1900 1839
C??c 1000?/phút
EN

Tr?i nghi?m v?n hóa Kawaii t?i Tokyo

Khi ??n v?i Tokyo B?n s? c?m nh?n ???c r?t nhi?u ?i?u m?i l? vì Thành Ph? này lu?n ???c t?o m?i m?i ngày b?i nh?ng ng??i gi? gìn v?n hóa truy?n th?ng và nh?ng ng??i tr? “ th?i h?i th?” hi?n ??i vào Nó. Truy?n th?ng và hi?n ??i lu?n xen k? và giao thoa v?i nhau ? t?t c? m?i n?i, m?i l?nh v?c trong cu?c s?ng.

  03/05/2019 09:12
B?n s? d? dàng tìm ???c nh?ng tr?i nghi?m thú v? cho mình khi ??n v?i thành ph? l? lùng và ??c ?áo này dù ? b?t c? ?? tu?i nào. S? có r?t nhi?u cách ?? tr?i nghi?m v?n hóa nh? ng?m c?nh 4 mùa ? nh?ng khu du l?ch n?i ti?ng, ?n nh?ng món ?n ??c s?c, xem nh?ng l? h?i có l?ch s? vài tr?m n?m, và nhi?u ?i?u thú v? khác, Tokyo lu?n “r?ng r?i” ??a ra r?t nhi?u l?a ch?n làm th?a m?n nh?ng nhu c?u cho dù có khó tính c?a B?n.
?
N?u B?n còn ?ang phan van khi tìm 1 ?i?m ??n cho gia ?ình nhi?u th? h? c?a mình, m?t nhóm B?n nhi?u “s?c thái” c?a mình, ho?c mu?n ?i ch?i nh?ng l?i b? th?i ti?t ?nh h??ng, v?y B?n h?y th? ??n v?i Sanrio Puroland nhé! Ch?c ch?n B?n s? có 1 ngày k? ni?m thú v? kh?ng quên trong hành trình t?i x? s? này. Sanrio Puroland là 1 khu vui ch?i gi?i trí trong “lau ?ài” r?t hi?m t?i Nh?t, cho dù là trong b?t k?, hoàn c?nh th?i ti?t nào c?ng kh?ng làm ?nh h??ng ??n k? ho?ch vui ch?i c?a B?n ???c. N?u B?n kh?ng có nhi?u th?i gian thì ch? c?n n?a ngày vui ch?i t?i ?ay th?i c?ng ?? ?? B?n làm m?i l?i t?ng tia c?m xúc trong tam h?n c?a mình! Ngoài ra, m?t vài ch??ng trình n?i ?ay còn có th? nghe gi?i thích b?ng ti?ng Vi?t th?ng qua ph?n m?m ?ng d?ng OMOTENASHI. ?ay c?ng là 1 ?i?u ??c ?áo trong t?t c? các khu vui ch?i gi?i trí t?i Nh?t B?n. B?n s? khám phá ???c nh?ng ?i?u k? di?u và ng?c nhiên c?a Tokyo t?i ?i?m ??n này. H?y b?t ??u chu?n b? cho chuy?n hành trình thú v? này nhé!
Con ???ng ?i ??n lau ?ài s? làm nóng B?n v?i nh?ng trang trí l?ng l?y 2 bên ???ng. Khi t?i ?ay, B?n s? ???c ?ón ti?p b?i chú mèo Kitty và nh?ng ng??i B?n c?ng n?i ti?ng kh?ng kém c?a c? nàng.
Các ch??ng trình show ???c dàn d?ng c?ng phu b?i nh?ng ??o di?n n?i ti?ng v? lo?i hình v?n hóa ngh? thu?t “kawaii” (d? th??ng) ?ang r?t ???c yêu chu?ng trên th? gi?i c?a Nh?t B?n. T?ng show s? theo các ch? ?? khác nhau ?? B?n có th? t?i nhi?u l?n mà kh?ng gay nhàm chán.
Kh?ng ch? có show mà còn có nh?ng khu v?c gi?i trí h?p d?n dành cho tr? em, ng??i l?n tu?i, gia ?ình, B?n bè ho?c các c?p ??i ?i tìm ch? hò h?n.
Sau khi ?? th?a m?n tinh th?n b?ng các show di?n, B?n l?i ti?p t?c ???c th?a m?n c? th? b?ng nh?ng b?a ?n v?a ??p m?t v?a ngon mi?ng t?i các Nhà Hàng c? tích n?i ?ay!
?
Cu?i cùng là ng?m và mua nh?ng món quà l?u ni?m v? các nhan v?t ho?t hình “??c nh?t v? nh?” ? ?ay mà các Fan trên th? gi?i ph?i tr?i v?n d?m ???ng ??n ?? ki?m cho ?? b? s?u t?p c?a mình.
N?u ?i t? ga Shinjuku n?i ti?ng, B?n ch?n tuy?n Keio ho?c Odakyu ch? m?t kho?ng 30 phút ?? ?i ??n Sanrio Puroland sau 1 l?n chuy?n tàu ?i?n. Ngoài ra còn có xe Bus ?i tr?c ti?p t? 2 san bay Narita và Haneda ?? ??n ???c khu gi?i trí này.

Th?ng tin m?i nh?t v? Sanrio Puroland s? ???c c?p nh?t t?i Official website: https://en.puroland.jp/
?'13,'19 SANRIO S/D?G
?'76,'79,'84,'88,'89,'90,'93,'96,'99,'01,'05,'12,'19 SANRIO APPROVAL No.P1003275
loading
Các tin khác

??p 'nao lòng' nh?ng cánh ??ng o?i h??ng tím bi?c

Nh?ng ai yêu thích o?i h??ng, ch?c h?n ph?i nuôi m? ??c m?t l?n ???c ng?m nhìn và ??m chìm trong nh? ...

  01/05/2019 16:49

Tây T?ng huy?n bí và ??y mê ho?c

N?m ?n mình trên ??nh núi Himalaya s?ng s?ng quanh n?m tuy?t tr?ng bao ph?, ??n nay Tây T?ng v?n luô ...

  01/05/2019 16:22

Qatar - ??t n??c c?a nh?ng ?i?u huy?n bí

??t n??c nh? nh?n xinh ??p Qatar t? hào s? h?u m?t th? ?ô Doha xa hoa, sa m?c Safari huy?n bí, khu c ...

  01/05/2019 15:39

Thú v? các qu?c gia 'không ng?' vào mùa hè

T? cu?i tháng 5 ??n gi?a tháng 7, m?t s? thành ph? n?m ? vùng c?c B?c l?i có d?p b??c vào giai ?o?n ...

  25/04/2019 16:58

Tham quan nhà máy t?i Ibaraki

T?nh Ibaraki ??ng ??u Nh?t B?n v? di?n tích doanh nghi?p và các tour tham quan nhà máy t?i ?ây r?t t ...

  25/04/2019 16:00

Rong ru?i trên con ???ng huy?n tho?i Route 66

Là xa l? ??u tiên c?a n??c M? n?i li?n 8 ti?u bang, t? Chicago ch?y ngang qua các ti?u bang Illinois ...

  19/04/2019 10:59
cá cược gà chọi hội lim sitemap 12betslot m88pantip GDWBET bet365 soccer gclub royal1688 Dafabet 1xbet live
www.greenfieldtours.com| www.systematic-course.com| www.knowledgetail.com| www.cometopaisley.com| www.andrewjclarke.net| www.thisisgreekdom.com| www.apprenticereview.com| www.mensbestshaver.com| www.ziyuandazhaimen.net| www.simonkirkeofficial.com| www.eternelskincream.com| www.weareprettypleased.com| www.w88wbet.com| www.newarkologic.com| www.techstreamgames.com| www.autow88th.com| www.360fxgy.com| www.numeriksoft.com| www.locksmithdecaturga.net| www.raydennisonchevy.net| www.stacisabarsky.com| www.ronaldmacdonald.net| www.openrangephotos.com| www.ronaldmacdonald.net| www.forw88th.com| www.thekerrydiaries.com| www.calendari2014.com| www.knowledgetail.com| www.hotelw88th.com| www.fourwindshomes.com| www.kettleembroidery.net| www.arkansasventures.net| www.scoobitours.com| www.jefferiestubes.com| www.iw88th.com| www.locksmithdecaturga.net| www.LauramitcheLL.net| www.chubbyspizzaohio.com| www.1800Liquidation.com| www.walkformemovie.com| www.thepetpantrync.com| www.elsyaminstitute.com|