1900 1839
C??c 1000?/phút
EN

V? Châu ??c tr?y h?i vía Bà Chúa X? Núi Sam

Ra Giêng, nh?ng con ???ng h??ng v? An Giang ??ng ?úc, nh?n nh?p khách hành h??ng vía Bà. Ng??i ta tìm ??n ?ay ?? ???c hòa trong kh?ng khí linh thiêng c?a n?i phát tích cau chuy?n huy?n tho?i v? nh?ng nhan v?t có c?ng khai m?, tr?n gi? vùng ??t biên thùy.

  01/02/2019 13:37
N?m 2015, L? h?i vía Bà Chúa X? núi Sam ???c B? V?n hóa – Th? thao và Du l?ch c?ng nh?n là Di s?n v?n hóa phi v?t th? c?p qu?c gia. Ng??i dan truy?n tai nhau r?ng, cách ?ay g?n 200 n?m, t??ng Bà ???c c? dan ??a ph??ng phát hi?n. Ph?i c?n ??n 9 c? gái ??ng trinh m?i di chuy?n t??ng xu?ng t? ??nh núi Sam huy?n tho?i. Khi khiêng ??n v? trí ngày nay,? b?c t??ng kh?ng th? di chuy?n ???c n?a. Th?y v?y, ng??i dan ?? xay mi?u th? v?i mong ??c m?a thu?n gió hòa, mùa màng b?i thu.
Ph?n l? bao g?m các ho?t ??ng chính nh?: l? t?m Bà; l? th?nh s?c: r??c s?c và bài v? Tho?i Ng?c H?u cùng hai phu nhan t? S?n l?ng v? mi?u Bà; l? túc y?t: dang l? v?t và ti?n hành nghi th?c cúng Bà; l? xay ch?u: m? ??u cho vi?c hát b?i t?i V? ca c?a mi?u; l? chánh t?; l? h?i s?c: ?em s?c và bài v? Tho?i Ng?c H?u cùng hai phu nhan v? l?i S?n l?ng.
Hòa mình vào l? h?i, b?n s? ch?ng ki?n kh?ng gian uy nghiêm v?i nghi th?c ph?c hi?n r??c t??ng Bà t? ??nh núi Sam. M?t ?oàn ng??i m?c l? ph?c cùng c? ph??n tái hi?n c?nh r??c t??ng cách ?ay g?n 200 n?m v?i s? t?n kính mà ng??i dan vùng này dành cho Bà, ng??i ?? ra s?c b?o v? dan làng tr??c bao bi?n c?.
Ph?n h?i là nh?ng ho?t ??ng vui ch?i mang ??m nét v?n hóa ??c s?c c?a b?n dan t?c Kinh, Hoa, Khmer và Ch?m trên m?nh ??t An Giang trù phú. M?i n?m l? h?i ?ón kho?ng 4 tri?u l??t khách hành h??ng, nh?ng nhi?u nh?t là t? T?t Nguyên ?án kéo dài ??n h?t tháng 4 am l?ch. L? h?i chính di?n ra t? ngày 22 ??n 27/4 am l?ch hàng n?m.?
Ngoài Mi?u Bà, Chau ??c còn có nhi?u di tích, danh th?ng n?i ti?ng nh? Tay An c? t?, l?ng Tho?i Ng?c H?u... ??n v?i Chau ??c, b?n kh?ng ch? ??m mình trong kh?ng gian tam linh mà còn ???c du s?n ngo?n th?y và th??ng th?c t? bún cá tr? danh kh?ng ?au sánh b?ng.
Th?ng tin tour:
Chau ??c - R?ng Tràm Trà S? - Resort Victoria Núi Sam Lodge (2 ngày)
Giá t?: 2,59 tri?u?
KH: th? 7 hàng tu?n
?
Chau ??c - R?ng Tràm Trà S? - Hà Tiên - R?ch Giá - C?n Th? (4 ngày)
Giá t?: 3,29 tri?u?
KH: th? 7 hàng tu?n
?
C?NG TY VIETRAVEL
190 Pasteur, P.6, Q.3, TP.HCM
Tel: (028) 3822 8898 |?Hotline: 1900 1839?
Và các trung tam, chi nhánh, v?n phòng Vietravel trên toàn qu?c.
loading
Các tin khác

Ra giêng hành h??ng vi?ng chùa

Hành h??ng ??u n?m ?ã tr? thành nét ??p v?n hóa c?a dân t?c Vi?t Nam. Không ch? ??nh l?, chiêm bái, ...

  08/02/2019 08:50

Nao n?c ?ón T?t c? truy?n ? các n??c ?ông B?c Á

Hàn Qu?c, Trung Qu?c, H?ng Kông, ?ài Loan là nh?ng qu?c gia ?ón T?t c? truy?n có th?i ?i?m gi?ng nh? ...

  03/01/2019 11:38

Tr?i nghi?m không gian n??c Pháp gi?a lòng Hà N?i

Di?n ra t? ngày 14 - 16/12/2018, nhân d?p K? ni?m 45 n?m thi?t l?p quan h? ngo?i giao gi?a Pháp và V ...

  14/12/2018 18:30

Du xuân H?i An, v? mi?n ký ?c

H?i An yên bình và c? kính luôn ?em ??n cho du khách nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i. Bên c?nh mái ngói ...

  23/11/2018 11:17

Giáng sinh an lành trên mi?n giáo ???ng

Nh?ng nhà th? l?n, các thánh ???ng nguy nga không ch? là ?i?m ??n tâm linh c?a ng??i dân Công giáo m ...

  27/09/2018 11:31

R?n ràng l? h?i mua s?m cu?i n?m

S?n hàng gi?m giá là c? m?t “ngh? thu?t”, b?i l? b?n s? r?t d? b? choáng ng?p gi?a h?ng hà sa s? các ...

  24/09/2018 11:38
cá cược gà chọi hội lim sitemap onlineslots Wild 918kissscr888 m88mobile onlineSlot m88 bet365