nh?ng ng?i l?u ??u ???c gi? ?m c?n th?n. M?i l?u có khu v?c ng?m sao riêng v?i t?m nhìn tuy?t v?i ra d?y núi Wadi Rum. V?i mái l?u ???c thi?t k? ??c bi?t, chúng t?i ???c th?a thích ng?m b?u tr?i ?êm ??y tr?ng sao và l?ng nghe ti?ng gió th?i qua nh?ng c?n cát. Có c?m giác, ch?a bao gi? sa m?c l?i g?n g?i và huy?n di?u ??n nh? th?!

Th?ng tin tour:
Jordan bí ?n: Amman - Jerash - Ajloun - Madaba? Bi?n Ch?t - Wadi Rum - Petra (6 ngày)
Giá t?: 49,99 tri?u?
KH: 15/6; 15/7; 15/8; 15/9; 15/10; 15/11; 15/12
---------------
C?ng ty Du l?ch Vietravel?
190 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM?
Tel: (028) 3822 8898
Hotline: 1900 1839
F/vietravel
Tham kh?o tour t?i: www.travel.com.vn
H? th?ng các chi nhánh Vietravel trên toàn qu?c
loading
Các tin khác

Vietravel t? ch?c tour hành h??ng ??ng hành cùng ??i l? Vesak 2019

Chùa Tam Chúc (Hà Nam) ???c l?a ch?n là ??a ?i?m t? ch?c ??i l? Vesak Liên H?p Qu?c 2019 t? ngày 12 ...

  08/05/2019 14:23

Bay th?ng ??n N?i Mông, tr?i nghi?m làm dân du m?c

T? tháng 6/2019, Vietravel k?t h?p cùng Vietjet Air m? bán s?n ph?m du l?ch N?i Mông v?i d?ch v? ??t ...

  04/05/2019 17:46

??p 'nao lòng' nh?ng cánh ??ng o?i h??ng tím bi?c

Nh?ng ai yêu thích o?i h??ng, ch?c h?n ph?i nuôi m? ??c m?t l?n ???c ng?m nhìn và ??m chìm trong nh? ...

  01/05/2019 16:49

Tây T?ng huy?n bí và ??y mê ho?c

N?m ?n mình trên ??nh núi Himalaya s?ng s?ng quanh n?m tuy?t tr?ng bao ph?, ??n nay Tây T?ng v?n luô ...

  01/05/2019 16:22

Ngây ng?t s?c hoa xuân Nam bán c?u

B?n s? th?t s? choáng ng?p khi ??m chìm trong b?c tranh mùa xuân Nam bán c?u ng?m hàng tri?u cây anh ...

  01/05/2019 15:59

Ghé th?m V??ng ???ng Ph?t giáo l?ng l?y v?i nhi?u k? l?c th? gi?i

V?i ??a th? là vùng ??t ??p, r?ng 148ha, xung quanh bao b?c b?i 8 ng?n núi, t??ng tr?ng cho hoa sen ...

  01/05/2019 15:08
cá cược gà chọi hội lim sitemap w88loto m88 pantip Thai slots M88asia 1XBETsports 918kiss login 1xbet live football
www.registrytreatments.com| www.rslavinstudio.com| www.realhomesatlanta.com| www.krishnawebworld.com| www.translanguage.net| www.systematic-course.com| www.rukkidenor.com| www.tjzhihuicanyin.com| www.myvldlcholesterol.com| www.hotelw88th.com| www.growviatrade.com| www.comw88th.com| www.andrewheimann.com| www.w88vietna.com| www.siliconheavy.com| www.cetidmed.com| www.homew88.com| www.jolasveinarnir.net| www.talkeetnatours.com| www.kettleembroidery.net| www.zhaoyiqiao.com| www.bew88th.com| www.1800Liquidation.com| www.lyndellegonzalez.com| www.eatcleanremix.com| www.myvldlcholesterol.com| www.hoteldelvallesj.com| www.systematic-course.com| www.academicstudio.net| www.homesofsurrey.com| www.hzheart.com| www.bonzailine.com| www.thedallasblackexpo.com| www.LauramitcheLL.net| www.sportspolitika.com| www.topekaliquorstore.com| www.mendabody.net| www.mensbestshaver.com| www.w88wloto.com| www.betw88th.com| www.degroenedroom.com| www.w88wclub.org|