1900 1839
C??c 1000?/phút
EN

V? Châu ??c tr?y h?i vía Bà Chúa X? Núi Sam

Ra Giêng, nh?ng con ???ng h??ng v? An Giang ??ng ?úc, nh?n nh?p khách hành h??ng vía Bà. Ng??i ta tìm ??n ?ay ?? ???c hòa trong kh?ng khí linh thiêng c?a n?i phát tích cau chuy?n huy?n tho?i v? nh?ng nhan v?t có c?ng khai m?, tr?n gi? vùng ??t biên thùy.

  01/02/2019 13:37
N?m 2015, L? h?i vía Bà Chúa X? núi Sam ???c B? V?n hóa – Th? thao và Du l?ch c?ng nh?n là Di s?n v?n hóa phi v?t th? c?p qu?c gia. Ng??i dan truy?n tai nhau r?ng, cách ?ay g?n 200 n?m, t??ng Bà ???c c? dan ??a ph??ng phát hi?n. Ph?i c?n ??n 9 c? gái ??ng trinh m?i di chuy?n t??ng xu?ng t? ??nh núi Sam huy?n tho?i. Khi khiêng ??n v? trí ngày nay,? b?c t??ng kh?ng th? di chuy?n ???c n?a. Th?y v?y, ng??i dan ?? xay mi?u th? v?i mong ??c m?a thu?n gió hòa, mùa màng b?i thu.
Ph?n l? bao g?m các ho?t ??ng chính nh?: l? t?m Bà; l? th?nh s?c: r??c s?c và bài v? Tho?i Ng?c H?u cùng hai phu nhan t? S?n l?ng v? mi?u Bà; l? túc y?t: dang l? v?t và ti?n hành nghi th?c cúng Bà; l? xay ch?u: m? ??u cho vi?c hát b?i t?i V? ca c?a mi?u; l? chánh t?; l? h?i s?c: ?em s?c và bài v? Tho?i Ng?c H?u cùng hai phu nhan v? l?i S?n l?ng.
Hòa mình vào l? h?i, b?n s? ch?ng ki?n kh?ng gian uy nghiêm v?i nghi th?c ph?c hi?n r??c t??ng Bà t? ??nh núi Sam. M?t ?oàn ng??i m?c l? ph?c cùng c? ph??n tái hi?n c?nh r??c t??ng cách ?ay g?n 200 n?m v?i s? t?n kính mà ng??i dan vùng này dành cho Bà, ng??i ?? ra s?c b?o v? dan làng tr??c bao bi?n c?.
Ph?n h?i là nh?ng ho?t ??ng vui ch?i mang ??m nét v?n hóa ??c s?c c?a b?n dan t?c Kinh, Hoa, Khmer và Ch?m trên m?nh ??t An Giang trù phú. M?i n?m l? h?i ?ón kho?ng 4 tri?u l??t khách hành h??ng, nh?ng nhi?u nh?t là t? T?t Nguyên ?án kéo dài ??n h?t tháng 4 am l?ch. L? h?i chính di?n ra t? ngày 22 ??n 27/4 am l?ch hàng n?m.?
Ngoài Mi?u Bà, Chau ??c còn có nhi?u di tích, danh th?ng n?i ti?ng nh? Tay An c? t?, l?ng Tho?i Ng?c H?u... ??n v?i Chau ??c, b?n kh?ng ch? ??m mình trong kh?ng gian tam linh mà còn ???c du s?n ngo?n th?y và th??ng th?c t? bún cá tr? danh kh?ng ?au sánh b?ng.
Th?ng tin tour:
Chau ??c - R?ng Tràm Trà S? - Resort Victoria Núi Sam Lodge (2 ngày)
Giá t?: 2,59 tri?u?
KH: th? 7 hàng tu?n
?
Chau ??c - R?ng Tràm Trà S? - Hà Tiên - R?ch Giá - C?n Th? (4 ngày)
Giá t?: 3,29 tri?u?
KH: th? 7 hàng tu?n
?
C?NG TY VIETRAVEL
190 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM
Tel: (028) 3822 8898 |?Hotline: 1900 1839?
Và các trung tam, chi nhánh, v?n phòng Vietravel trên toàn qu?c.
loading
Các tin khác

Qatar - ??t n??c c?a nh?ng ?i?u huy?n bí

??t n??c nh? nh?n xinh ??p Qatar t? hào s? h?u m?t th? ?ô Doha xa hoa, sa m?c Safari huy?n bí, khu c ...

  01/05/2019 15:39

Ghé th?m V??ng ???ng Ph?t giáo l?ng l?y v?i nhi?u k? l?c th? gi?i

V?i ??a th? là vùng ??t ??p, r?ng 148ha, xung quanh bao b?c b?i 8 ng?n núi, t??ng tr?ng cho hoa sen ...

  01/05/2019 15:08

An yên ??t Ph?t Nam Tông

Ng??i ta nói “… nh?ng chi?c áo cà sa màu vàng ??n s?, khiêm nh??ng, trân quý và cao c? làm nên di?n ...

  03/04/2019 06:00

Morocco - x? s? '1.001 ?êm'

??t n??c Morocco xinh ??p v?i b? dày v?n hóa ?a d?ng. V? ??p c? kính ?y khi?n cho ta m? v? câu chuy? ...

  01/04/2019 17:02

R?c r? nh?ng s?c màu H?i giáo

Không ch? là nh?ng công trình xa hoa, ?i?u ??ng l?i trong du khách v? th? gi?i H?i giáo là s?c sáng ...

  29/03/2019 09:50

Hành h??ng chiêm bái theo dòng s? ki?n ??i l? Vesak

Gi?a không khí linh thiêng, thành kính c?a ??i l? Ph?t ??n Liên H?p Qu?c (Vesak) 2019 di?n ra t?i Vi ...

  25/03/2019 13:05
cá cược gà chọi hội lim sitemap Best Online Casino Alpha88 1xbet live online slots w88 sport online onlineSlot 918kiss scr888
www.f-stopandsee.com| www.priyomukh.net| www.w88vwin.org| www.dominica-hotel.com| www.longfarwiremesh.com| www.topekaliquorstore.com| www.hongw88.com| www.w88wloto.com| www.mmagician3d.com| www.zjjhengxing.com| www.ronaldmacdonald.net| www.hijabistyles.com| www.veryspecial4you.com| www.ronaldmacdonald.net| www.bestbagantravels.com| www.inw88th.com| www.mendabody.net| www.allanfinkelman.com| www.w88wthsports.net| www.cheerfuLkashmir.com| www.academicstudio.net| www.cellularaddons.com| www.lombardigallery.com| www.jayscheesesteak.net| www.locksmithdecaturga.net| www.desenwiremesh.com| www.390912770.com| www.desenwiremesh.com| www.cardo-industries.com| www.goodcustomgoods.com| www.americanmooncake.com| www.aw88th.com| www.sportspolitika.com| www.cardo-industries.com| www.aw88th.com| www.lynnkitesailing.com| www.hoteldelvallesj.com| www.w88wth.org| www.homesofsurrey.com| www.rslavinstudio.com| www.w88wfootball.net| www.goodcustomgoods.com|