1900 1839
C??c 1000?/phút
EN

Bay th?ng ??n N?i Mông, tr?i nghi?m làm dân du m?c

T? tháng 6/2019, Vietravel k?t h?p cùng Vietjet Air m? bán s?n ph?m du l?ch N?i M?ng v?i d?ch v? ??t chu?n 5 sao, bay th?ng t? TP.HCM ??n thành ph? Ordos v?i giá t?t nh?t th? tr??ng. ??c bi?t, Vietravel ??a ra m?c giá tr?n gói ch? t? 16.99 tri?u v?i các d?ch v? tr?i nghi?m trên th?o nguyên và sa m?c ?? ???c bao g?m trong tour ?? du khách có th? c?m nh?n tr?n v?n nhi?u cung b?c c?m xúc, rong ru?i gi?a th?o nguyên bao la, và làm dan du m?c th?c th?...

  04/05/2019 17:46

Sa m?c V?ng Âm - Nh?ng n?t nh?c huy?n bí c?a gió và cát

T?a l?c t?i trung tam tam giác ba thành ph? H?i H?t, Bao ??u và Ng?c Nh? ?a T?, vùng ??i m?c n?i ti?ng này ???c x?p h?ng c?p 5A, c?p cao nh?t c?a Trung Qu?c. Sa m?c V?ng ?m có ??a th? hình bán nguy?t v?i nh?ng ??i cát cao 110m, d?c 45 ?? t?a nh? b?c t??ng v?ng am kh?ng l?. M?i khi gió th?i và ??i h??ng, hay m?i khi chi?c xe ??a hình chuyên d?ng ch? khách u?n l??n trên t?ng l?p sóng cát, trong kh?ng gian vang lên nh?ng n?t nh?c huy?n bí.

??n ?ay, b?n h?y th? tr?i nghi?m c?m giác ?i cáp treo ?? ng?m sa m?c t? trên cao, ng?m ??i cát nh?p nh? ?? hình thù k? l? hay c??i l?c ?à xuyên th?ng vào lòng ch?o sa m?c và “check-in” bên nh?ng c?n cát, nhìn th?y cát ??i màu theo t?ng gi?, t? màu vàng sang màu b?c r?i thành màu h?ng v? cùng ?o di?u. Gi?a mênh m?ng sa m?c, b??c chan l?c ?à t? t?n ti?n v? phía tr??c, b?n c? ng? nh? mình ?ang là nhan v?t chính trong các phim d? s? c?a Trung Qu?c.

B?n tình ca H? Th?t Tinh

Sau 30 n?m n? l?c kh?ng ng?ng ?? ng?n ch?n sa m?c hóa, H? Th?t Tinh hay còn g?i là C?ng viên sinh thái sa m?c Kubuqi, gi? ?ay là m?t ?c ??o xanh rì, nên th? gi?a sa m?c. ??t chan ??n ?ay, b?n s? t?n m?t ch?ng ki?n s? k? di?u c?a n?i t?ng là vùng sa m?c hoang v?ng, c?n c?i nay ?? thành c?ng viên sinh thái tuy?t ??p v?i nh?ng cánh r?ng và vùng ??t ng?p n??c ? rìa sa m?c, t?o nên c?nh quan v? cùng ngo?n m?c. Có th? nói, sa m?c Kubuqi ?? th?c s? h?i sinh và d?n tr? thành ?i?m du l?ch n?i ti?ng, h?p d?n nhi?u du khách ??n khám phá N?i M?ng.

V? ?i?u th?o nguyên Ordos xinh ??p

N?m cách qu?n Ordos 12km v? phía tay, th?o nguyên Ordos là s? k?t h?p gi?a khung c?nh thiên nhiên tuy?t v?i và n?n v?n hóa ??c s?c c?a các dan t?c thi?u s? v?i l?u ng??i M?ng C? và gia súc. Kh?ng gian bao la c?a th?o nguyên s? khi?n b?n ng? nh? mình l?c vào v? tr? xanh ng?t màu c? non xen l?n nh?ng b?i hoa nh? ?? s?c màu. N?i ?ay chia thành nhi?u khu khác nhau: khu bi?u di?n ngh? thu?t, khu cung c?p d?ch v? ?n u?ng, khu ngh? d??ng và m?t s? khu khác.
?
??n v?i th?o nguyên Ordos, b?n s? ???c chào ?ón b?ng nghi th?c r??u ng?a c?a ng??i M?ng C? ?? c?m nh?n s? chan ch?t và lòng nhi?t thành c?a dan du m?c. Ngoài ra, b?n còn có d?p tìm hi?u ??i s?ng du m?c khi ghé th?m nh?ng ng?i nhà truy?n th?ng, chiêm ng??ng nh?ng màn bi?u di?n ??c tr?ng c?a các dan t?c hay ngo?n c?nh “Ph? Ph?t s?ng Ulan” n?i g?n li?n v?i ??c Ph?t s?ng Ulan ??i th? 12.

Tr?i nghi?m ng? m?t ?êm trong “nhà bao”

Nhà bao là m?t ki?u nhà ? có hình tròn, b?i vì bên ngoài nh? lên, nên ng??i x?a còn g?i là “khung l?”, m?c dù là l?u du m?c nh?ng bên trong v?n ??y ?? ti?n nghi cho du khách ngh? ng?i th? gi?n. Còn gì tuy?t v?i h?n khi ?êm v? b?u tr?i th?o nguyên ???c trang hoàng b?i v? vàn nh?ng ng?i sao l?p lánh, mà d??ng nh? ch? c?n v?i tay là có th? ch?m vào. ?ay chính là thiên ???ng cho nh?ng ai ?am mê thiên v?n, hay yêu thích các vì sao.?
?
??c bi?t, b?n còn ???c tr?i nghi?m ??i s?ng du m?c khi tham gia l?a tr?i trên th?o nguyên. Hòa mình vào nh?ng ?i?u múa r?n ràng c?a các chàng trai c? gái N?i M?ng, ?? c?m nh?n s? nhi?t tình hi?u khách c?a ng??i dan n?i ?ay.

Th??ng th?c ?m th?c ??m ch?t du m?c

??n N?i M?ng, ngoài vi?c t?n h??ng c?nh s?c thiên nhiên t??i ??p, b?n còn có d?p th??ng th?c nh?ng món ?n ??c tr?ng ?? c?m nh?n tr?n v?n ??i s?ng du m?c ??y phóng khoáng. B?a sáng th?ng th??ng c?a ng??i dan n?i ?ay có s?a dê, váng s?a, các lo?i bánh, ph? mai. ?? u?ng th??ng là trà s?a có màu nau nh?t thêm ít mu?i nên có v? m?n, ho?c s?a chua, cháo s?a, n??c b?t mì rang. Th?t ngu?i th??ng là th?t c?u, dê - món ?n kh?ng th? thi?u c?a ng??i dan ??a ph??ng b?i làm ngh? ch?n nu?i, ph?i v?n ??ng nhi?u nên ca?n ?n nhi?u th?t ?? b? sung ??y ?? n?ng l??ng. Th?t ngu?i ?em b? vào bát trà s?a, v?a làm trà s?a b?t nóng, l?i làm th?t ?m h?n. Ngoài ra, ng??i dan còn ch? bi?n nhi?u món ?n t? các lo?i th?t nh?: l?u c?u, c?u n??ng, dê h?m ?á,… Th??ng th?c s?a ng?a, s?a dê, xiên th?t c?u n??ng th?m ngon khi m?t tr?i l?u luy?n ? ???ng biên th?o nguyên còn gì tuy?t v?i b?ng.

Th?ng tin tour:
Hành trình 4 ngày 3 ?êm: N?i M?ng : Ng?c Nh? ?a T? - Sa M?c V?ng ?m - H? Th?t Tinh - Th?o Nguyên Ordos
KH: 13,20,27/6 & 4,11,18,25/7 & 1,8/8
Giá t?: 16.990.000 VND

Hành trình 5 ngày 4 ?êm: N?i M?ng: Ng?c Nh? ?a T? - Sa M?c V?ng ?m - H? Th?t Tinh - Th?o Nguyên Ordos -Ti?u Tr?n Khang Thành
KH: 9,16,23,30/6 & 7,14,21,28/7 & 4,11/8
Giá t?: 17.990.000 VND

(*) Giá tour tr?n gói, bao g?m các d?ch v? tr?i nghi?m trên th?o nguyên và sa m?c. Quy khách kh?ng ph?i tr? thêm b?t k? chi phí d?ch v? nào khác.
(**) Gi?m thêm 1.500.000 VND khi thanh toán 100% giá tr? tour tr??c 10/5/2019

----------------------
C?ng ty Du l?ch Vietravel?
190 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM?
Tel: (028) 3822 8898?
Hotline: 1900 1839
F/vietravel
Tham kh?o tour t?i: www.travel.com.vn
H? th?ng các chi nhánh Vietravel trên toàn qu?c
loading
Các tin khác

Mùa hè cho con - th?a ??c m? c?a m?

Mùa hè luôn là mùa ???c các con mong ch? nh?t, vì hè ngh?a là ???c vui ch?i, ???c ?i kh?p m?i n?i và ...

  15/05/2019 18:18

Bay th?ng ??n Okinawa, tr?i nghi?m Nh?t B?n ??y m?i l?

???c m?nh danh là “hòn ??o tr??ng sinh” hay “Hawaii châu Á”, Okinawa n?m ? c?c Nam Nh?t B?n, bao g?m ...

  14/05/2019 13:44

Gi?i mã 'bí ?n' mang tên Jordan

Là n?i giao thoa gi?a nhi?u n?n v?n hóa, Jordan mang trong mình r?t nhi?u huy?n tho?i và thánh tích. ...

  03/05/2019 10:52

Tây T?ng huy?n bí và ??y mê ho?c

N?m ?n mình trên ??nh núi Himalaya s?ng s?ng quanh n?m tuy?t tr?ng bao ph?, ??n nay Tây T?ng v?n luô ...

  01/05/2019 16:22

Thú v? các qu?c gia 'không ng?' vào mùa hè

T? cu?i tháng 5 ??n gi?a tháng 7, m?t s? thành ph? n?m ? vùng c?c B?c l?i có d?p b??c vào giai ?o?n ...

  25/04/2019 16:58

Rong ru?i trên con ???ng huy?n tho?i Route 66

Là xa l? ??u tiên c?a n??c M? n?i li?n 8 ti?u bang, t? Chicago ch?y ngang qua các ti?u bang Illinois ...

  19/04/2019 10:59
cá cược gà chọi hội lim sitemap Slot Machine Slotpantip 1XBET M88asia OneBet GclubOnline m88 casino
www.lacluindustries.com| www.360fxgy.com| www.myanmarrlhousing.net| www.evalshawtraining.com| www.defeatmsbLog.com| www.konyadilkent.com| www.zhaoyiqiang.com| www.chuggingtongames.com| www.bankw88.com| www.anti-ickypoo.com| www.mendabody.net| www.photofindings.com| www.390912770.com| www.andrewjclarke.net| www.w88loto.net| www.hlsmzhx.com| www.elandiecasting.com| www.bew88th.com| www.oakleysociety.com| www.ziyuandazhaimen.net| www.fjmtt.com| www.krishnawebworld.com| www.hotelw88th.com| www.thedallasblackexpo.com| www.akcicekyapi.com| www.akcicekyapi.com| www.liquidskinsllc.com| www.knowledgetail.com| www.peak-corporation.com| www.coLepaintinginc.com| www.bLondeapproved.com| www.mycentrefitness.com| www.yeshanlan.com| www.onnenlinshncn.com| www.lovew88th.com| www.andrewjclarke.net| www.brucerecruitingltd.com| www.w88edu.com| www.classysassyng.com| www.desiredirectory.com| www.kreativ-kids.net| www.carbonesports.net|