1900 1839
C??c 1000?/phút

Vietravel t? ch?c tour hành h??ng ??ng hành cùng ??i l? Vesak 2019

Chùa Tam Chúc (Hà Nam) ???c l?a ch?n là ??a ?i?m t? ch?c ??i l? Vesak Liên H?p Qu?c 2019 t? ngày 12 ??n 14/5 t?i ?ay. Vietravel vinh d? 3 l?n liên ti?p ???c Giáo h?i Ph?t giáo Vi?t Nam tin t??ng ?y thác c?ng tác h?u c?n cho s? ki?n ??i l?; và gi?i thi?u hành trình tour v?n hóa tam linh, ??a Ph?t t?, du khách Vi?t hành h??ng chiêm bái theo dòng s? ki?n.

  08/05/2019 14:23

Vietravel – 3 l?n ??ng hành cùng s? ki?n Vesak

C? m?i mùa sen n?, mùa ??i l? Ph?t ??n l?i v?. Sau 2 l?n t? ch?c thành c?ng ??i l? tr??c ?ay vào n?m 2008 và 2014, n?m nay ??i l? Vesak 2019 s? di?n ra t? 12 -14/5, t?i chùa Tam Chúc (Hà Nam) ?ón 1.650 ??i bi?u qu?c t? c?a h?n 570 ?oàn ??n t? 112 qu?c gia và vùng l?nh th? cùng các ch?c s?c, l?nh ??o giáo h?i, nhà nghiên c?u và các h?c gi? ??n tham d?.

C?ng ty Du l?ch Vietravel vinh d? 3 l?n (2008 - 2014 - 2019) ???c Giáo h?i Ph?t giáo Vi?t Nam tin t??ng ?y thác c?ng tác h?u c?n cho s? ki?n bao g?m ??m nh?n và ?i?u hành toàn b? các ho?t ??ng qu?ng bá, ?i?u ph?i xe v?n chuy?n, l?u trú, d?ch v? vé máy bay… trong khu?n kh? s? ki?n. ??ng th?i, qu?ng bá hình ?nh - ??t n??c Vi?t Nam th?ng qua c?ng tác t? ch?c tour tham quan bên l? cho Vesak 2019. Theo ?ó, c?ng ty khai thác hành trình tour v?n hóa tam linh; ??a du khách Vi?t hành h??ng chiêm bái theo dòng s? ki?n, kh?i hành t? Hà N?i và TP. H? Chí Minh. Du khách Th? ?? có th? linh ho?t l?a ch?n tour hành h??ng chiêm bái linh ho?t 2 ho?c 3 ngày ??n Tam Chúc, hay Tam Chúc - Tràng An - Bái ?ính ch? t? 1,65 tri?u ??ng. T? TP. H? Chí Minh, ch??ng trình kéo dài 4 ho?c 5 ngày theo ???ng tour Hà N?i - Tam Chúc - Hà Nam - Ninh Bình - Tràng An - Bái ?ính - H? Long - Tay Yên T? - B?c Giang v?i giá ch? t? 7,49 tri?u ??ng.

Chùa Tam Chúc – “trái tim” c?a Vesak 2019

Chùa Tam Chúc, n?i ???c l?a ch?n t? ch?c ??i l?, chính là “trái tim” c?a Vesak n?m nay và là ?i?m nh?n chính trong hành trình tham quan. Ng?i chùa c? ???c xay d?ng t? th?i nhà ?inh, g?n v?i truy?n thuy?t “Ti?n L?c nh?c - h?u Th?t Tinh”. Truy?n thuy?t k? r?ng n?i vùng núi g?n làng Tam Chúc, x?a kia xu?t hi?n 7 vì sao, g?i là núi “Th?t Tinh”, còn phía tr??c có 6 qu? núi gi?a lòng h? t??ng truy?n là 6 qu? chu?ng nhà tr?i, g?i là “L?c nh?c”.
T? trên cao nhìn xu?ng, khung c?nh Tam Chúc ??p nh? m?t b?c tranh th?y m?c kh?ng l? v?i nh?ng ???ng nét thanh tao, t? nhiên do t?o hóa s?p ??t. ???c bao b?c b?i r?ng cay xanh ngát và soi mình bên m?t h? trong v?t, ng?i chùa hi?n lên ??y uy nghi, b? th?. Chùa Tam Chúc là s? k?t h?p hoàn h?o gi?a v? ??p c? kính v?i v? hùng v? c?a non n??c bao la, h?a h?n s? là ?i?m ??n tam linh m?i thu hút hàng tri?u du khách và Ph?t t? b?n ph??ng khi ?ang ???c quy ho?ch và xay d?ng m?i hoàn toàn ?? tr? thành m?t trong nh?ng ng?i chùa có di?n tích l?n nh?t th? gi?i trong t??ng lai.
Trong th?i gian di?n ra ??i l? t? 12 - 14/5, r?t nhi?u ho?t ??ng v?n hóa tam linh s? ???c t? ch?c t?i khu v?c chùa Tam Chúc (?i?n Tam Th?, ?i?n Thích Ca, ?i?n Quan ?m, Qu?ng tr??ng Tam Quan), g?m: L? t?m Ph?t truy?n th?ng; ?àn l? c?u nguy?n am siêu d??ng thái, qu?c thái dan an, ??t n??c h?i nh?p phát tri?n theo nghi l? ba mi?n B?c - Trung - Nam; ?êm hoa ??ng c?u nguy?n hòa bình th? gi?i; Các tri?n l?m ?nh chùa Di s?n th? gi?i và Vi?t Nam, Tri?n l?m c? v?t Ph?t giáo t?i ?i?n Tam Th? và Tòa nhà H?i th?o qu?c t?; Ch??ng trình bi?u di?n ngh? thu?t qu?c t?, Màn pháo hoa Qu?c T? t?m th?p trên H? Tam Chúc…
D? ki?n s? ng??i d? ??i l? s? kho?ng 20.000 ng??i. Do ?ó vi?c ?i theo tour c?a m?t ??n v? l? hành uy tín s? giúp du khách, Ph?t t? hoàn toàn yên tam v? d?ch v?, ch??ng trình trong nh?ng ngày cao ?i?m di?n ra ??i l?.
Tour kh?i hành t? Hà N?i
? Hà N?i - Tam Chúc (2 ngày)?
KH: 12/5 - Giá t?: 1,65 tri?u?
?
? Hà N?i - Tam Chúc - Tràng An -? Bái ?ính (2-3 ngày)
KH: 12/5 - Giá t?: 2,25 - 2,65 tri?u
?
Tour kh?i hành t? TP. HCM
Hà N?i - Tam Chúc - Hà Nam - Ninh Bình - Tràng An - Bái ?ính - H? Long - Tay Yên T? - B?c Giang
? (4 ngày) KH: 11, 18/5 - Giá t?: 7,49 tri?u?
? (5 ngày) KH: 8, 15/5 - Giá t?: 8,29 tri?u
-----------
C?NG TY VIETRAVEL
Tr? s? chính: 190 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM
Tel: (028) 3822 8898?
Hotline: 1900 1839?
Facebook/Vietravel
?
Vietravel Hà N?i
VP Khách l?: S? 3 Hai Bà Tr?ng, Hoàn Ki?m, Hà N?i
Tel: 024. 3933 1978 - Máy l?: 150,124,266
VP Khách ?oàn: T?ng 7, tòa nhà H?ng Hà, S? 37 Ng? Quy?n, Hà N?iTel: 024. 39711159
Hotline Tour trong n??c: 0989 370 033 | Tour n??c ngoài: 0983 160 022
+ VP1 (30 Tr?n Thái T?ng): 024. 6269 2858 | 0868 523 765?
+ VP2 (172 L?c Long Quan): 024.3398 5555 | 0868 523 766
+ VP3 (262 X? ?àn): 024. 3765 3333 | 0868 523 767
+ VP4 (445 Nguy?n V?n C?): 024. 3873 5555 | 0868 523 768
+ VP5 (28 ?ào T?n): 024. 3533 2288 | 0868 523 769
+ VP6 (274 Tay S?n): ?024. 3238 3399 | 0868 523 770
Facebook/VietravelMienBac
loading
Các tin khác

Bay th?ng ??n N?i Mông, tr?i nghi?m làm dân du m?c

T? tháng 6/2019, Vietravel k?t h?p cùng Vietjet Air m? bán s?n ph?m du l?ch N?i Mông v?i d?ch v? ??t ...

  04/05/2019 17:46

Gi?i mã 'bí ?n' mang tên Jordan

Là n?i giao thoa gi?a nhi?u n?n v?n hóa, Jordan mang trong mình r?t nhi?u huy?n tho?i và thánh tích. ...

  03/05/2019 10:52

??p 'nao lòng' nh?ng cánh ??ng o?i h??ng tím bi?c

Nh?ng ai yêu thích o?i h??ng, ch?c h?n ph?i nuôi m? ??c m?t l?n ???c ng?m nhìn và ??m chìm trong nh? ...

  01/05/2019 16:49

Tây T?ng huy?n bí và ??y mê ho?c

N?m ?n mình trên ??nh núi Himalaya s?ng s?ng quanh n?m tuy?t tr?ng bao ph?, ??n nay Tây T?ng v?n luô ...

  01/05/2019 16:22

Ngây ng?t s?c hoa xuân Nam bán c?u

B?n s? th?t s? choáng ng?p khi ??m chìm trong b?c tranh mùa xuân Nam bán c?u ng?m hàng tri?u cây anh ...

  01/05/2019 15:59

Ghé th?m V??ng ???ng Ph?t giáo l?ng l?y v?i nhi?u k? l?c th? gi?i

V?i ??a th? là vùng ??t ??p, r?ng 148ha, xung quanh bao b?c b?i 8 ng?n núi, t??ng tr?ng cho hoa sen ...

  01/05/2019 15:08
cá cược gà chọi hội lim sitemap Slot online Slotpantip sportingbet 888 slot sbobetcasino SlotMachine 918kiss
www.amazingnewstar.com| www.findw88.com| www.buLduktrans.net| www.brucerecruitingltd.com| www.fireboltguitars.com| www.accordianhotel.com| www.findw88.com| www.americanmooncake.com| www.myanmarrlhousing.net| www.kathleenball.net| www.superw88.com| www.w88loto.org| www.fotouhaLkhair.com| www.w88center.com| www.lamaisondeaces.com| www.openrangephotos.com| www.w88wbet.com| www.bettingbookmakers.net| www.exigomarketing.com| www.thepetpantrync.com| www.impressivejewel.com| www.exceltechnoproduct.com| www.thefitnesspreneur.com| www.allanfinkelman.com| www.lombardigallery.com| www.sbssoLutions.net| www.myhomeprotector.com| www.lynnkitesailing.com| www.thedancecloset.net| www.surpriseanddemand.com| www.realhomesatlanta.com| www.esportessencial.com| www.greenfieldtours.com| www.bijouxpopulaire.com| www.360w88.com| www.hairlossandcure.com| www.grishamgaines.com| www.cn-connectors.com| www.simonkirkeofficial.com| www.homesofsurrey.com| www.desenwiremesh.com| www.firstaidexceeder.com|